ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด เครื่องมือ สถิติฟอรั่ม
กระดานข่าวย่อย
 กระดานข่าวผู้ดูแลโพสโพสล่าสุด
ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ (3000-1101)

ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ (3000-1101)


  1

Re:คำอธิ ..


nattida
การใช้ภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ (3000-1102)

การใช้ภาษาไทยเชิงปฏิบัติการ (3000-1102)


  0
การใช้ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ในงานอาชีพ (3000-1103)

การใช้ภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์ในงานอาชีพ (3000-1103)


  0
ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม (3000-1104)

ภาษาไทยเพื่อพัฒนาอาชีพและสังคม (3000-1104)


  0
ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 (3000-1201)

ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 (3000-1201)


  0
ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 (3000-1202)

ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 (3000-1202)


  0
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (3000-1220)

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน (3000-1220)


  0
ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ (3000-1221)

ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ (3000-1221)


  0
การอ่านภาษาอังกฤษทั่วไป (3000-1222)

การอ่านภาษาอังกฤษทั่วไป (3000-1222)


  0
การเขียนตามรูปแบบ (3000-1223)

การเขียนตามรูปแบบ (3000-1223)


  0
การใช้สื่อผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ (3000-1224)

การใช้สื่อผสมในการเรียนภาษาอังกฤษ (3000-1224)


  0
ภาษาอังกฤษโครงงาน (3000-1225)

ภาษาอังกฤษโครงงาน (3000-1225)


  0
ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ (3000-1226)

ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ (3000-1226)


  0
ภาษาอังกฤษอินเตอร์เน็ต (3000-1227)

ภาษาอังกฤษอินเตอร์เน็ต (3000-1227)


  0
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (3000-1228)

ภาษาอังกฤษธุรกิจ (3000-1228)


  1

ขอบคุร ..


kanyanut
ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า (3000-1229)

ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า (3000-1229)


  0
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสิ่งทอ (3000-1230)

ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสิ่งทอ (3000-1230)


  0
ภาษาอังกฤษธุรกิจคหกรรม (3000-1231)

ภาษาอังกฤษธุรกิจคหกรรม (3000-1231)


  0
ภาษาอังกฤษสำหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร (3000-1232)

ภาษาอังกฤษสำหรับงานอาหารโรงแรมและภัตตาคาร (3000-1232)


  0
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร (3000-1233)

ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีอาหาร (3000-1233)


  0
ภาษาอังกฤษสำหรับงานศิลปะและหัตถกรรม (3000-1234)

ภาษาอังกฤษสำหรับงานศิลปะและหัตถกรรม (3000-1234)


  0
ภาษาอังกฤษสมัครงาน (3000-1235)

ภาษาอังกฤษสมัครงาน (3000-1235)


  0
ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์ (3000-1236)

ภาษาอังกฤษคอมพิวเตอร์ (3000-1236)


  0
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ (3000-1237)

ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ (3000-1237)


  0
ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร (3000-1238)

ภาษาอังกฤษธุรกิจเกษตร (3000-1238)


  0
ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง (3000-1239)

ภาษาอังกฤษธุรกิจประมง (3000-1239)


  0
การศึกษาค้นคว้าภาษาอังกฤษโดยอิสระ (3000-1240)

การศึกษาค้นคว้าภาษาอังกฤษโดยอิสระ (3000-1240)


  0
ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานในเรือ 1 (3000-1241)

ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานในเรือ 1 (3000-1241)


  0
ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานในเรือ 2 (3000-1242)

ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานในเรือ 2 (3000-1242)


  0
ภาษาจีนเบื้องต้น (3000-1243)

ภาษาจีนเบื้องต้น (3000-1243)


  0
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (3000-1244)

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (3000-1244)


  0
ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (3000-1245)

ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น (3000-1245)


  0
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร (3000-1246)

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร (3000-1246)


  0
ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น (3000-1247)

ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น (3000-1247)


  0
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร (3000-1248)

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร (3000-1248)


  0
ภาษาเยอรมันเบื้องต้น (3000-1249)

ภาษาเยอรมันเบื้องต้น (3000-1249)


  0
ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร (3000-1250)

ภาษาเยอรมันเพื่อการสื่อสาร (3000-1250)


  0
ภาษาอังกฤษพื้นฐานเครื่องมือวัด 1 (3000-1251)

ภาษาอังกฤษพื้นฐานเครื่องมือวัด 1 (3000-1251)


  0
ภาษาอังกฤษพื้นฐานเครื่องมือวัด 2 (3000-1252)

ภาษาอังกฤษพื้นฐานเครื่องมือวัด 2 (3000-1252)


  0
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปิโตรเลียม 1 (3000-1253)

ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปิโตรเลียม 1 (3000-1253)


  0
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปิโตรเลียม 2 (3000-1254)

ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปิโตรเลียม 2 (3000-1254)


  0
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปิโตรเลียม 3 (3000-1255)

ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปิโตรเลียม 3 (3000-1255)


  0
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปิโตรเลียม 4 (3000-1256)

ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปิโตรเลียม 4 (3000-1256)


  0
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปิโตรเลียม 5 (3000-1257)

ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีปิโตรเลียม 5 (3000-1257)


  0
ภาษาอังกฤษสาหรับโลจิสติกส์ (3000 –1258)

ภาษาอังกฤษสาหรับโลจิสติกส์ (3000 –1258)


  0
ชีวิตและวัฒนธรรมไทย (3000-1301)

ชีวิตและวัฒนธรรมไทย (3000-1301)


  0
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (3000-1302)

ภูมิปัญญาท้องถิ่น (3000-1302)


  0
ภูมิฐานถิ่นไทย (3000-1303)

ภูมิฐานถิ่นไทย (3000-1303)


  0
การเมืองการปกครองของไทย (3000-1304)

การเมืองการปกครองของไทย (3000-1304)


  0
ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนา (3000-1305)

ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการวางแผนและพัฒนา (3000-1305)


  0
เศรษฐกิจพอเพียง (3000-1306)

เศรษฐกิจพอเพียง (3000-1306)


  0
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี (3000-1307)

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี (3000-1307)


  0
มนุษย์กับการจัดสภาพแวดล้อม (3000-1308)

มนุษย์กับการจัดสภาพแวดล้อม (3000-1308)


  0
คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด (3000-1309)

คุณภาพชีวิตกับเทคโนโลยีสะอาด (3000-1309)


  0
ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ (3000-1601)

ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ (3000-1601)


  0
นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (3000-1602)

นันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (3000-1602)


  7

กิจกรร ..


admin
กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ (3000-1603)

กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ (3000-1603)


  0
ทักษะชีวิต (3000-1604)

ทักษะชีวิต (3000-1604)


  1

ดี


jakkrit
พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและสังคม (3000-1605)

พลศึกษา สุขศึกษาและนันทนาการเพื่อสุขภาพและสังคม (3000-1605)


  0
มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน (3000-1606)

มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน (3000-1606)


  62

ตอบกลั ..


tarnnnn
สุขภาพชุมชน (3000-1607)

สุขภาพชุมชน (3000-1607)


  0
การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม (3000-1608)

การวางแผนอาชีพตามหลักพุทธธรรม (3000-1608)


  0
จิตวิทยามนุษย์เชิงธุรกิจ (3000-1609)

จิตวิทยามนุษย์เชิงธุรกิจ (3000-1609)


  0
วิทยาศาสตร์ 1 (3000-1420)

วิทยาศาสตร์ 1 (3000-1420)


  0
วิทยาศาสตร์ 2 (3000-1421)

วิทยาศาสตร์ 2 (3000-1421)


  0
วิทยาศาสตร์ 3 (3000-1422)

วิทยาศาสตร์ 3 (3000-1422)


  0
วิทยาศาสตร์ 4 (3000-1423)

วิทยาศาสตร์ 4 (3000-1423)


  0
วิทยาศาสตร์ 5 (3000-1424)

วิทยาศาสตร์ 5 (3000-1424)


  2

ขอเนื้ ..


jiibpao
วิทยาศาสตร์ 6 (3000-1425)

วิทยาศาสตร์ 6 (3000-1425)


  0
วิทยาศาสตร์ 7 (3000-1426)

วิทยาศาสตร์ 7 (3000-1426)


  99

หลังจา ..


admin
วิทยาศาสตร์ 8 (3000-1427)

วิทยาศาสตร์ 8 (3000-1427)


  0
โครงงานวิทยาศาสตร์ (3000-1428)

โครงงานวิทยาศาสตร์ (3000-1428)


  0
คณิตศาสตร์ 1 (3000-1520)

คณิตศาสตร์ 1 (3000-1520)


  3

Re:ขอเฉล ..


adammarinada
คณิตศาสตร์ 2 (3000-1521)

คณิตศาสตร์ 2 (3000-1521)


  0
คณิตศาสตร์ 3 (3000-1522)

คณิตศาสตร์ 3 (3000-1522)


  0
คณิตศาสตร์ 4 (3000-1523)

คณิตศาสตร์ 4 (3000-1523)


  0
สถิติ (3000-1524)

สถิติ (3000-1524)


  0
แคลคูลัส 1 (3000-1525)

แคลคูลัส 1 (3000-1525)


  0
แคลคูลัส 2 (3000-1526)

แคลคูลัส 2 (3000-1526)


  0
การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต (3000-0101)

การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต (3000-0101)


  0
การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร (3000-0102)

การเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กร (3000-0102)


  0
โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ (3000–0201)

โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ (3000–0201)


  0
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (3000–0202)

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (3000–0202)


  0
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น (3000–0203)

เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น (3000–0203)


  0
ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น (3000–0204)

ระบบฐานข้อมูลเบื้องต้น (3000–0204)


  0
คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ (3000–0205)

คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ (3000–0205)


  0
การออกแบบโปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (3000-0206)

การออกแบบโปรแกรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (3000-0206)


  0
หลักพืชกรรม (3500-0001)

หลักพืชกรรม (3500-0001)


  0
ช่างเกษตรเบื้องต้น (3500-0003)

ช่างเกษตรเบื้องต้น (3500-0003)


  0
การจัดการธุรกิจเบื้องต้น (3500-0004)

การจัดการธุรกิจเบื้องต้น (3500-0004)


  0
วิทยาศาสตร์เกษตร (3500-0101)

วิทยาศาสตร์เกษตร (3500-0101)


  0
หลักพันธุศาสตร์ (3500-0102)

หลักพันธุศาสตร์ (3500-0102)


  0
พฤกษศาสตร์ (3500-0105)

พฤกษศาสตร์ (3500-0105)


  0
สถิติและการวางแผนการทดลอง (3500-0106)

สถิติและการวางแผนการทดลอง (3500-0106)


  0
สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืช (3510-2001)

สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืช (3510-2001)


  0
คุณภาพและมาตรฐานผลิตผลพืช (3510-2002)

คุณภาพและมาตรฐานผลิตผลพืช (3510-2002)


  0
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน (3510-2003)

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชสวน (3510-2003)


  0
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร่ (3510-2004)

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวพืชไร่ (3510-2004)


  0
ศัตรูหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืช (3510-2005)

ศัตรูหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืช (3510-2005)


  0
ห้องเย็นและการจัดการห้องเย็น (3510-2101)

ห้องเย็นและการจัดการห้องเย็น (3510-2101)


  0
การบรรจุหีบห่อและการขนส่งผลิตผลพืช (3510-2102)

การบรรจุหีบห่อและการขนส่งผลิตผลพืช (3510-2102)


  0
การจัดการร้านค้าปลีกผลิตผลพืช (3510-2103)

การจัดการร้านค้าปลีกผลิตผลพืช (3510-2103)


  0
ฮอร์โมนพืชและเคมีภัณฑ์เกษตร (3510-2104)

ฮอร์โมนพืชและเคมีภัณฑ์เกษตร (3510-2104)


  0
การจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (3510-2105)

การจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (3510-2105)


  0
โครงการ (3510-6001)

โครงการ (3510-6001)


  0
หลักการส่งเสริมการเกษตร (3501-1001)

หลักการส่งเสริมการเกษตร (3501-1001)


  0
สัมมนา (3501-2001)

สัมมนา (3501-2001)


  0
สรีรวิทยาของพืช (3502-2001)

สรีรวิทยาของพืช (3502-2001)


  0
เครื่องจักรกลเพื่อการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว (3505-2006)

เครื่องจักรกลเพื่อการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว (3505-2006)


  0
การผลิตอุปกรณ์การเกษตร (3505-2105)

การผลิตอุปกรณ์การเกษตร (3505-2105)


  0
ไฟฟ้าในฟาร์ม (3505-2107)

ไฟฟ้าในฟาร์ม (3505-2107)


  0
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (3506-2001)

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (3506-2001)


  0
การตลาดเกษตร (3506-2007)

การตลาดเกษตร (3506-2007)


  0
กฎหมายเกษตร (3506-2110)

กฎหมายเกษตร (3506-2110)


  0
มลพิษสิ่งแวดล้อม (3512-2002)

มลพิษสิ่งแวดล้อม (3512-2002)


  0
หลักการเลี้ยงสัตว์ (3500-0002)

หลักการเลี้ยงสัตว์ (3500-0002)


  0
อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น (3500-0005)

อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น (3500-0005)


  0
เคมีทั่วไปและการวิเคราะห์ (3500-0103)

เคมีทั่วไปและการวิเคราะห์ (3500-0103)


  0
จุลชีววิทยา (3500-0104)

จุลชีววิทยา (3500-0104)


  0
โครงการ (3501-6001)

โครงการ (3501-6001)


  0
ดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน (3502-2003)

ดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน (3502-2003)


  0
สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช (3502-2004)

สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช (3502-2004)


  0
โภชนศาสตร์สัตว์ (3503-2001)

โภชนศาสตร์สัตว์ (3503-2001)


  0
กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง (3503-2003)

กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง (3503-2003)


  0
อาหารและการให้อาหารสัตว์ (3503-2004)

อาหารและการให้อาหารสัตว์ (3503-2004)


  0
ปฐพีวิทยา (3505-2111)

ปฐพีวิทยา (3505-2111)


  0
การจัดการธุรกิจเกษตร (3506-1002)

การจัดการธุรกิจเกษตร (3506-1002)


  0
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (3508-2005)

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว (3508-2005)


  0
หลักการจัดการสิ่งแวดล้อม (3512-2006)

หลักการจัดการสิ่งแวดล้อม (3512-2006)


  0
การผลิตข้าว (3513-2101)

การผลิตข้าว (3513-2101)


  0
การพัฒนาการข้าว (3513-2102)

การพัฒนาการข้าว (3513-2102)


  0
ระบบนิเวศในนาข้าว (3513-2103)

ระบบนิเวศในนาข้าว (3513-2103)


  0
เครื่องจักรกลที่ใช้ในกระบวนการผลิตข้าว (3513-2104)

เครื่องจักรกลที่ใช้ในกระบวนการผลิตข้าว (3513-2104)


  0
เครื่องจักรกลในโรงสี (3513-2105)

เครื่องจักรกลในโรงสี (3513-2105)


  0
การตลาดข้าวและองค์การค้าข้าวระหว่างประเทศ (3513-2106)

การตลาดข้าวและองค์การค้าข้าวระหว่างประเทศ (3513-2106)


  0
การแปรรูปข้าว (3513-2107)

การแปรรูปข้าว (3513-2107)


  0
การจัดการโรงสีและการค้าข้าว (3513-2108)

การจัดการโรงสีและการค้าข้าว (3513-2108)


  0
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (3513-2109)

การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (3513-2109)


  0
การผลิตอ้อยเบื้องต้น (3513-2201)

การผลิตอ้อยเบื้องต้น (3513-2201)


  0
การจัดการวัชพืชในไร่อ้อย (3513-2202)

การจัดการวัชพืชในไร่อ้อย (3513-2202)


  0
เครื่องจักรกลในไร่อ้อย (3513-2203)

เครื่องจักรกลในไร่อ้อย (3513-2203)


  0
การจัดการอ้อยตอ (3513-2204)

การจัดการอ้อยตอ (3513-2204)


  0
การเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อย (3513-2205)

การเก็บเกี่ยวและขนส่งอ้อย (3513-2205)


  0
การผลิตอ้อยเคี้ยวและอ้อยคั้นน้ำในเชิงธุรกิจ (3513-2206)

การผลิตอ้อยเคี้ยวและอ้อยคั้นน้ำในเชิงธุรกิจ (3513-2206)


  0
การผลิตน้ำตาลทรายเบื้องต้น (3513-2207)

การผลิตน้ำตาลทรายเบื้องต้น (3513-2207)


  0
ผลิตผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมน้ำตาลทราย (3513-2208)

ผลิตผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมน้ำตาลทราย (3513-2208)


  0
พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (3513-2209)

พระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (3513-2209)


  0
มันสำปะหลัง (3513-2301)

มันสำปะหลัง (3513-2301)


  0
เครื่องจักรกลเกษตรที่ใช้ในการปลูกมันสำปะหลัง (3513-2302)

เครื่องจักรกลเกษตรที่ใช้ในการปลูกมันสำปะหลัง (3513-2302)


  0
ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง (3513-2303)

ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง (3513-2303)


  0
ธุรกิจมันสำปะหลัง (3513-2304)

ธุรกิจมันสำปะหลัง (3513-2304)


  0
มันสำปะหลังเส้นและมันสำปะหลังอัดเม็ด (3513-2305)

มันสำปะหลังเส้นและมันสำปะหลังอัดเม็ด (3513-2305)


  0
แป้งมันสำปะหลัง (3513-2306)

แป้งมันสำปะหลัง (3513-2306)


  0
การซ่อมบำรุงเครื่องกลโรงงานเบื้องต้น (3513-2307)

การซ่อมบำรุงเครื่องกลโรงงานเบื้องต้น (3513-2307)


  1

งง


unix
การปลูกสร้างสวนยางพารา (3513-2401)

การปลูกสร้างสวนยางพารา (3513-2401)


  0
การขยายพันธุ์ยางพารา (3513-2402)

การขยายพันธุ์ยางพารา (3513-2402)


  0
การปฏิบัติดูแลรักษาสวนยางพารา (3513-2403)

การปฏิบัติดูแลรักษาสวนยางพารา (3513-2403)


  0
การกรีดยางพารา (3513-2404)

การกรีดยางพารา (3513-2404)


  0
การแปรรูปน้ำยางพาราเพื่อจำหน่าย (3513-2405)

การแปรรูปน้ำยางพาราเพื่อจำหน่าย (3513-2405)


  0
การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา (3513-2406)

การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา (3513-2406)


  0
ปาล์มน้ำมัน (3513-2501)

ปาล์มน้ำมัน (3513-2501)


  0
เคมีของน้ำมันปาล์ม (3513-2502)

เคมีของน้ำมันปาล์ม (3513-2502)


  0
การสกัดน้ำมันปาล์มดิบ (3513-2503)

การสกัดน้ำมันปาล์มดิบ (3513-2503)


  0
การกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ (3513-2504)

การกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ (3513-2504)


  0
ผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมัน (3513-2505)

ผลิตภัณฑ์ปาล์มน้ำมัน (3513-2505)


  0
ธุรกิจปาล์มน้ำมัน (3513-2506)

ธุรกิจปาล์มน้ำมัน (3513-2506)


  0
การจัดการสวนผลไม้ (3502-2209)

การจัดการสวนผลไม้ (3502-2209)


  0
ไม้ผลเศรษฐกิจ (3502-2210)

ไม้ผลเศรษฐกิจ (3502-2210)


  0
การจัดการดินและน้ำในสวนผลไม้ (3513-2601)

การจัดการดินและน้ำในสวนผลไม้ (3513-2601)


  0
ศัตรูไม้ผลและการป้องกันกำจัด (3513-2602)

ศัตรูไม้ผลและการป้องกันกำจัด (3513-2602)


  0
เครื่องจักรกลเกษตรที่ใช้ในกระบวนการผลิตไม้ผล (3513-2603)

เครื่องจักรกลเกษตรที่ใช้ในกระบวนการผลิตไม้ผล (3513-2603)


  0
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลไม้ (3513-2604)

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลไม้ (3513-2604)


  0
การบรรจุหีบห่อและขนส่งผลไม้ (3513-2605)

การบรรจุหีบห่อและขนส่งผลไม้ (3513-2605)


  0
ผลิตภัณฑ์ผลไม้ (3513-2606)

ผลิตภัณฑ์ผลไม้ (3513-2606)


  0
ธุรกิจไม้ผลและผลิตภัณฑ์ (3513-2607)

ธุรกิจไม้ผลและผลิตภัณฑ์ (3513-2607)


  0
โครงการ (3513-6001)

โครงการ (3513-6001)


  0
การปรับปรุงพันธุ์พืช (3502-2002)

การปรับปรุงพันธุ์พืช (3502-2002)


  0
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (3502-2207)

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (3502-2207)


  0
สารชีวภาพในงานผลิตพืช (3502-2215)

สารชีวภาพในงานผลิตพืช (3502-2215)


  0
เกษตรชลประทาน (3505-2112)

เกษตรชลประทาน (3505-2112)


  0
ระบบการให้น้ำแบบฉีดฝอยและน้ำหยด (3505-2113)

ระบบการให้น้ำแบบฉีดฝอยและน้ำหยด (3505-2113)


  0
มาตรฐานอาหารและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ (3507-2003)

มาตรฐานอาหารและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ (3507-2003)


  0
กฎหมายอาหารและโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร (3507-2006)

กฎหมายอาหารและโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร (3507-2006)


  0
การเขียนแบบ (3505-1001)

การเขียนแบบ (3505-1001)


  0
ความแข็งแรงของวัสดุ (3505-1002)

ความแข็งแรงของวัสดุ (3505-1002)


  0
ช่างกลโรงงานฟาร์ม (3505-2001)

ช่างกลโรงงานฟาร์ม (3505-2001)


  0
เครื่องยนต์ดีเซล (3505-2002)

เครื่องยนต์ดีเซล (3505-2002)


  0
ฟาร์มแทรกเตอร์ 1 (3505-2003)

ฟาร์มแทรกเตอร์ 1 (3505-2003)


  0
ฟาร์มแทรกเตอร์ 2 (3505-2004)

ฟาร์มแทรกเตอร์ 2 (3505-2004)


  0
เครื่องจักรกลก่อนการเก็บเกี่ยว (3505-2005)

เครื่องจักรกลก่อนการเก็บเกี่ยว (3505-2005)


  0
การสำรวจรังวัด (3505-2007)

การสำรวจรังวัด (3505-2007)


  0
เทอร์โมไดนามิกส์ (3505-2101)

เทอร์โมไดนามิกส์ (3505-2101)


  0
กลศาสตร์ของไหล (3505-2102)

กลศาสตร์ของไหล (3505-2102)


  0
ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ (3505-2103)

ไฮดรอลิกส์และนิวแมติกส์ (3505-2103)


  0
การวัดและเครื่องมือวัด (3505-2104)

การวัดและเครื่องมือวัด (3505-2104)


  0
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (3505-2108)

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (3505-2108)


  0
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ (3505-2109)

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ (3505-2109)


  0
เครื่องยนต์แก๊ซโซลีน (3505-2110)

เครื่องยนต์แก๊ซโซลีน (3505-2110)


  0
เครื่องจักรกลหนักเพื่อการเกษตร (3505-2114)

เครื่องจักรกลหนักเพื่อการเกษตร (3505-2114)


  0
เครื่องสีข้าว (3505-2115)

เครื่องสีข้าว (3505-2115)


  0
เครื่องมือสนามหญ้า (3505-2116)

เครื่องมือสนามหญ้า (3505-2116)


  0
อาคารและสิ่งก่อสร้างในฟาร์ม (3505-2117)

อาคารและสิ่งก่อสร้างในฟาร์ม (3505-2117)


  0
การจัดการโรงงานฟาร์ม (3505-2118)

การจัดการโรงงานฟาร์ม (3505-2118)


  0
การวางแผนสิ่งก่อสร้างในฟาร์ม (3505-2119)

การวางแผนสิ่งก่อสร้างในฟาร์ม (3505-2119)


  0
โครงการ (3505-6001)

โครงการ (3505-6001)


  0
กีฏวิทยาเบื้องต้น (3509-1001)

กีฏวิทยาเบื้องต้น (3509-1001)


  0
การปลูกหม่อนและการจัดสวนหม่อน (3509-2001)

การปลูกหม่อนและการจัดสวนหม่อน (3509-2001)


  0
การปลูกหม่อนและการเลี้ยงไหมเบื้องต้น (3509-2002)

การปลูกหม่อนและการเลี้ยงไหมเบื้องต้น (3509-2002)


  0
เทคนิคการเลี้ยงไหม (3509-2003)

เทคนิคการเลี้ยงไหม (3509-2003)


  0
การป้องกันกำจัดศัตรูหม่อนและไหม (3509-2004)

การป้องกันกำจัดศัตรูหม่อนและไหม (3509-2004)


  0
การผลิตและการจัดการไข่ไหม (3509-2005)

การผลิตและการจัดการไข่ไหม (3509-2005)


  0
การสาวไหม (3509-2006)

การสาวไหม (3509-2006)


  0
การแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนและไหม (3509-2101)

การแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนและไหม (3509-2101)


  0
มาตรฐานรังไหมและเส้นไหม (3509-2102)

มาตรฐานรังไหมและเส้นไหม (3509-2102)


  0
เทคโนโลยีเส้นใย (3509-2103)

เทคโนโลยีเส้นใย (3509-2103)


  0
เทคโนโลยีสิ่งทอ (3509-2104)

เทคโนโลยีสิ่งทอ (3509-2104)


  0
ระบบการให้น้ำและระบายน้ำในฟาร์ม (3509-2105)

ระบบการให้น้ำและระบายน้ำในฟาร์ม (3509-2105)


  0
เครื่องจักรกลในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม (3509-2106)

เครื่องจักรกลในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม (3509-2106)


  0
โครงการ (3509-6001)

โครงการ (3509-6001)


  0
บัญชีฟาร์ม (3506-2108)

บัญชีฟาร์ม (3506-2108)


  0
หลักการจัดสวนเบื้องต้น (3511-2001)

หลักการจัดสวนเบื้องต้น (3511-2001)


  0
ภูมิสถาปัตย์เบื้องต้น (3511-2002)

ภูมิสถาปัตย์เบื้องต้น (3511-2002)


  0
วัสดุ-พืชพรรณในงานภูมิทัศน์ (3511-2003)

วัสดุ-พืชพรรณในงานภูมิทัศน์ (3511-2003)


  0
การเขียนลายเส้นและทัศนียภาพในงานภูมิทัศน์ (3511-2004)

การเขียนลายเส้นและทัศนียภาพในงานภูมิทัศน์ (3511-2004)


  0
การสำรวจภูมิทัศน์ (3511-2005)

การสำรวจภูมิทัศน์ (3511-2005)


  0
การออกแบบภูมิทัศน์ 1 (3511-2006)

การออกแบบภูมิทัศน์ 1 (3511-2006)


  0
การจัดและตกแต่งภูมิทัศน์ (3511-2007)

การจัดและตกแต่งภูมิทัศน์ (3511-2007)


  0
ธุรกิจการจัดสวน (3511-2008)

ธุรกิจการจัดสวน (3511-2008)


  0
การจัดการสนามหญ้า (3511-2101)

การจัดการสนามหญ้า (3511-2101)


  0
การออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (3511-2102)

การออกแบบและเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (3511-2102)


  0
การออกแบบภูมิทัศน์ 2 (3511-2103)

การออกแบบภูมิทัศน์ 2 (3511-2103)


  0
การออกแบบและวางผังพืชพรรณ 1 (3511-2104)

การออกแบบและวางผังพืชพรรณ 1 (3511-2104)


  0
การออกแบบและวางผังพืชพรรณ 2 (3511-2105)

การออกแบบและวางผังพืชพรรณ 2 (3511-2105)


  0
การวางผังพืชพรรณในอาคาร (3511-2106)

การวางผังพืชพรรณในอาคาร (3511-2106)


  0
การดูแลรักษาสวนประดับ (3511-2107)

การดูแลรักษาสวนประดับ (3511-2107)


  0
การจัดสวนสาธารณะ (3511-2108)

การจัดสวนสาธารณะ (3511-2108)


  0
การจัดพื้นที่นันทนาการ (3511-2109)

การจัดพื้นที่นันทนาการ (3511-2109)


  0
การจัดสวนน้ำ (3511-2110)

การจัดสวนน้ำ (3511-2110)


  0
การจัดสวนหิน (3511-2111)

การจัดสวนหิน (3511-2111)


  0
การจัดสวนญี่ปุ่น (3511-2112)

การจัดสวนญี่ปุ่น (3511-2112)


  0
การดูแลสนามกอล์ฟ (3511-2113)

การดูแลสนามกอล์ฟ (3511-2113)


  0
โครงการ (3511-6001)

โครงการ (3511-6001)


  0
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (3405 – 2113)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (3405 – 2113)


  0
การผลิตพืชสมุนไพร (3508-2001)

การผลิตพืชสมุนไพร (3508-2001)


  0
สมุนไพรเพื่อการเภสัชกรรม (3508-2002)

สมุนไพรเพื่อการเภสัชกรรม (3508-2002)


  0
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจชุมชน (3508-2003)

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจชุมชน (3508-2003)


  0
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร (3508-2004)

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร (3508-2004)


  0
การป้องกันกำจัดศัตรูพืช (3508-2101)

การป้องกันกำจัดศัตรูพืช (3508-2101)


  0
สมุนไพรพื้นบ้าน (3508-2102)

สมุนไพรพื้นบ้าน (3508-2102)


  0
ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากสมุนไพร (3508-2103)

ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากสมุนไพร (3508-2103)


  0
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพร (3508-2104)

ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพร (3508-2104)


  0
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อการเกษตร (3508-2105)

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อการเกษตร (3508-2105)


  0
น้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพร (3508-2106)

น้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพร (3508-2106)


  0
การนวดไทยเพื่อสุขภาพ (3508-2107)

การนวดไทยเพื่อสุขภาพ (3508-2107)


  0
เกษตรทฤษฎีใหม่ (3508-2108)

เกษตรทฤษฎีใหม่ (3508-2108)


  0
การอนุรักษ์พืชพรรณ (3508-2109)

การอนุรักษ์พืชพรรณ (3508-2109)


  0
โครงการ (3508-6001)

โครงการ (3508-6001)


  0
การขายและการส่งเสริมการขาย (3506-2106)

การขายและการส่งเสริมการขาย (3506-2106)


  0
เทคโนโลยีการจัดการของเสีย (3512-2107)

เทคโนโลยีการจัดการของเสีย (3512-2107)


  0
นิเวศวิทยาพื้นฐาน (3512-2001)

นิเวศวิทยาพื้นฐาน (3512-2001)


  0
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (3512-2003)

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (3512-2003)


  0
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (3512-2004)

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (3512-2004)


  0
การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (3512-2005)

การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (3512-2005)


  0
การจัดการโรงงาน (3512-2007)

การจัดการโรงงาน (3512-2007)


  0
อาชีวอนามัย (3512-2008)

อาชีวอนามัย (3512-2008)


  0
ระบบท่อในโรงงาน (3512-2101)

ระบบท่อในโรงงาน (3512-2101)


  0
พลังงานกับสิ่งแวดล้อม (3512-2102)

พลังงานกับสิ่งแวดล้อม (3512-2102)


  0
กฎหมายสิ่งแวดล้อม (3512-2103)

กฎหมายสิ่งแวดล้อม (3512-2103)


  0
เคมีสิ่งแวดล้อม (3512-2104)

เคมีสิ่งแวดล้อม (3512-2104)


  0
จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (3512-2105)

จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (3512-2105)


  0
เทคโนโลยีสะอาด (3512-2106)

เทคโนโลยีสะอาด (3512-2106)


  0
เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย (3512-2108)

เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย (3512-2108)


  0
เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางอากาศ (3512-2109)

เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางอากาศ (3512-2109)


  0
เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน (3512-2110)

เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน (3512-2110)


  0
เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับชนบท (3512-2111)

เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับชนบท (3512-2111)


  0
สารเคมีทางการเกษตรกับสิ่งแวดล้อม (3512-2112)

สารเคมีทางการเกษตรกับสิ่งแวดล้อม (3512-2112)


  0
มาตรฐานการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (3512-2113)

มาตรฐานการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (3512-2113)


  0
การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมเกษตร (3512-2114)

การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมเกษตร (3512-2114)


  0
การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (3512-2115)

การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (3512-2115)


  0
หลักการจัดการลุ่มน้ำ (3512-2116)

หลักการจัดการลุ่มน้ำ (3512-2116)


  0
สมุนไพรเพื่อสิ่งแวดล้อม (3512-2117)

สมุนไพรเพื่อสิ่งแวดล้อม (3512-2117)


  0
การอนุรักษ์ดินและน้ำ (3512-2118)

การอนุรักษ์ดินและน้ำ (3512-2118)


  0
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (3512-2119)

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (3512-2119)


  0
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (3512-2120)

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (3512-2120)


  0
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม (3512-2121)

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม (3512-2121)


  0
โครงการ (3512-6001)

โครงการ (3512-6001)


  0
สถิติและการวิจัยเบื้องต้น (3506-1003)

สถิติและการวิจัยเบื้องต้น (3506-1003)


  0
หลักเศรษฐศาสตร์ (3506-1001)

หลักเศรษฐศาสตร์ (3506-1001)


  0
การจัดทำและการประเมินโครงการธุรกิจเกษตร (3506-2002)

การจัดทำและการประเมินโครงการธุรกิจเกษตร (3506-2002)


  0
กฎหมายธุรกิจ (3506-2003)

กฎหมายธุรกิจ (3506-2003)


  0
หลักการสหกรณ์ (3506-2004)

หลักการสหกรณ์ (3506-2004)


  0
ธนกิจเกษตร (3506-2005)

ธนกิจเกษตร (3506-2005)


  0
การบัญชีธุรกิจ (3506-2006)

การบัญชีธุรกิจ (3506-2006)


  0
การจัดการฟาร์ม (3506-2008)

การจัดการฟาร์ม (3506-2008)


  0
ราคาผลิตผลเกษตร (3506-2101)

ราคาผลิตผลเกษตร (3506-2101)


  0
สินเชื่อการเกษตร (3506-2102)

สินเชื่อการเกษตร (3506-2102)


  0
นโยบายการเกษตรของประเทศไทย (3506-2103)

นโยบายการเกษตรของประเทศไทย (3506-2103)


  0
การเงินการธนาคาร (3506-2104)

การเงินการธนาคาร (3506-2104)


  0
การบริหารงานบุคคล (3506-2105)

การบริหารงานบุคคล (3506-2105)


  0
หลักการลงทุน (3506-2107)

หลักการลงทุน (3506-2107)


  0
การภาษีอากรและการประกันภัย (3506-2109)

การภาษีอากรและการประกันภัย (3506-2109)


  0
การจัดการสำนักงาน (3506-2111)

การจัดการสำนักงาน (3506-2111)


  0
มาตรฐานสินค้าเกษตร (3506-2112)

มาตรฐานสินค้าเกษตร (3506-2112)


  0
การค้าระหว่างประเทศ (3506-2113)

การค้าระหว่างประเทศ (3506-2113)


  0
ธุรกิจโรงสีและการค้าข้าว (3506-2114)

ธุรกิจโรงสีและการค้าข้าว (3506-2114)


  0
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (3506-2201)

เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (3506-2201)


  0
การจัดตั้งและดำเนินงานสหกรณ์ (3506-2202)

การจัดตั้งและดำเนินงานสหกรณ์ (3506-2202)


  0
การจัดการธุรกิจสหกรณ์ (3506-2203)

การจัดการธุรกิจสหกรณ์ (3506-2203)


  0
กฎหมายสหกรณ์ (3506-2204)

กฎหมายสหกรณ์ (3506-2204)


  0
ขบวนการสหกรณ์ในประเทศไทยและในต่างประเทศ (3506-2205)

ขบวนการสหกรณ์ในประเทศไทยและในต่างประเทศ (3506-2205)


  0
สถาบันการเกษตรและการจัดการ (3506-2206)

สถาบันการเกษตรและการจัดการ (3506-2206)


  0
ระบบบัญชีสหกรณ์ (3506-2207)

ระบบบัญชีสหกรณ์ (3506-2207)


  0
โครงการ (3506-6001)

โครงการ (3506-6001)


  0
ธัญพืช (3502-2101)

ธัญพืช (3502-2101)


  0
พืชไร่เฉพาะ 1 (3502-2102)

พืชไร่เฉพาะ 1 (3502-2102)


  0
พืชไร่เฉพาะ 2 (3502-2103)

พืชไร่เฉพาะ 2 (3502-2103)


  0
ศัตรูพืชไร่และการป้องกันกำจัด (3502-2104)

ศัตรูพืชไร่และการป้องกันกำจัด (3502-2104)


  0
ระบบการปลูกพืช (3502-2105)

ระบบการปลูกพืช (3502-2105)


  0
เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ (3502-2106)

เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ (3502-2106)


  0
การจัดการดินและน้ำ (3502-2107)

การจัดการดินและน้ำ (3502-2107)


  0
การประกวดและตัดสินพืชไร่ (3502-2108)

การประกวดและตัดสินพืชไร่ (3502-2108)


  0
การขยายพันธุ์พืช (3502-2201)

การขยายพันธุ์พืช (3502-2201)


  0
การจัดการสถานเพาะชำ (3502-2202)

การจัดการสถานเพาะชำ (3502-2202)


  0
ไม้ตัดดอกเพื่อการค้า (3502-2203)

ไม้ตัดดอกเพื่อการค้า (3502-2203)


  0
กล้วยไม้ (3502-2204)

กล้วยไม้ (3502-2204)


  0
ไม้กระถางเพื่อการค้า (3502-2205)

ไม้กระถางเพื่อการค้า (3502-2205)


  0
ไม้ประดับเพื่อการค้า (3502-2206)

ไม้ประดับเพื่อการค้า (3502-2206)


  0
พืชผักเพื่อการค้า (3502-2208)

พืชผักเพื่อการค้า (3502-2208)


  0
เห็ดเพื่อการค้า (3502-2211)

เห็ดเพื่อการค้า (3502-2211)


  0
ศัตรูพืชสวนและการป้องกันกำจัด (3502-2212)

ศัตรูพืชสวนและการป้องกันกำจัด (3502-2212)


  0
การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินเพื่อการค้า (3502-2213)

การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินเพื่อการค้า (3502-2213)


  0
การประกวดและตัดสินพืชสวน (3502-2214)

การประกวดและตัดสินพืชสวน (3502-2214)


  0
หลักการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ (3502-2301)

หลักการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ (3502-2301)


  0
การผลิตกล้วยไม้เพื่อการค้า (3502-2302)

การผลิตกล้วยไม้เพื่อการค้า (3502-2302)


  0
การเพาะเมล็ดและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ (3502-2303)

การเพาะเมล็ดและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ (3502-2303)


  0
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวกล้วยไม้ (3502-2304)

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวกล้วยไม้ (3502-2304)


  0
การพัฒนาสายพันธุ์กล้วยไม้ (3502-2305)

การพัฒนาสายพันธุ์กล้วยไม้ (3502-2305)


  0
ธุรกิจการค้ากล้วยไม้ (3502-2306)

ธุรกิจการค้ากล้วยไม้ (3502-2306)


  0
การประกอบธุรกิจกล้วยไม้ (3502-2307 )

การประกอบธุรกิจกล้วยไม้ (3502-2307 )


  0
การจัดการฟาร์มกล้วยไม้ (3502-2308)

การจัดการฟาร์มกล้วยไม้ (3502-2308)


  0
การประกวดและตัดสินกล้วยไม้ (3502-2309)

การประกวดและตัดสินกล้วยไม้ (3502-2309)


  0
การจัดสวนและตกแต่งบริเวณ (3502-2310)

การจัดสวนและตกแต่งบริเวณ (3502-2310)


  0
การจัดดอกไม้ (3502-2311)

การจัดดอกไม้ (3502-2311)


  0
หลักการสร้างสนามกอล์ฟเบื้องต้น (3502-2401)

หลักการสร้างสนามกอล์ฟเบื้องต้น (3502-2401)


  0
หญ้าสนามกอล์ฟและการดูแลรักษา (3502-2402)

หญ้าสนามกอล์ฟและการดูแลรักษา (3502-2402)


  0
การจัดการดินและน้ำในสนามกอล์ฟ (3502-2403)

การจัดการดินและน้ำในสนามกอล์ฟ (3502-2403)


  0
ศัตรูหญ้าสนามกอล์ฟและการป้องกันกำจัด (3502-2404)

ศัตรูหญ้าสนามกอล์ฟและการป้องกันกำจัด (3502-2404)


  0
พืชสวนประดับในสนามกอล์ฟ (3502-2405)

พืชสวนประดับในสนามกอล์ฟ (3502-2405)


  0
ภูมิทัศน์และภูมิสถาปัตย์ในสนามกอล์ฟ (3502-2406)

ภูมิทัศน์และภูมิสถาปัตย์ในสนามกอล์ฟ (3502-2406)


  0
การจัดการสิ่งแวดล้อมในสนามกอล์ฟ (3502-2407)

การจัดการสิ่งแวดล้อมในสนามกอล์ฟ (3502-2407)


  0
การจัดการธุรกิจสนามกอล์ฟ (3502-2408)

การจัดการธุรกิจสนามกอล์ฟ (3502-2408)


  0
การฝึกงาน (3502-2409)

การฝึกงาน (3502-2409)


  0
เครื่องจักรกลหญ้าสนามกอล์ฟ (3505-2301)

เครื่องจักรกลหญ้าสนามกอล์ฟ (3505-2301)


  0
การใช้เครื่องจักรกลสนามกอล์ฟ (3505-2302)

การใช้เครื่องจักรกลสนามกอล์ฟ (3505-2302)


  0
โครงการ (3502-6001)

โครงการ (3502-6001)


  0
ปัญหาพิเศษ (3502-6002)

ปัญหาพิเศษ (3502-6002)


  0
อายุรศาสตร์เบื้องต้น (3504-2001)

อายุรศาสตร์เบื้องต้น (3504-2001)


  0
คลีนิค (3504-2002)

คลีนิค (3504-2002)


  0
เวชภัณฑ์พื้นฐานในงานฟาร์มปศุสัตว์ (3504-2003)

เวชภัณฑ์พื้นฐานในงานฟาร์มปศุสัตว์ (3504-2003)


  0
ศัลยศาสตร์เบื้องต้น (3504-2101)

ศัลยศาสตร์เบื้องต้น (3504-2101)


  0
ปาราสิตวิทยา (3504-2102)

ปาราสิตวิทยา (3504-2102)


  0
การส่งเสริมปศุสัตว์ (3504-2103)

การส่งเสริมปศุสัตว์ (3504-2103)


  0
กฎหมายเกี่ยวกับปศุสัตว์ (3504-2104)

กฎหมายเกี่ยวกับปศุสัตว์ (3504-2104)


  0
การประกวดและตัดสินสัตว์ (3504-2105)

การประกวดและตัดสินสัตว์ (3504-2105)


  0
โครงการ (3504-6001)

โครงการ (3504-6001)


  0
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (3503-2002)

การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (3503-2002)


  0
การจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสัตว์เลี้ยง (3503-2005)

การจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสัตว์เลี้ยง (3503-2005)


  0
การผลิตไก่เนื้อ (3503-2101)

การผลิตไก่เนื้อ (3503-2101)


  0
การผลิตไก่ไข่ (3503-2102)

การผลิตไก่ไข่ (3503-2102)


  0
การผลิตสุกร (3503-2107)

การผลิตสุกร (3503-2107)


  0
การผลิตโคนม (3503-2108)

การผลิตโคนม (3503-2108)


  0
การผลิตโคเนื้อและกระบือ (3503-2109)

การผลิตโคเนื้อและกระบือ (3503-2109)


  0
การผสมเทียม (3503-2114)

การผสมเทียม (3503-2114)


  0
พฤติกรรมสัตว์เลี้ยง (3503-2115)

พฤติกรรมสัตว์เลี้ยง (3503-2115)


  0
เนื้อและการแปรรูปเนื้อสัตว์ (3503-2116)

เนื้อและการแปรรูปเนื้อสัตว์ (3503-2116)


  0
ทุ่งหญ้าและการจัดการทุ่งหญ้า (3503-2206)

ทุ่งหญ้าและการจัดการทุ่งหญ้า (3503-2206)


  0
การผลิตไก่พื้นเมือง (3503-2103)

การผลิตไก่พื้นเมือง (3503-2103)


  0
การผลิตเป็ดและห่าน (3503-2104)

การผลิตเป็ดและห่าน (3503-2104)


  0
การผลิตนกกระทา (3503-2105)

การผลิตนกกระทา (3503-2105)


  0
การผลิตนกกระจอกเทศ (3503-2106)

การผลิตนกกระจอกเทศ (3503-2106)


  0
การผลิตโคขุน (3503-2110)

การผลิตโคขุน (3503-2110)


  0
การผลิตแพะและแกะ (3503-2111)

การผลิตแพะและแกะ (3503-2111)


  0
โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ (3503-2112)

โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ (3503-2112)


  1

นะครับ


ืnarag
การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก (3503-2113)

การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก (3503-2113)


  0
การผลิตอาหารสัตว์ (3503-2201)

การผลิตอาหารสัตว์ (3503-2201)


  0
การจัดการอาหารหยาบ (3503-2202)

การจัดการอาหารหยาบ (3503-2202)


  0
การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ (3503-2203)

การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ (3503-2203)


  0
การวิเคราะห์อาหารสัตว์ (3503-2204)

การวิเคราะห์อาหารสัตว์ (3503-2204)


  0
สารผสมล่วงหน้าและสารเสริมในอาหารสัตว์ (3503-2205)

สารผสมล่วงหน้าและสารเสริมในอาหารสัตว์ (3503-2205)


  0
สารชีวภาพเพื่อการผลิตสัตว์ (3503-2207)

สารชีวภาพเพื่อการผลิตสัตว์ (3503-2207)


  0
เครื่องจักรกลโรงงานอาหารสัตว์ (3503-2208)

เครื่องจักรกลโรงงานอาหารสัตว์ (3503-2208)


  0
โครงการ (3503-6001)

โครงการ (3503-6001)


  0
ผลิตภัณฑ์น้ำนม (3507-2204)

ผลิตภัณฑ์น้ำนม (3507-2204)


  0
อินทรีย์เคมี (3507-2001)

อินทรีย์เคมี (3507-2001)


  0
ชีวเคมีเบื้องต้น (3507-2002)

ชีวเคมีเบื้องต้น (3507-2002)


  0
การบรรจุภัณฑ์ (3507-2004)

การบรรจุภัณฑ์ (3507-2004)


  0
การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร (3507-2005)

การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร (3507-2005)


  0
ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ (3507-2101)

ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ (3507-2101)


  0
การแปรรูปธัญพืช (3507-2102)

การแปรรูปธัญพืช (3507-2102)


  0
การผลิตเครื่องดื่ม (3507-2103)

การผลิตเครื่องดื่ม (3507-2103)


  0
ผลิตภัณฑ์แป้ง (3507-2104)

ผลิตภัณฑ์แป้ง (3507-2104)


  0
ผลิตภัณฑ์ชา กาแฟ และโกโก้ (3507-2105)

ผลิตภัณฑ์ชา กาแฟ และโกโก้ (3507-2105)


  0
การฆ่าและการชำแหละสัตว์ (3507-2201)

การฆ่าและการชำแหละสัตว์ (3507-2201)


  0
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (3507-2202)

ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ (3507-2202)


  0
ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก (3507-2203)

ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก (3507-2203)


  0
ผลิตภัณฑ์ไหม (3507-2206)

ผลิตภัณฑ์ไหม (3507-2206)


  0
โครงการ (3507-6001)

โครงการ (3507-6001)


  0
การออกแบบงานประดิษฐ์ (3406 – 0001)

การออกแบบงานประดิษฐ์ (3406 – 0001)


  0
การจัดดอกไม้เบื้องต้น (3406 – 0002)

การจัดดอกไม้เบื้องต้น (3406 – 0002)


  0
งานประดิษฐ์เบื้องต้น (3406 – 0003)

งานประดิษฐ์เบื้องต้น (3406 – 0003)


  0
การอนุบาลเด็ก (3406 – 0004)

การอนุบาลเด็ก (3406 – 0004)


  0
หลักศิลป์ (3400–1001)

หลักศิลป์ (3400–1001)


  0
หลักเศรษฐศาสตร์ (3400–1002)

หลักเศรษฐศาสตร์ (3400–1002)


  0
การบริหารงานบุคคล (3400–1003)

การบริหารงานบุคคล (3400–1003)


  0
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย (3406 – 2001)

ศิลปะและวัฒนธรรมไทย (3406 – 2001)


  0
การจัดการธุรกิจคหกรรม (3406 – 2202)

การจัดการธุรกิจคหกรรม (3406 – 2202)


  0
การพัฒนาบุคลิกภาพ (3406 – 2003)

การพัฒนาบุคลิกภาพ (3406 – 2003)


  0
พัฒนาการครอบครัวและสังคม (3406 – 2004)

พัฒนาการครอบครัวและสังคม (3406 – 2004)


  0
ศิลปะการจัดดอกไม้ (3406 – 2005)

ศิลปะการจัดดอกไม้ (3406 – 2005)


  0
การตัดเย็บงานประดิษฐ์ (3406 – 2006)

การตัดเย็บงานประดิษฐ์ (3406 – 2006)


  0
สัมมนาวิชาชีพ (3406 – 2007)

สัมมนาวิชาชีพ (3406 – 2007)


  0
จิตวิทยาพัฒนาการ (3406 – 2008)

จิตวิทยาพัฒนาการ (3406 – 2008)


  0
เทคนิคการปักจักร (3406 – 2009)

เทคนิคการปักจักร (3406 – 2009)


  0
ศิลปะการจัดและตกแต่งสถานที่ (3406 – 2010)

ศิลปะการจัดและตกแต่งสถานที่ (3406 – 2010)


  0
การจัดการธุรกิจงานดอกไม้ (3406 – 2011)

การจัดการธุรกิจงานดอกไม้ (3406 – 2011)


  0
ศิลปะงานใบตองและแกะสลัก (3406 – 2012)

ศิลปะงานใบตองและแกะสลัก (3406 – 2012)


  0
เครื่องหอม ของชำร่วย (3406 – 2013)

เครื่องหอม ของชำร่วย (3406 – 2013)


  0
การออกแบบผลิตภัณฑ์ (3406 – 2101)

การออกแบบผลิตภัณฑ์ (3406 – 2101)


  0
การตัดเย็บเครื่องใช้ตกแต่งบ้าน (3406 – 2102)

การตัดเย็บเครื่องใช้ตกแต่งบ้าน (3406 – 2102)


  0
ผลิตภัณฑ์งานกระดาษ (3406 – 2103)

ผลิตภัณฑ์งานกระดาษ (3406 – 2103)


  0
แกะสลักเชิงธุรกิจ (3406 – 2104)

แกะสลักเชิงธุรกิจ (3406 – 2104)


  0
ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น (3406 – 2105)

ศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น (3406 – 2105)


  0
เทคนิคการเย็บ ปัก ถัก (3406 – 2106)

เทคนิคการเย็บ ปัก ถัก (3406 – 2106)


  0
การประดิษฐ์ดอกไม้ตามสมัยนิยม (3406 – 2107)

การประดิษฐ์ดอกไม้ตามสมัยนิยม (3406 – 2107)


  0
เทคนิคการเขียนลวดลายด้วยสี (3406 – 2108)

เทคนิคการเขียนลวดลายด้วยสี (3406 – 2108)


  0
การจัดดอกไม้แบบไทย (3406 – 2109)

การจัดดอกไม้แบบไทย (3406 – 2109)


  0
การผลิตของที่ระลึก (3406 – 2110)

การผลิตของที่ระลึก (3406 – 2110)


  0
ดอกไม้ประดิษฐ์ (3406 – 2111)

ดอกไม้ประดิษฐ์ (3406 – 2111)


  0
เทคนิคงานใบตอง (3406 – 2112)

เทคนิคงานใบตอง (3406 – 2112)


  0
ศิลปประดิษฐ์ (3406 – 2113)

ศิลปประดิษฐ์ (3406 – 2113)


  0
การประดิษฐ์ตุ๊กตา (3406 – 2114)

การประดิษฐ์ตุ๊กตา (3406 – 2114)


  0
อนามัยครอบครัวและเคหพยาบาล (3406 – 2201)

อนามัยครอบครัวและเคหพยาบาล (3406 – 2201)


  0
การประดิษฐ์เครื่องใช้งานแม่บ้าน (3406 – 2202)

การประดิษฐ์เครื่องใช้งานแม่บ้าน (3406 – 2202)


  0
พัฒนางานผ้า (3406 – 2203)

พัฒนางานผ้า (3406 – 2203)


  0
การผูกและจับจีบผ้า (3406 – 2204)

การผูกและจับจีบผ้า (3406 – 2204)


  0
ซักรีด (3406 – 2205)

ซักรีด (3406 – 2205)


  0
การบริหารงานแม่บ้าน (3406 – 2206)

การบริหารงานแม่บ้าน (3406 – 2206)


  0
การจัดและตกแต่งบ้าน (3406 – 2207)

การจัดและตกแต่งบ้าน (3406 – 2207)


  0
เทคนิคการตัดเย็บผ้าม่าน (3406 – 2208)

เทคนิคการตัดเย็บผ้าม่าน (3406 – 2208)


  0
การเลี้ยงและอบรมเด็ก (3406 – 2301)

การเลี้ยงและอบรมเด็ก (3406 – 2301)


  0
ธุรกิจการจัดสถานรับเลี้ยงเด็ก (3406 – 2302)

ธุรกิจการจัดสถานรับเลี้ยงเด็ก (3406 – 2302)


  0
ศิลปะสำหรับเด็ก (3406 – 2303)

ศิลปะสำหรับเด็ก (3406 – 2303)


  0
ประดิษฐ์เครื่องเล่นสำหรับเด็ก (3406 – 2304)

ประดิษฐ์เครื่องเล่นสำหรับเด็ก (3406 – 2304)


  0
เครื่องใช้สำหรับเด็ก (3406 – 2305)

เครื่องใช้สำหรับเด็ก (3406 – 2305)


  0
นันทนาการสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ (3406 – 2306)

นันทนาการสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ (3406 – 2306)


  0
การดูแลผู้สูงอายุ (3406 – 2307)

การดูแลผู้สูงอายุ (3406 – 2307)


  0
การออกแบบและตกแต่งทรงผม (3406 – 2401)

การออกแบบและตกแต่งทรงผม (3406 – 2401)


  0
การแต่งหน้า นวดหน้า (3406 – 2402)

การแต่งหน้า นวดหน้า (3406 – 2402)


  0
การแต่งเล็บ (3406 – 2403)

การแต่งเล็บ (3406 – 2403)


  0
การนวดแผนโบราณและอบสมุนไพร (3406 – 2404)

การนวดแผนโบราณและอบสมุนไพร (3406 – 2404)


  0
นวดฝ่าเท้า (3406 – 2405)

นวดฝ่าเท้า (3406 – 2405)


  0
ศิลปะการบริการและการต้อนรับ (3406 - 2501)

ศิลปะการบริการและการต้อนรับ (3406 - 2501)


  0
การผสมเครื่องดื่ม (3406 - 2502)

การผสมเครื่องดื่ม (3406 - 2502)


  0
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว (3406 - 2503)

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว (3406 - 2503)


  0
หลักการจัดการ (3406 - 2504)

หลักการจัดการ (3406 - 2504)


  0
เทคนิคการเป็นผู้นำและกิจกรรมนันทนาการ (3406 - 2505)

เทคนิคการเป็นผู้นำและกิจกรรมนันทนาการ (3406 - 2505)


  0
การตลาดคหกรรมงานโรงแรม (3406 - 2506)

การตลาดคหกรรมงานโรงแรม (3406 - 2506)


  0
การวิจัยในงานคหกรรมโรงแรม (3406 - 2507)

การวิจัยในงานคหกรรมโรงแรม (3406 - 2507)


  0
โครงการ (3406 – 6001)

โครงการ (3406 – 6001)


  0
อุตสาหกรรมสิ่งทอขั้นพื้นฐาน (3401 – 0001)

อุตสาหกรรมสิ่งทอขั้นพื้นฐาน (3401 – 0001)


  0
การใช้และการบำรุงรักษาจักรเย็บผ้า (3401 – 0002)

การใช้และการบำรุงรักษาจักรเย็บผ้า (3401 – 0002)


  0
การออกแบบเสื้อผ้า (3401 – 0003)

การออกแบบเสื้อผ้า (3401 – 0003)


  0
เสื้อผ้าสตรีขั้นพื้นฐาน (3401 – 0004)

เสื้อผ้าสตรีขั้นพื้นฐาน (3401 – 0004)


  0
เสื้อผ้าบุรุษขั้นพื้นฐาน (3401 – 0005)

เสื้อผ้าบุรุษขั้นพื้นฐาน (3401 – 0005)


  0
ประวัติและวิวัฒนาการการแต่งกาย (3403 – 2001)

ประวัติและวิวัฒนาการการแต่งกาย (3403 – 2001)


  0
กายวิภาคศาสตร์เพื่อการสร้างแบบ (3403 – 2002)

กายวิภาคศาสตร์เพื่อการสร้างแบบ (3403 – 2002)


  0
ศิลปศาสตร์การแต่งกาย (3403 – 2003)

ศิลปศาสตร์การแต่งกาย (3403 – 2003)


  0
โครงสร้างและคุณสมบัติของผ้า (3403 – 2004)

โครงสร้างและคุณสมบัติของผ้า (3403 – 2004)


  0
ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา (3403 – 2005)

ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา (3403 – 2005)


  0
การบริหารงานธุรกิจแฟชั่น (3403 – 2006)

การบริหารงานธุรกิจแฟชั่น (3403 – 2006)


  0
เทคนิคการออกแบบเครื่องแต่งกาย (3403 – 2007)

เทคนิคการออกแบบเครื่องแต่งกาย (3403 – 2007)


  0
การทำเสื้อผ้าต้นแบบ (3403 – 2008)

การทำเสื้อผ้าต้นแบบ (3403 – 2008)


  0
การศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มตลาดแฟชั่น (3403 – 2009)

การศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มตลาดแฟชั่น (3403 – 2009)


  0
เทคนิคการนำเสนอผลงานแฟชั่น (3403 – 2010)

เทคนิคการนำเสนอผลงานแฟชั่น (3403 – 2010)


  0
การวิเคราะห์ลูกค้า (3403 - 2101)

การวิเคราะห์ลูกค้า (3403 - 2101)


  0
การออกแบบเสื้อผ้าลักษณะพิเศษ (3403 – 2102)

การออกแบบเสื้อผ้าลักษณะพิเศษ (3403 – 2102)


  0
การออกแบบเครื่องประกอบการแต่งกาย (3403 – 2103)

การออกแบบเครื่องประกอบการแต่งกาย (3403 – 2103)


  0
การจัดแสดงสินค้าแฟชั่น (3403 – 2104)

การจัดแสดงสินค้าแฟชั่น (3403 – 2104)


  0
การศึกษาและวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (3403 – 2201)

การศึกษาและวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (3403 – 2201)


  0
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบแฟชั่น (3403 – 2202)

คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบแฟชั่น (3403 – 2202)


  0
การออกแบบเสื้อผ้าบูติค (3403 – 2203)

การออกแบบเสื้อผ้าบูติค (3403 – 2203)


  0
การวิเคราะห์และเลือกใช้วัสดุ (3403 – 2301)

การวิเคราะห์และเลือกใช้วัสดุ (3403 – 2301)


  0
การออกแบบเพื่อการผลิตระบบอุตสาหกรรม (3403 – 2302)

การออกแบบเพื่อการผลิตระบบอุตสาหกรรม (3403 – 2302)


  0
การออกแบบคอลเล็คชั่นเครื่องแต่งกาย (3403 – 2303)

การออกแบบคอลเล็คชั่นเครื่องแต่งกาย (3403 – 2303)


  0
อินทรีย์เคมี (3400–1004)

อินทรีย์เคมี (3400–1004)


  0
การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร (3400–1005)

การบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร (3400–1005)


  0
กฎหมายธุรกิจ (3200 – 1002)

กฎหมายธุรกิจ (3200 – 1002)


  0
หลักการจัดการ (3200 – 1003)

หลักการจัดการ (3200 – 1003)


  1

ขอเนื้ ..


panadda
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ (3200 – 1004)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ (3200 – 1004)


  0
หลักการตลาด (3200 – 1005)

หลักการตลาด (3200 – 1005)


  0
การบัญชีการเงิน (3200 – 1006)

การบัญชีการเงิน (3200 – 1006)


  0
เทคนิคการปฏิบัติงานสำนักงาน (3200 – 1007)

เทคนิคการปฏิบัติงานสำนักงาน (3200 – 1007)


  0
พฤติกรรมบริการ (3200 – 1008)

พฤติกรรมบริการ (3200 – 1008)


  0
การภาษีอากร (3200 – 1009)

การภาษีอากร (3200 – 1009)


  0
กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม (3200 – 1010)

กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม (3200 – 1010)


  2

Re:คำอธิ ..


golffy130
กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา (3200 – 1011)

กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา (3200 – 1011)


  0
การจัดการขาย (3202 – 2001)

การจัดการขาย (3202 – 2001)


  0
การวิจัยตลาด (3202 – 2002)

การวิจัยตลาด (3202 – 2002)


  0
การส่งเสริมการขาย (3202 – 2005)

การส่งเสริมการขาย (3202 – 2005)


  0
พฤติกรรมผู้บริโภค (3202 – 2006)

พฤติกรรมผู้บริโภค (3202 – 2006)


  0
การบริหารการจัดซื้อ (3202 – 2011)

การบริหารการจัดซื้อ (3202 – 2011)


  0
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก (3211 – 2001)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก (3211 – 2001)


  0
การบริหารร้านค้าปลีก (3211 – 2002)

การบริหารร้านค้าปลีก (3211 – 2002)


  0
การบริการลูกค้า (3211 – 2003)

การบริการลูกค้า (3211 – 2003)


  0
การบริหารทรัพยากรบุคคล (3211 – 2005)

การบริหารทรัพยากรบุคคล (3211 – 2005)


  0
กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก (3211 – 2006)

กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก (3211 – 2006)


  0
การสื่อสารการตลาด (3211 – 2009)

การสื่อสารการตลาด (3211 – 2009)


  0
การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (3211 – 2011)

การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (3211 – 2011)


  0
การจัดแต่งทรงผม (3407 – 0001)

การจัดแต่งทรงผม (3407 – 0001)


  0
การดัดผม (3407 – 0002)

การดัดผม (3407 – 0002)


  0
การเกล้าผมเบื้องต้น (3407 – 0003)

การเกล้าผมเบื้องต้น (3407 – 0003)


  0
การแต่งหน้าเบื้องต้น (3407 – 0004)

การแต่งหน้าเบื้องต้น (3407 – 0004)


  0
การออกแบบทรงผมขั้นพื้นฐาน (3407 – 0005)

การออกแบบทรงผมขั้นพื้นฐาน (3407 – 0005)


  0
การแต่งเล็บ (3407 – 0006)

การแต่งเล็บ (3407 – 0006)


  0
ประวัติและวิวัฒนาการทรงผม (3407 – 2001)

ประวัติและวิวัฒนาการทรงผม (3407 – 2001)


  0
เทคนิคการตัดและซอยผม (3407 – 2002)

เทคนิคการตัดและซอยผม (3407 – 2002)


  0
เทคนิคการแต่งหน้าในโอกาสพิเศษ (3407 – 2003)

เทคนิคการแต่งหน้าในโอกาสพิเศษ (3407 – 2003)


  0
เทคนิคการออกแบบทรงผมด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ (3407 – 2004)

เทคนิคการออกแบบทรงผมด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ (3407 – 2004)


  0
การนวดและการอบสมุนไพรแผนโบราณ (3407 – 2005)

การนวดและการอบสมุนไพรแผนโบราณ (3407 – 2005)


  0
การพัฒนาบุคลิกภาพในอาชีพความงาม (3407 – 2006)

การพัฒนาบุคลิกภาพในอาชีพความงาม (3407 – 2006)


  0
ระเบียนลูกค้า (3407 – 2007)

ระเบียนลูกค้า (3407 – 2007)


  0
เทคนิคการนำเสนอผลงานแฟชั่นทรงผมและการแต่งหน้า (3407 – 2008)

เทคนิคการนำเสนอผลงานแฟชั่นทรงผมและการแต่งหน้า (3407 – 2008)


  0
การสัมมนาวิชาชีพ (3407 – 2009)

การสัมมนาวิชาชีพ (3407 – 2009)


  0
การบริหารงานธุรกิจแฟชั่น (3407 – 2010)

การบริหารงานธุรกิจแฟชั่น (3407 – 2010)


  0
การศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มตลาดแฟชั่น (3407 – 2011)

การศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มตลาดแฟชั่น (3407 – 2011)


  0
เทคนิคการออกแบบทรงผม (ตามบุคลิก) (3407 – 2101)

เทคนิคการออกแบบทรงผม (ตามบุคลิก) (3407 – 2101)


  0
เทคนิคการเซทผมและเกล้าผมงานราตรี (3407 – 2102)

เทคนิคการเซทผมและเกล้าผมงานราตรี (3407 – 2102)


  0
เทคนิคการทำแฮร์พีช (3407 – 2103)

เทคนิคการทำแฮร์พีช (3407 – 2103)


  0
เทคนิคการทำฮาฟวิก (3407 – 2104)

เทคนิคการทำฮาฟวิก (3407 – 2104)


  0
เทคนิคการทำวิกผม (3407 – 2105)

เทคนิคการทำวิกผม (3407 – 2105)


  0
เคมีภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผม (3407 – 2106)

เคมีภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผม (3407 – 2106)


  0
อาชีพการเดินแบบ (3407 – 2107)

อาชีพการเดินแบบ (3407 – 2107)


  0
เทคนิคการเพ้นท์หน้า และการเพ้นท์ร่างกาย (3407 – 2201)

เทคนิคการเพ้นท์หน้า และการเพ้นท์ร่างกาย (3407 – 2201)


  0
เทคนิคการแต่งหน้าแสดงริ้วรอยแห่งวัย แผลเป็น บาดแผล (3407 – 2202)

เทคนิคการแต่งหน้าแสดงริ้วรอยแห่งวัย แผลเป็น บาดแผล (3407 – 2202)


  0
เทคนิคการแต่งหน้าเพื่อการแสดงละครเวที (3407 – 2203)

เทคนิคการแต่งหน้าเพื่อการแสดงละครเวที (3407 – 2203)


  0
เคมีภัณฑ์เกี่ยวกับผิวหน้า (3407 – 2204)

เคมีภัณฑ์เกี่ยวกับผิวหน้า (3407 – 2204)


  0
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องสำอางจากธรรมชาติ (3407 – 2205)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องสำอางจากธรรมชาติ (3407 – 2205)


  0
ธุรกิจผลิตภัณฑ์ความงาม (3407 – 2206)

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ความงาม (3407 – 2206)


  0
การนวดสปาเท้า (3407 – 2301)

การนวดสปาเท้า (3407 – 2301)


  0
การนวดฝ่าเท้า (3407 – 2302)

การนวดฝ่าเท้า (3407 – 2302)


  0
การนวดน้ำมัน (3407 – 2303)

การนวดน้ำมัน (3407 – 2303)


  0
การนวดตัวเพื่อสลายเซลลูไลท์ (3407 – 2304)

การนวดตัวเพื่อสลายเซลลูไลท์ (3407 – 2304)


  0
เทคนิคการเพ้นท์เล็บและการต่อเล็บ (3407 – 2305)

เทคนิคการเพ้นท์เล็บและการต่อเล็บ (3407 – 2305)


  0
การออกแบบตกแต่งสถานบริการด้านความงาม (3407 – 2306)

การออกแบบตกแต่งสถานบริการด้านความงาม (3407 – 2306)


  0
เคมีภัณฑ์เกี่ยวกับผิวกาย (3407 – 2307)

เคมีภัณฑ์เกี่ยวกับผิวกาย (3407 – 2307)


  0
เครื่องสำอางสมุนไพรบำรุงผิวพรรณ (3407 – 2308)

เครื่องสำอางสมุนไพรบำรุงผิวพรรณ (3407 – 2308)


  0
โครงการ (3401 – 2307)

โครงการ (3401 – 2307)


  0
การฝึกงาน (3407-7001)

การฝึกงาน (3407-7001)


  0
อุตสาหกรรมสิ่งทอ (3401 – 2001)

อุตสาหกรรมสิ่งทอ (3401 – 2001)


  0
ประวัติเครื่องแต่งกาย (3401 – 2002)

ประวัติเครื่องแต่งกาย (3401 – 2002)


  0
เทคนิคการออกแบบเสื้อ (3401 – 2003)

เทคนิคการออกแบบเสื้อ (3401 – 2003)


  0
เทคนิคการทำแบบตัด (3401 – 2004)

เทคนิคการทำแบบตัด (3401 – 2004)


  0
เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี (3401 – 2005)

เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี (3401 – 2005)


  0
เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ (3401 – 2006)

เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ (3401 – 2006)


  0
เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าเด็ก (3401 – 2007)

เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าเด็ก (3401 – 2007)


  0
ธุรกิจเสื้อผ้า (3401 – 2008)

ธุรกิจเสื้อผ้า (3401 – 2008)


  0
สัมมนาวิชาชีพ (3401 – 2009)

สัมมนาวิชาชีพ (3401 – 2009)


  0
คอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจเสื้อผ้า (3401 – 2101)

คอมพิวเตอร์เพื่องานธุรกิจเสื้อผ้า (3401 – 2101)


  0
เทคนิคการตกแต่งเสื้อผ้า (3401 – 2102)

เทคนิคการตกแต่งเสื้อผ้า (3401 – 2102)


  0
เทคนิคการตัดเย็บชุดกลางวันสตรี (3401 – 2103)

เทคนิคการตัดเย็บชุดกลางวันสตรี (3401 – 2103)


  0
เทคนิคการตัดเย็บกางเกงสตรี (3401 – 2104)

เทคนิคการตัดเย็บกางเกงสตรี (3401 – 2104)


  0
เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีโอกาสพิเศษ (3401 – 2105)

เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีโอกาสพิเศษ (3401 – 2105)


  0
เทคนิคการทำเสื้อบนหุ่น (3401 – 2106)

เทคนิคการทำเสื้อบนหุ่น (3401 – 2106)


  0
เทคนิคการตัดเย็บชุดวิวาห์ และชุดราตรี (3401 – 2107)

เทคนิคการตัดเย็บชุดวิวาห์ และชุดราตรี (3401 – 2107)


  0
เทคนิคการตัดเย็บชุดไทย (3401 – 2108)

เทคนิคการตัดเย็บชุดไทย (3401 – 2108)


  0
เทคนิคการตัดเย็บเสื้อเทเลอร์สตรี (3401 – 2109)

เทคนิคการตัดเย็บเสื้อเทเลอร์สตรี (3401 – 2109)


  0
เสื้อผ้าสตรีเพื่อการค้า (3401 – 2110)

เสื้อผ้าสตรีเพื่อการค้า (3401 – 2110)


  0
กายวิภาคเพื่อการสร้างแบบ (3401 – 2201)

กายวิภาคเพื่อการสร้างแบบ (3401 – 2201)


  0
เทคนิคการตัดเย็บเสื้อบุรุษ (3401 – 2202)

เทคนิคการตัดเย็บเสื้อบุรุษ (3401 – 2202)


  0
เทคนิคการตัดเย็บกางเกงบุรุษ (3401 – 2203)

เทคนิคการตัดเย็บกางเกงบุรุษ (3401 – 2203)


  0
เทคนิคการตัดเย็บชุดกีฬา (3401 – 2204)

เทคนิคการตัดเย็บชุดกีฬา (3401 – 2204)


  0
 เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษโอกาสพิเศษ (3401 – 2205)

เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษโอกาสพิเศษ (3401 – 2205)


  0
เทคนิคการตัดเย็บเสื้อเทเลอร์บุรุษ (3401 – 2206)

เทคนิคการตัดเย็บเสื้อเทเลอร์บุรุษ (3401 – 2206)


  0
เสื้อผ้าบุรุษเพื่อการค้า (3401 – 2207)

เสื้อผ้าบุรุษเพื่อการค้า (3401 – 2207)


  0
เทคนิคการย้อมสี (3401 – 2301)

เทคนิคการย้อมสี (3401 – 2301)


  0
เทคนิคการทอผ้าพื้นเมือง (3401 – 2302)

เทคนิคการทอผ้าพื้นเมือง (3401 – 2302)


  0
เทคนิคการตัดเย็บชุดนอน (3401 – 2303)

เทคนิคการตัดเย็บชุดนอน (3401 – 2303)


  0
เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าวัยรุ่น (3401 – 2304)

เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าวัยรุ่น (3401 – 2304)


  0
เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าครอบครัว (3401 – 2305)

เทคนิคการตัดเย็บเสื้อผ้าครอบครัว (3401 – 2305)


  0
เทคนิคการดัดแปลงแก้ไขเสื้อผ้า (3401 – 2306)

เทคนิคการดัดแปลงแก้ไขเสื้อผ้า (3401 – 2306)


  0
เทคนิคการปักจักร (3401 – 2307)

เทคนิคการปักจักร (3401 – 2307)


  0
เทคนิคการตัดเย็บเครื่องใช้ในบ้าน (3401 – 2308)

เทคนิคการตัดเย็บเครื่องใช้ในบ้าน (3401 – 2308)


  0
ธุรกิจงานผ้าสำหรับสัตว์เลี้ยง (3401 – 2309)

ธุรกิจงานผ้าสำหรับสัตว์เลี้ยง (3401 – 2309)


  0
เทคนิคการสร้างแบบเสื้อแฟชั่น (3401 – 2401)

เทคนิคการสร้างแบบเสื้อแฟชั่น (3401 – 2401)


  0
การบริหารงานด้านการตลาดเสื้อผ้า (3401 – 2402)

การบริหารงานด้านการตลาดเสื้อผ้า (3401 – 2402)


  0
การออกแบบลายผ้า (3401 – 2403)

การออกแบบลายผ้า (3401 – 2403)


  0
เทคนิคการปรับปรุงบุคลิกภาพ (3401 – 2404)

เทคนิคการปรับปรุงบุคลิกภาพ (3401 – 2404)


  0
การออกแบบผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ (3401 – 2405)

การออกแบบผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ (3401 – 2405)


  0
การจัดแสดงสินค้าแฟชั่น (3401 – 2406)

การจัดแสดงสินค้าแฟชั่น (3401 – 2406)


  0
ปฏิบัติการออกแบบแฟชั่นดีไซน์ (3401 – 2407)

ปฏิบัติการออกแบบแฟชั่นดีไซน์ (3401 – 2407)


  0
โครงการ (3401 – 6001)

โครงการ (3401 – 6001)


  0
จิตวิทยาการจัดการองค์กรอุตสาหกรรม (3402 – 2001)

จิตวิทยาการจัดการองค์กรอุตสาหกรรม (3402 – 2001)


  0
การเย็บอุตสาหกรรมเบื้องต้น (3402 – 2002)

การเย็บอุตสาหกรรมเบื้องต้น (3402 – 2002)


  0
การทำแบบตัดและตัดเสื้อผ้าตัวอย่าง (3402 – 2003)

การทำแบบตัดและตัดเสื้อผ้าตัวอย่าง (3402 – 2003)


  0
การวางแบบตัดและการปูผ้า (3402 – 2004)

การวางแบบตัดและการปูผ้า (3402 – 2004)


  0
การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า (3402 – 2005)

การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เสื้อผ้า (3402 – 2005)


  0
ระบบการผลิตเครื่องนุ่งห่ม (3402 – 2006)

ระบบการผลิตเครื่องนุ่งห่ม (3402 – 2006)


  0
วิทยาศาสตร์สิ่งทอ (3402 – 2007)

วิทยาศาสตร์สิ่งทอ (3402 – 2007)


  0
วัสดุในงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป (3402 – 2008)

วัสดุในงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป (3402 – 2008)


  0
การบริหารการตลาด (3402 – 2101)

การบริหารการตลาด (3402 – 2101)


  0
ภาษาอังกฤษธุรกิจเสื้อผ้า (3402 – 2102)

ภาษาอังกฤษธุรกิจเสื้อผ้า (3402 – 2102)


  0
การจัดการสินค้าแฟชั่น (3402 – 2103)

การจัดการสินค้าแฟชั่น (3402 – 2103)


  0
เทคนิคการวางแผนและการควบคุมการผลิตเครื่องนุ่งห่ม (3402 – 2104)

เทคนิคการวางแผนและการควบคุมการผลิตเครื่องนุ่งห่ม (3402 – 2104)


  0
การจัดการสินค้าเสื้อผ้า (3402 – 2105)

การจัดการสินค้าเสื้อผ้า (3402 – 2105)


  0
กระบวนการบรรจุหีบห่อ (3402 – 2106)

กระบวนการบรรจุหีบห่อ (3402 – 2106)


  0
กายวิภาคศาสตร์และการลองตัว (3402 – 2201)

กายวิภาคศาสตร์และการลองตัว (3402 – 2201)


  0
การทำแบบตัดเสื้อผ้าสตรีระบบอุตสาหกรรม (3402 – 2202)

การทำแบบตัดเสื้อผ้าสตรีระบบอุตสาหกรรม (3402 – 2202)


  0
การทำแบบตัดเสื้อผ้าบุรุษระบบอุตสาหกรรม (3402 – 2203)

การทำแบบตัดเสื้อผ้าบุรุษระบบอุตสาหกรรม (3402 – 2203)


  0
การทำแบบตัดเสื้อผ้าเด็กระบบอุตสาหกรรม (3402 – 2204)

การทำแบบตัดเสื้อผ้าเด็กระบบอุตสาหกรรม (3402 – 2204)


  0
การทำแบบตัดเสื้อผ้ากีฬาระบบอุตสาหกรรม (3402 – 2205)

การทำแบบตัดเสื้อผ้ากีฬาระบบอุตสาหกรรม (3402 – 2205)


  0
การย่อ การขยาย และการวางแบบตัด (3402 – 2206)

การย่อ การขยาย และการวางแบบตัด (3402 – 2206)


  0
เครื่องจักรอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม 1 (3402 – 2301)

เครื่องจักรอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม 1 (3402 – 2301)


  0
การศึกษางานอุตสาหกรรมเสื้อผ้า (3402 – 2302)

การศึกษางานอุตสาหกรรมเสื้อผ้า (3402 – 2302)


  0
เทคนิคการผลิตเครื่องนุ่งห่ม 1 (3402 – 2303)

เทคนิคการผลิตเครื่องนุ่งห่ม 1 (3402 – 2303)


  0
การออกแบบอุปกรณ์ช่วยเย็บ (3402 – 2304)

การออกแบบอุปกรณ์ช่วยเย็บ (3402 – 2304)


  0
เทคนิคการเพิ่มผลผลิตในระบบอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม (3402 – 2305)

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตในระบบอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม (3402 – 2305)


  0
เทคนิคการผลิตเครื่องนุ่งห่ม 2 (3402 – 2306)

เทคนิคการผลิตเครื่องนุ่งห่ม 2 (3402 – 2306)


  0
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม (3402 – 2307)

ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม (3402 – 2307)


  0
การตกแต่งเสื้อผ้าสำเร็จรูป (3402 – 2308)

การตกแต่งเสื้อผ้าสำเร็จรูป (3402 – 2308)


  0
เทคนิคการผลิตชุดชั้นในสำเร็จรูป (3402 – 2309)

เทคนิคการผลิตชุดชั้นในสำเร็จรูป (3402 – 2309)


  0
เทคนิคการทำเสื้อตัวอย่าง (3402 – 2310)

เทคนิคการทำเสื้อตัวอย่าง (3402 – 2310)


  0
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้า (3402 – 2311)

คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบและงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้า (3402 – 2311)


  0
ภาษาอังกฤษเทคนิคในงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้า (3402 – 2312)

ภาษาอังกฤษเทคนิคในงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้า (3402 – 2312)


  0
ศิลปการออกแบบเสื้อผ้า (3402 – 2313)

ศิลปการออกแบบเสื้อผ้า (3402 – 2313)


  0
การวิเคราะห์แบบตัดอุตสาหกรรม (3402 – 2314)

การวิเคราะห์แบบตัดอุตสาหกรรม (3402 – 2314)


  0
การปฏิบัติการวิทยากรและการฝึกอบรม (3402 – 2315)

การปฏิบัติการวิทยากรและการฝึกอบรม (3402 – 2315)


  0
การวางแผนและการจัดลำดับการผลิต (3402 – 2316)

การวางแผนและการจัดลำดับการผลิต (3402 – 2316)


  0
เครื่องจักรอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม 2 (3402 – 2317)

เครื่องจักรอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม 2 (3402 – 2317)


  0
การบริหารงานอุตสาหกรรม (3402 – 2318)

การบริหารงานอุตสาหกรรม (3402 – 2318)


  0
โครงการ (3402 – 6001)

โครงการ (3402 – 6001)


  0
โภชนาการเพื่อสุขภาพ (3404 – 0001)

โภชนาการเพื่อสุขภาพ (3404 – 0001)


  0
หลักการประกอบอาหารเบื้องต้น (3404 – 0002)

หลักการประกอบอาหารเบื้องต้น (3404 – 0002)


  0
การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม (3404 – 0003)

การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม (3404 – 0003)


  0
การถนอมอาหาร (3404 – 0004)

การถนอมอาหาร (3404 – 0004)


  0
โภชนาการ (3404 – 2001)

โภชนาการ (3404 – 2001)


  0
วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร (3404 – 2002)

วิทยาศาสตร์การประกอบอาหาร (3404 – 2002)


  0
ความปลอดภัยในงานอาหาร (3404 – 2003)

ความปลอดภัยในงานอาหาร (3404 – 2003)


  0
การจัดการธุรกิจอาหาร (3404 – 2004)

การจัดการธุรกิจอาหาร (3404 – 2004)


  0
คอมพิวเตอร์ในงานอาหาร (3404 – 2005)

คอมพิวเตอร์ในงานอาหาร (3404 – 2005)


  0
ครัวและเครื่องใช้ในงานอาหาร (3404 – 2006)

ครัวและเครื่องใช้ในงานอาหาร (3404 – 2006)


  0
สัมมนาวิชาชีพอาหาร (3404 – 2007)

สัมมนาวิชาชีพอาหาร (3404 – 2007)


  0
การจัดการธุรกิจจัดเลี้ยง (3404 – 2008)

การจัดการธุรกิจจัดเลี้ยง (3404 – 2008)


  0
ศิลปะการตกแต่งอาหาร (3404 – 2009)

ศิลปะการตกแต่งอาหาร (3404 – 2009)


  0
บรรจุภัณฑ์งานอาหาร (3404 – 2010)

บรรจุภัณฑ์งานอาหาร (3404 – 2010)


  0
โภชนาการชุมชน (3404 – 2101)

โภชนาการชุมชน (3404 – 2101)


  0
โภชนบำบัด (3404 – 2102)

โภชนบำบัด (3404 – 2102)


  0
อาหารบุคคลภาวะพิเศษ (3404 – 2103)

อาหารบุคคลภาวะพิเศษ (3404 – 2103)


  0
อาหารสถาบัน (3404 – 2104)

อาหารสถาบัน (3404 – 2104)


  0
อาหารเพื่อสุขภาพ (3404 – 2105)

อาหารเพื่อสุขภาพ (3404 – 2105)


  0
อาหารเด็ก (3404 – 2106)

อาหารเด็ก (3404 – 2106)


  0
อาหารผู้สูงอายุ (3404 – 2107)

อาหารผู้สูงอายุ (3404 – 2107)


  0
อาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร (3404 – 2108)

อาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร (3404 – 2108)


  0
อาหารไทย (3404 – 2201)

อาหารไทย (3404 – 2201)


  0
อาหารท้องถิ่น (3404 – 2202)

อาหารท้องถิ่น (3404 – 2202)


  0
ขนมไทย (3404 – 2203)

ขนมไทย (3404 – 2203)


  0
ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ (3404 – 2204)

ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ (3404 – 2204)


  0
เค้กและการแต่งหน้าเค้ก (3404 – 2205)

เค้กและการแต่งหน้าเค้ก (3404 – 2205)


  0
อาหารยุโรป (3404 – 2206)

อาหารยุโรป (3404 – 2206)


  0
อาหารเอเชีย (3404 – 2207)

อาหารเอเชีย (3404 – 2207)


  0
สาธิตอาหาร (3404 – 2208)

สาธิตอาหาร (3404 – 2208)


  0
การแปรรูปธัญพืช (3404 – 2301)

การแปรรูปธัญพืช (3404 – 2301)


  0
การแปรรูปผักและผลไม้ (3404 – 2302)

การแปรรูปผักและผลไม้ (3404 – 2302)


  0
การแปรรูปเนื้อสัตว์ (3404 – 2303)

การแปรรูปเนื้อสัตว์ (3404 – 2303)


  0
อาหารเพื่อธุรกิจ (3404 – 2401)

อาหารเพื่อธุรกิจ (3404 – 2401)


  0
อาหารพร้อมปรุง (3404 – 2402)

อาหารพร้อมปรุง (3404 – 2402)


  0
อาหารว่าง (3404 – 2403)

อาหารว่าง (3404 – 2403)


  0
อาหารจานเดียว (3404 – 2404)

อาหารจานเดียว (3404 – 2404)


  0
เครื่องดื่มและไอศกรีม (3404 – 2405)

เครื่องดื่มและไอศกรีม (3404 – 2405)


  0
การจัดการอาหารในเรือเดินทะเล (3404 – 2501)

การจัดการอาหารในเรือเดินทะเล (3404 – 2501)


  0
การประกอบอาหารไทย (3404 – 2502)

การประกอบอาหารไทย (3404 – 2502)


  0
อาหารนานาชาติ (3404 – 2503)

อาหารนานาชาติ (3404 – 2503)


  0
อุปกรณ์และเครื่องใช้ในเรือเดินทะเล (3404 – 2504)

อุปกรณ์และเครื่องใช้ในเรือเดินทะเล (3404 – 2504)


  0
ความรู้ทักษะพื้นฐานการปฏิบัติงานในเรือเดินทะเล (3404 – 2505)

ความรู้ทักษะพื้นฐานการปฏิบัติงานในเรือเดินทะเล (3404 – 2505)


  0
ภาษาอังกฤษงานบริการอาหารและเครื่องดื่มในเรือเดินทะเล (3404-2506)

ภาษาอังกฤษงานบริการอาหารและเครื่องดื่มในเรือเดินทะเล (3404-2506)


  0
โครงการ (3404 – 6001)

โครงการ (3404 – 6001)


  0
เคมี 1 (3405 – 0001)

เคมี 1 (3405 – 0001)


  0
เคมี 2 (3405 – 0002)

เคมี 2 (3405 – 0002)


  0
ชีววิทยา (3405 – 0003)

ชีววิทยา (3405 – 0003)


  0
เคมีอาหาร (3405 – 2001)

เคมีอาหาร (3405 – 2001)


  0
จุลชีววิทยาอาหาร (3405 – 2002)

จุลชีววิทยาอาหาร (3405 – 2002)


  0
การแปรรูปอาหาร (3405 – 2003)

การแปรรูปอาหาร (3405 – 2003)


  0
การควบคุมคุณภาพอาหาร (3405 – 2004)

การควบคุมคุณภาพอาหาร (3405 – 2004)


  0
การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (3405 – 2005)

การสุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร (3405 – 2005)


  0
มาตรฐานและกฎหมายอาหาร (3405 – 2006)

มาตรฐานและกฎหมายอาหาร (3405 – 2006)


  0
โภชนาการเบื้องต้น (3405 – 2007)

โภชนาการเบื้องต้น (3405 – 2007)


  0
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรมอาหาร (3405 – 2008)

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรมอาหาร (3405 – 2008)


  0
วิศวกรรมอาหาร (3405 – 2101)

วิศวกรรมอาหาร (3405 – 2101)


  0
การสำรวจตลาดด้านผลิตภัณฑ์อาหาร (3405 – 2102)

การสำรวจตลาดด้านผลิตภัณฑ์อาหาร (3405 – 2102)


  0
เทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์ (3405 – 2103)

เทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์ (3405 – 2103)


  0
เทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนม (3405 – 2104)

เทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนม (3405 – 2104)


  0
เทคโนโลยีการแปรรูปสัตว์น้ำ (3405 – 2105)

เทคโนโลยีการแปรรูปสัตว์น้ำ (3405 – 2105)


  0
เทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม้ (3405 – 2106)

เทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม้ (3405 – 2106)


  0
เทคโนโลยีการแปรรูปธัญพืช (3405 – 2107)

เทคโนโลยีการแปรรูปธัญพืช (3405 – 2107)


  0
เทคโนโลยีไขมันและน้ำมันบริโภค (3405 – 2108)

เทคโนโลยีไขมันและน้ำมันบริโภค (3405 – 2108)


  0
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (3405 – 2109)

เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (3405 – 2109)


  0
เทคโนโลยีการหมัก (3405 – 2110)

เทคโนโลยีการหมัก (3405 – 2110)


  0
เทคโนโลยีเครื่องดื่ม (3405 – 2111)

เทคโนโลยีเครื่องดื่ม (3405 – 2111)


  0
เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์อาหาร (3405 – 2112)

เทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์อาหาร (3405 – 2112)


  0
เครื่องจักรในอุตสาหกรรมอาหาร (3405 – 2114)

เครื่องจักรในอุตสาหกรรมอาหาร (3405 – 2114)


  0
การบริหารการผลิต (3405 – 2115)

การบริหารการผลิต (3405 – 2115)


  0
สัมมนาวิชาชีพอุตสาหกรรมอาหาร (3405 – 2116)

สัมมนาวิชาชีพอุตสาหกรรมอาหาร (3405 – 2116)


  0
โครงการ (3405 – 6001)

โครงการ (3405 – 6001)


  0
เทคโนโลยีมีเดียเบื้องต้น (3902-1001)

เทคโนโลยีมีเดียเบื้องต้น (3902-1001)


  0
ระบบวีดิทัศน์ และ แอนิเมชันเบื้องต้น (3902-1002)

ระบบวีดิทัศน์ และ แอนิเมชันเบื้องต้น (3902-1002)


  0
เทคโนโลยีระบบบันทึกเสียงแบบดิจิตอลเบื้องต้น (3902-1003)

เทคโนโลยีระบบบันทึกเสียงแบบดิจิตอลเบื้องต้น (3902-1003)


  0
ทฤษฎีเสียง และ จิตวิทยาทางด้านเสียง (3902-2001)

ทฤษฎีเสียง และ จิตวิทยาทางด้านเสียง (3902-2001)


  0
ออดิโอ-อิเล็กทรอนิกส์ (3902-2002)

ออดิโอ-อิเล็กทรอนิกส์ (3902-2002)


  0
ห้องบันทึกเสียงและเทคโนโลยีการบันทึกเสียง (3902-2003)

ห้องบันทึกเสียงและเทคโนโลยีการบันทึกเสียง (3902-2003)


  0
เทคโนโลยีสื่อบันทึกข้อมูล (3902-2004)

เทคโนโลยีสื่อบันทึกข้อมูล (3902-2004)


  0
อุปกรณ์ไดนามิกและเอฟเฟกต์ ในห้องสตูดิโอ (3902-2005)

อุปกรณ์ไดนามิกและเอฟเฟกต์ ในห้องสตูดิโอ (3902-2005)


  0
เทคนิคและเทคโนโลยีไมโครโฟน (3902-2006)

เทคนิคและเทคโนโลยีไมโครโฟน (3902-2006)


  0
มิดิและการทำซิงโครไนซ์ (3902-2007)

มิดิและการทำซิงโครไนซ์ (3902-2007)


  0
ทฤษฎีดนตรี (3902-2008)

ทฤษฎีดนตรี (3902-2008)


  0
ระบบสตูดิโอขั้นสูง (3902-2009)

ระบบสตูดิโอขั้นสูง (3902-2009)


  0
ชุดปฏิบัติงานระบบเสียงดิจิตอล (3902-2010)

ชุดปฏิบัติงานระบบเสียงดิจิตอล (3902-2010)


  0
อะคูสติกในสตูดิโอ (3902-2011)

อะคูสติกในสตูดิโอ (3902-2011)


  0
เทคโนโลยีระบบเสียง (3902-2101)

เทคโนโลยีระบบเสียง (3902-2101)


  0
การผลิตงานทางด้านเสียงเพื่อการออกอากาศและภาพยนตร์ (3902-2102)

การผลิตงานทางด้านเสียงเพื่อการออกอากาศและภาพยนตร์ (3902-2102)


  0
ปฏิบัติการตัดต่อเสียงเบื้องต้น และการฝึกทักษะการฟัง (3902-2103)

ปฏิบัติการตัดต่อเสียงเบื้องต้น และการฝึกทักษะการฟัง (3902-2103)


  0
ปฏิบัติการผสมเสียง (3902-2104)

ปฏิบัติการผสมเสียง (3902-2104)


  0
ปฏิบัติการโปรแกรม มิดิ (3902-2105)

ปฏิบัติการโปรแกรม มิดิ (3902-2105)


  0
ปฏิบัติการออกแบบห้องสตูดิโอ (3902-2106)

ปฏิบัติการออกแบบห้องสตูดิโอ (3902-2106)


  0
ปฏิบัติการบันทึกเสียงขั้นสูงและการผลิตงานต้นแบบ (3902-2107)

ปฏิบัติการบันทึกเสียงขั้นสูงและการผลิตงานต้นแบบ (3902-2107)


  0
ปฏิบัติการผลิตงานทางด้านเสียงประกอบภาพ (3902-2108)

ปฏิบัติการผลิตงานทางด้านเสียงประกอบภาพ (3902-2108)


  0
การออกแบบระบบเสียงสำหรับคลับและดิสโกเทค (3902-2109)

การออกแบบระบบเสียงสำหรับคลับและดิสโกเทค (3902-2109)


  0
การออกแบบระบบเสียงสำหรับการสัมมนา และการประชุม (3902-2110)

การออกแบบระบบเสียงสำหรับการสัมมนา และการประชุม (3902-2110)


  0
การออกแบบระบบไฮไฟ และ โฮมเทียเตอร์ (3902-2111)

การออกแบบระบบไฮไฟ และ โฮมเทียเตอร์ (3902-2111)


  0
การออกแบบระบบสตูดิโอ และห้องออกอากาศ (3902-2112)

การออกแบบระบบสตูดิโอ และห้องออกอากาศ (3902-2112)


  0
การควบคุมเสียงสำหรับการแสดงสด (3902-2113)

การควบคุมเสียงสำหรับการแสดงสด (3902-2113)


  0
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปงานด้านเสียง (3902-2114)

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปงานด้านเสียง (3902-2114)


  0
การผลิตงานดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ (3902-2115)

การผลิตงานดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ (3902-2115)


  0
การจัดแสดงและการประสานงาน (3902-2116)

การจัดแสดงและการประสานงาน (3902-2116)


  0
ปฏิบัติงานเทคโนโลยีระบบเสียง 1 (3902-4101)

ปฏิบัติงานเทคโนโลยีระบบเสียง 1 (3902-4101)


  0
ปฏิบัติงานเทคโนโลยีระบบเสียง 2 (3902-4102)

ปฏิบัติงานเทคโนโลยีระบบเสียง 2 (3902-4102)


  0
ปฏิบัติงานเทคโนโลยีระบบเสียง 3 (3902-4103)

ปฏิบัติงานเทคโนโลยีระบบเสียง 3 (3902-4103)


  0
ปฏิบัติงานเทคโนโลยีระบบเสียง 4 (3902-4104)

ปฏิบัติงานเทคโนโลยีระบบเสียง 4 (3902-4104)


  0
โครงการ (3902-6001)

โครงการ (3902-6001)


  0
เทคโนโลยีสารสนเทศ (3901-1001)

เทคโนโลยีสารสนเทศ (3901-1001)


  0
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 (3901-1002)

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 (3901-1002)


  0
ระบบฐานข้อมูล (3901-1003)

ระบบฐานข้อมูล (3901-1003)


  0
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (3901-1004)

เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (3901-1004)


  0
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ (3901-2001)

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ (3901-2001)


  0
โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (3901-2002)

โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (3901-2002)


  0
การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ (3901-2003)

การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ (3901-2003)


  0
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล (3901-2004)

การพัฒนาระบบฐานข้อมูล (3901-2004)


  0
การออกแบบและพัฒนาเว็บ (3901-2005)

การออกแบบและพัฒนาเว็บ (3901-2005)


  0
การโปรแกรมเชิงวัตถุ 1 (3901-2006)

การโปรแกรมเชิงวัตถุ 1 (3901-2006)


  0
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (3901-2007)

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (3901-2007)


  0
การโปรแกรมด้วย XML (3901-2008)

การโปรแกรมด้วย XML (3901-2008)


  0
การโปรแกรมเว็บ 1 (3901-2009)

การโปรแกรมเว็บ 1 (3901-2009)


  0
การโปรแกรมเว็บ 2 (3901-2010)

การโปรแกรมเว็บ 2 (3901-2010)


  0
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจเบื้องต้น (3901-2011)

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจเบื้องต้น (3901-2011)


  0
ความปลอดภัยโครงข่าย (3901-2101)

ความปลอดภัยโครงข่าย (3901-2101)


  0
การบำรุงรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (3901-2102)

การบำรุงรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (3901-2102)


  0
พื้นฐานลินุกส์ (3901-2103)

พื้นฐานลินุกส์ (3901-2103)


  0
การโปรแกรมเชิงวัตถุ 2 (3901-2104)

การโปรแกรมเชิงวัตถุ 2 (3901-2104)


  0
การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3 (3901-2105)

การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3 (3901-2105)


  0
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 (3901-2106)

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 (3901-2106)


  0
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 (3901-2107)

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 (3901-2107)


  0
การพัฒนาวินฟอร์ม (3901-2108)

การพัฒนาวินฟอร์ม (3901-2108)


  0
พื้นฐานเทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (3901-2109)

พื้นฐานเทคโนโลยีธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (3901-2109)


  0
พื้นฐานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (3901-2110)

พื้นฐานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (3901-2110)


  0
พื้นฐานด็อตเน็ท (3901-2111)

พื้นฐานด็อตเน็ท (3901-2111)


  0
โปรแกรมด็อตเน็ททางเซิฟเวอร์ (3901-2112)

โปรแกรมด็อตเน็ททางเซิฟเวอร์ (3901-2112)


  0
การบริการคอมพลัส (3901-2113)

การบริการคอมพลัส (3901-2113)


  0
การใช้งานบริการเว็บ (3901-2114)

การใช้งานบริการเว็บ (3901-2114)


  0
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (3901-2115)

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (3901-2115)


  0
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (3901-2116)

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (3901-2116)


  0
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 (3901-2117)

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 (3901-2117)


  0
การสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (3901-2118)

การสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (3901-2118)


  0
วิทยาการก้าวหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (3901-2119)

วิทยาการก้าวหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (3901-2119)


  0
วิทยาการก้าวหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 (3901-2120)

วิทยาการก้าวหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 (3901-2120)


  0
ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (3901-2121)

ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (3901-2121)


  0
ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 (3901-2122)

ปัญหาพิเศษเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 (3901-2122)


  0
งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (3901-2123)

งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (3901-2123)


  0
ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (3901-4101)

ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (3901-4101)


  0
ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 (3901-4102)

ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 (3901-4102)


  0
ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3901-4103)

ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3901-4103)


  0
ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 (3901-4104)

ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 (3901-4104)


  0
โครงการ (3901-6001)

โครงการ (3901-6001)


  0
ชีววิทยาของปลา (3600-0001)

ชีววิทยาของปลา (3600-0001)


  0
การประมงเบื้องต้น (3600-0002)

การประมงเบื้องต้น (3600-0002)


  0
การประมงทั่วไป (3600-0003)

การประมงทั่วไป (3600-0003)


  0
ช่างประมงเบื้องต้น (3600-0004)

ช่างประมงเบื้องต้น (3600-0004)


  0
การจัดการวัตถุดิบสัตว์น้ำ (3600-0005)

การจัดการวัตถุดิบสัตว์น้ำ (3600-0005)


  0
แคลคูลัสประยุกต์ (3600-0101)

แคลคูลัสประยุกต์ (3600-0101)


  0
ทักษะชาวเรือประมง (3600-0102)

ทักษะชาวเรือประมง (3600-0102)


  0
เครื่องจักรกลเรือ (3603-2001)

เครื่องจักรกลเรือ (3603-2001)


  0
อุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร์ (3603-2002)

อุตุนิยมวิทยาและสมุทรศาสตร์ (3603-2002)


  0
กฎหมายเกี่ยวกับเรือและการเดินเรือ (3603-2003)

กฎหมายเกี่ยวกับเรือและการเดินเรือ (3603-2003)


  0
ระบบการสื่อสารในเรือ (3603-2004)

ระบบการสื่อสารในเรือ (3603-2004)


  0
เครื่องเย็นอุตสาหกรรม (3603-2005)

เครื่องเย็นอุตสาหกรรม (3603-2005)


  0
กิจการแพปลา (3603-2006)

กิจการแพปลา (3603-2006)


  0
เรือและการทรงตัวของเรือ (3603-2007)

เรือและการทรงตัวของเรือ (3603-2007)


  0
ธุรกิจพาณิชยนาวี (3603-2008)

ธุรกิจพาณิชยนาวี (3603-2008)


  0
ปฏิบัติการเทคโนโลยีการเดินเรือ (3603-4001)

ปฏิบัติการเทคโนโลยีการเดินเรือ (3603-4001)


  0
ปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ (3603-4002)

ปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ (3603-4002)


  0
ปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องมือประมง (3603-4003)

ปฏิบัติการเทคโนโลยีเครื่องมือประมง (3603-4003)


  0
โครงการ (3603-6001)

โครงการ (3603-6001)


  0
การทำแห้ง ทำเค็ม รมควัน และการหมักดอง (3602-2001)

การทำแห้ง ทำเค็ม รมควัน และการหมักดอง (3602-2001)


  0
การแช่เยือกแข็ง (3602-2002)

การแช่เยือกแข็ง (3602-2002)


  0
การบรรจุกระป๋อง (3602-2003)

การบรรจุกระป๋อง (3602-2003)


  0
การสุขาภิบาลโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ (3602-2004)

การสุขาภิบาลโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ (3602-2004)


  0
เครื่องจักรกลในโรงงาน (3602-2005)

เครื่องจักรกลในโรงงาน (3602-2005)


  0
การตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพ (3602-2006)

การตรวจสอบและการควบคุมคุณภาพ (3602-2006)


  0
โภชนศาสตร์ (3602-2101)

โภชนศาสตร์ (3602-2101)


  0
วิทยาการหลังการจับสัตว์น้ำ (3602-2102)

วิทยาการหลังการจับสัตว์น้ำ (3602-2102)


  0
การประกอบอาหารสัตว์น้ำค้าปลีก (3602-2103)

การประกอบอาหารสัตว์น้ำค้าปลีก (3602-2103)


  0
การจัดการโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ (3602-2104)

การจัดการโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ (3602-2104)


  0
การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือ (3602-2105)

การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือ (3602-2105)


  0
โครงการ (3602-6001)

โครงการ (3602-6001)


  0
การเพาะและอนุบาลสัตว์น้ำ (3601-2001)

การเพาะและอนุบาลสัตว์น้ำ (3601-2001)


  0
การเลี้ยงสัตว์น้ำแบบยั่งยืน (3601-2002)

การเลี้ยงสัตว์น้ำแบบยั่งยืน (3601-2002)


  0
อาหารและโภชนาการของสัตว์น้ำ (3601-2003)

อาหารและโภชนาการของสัตว์น้ำ (3601-2003)


  0
การวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพน้ำ (3601-2004)

การวิเคราะห์และควบคุมคุณภาพน้ำ (3601-2004)


  0
การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ (3601-2005)

การจัดการฟาร์มสัตว์น้ำ (3601-2005)


  0
สัตววิทยา (3601-2101)

สัตววิทยา (3601-2101)


  0
มีนวิทยา (3601-2102)

มีนวิทยา (3601-2102)


  0
ชีววิทยากุ้ง ปู (3601-2103)

ชีววิทยากุ้ง ปู (3601-2103)


  0
ชีววิทยาหอย (3601-2104)

ชีววิทยาหอย (3601-2104)


  0
สมุทรศาสตร์ (3601-2105)

สมุทรศาสตร์ (3601-2105)


  0
แพลงตอน (3601-2106)

แพลงตอน (3601-2106)


  0
สาหร่าย (3601-2107)

สาหร่าย (3601-2107)


  0
โรค พยาธิและศัตรูของสัตว์น้ำ (3601-2201)

โรค พยาธิและศัตรูของสัตว์น้ำ (3601-2201)


  0
เครื่องทุ่นแรงในงานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (3601-2202)

เครื่องทุ่นแรงในงานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (3601-2202)


  0
การเลี้ยงแพลงตอน (3601-2203)

การเลี้ยงแพลงตอน (3601-2203)


  0
การเลี้ยงสาหร่าย (3601-2204)

การเลี้ยงสาหร่าย (3601-2204)


  0
การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม (3601-2205)

การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม (3601-2205)


  0
การเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน (3601-2206)

การเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน (3601-2206)


  0
การตลาดสินค้าสัตว์น้ำ (3601-2301)

การตลาดสินค้าสัตว์น้ำ (3601-2301)


  0
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง (3601-2302)

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประมง (3601-2302)


  0
ชีววิทยากุ้ง (3601-2501)

ชีววิทยากุ้ง (3601-2501)


  0
อาหารกุ้งวัยอ่อน (3601-2502)

อาหารกุ้งวัยอ่อน (3601-2502)


  0
อาหารและการให้อาหารกุ้ง (3601-2503)

อาหารและการให้อาหารกุ้ง (3601-2503)


  0
โรคกุ้งวัยอ่อน (3601-2504)

โรคกุ้งวัยอ่อน (3601-2504)


  0
โรค พยาธิและศัตรูของกุ้ง (3601-2505)

โรค พยาธิและศัตรูของกุ้ง (3601-2505)


  0
ธุรกิจการเพาะเลี้ยงกุ้ง (3506-2506)

ธุรกิจการเพาะเลี้ยงกุ้ง (3506-2506)


  0
โครงการ (3601-6001)

โครงการ (3601-6001)


  0
การควบคุมและการประกันคุณภาพ (3604-2001)

การควบคุมและการประกันคุณภาพ (3604-2001)


  0
การผลิตเนื้อปลาบดแช่แข็ง (3604-2101)

การผลิตเนื้อปลาบดแช่แข็ง (3604-2101)


  0
การบริหารการผลิต (3604-2102)

การบริหารการผลิต (3604-2102)


  0
การผลิตผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากซูริมิ (3604-2103)

การผลิตผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากซูริมิ (3604-2103)


  0
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (3604-2104)

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (3604-2104)


  0
 หลักการและทฤษฎีการสื่อสาร (3210 – 2001)

หลักการและทฤษฎีการสื่อสาร (3210 – 2001)


  0
หลักการประชาสัมพันธ์ (3210 – 2002)

หลักการประชาสัมพันธ์ (3210 – 2002)


  0
หลักการโฆษณา (3210 – 2003)

หลักการโฆษณา (3210 – 2003)


  0
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในงานธุรกิจ (3210 – 2004 )

การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในงานธุรกิจ (3210 – 2004 )


  0
ความรู้เกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ (3210 – 2005 )

ความรู้เกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ (3210 – 2005 )


  0
เทคนิคการถ่ายภาพ (3210 – 2006 )

เทคนิคการถ่ายภาพ (3210 – 2006 )


  0
การสื่อสารการตลาด (3210 – 2007)

การสื่อสารการตลาด (3210 – 2007)


  0
 การวิจัยและประเมินผลสำหรับงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ (3210 – 2008)

การวิจัยและประเมินผลสำหรับงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ (3210 – 2008)


  0
วาทศิลป์ (3210 – 2009 )

วาทศิลป์ (3210 – 2009 )


  0
การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ (3210 – 2010 )

การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ (3210 – 2010 )


  0
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ (3210 – 2011)

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานโฆษณาและงานประชาสัมพันธ์ (3210 – 2011)


  0
กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน (3210 – 2012 )

กฎหมายและจริยธรรมสื่อมวลชน (3210 – 2012 )


  0
ภาษาเพื่อการสื่อสาร (3210 – 2013 )

ภาษาเพื่อการสื่อสาร (3210 – 2013 )


  0
การพัฒนาบุคลิกภาพนักโฆษณาและนักประชาสัมพันธ์ (3210 – 2014 )

การพัฒนาบุคลิกภาพนักโฆษณาและนักประชาสัมพันธ์ (3210 – 2014 )


  0
 หลักการและการปฏิบัติงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ (3210 – 2015)

หลักการและการปฏิบัติงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ (3210 – 2015)


  0
ความรู้เกี่ยวกับสื่อมวลชน (3210 – 2016 )

ความรู้เกี่ยวกับสื่อมวลชน (3210 – 2016 )


  0
ความรู้เกี่ยวกับสื่อมวลชน (3210 – 2016 )

ความรู้เกี่ยวกับสื่อมวลชน (3210 – 2016 )


  0
ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (3212 – 2106)

ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (3212 – 2106)


  0
 การวางแผนรณรงค์เพื่อการโฆษณา (3210 – 2101)

การวางแผนรณรงค์เพื่อการโฆษณา (3210 – 2101)


  0
 การบริหารงานลูกค้า (3210 – 2102)

การบริหารงานลูกค้า (3210 – 2102)


  0
การสร้างสรรค์งานโฆษณา (3210 – 2103)

การสร้างสรรค์งานโฆษณา (3210 – 2103)


  0
การใช้สื่อโฆษณา (3210 – 2104)

การใช้สื่อโฆษณา (3210 – 2104)


  0
 การวางแผนสื่อโฆษณา (3210 – 2105)

การวางแผนสื่อโฆษณา (3210 – 2105)


  0
การเขียนข้อความโฆษณา (3210 – 2106 )

การเขียนข้อความโฆษณา (3210 – 2106 )


  0
เทคนิคการนำเสนองานโฆษณา (3210 – 2107)

เทคนิคการนำเสนองานโฆษณา (3210 – 2107)


  0
การโฆษณาและพฤติกรรมของผู้บริโภค (3210 – 2108 )

การโฆษณาและพฤติกรรมของผู้บริโภค (3210 – 2108 )


  0
สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพนักโฆษณาและนักประชาสัมพันธ์ (3210 – 2109 )

สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพนักโฆษณาและนักประชาสัมพันธ์ (3210 – 2109 )


  0
 ปฏิบัติงานโฆษณาเบื้องต้น (3210 – 2110)

ปฏิบัติงานโฆษณาเบื้องต้น (3210 – 2110)


  0
ปฏิบัติงานโฆษณาเพื่องานอาชีพ (3210 – 2111 )

ปฏิบัติงานโฆษณาเพื่องานอาชีพ (3210 – 2111 )


  0
การประชาสัมพันธ์ของรัฐและธุรกิจ (3210 – 2201 )

การประชาสัมพันธ์ของรัฐและธุรกิจ (3210 – 2201 )


  0
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ (3210 – 2202)

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ (3210 – 2202)


  0
การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ (3210 – 2203)

การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ (3210 – 2203)


  0
การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (3210 – 2204)

การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (3210 – 2204)


  0
การประชาสัมพันธ์สำหรับการพัฒนาชุมชน (3210 – 2205)

การประชาสัมพันธ์สำหรับการพัฒนาชุมชน (3210 – 2205)


  0
การสื่อข่าว (3210 – 2206 )

การสื่อข่าว (3210 – 2206 )


  0
เทคนิคการเป็นพิธีกร (3210 – 2207)

เทคนิคการเป็นพิธีกร (3210 – 2207)


  0
การประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว (3210 – 2208)

การประชาสัมพันธ์เพื่อการท่องเที่ยว (3210 – 2208)


  0
 การประชาสัมพันธ์เพื่อการโรงแรม (3210 – 2209)

การประชาสัมพันธ์เพื่อการโรงแรม (3210 – 2209)


  0
ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์เบื้องต้น (3210 – 2210 )

ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์เบื้องต้น (3210 – 2210 )


  0
ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์เพื่ออาชีพ (3210 – 2211 )

ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์เพื่ออาชีพ (3210 – 2211 )


  0
ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์เพื่ออาชีพ (3210 – 2211 )

ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์เพื่ออาชีพ (3210 – 2211 )


  0
 ธุรกิจทั่วไป (3200 – 0001)

ธุรกิจทั่วไป (3200 – 0001)


  0
การบัญชีเบื้องต้น 1 (3200 – 0002 )

การบัญชีเบื้องต้น 1 (3200 – 0002 )


  0
การบัญชีเบื้องต้น 2 (3200 – 0003 )

การบัญชีเบื้องต้น 2 (3200 – 0003 )


  0
การขายเบื้องต้น (3200 – 0004 )

การขายเบื้องต้น (3200 – 0004 )


  0
การใช้เครื่องสำนักงาน (3200 – 0005)

การใช้เครื่องสำนักงาน (3200 – 0005)


  0
หลักเศรษฐศาสตร์ (3200 – 1001)

หลักเศรษฐศาสตร์ (3200 – 1001)


  0
สถาบันการเงิน (3205 – 2001)

สถาบันการเงิน (3205 – 2001)


  0
การเงินการธนาคาร (3205 – 2002)

การเงินการธนาคาร (3205 – 2002)


  0
การเงินธุรกิจ (3205 – 2003)

การเงินธุรกิจ (3205 – 2003)


  0
การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน (3205 – 2004)

การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน (3205 – 2004)


  0
หลักการลงทุน (3205 – 2005)

หลักการลงทุน (3205 – 2005)


  0
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการเงิน (3205 – 2006)

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการเงิน (3205 – 2006)


  0
การสัมมนาการเงินการธนาคาร (3205 – 2007)

การสัมมนาการเงินการธนาคาร (3205 – 2007)


  0
การบัญชีการเงิน (3200 – 1006)

การบัญชีการเงิน (3200 – 1006)


  0
การบัญชีการธนาคาร (3201 – 2017)

การบัญชีการธนาคาร (3201 – 2017)


  0
การดำเนินงานธนาคารพาณิชย์ (3205 – 2101)

การดำเนินงานธนาคารพาณิชย์ (3205 – 2101)


  0
ธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (3205 – 2102)

ธุรกิจหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (3205 – 2102)


  0
การคลังสาธารณะ (3205 – 2103)

การคลังสาธารณะ (3205 – 2103)


  0
การเงินเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ (3205 – 2104)

การเงินเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ (3205 – 2104)


  0
การบริหารการเงิน (3205 – 2105)

การบริหารการเงิน (3205 – 2105)


  0
การสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ (3205 – 2201)

การสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ (3205 – 2201)


  0
การจัดการการเงินธุรกิจขนาดย่อม (3205 – 2202)

การจัดการการเงินธุรกิจขนาดย่อม (3205 – 2202)


  0
การจัดการสำนักงาน (3215 – 2001)

การจัดการสำนักงาน (3215 – 2001)


  0
การสื่อสารธุรกิจ (3215– 2002)

การสื่อสารธุรกิจ (3215– 2002)


  0
การผลิตเอกสารเพื่อการสื่อสาร (3215 – 2003)

การผลิตเอกสารเพื่อการสื่อสาร (3215 – 2003)


  0
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (3215 – 2004)

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (3215 – 2004)


  0
เทคโนโลยีและการสื่อสารข้อมูล (3215– 2005)

เทคโนโลยีและการสื่อสารข้อมูล (3215– 2005)


  0
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (3215– 2006)

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (3215– 2006)


  0
ภาวะผู้นำและการสร้างแรงจูงใจ (3207 – 2011)

ภาวะผู้นำและการสร้างแรงจูงใจ (3207 – 2011)


  0
การสัมมนาการจัดการ (3215 – 2008)

การสัมมนาการจัดการ (3215 – 2008)


  0
การบริหารโครงการ (3215 – 2009)

การบริหารโครงการ (3215 – 2009)


  1

Re:คำอธิ ..


dospublic
การเสริมสร้างบุคลิกภาพ (3215 – 2010)

การเสริมสร้างบุคลิกภาพ (3215 – 2010)


  0
การบริหารธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อม (3202 – 2007)

การบริหารธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อม (3202 – 2007)


  0
การปฏิบัติงานสำนักงานอัตโนมัติ (3203 – 2011)

การปฏิบัติงานสำนักงานอัตโนมัติ (3203 – 2011)


  0
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (3204 – 2010)

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (3204 – 2010)


  0
การประเมินผลการปฏิบัติงาน (3207 – 2009)

การประเมินผลการปฏิบัติงาน (3207 – 2009)


  1

หนังสือ


dospublic
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก (3211 – 2001 )

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก (3211 – 2001 )


  0
การบริหารร้านค้าปลีก (3211 – 2002 )

การบริหารร้านค้าปลีก (3211 – 2002 )


  0
 การบริการลูกค้า (3211 – 2003)

การบริการลูกค้า (3211 – 2003)


  0
ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (3211 – 2004)

ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (3211 – 2004)


  0
การจัดการสินค้าในธุรกิจค้าปลีก (3211 – 2007)

การจัดการสินค้าในธุรกิจค้าปลีก (3211 – 2007)


  0
 การบริหารระบบข้อมูลสำหรับธุรกิจค้าปลีก (3211 – 2008)

การบริหารระบบข้อมูลสำหรับธุรกิจค้าปลีก (3211 – 2008)


  0
กลยุทธ์ธุรกิจค้าปลีก (3211 – 2010)

กลยุทธ์ธุรกิจค้าปลีก (3211 – 2010)


  0
การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (3211 – 2011 )

การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (3211 – 2011 )


  0
การจัดการธุรกิจในระบบจัดส่งถึงลูกค้า (3211 – 2012)

การจัดการธุรกิจในระบบจัดส่งถึงลูกค้า (3211 – 2012)


  0
 การตลาดเพื่อสังคม (3211 – 2013)

การตลาดเพื่อสังคม (3211 – 2013)


  0
 การขายและการบริการ (3211 – 4101)

การขายและการบริการ (3211 – 4101)


  0
 การจัดซื้อและการบริหาสินค้าคงคลัง (3211 – 4102)

การจัดซื้อและการบริหาสินค้าคงคลัง (3211 – 4102)


  0
การจัดการธุรกิจค้าปลีก (3211 – 4103 )

การจัดการธุรกิจค้าปลีก (3211 – 4103 )


  0
การจัดการสินค้าประเภทอาหารสด (3211 – 4104 )

การจัดการสินค้าประเภทอาหารสด (3211 – 4104 )


  0
การจัดการสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร (3211 – 4105 )

การจัดการสินค้าที่ไม่ใช่อาหาร (3211 – 4105 )


  0
สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจค้าปลีกทั่วไป (3211 – 4106 )

สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจค้าปลีกทั่วไป (3211 – 4106 )


  0
การบริหารร้านสะดวกซื้อ 1 (3211 – 4201 )

การบริหารร้านสะดวกซื้อ 1 (3211 – 4201 )


  0
การบริหารร้านสะดวกซื้อ 2 (3211 – 4202 )

การบริหารร้านสะดวกซื้อ 2 (3211 – 4202 )


  0
การบริหารร้านสะดวกซื้อ 3 (3211 – 4203 )

การบริหารร้านสะดวกซื้อ 3 (3211 – 4203 )


  0
การบริหารร้านสะดวกซื้อ 4 (3211 – 4204 )

การบริหารร้านสะดวกซื้อ 4 (3211 – 4204 )


  0
สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจร้านสะดวกซื้อ (3211 – 4205 )

สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจร้านสะดวกซื้อ (3211 – 4205 )


  0
การบริหารงานสรรพสินค้า 1 (3211 – 4301 )

การบริหารงานสรรพสินค้า 1 (3211 – 4301 )


  0
การบริหารงานสรรพสินค้า 2 (3211 – 4302 )

การบริหารงานสรรพสินค้า 2 (3211 – 4302 )


  0
การบริหารงานสรรพสินค้า 3 (3211 – 4303)

การบริหารงานสรรพสินค้า 3 (3211 – 4303)


  0
การบริหารงานสรรพสินค้า 4 (3211 – 4304 )

การบริหารงานสรรพสินค้า 4 (3211 – 4304 )


  0
สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจสรรพสินค้า (3211 – 4305)

สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจสรรพสินค้า (3211 – 4305)


  0
การบริหารงานซูเปอร์เซ็นเตอร์ (3211 – 4401)

การบริหารงานซูเปอร์เซ็นเตอร์ (3211 – 4401)


  0
การบริหารงานซูเปอร์เซ็นเตอร์ 2 (3211 – 4402)

การบริหารงานซูเปอร์เซ็นเตอร์ 2 (3211 – 4402)


  0
การบริหารงานซูเปอร์เซ็นเตอร์ 3 (3211 – 4403)

การบริหารงานซูเปอร์เซ็นเตอร์ 3 (3211 – 4403)


  0
การบริหารงานซูเปอร์เซ็นเตอร์ 4 (3211 – 4404)

การบริหารงานซูเปอร์เซ็นเตอร์ 4 (3211 – 4404)


  0
สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ (3211 – 4405)

สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ (3211 – 4405)


  0
การบริหารงานซูเปอร์มาเก็ต 1 (3211 – 4501)

การบริหารงานซูเปอร์มาเก็ต 1 (3211 – 4501)


  0
การบริหารงานซูเปอร์มาเก็ต 2 (3211 – 4502)

การบริหารงานซูเปอร์มาเก็ต 2 (3211 – 4502)


  0
การบริหารงานซูเปอร์มาเก็ต 3 (3211 – 4503)

การบริหารงานซูเปอร์มาเก็ต 3 (3211 – 4503)


  0
การบริหารงานซูเปอร์มาเก็ต 4 (3211 – 4504)

การบริหารงานซูเปอร์มาเก็ต 4 (3211 – 4504)


  0
สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจซูเปอร์มาเก็ต (3211 – 4505)

สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจซูเปอร์มาเก็ต (3211 – 4505)


  0
การบริหารงานธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง 1 (3211 – 4601)

การบริหารงานธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง 1 (3211 – 4601)


  0
การบริหารงานธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง 2 (3211 – 4602)

การบริหารงานธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง 2 (3211 – 4602)


  0
การบริหารงานธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง 3 (3211 – 4603)

การบริหารงานธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง 3 (3211 – 4603)


  0
การบริหารงานธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง 4 (3211 – 4604)

การบริหารงานธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง 4 (3211 – 4604)


  0
สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง (3211 – 4605)

สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจค้าปลีกสินค้าเฉพาะอย่าง (3211 – 4605)


  0
การบริหารงานธุรกิจบริการ 1 (3211 – 4701)

การบริหารงานธุรกิจบริการ 1 (3211 – 4701)


  0
การบริหารงานธุรกิจบริการ 2 (3211 – 4702)

การบริหารงานธุรกิจบริการ 2 (3211 – 4702)


  0
การบริหารงานธุรกิจบริการ 3 (3211 – 4703)

การบริหารงานธุรกิจบริการ 3 (3211 – 4703)


  0
การบริหารงานธุรกิจบริการ 4 (3211 – 4704)

การบริหารงานธุรกิจบริการ 4 (3211 – 4704)


  0
สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจบริการ (3211 – 4705)

สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจบริการ (3211 – 4705)


  0
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (3213 – 2001)

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (3213 – 2001)


  0
การเขียนแบบเทคนิคเพื่องานออกแบบ (3213 – 2002)

การเขียนแบบเทคนิคเพื่องานออกแบบ (3213 – 2002)


  0
การจัดการผลิตภัณฑ์ (3213 – 2003)

การจัดการผลิตภัณฑ์ (3213 – 2003)


  0
การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (3213 – 2004)

การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (3213 – 2004)


  0
การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ (3213 – 2005)

การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ (3213 – 2005)


  0
การบริหารการจัดจำหน่าย (3202 – 2018)

การบริหารการจัดจำหน่าย (3202 – 2018)


  0
ความรู้เกี่ยวกับสินค้า (3202 – 2025)

ความรู้เกี่ยวกับสินค้า (3202 – 2025)


  0
การจัดแสดงสินค้ (3213 – 2006)

การจัดแสดงสินค้ (3213 – 2006)


  0
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (3213 – 2007)

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (3213 – 2007)


  0
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมชนบทและเมือง (3213 – 2008)

วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมชนบทและเมือง (3213 – 2008)


  0
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (3213 – 2009)

ภูมิปัญญาท้องถิ่น (3213 – 2009)


  0
วาดเขียนเพื่อการออกแบบ (3213 – 2010)

วาดเขียนเพื่อการออกแบบ (3213 – 2010)


  0
การบัญชีเพื่อการจัดการ (3201 – 2021)

การบัญชีเพื่อการจัดการ (3201 – 2021)


  0
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (3214 – 2001)

โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (3214 – 2001)


  0
การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ (3214 – 2002)

การจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ (3214 – 2002)


  0
การบริหารระบบข้อมูลสำหรับโลจิสติกส์ (3214 – 2003)

การบริหารระบบข้อมูลสำหรับโลจิสติกส์ (3214 – 2003)


  0
หลักการจัดซื้อ (3214 – 2004)

หลักการจัดซื้อ (3214 – 2004)


  0
คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า (3214 – 2005)

คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า (3214 – 2005)


  0
การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (3214 – 2006)

การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (3214 – 2006)


  0
ระบบบรรจุภัณฑ์ในงานโลจิสติกส์ (3214 – 2007)

ระบบบรรจุภัณฑ์ในงานโลจิสติกส์ (3214 – 2007)


  0
หลักการนำเข้าและส่งออก (3214 – 2008)

หลักการนำเข้าและส่งออก (3214 – 2008)


  0
กฎหมายการขนส่ง (3214 – 2009)

กฎหมายการขนส่ง (3214 – 2009)


  0
กฎหมายพาณิชยนาวี (3214 – 2010)

กฎหมายพาณิชยนาวี (3214 – 2010)


  0
การประกันภัยการขนส่ง (3214 – 2011)

การประกันภัยการขนส่ง (3214 – 2011)


  0
การบริหารการผลิต (3214 – 2012)

การบริหารการผลิต (3214 – 2012)


  0
หลักการค้าระหว่างประเทศ (3214 – 2013)

หลักการค้าระหว่างประเทศ (3214 – 2013)


  0
การขนส่งสินค้าในงานโลจิสติกส์ (3214 – 2101)

การขนส่งสินค้าในงานโลจิสติกส์ (3214 – 2101)


  0
การบริหารเส้นทางการขนส่งสินค้า (3214 – 2102)

การบริหารเส้นทางการขนส่งสินค้า (3214 – 2102)


  0
การจัดการเอกสารเพื่อการขนส่ง (3214 – 2103)

การจัดการเอกสารเพื่อการขนส่ง (3214 – 2103)


  0
การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือและพาหนะในการขนส่ง (3214 – 2104)

การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือและพาหนะในการขนส่ง (3214 – 2104)


  0
การจัดการต้นทุนการขนส่ง (3214 – 2105)

การจัดการต้นทุนการขนส่ง (3214 – 2105)


  0
การจัดวางและเคลื่อนย้ายสินค้า (3214 – 2106)

การจัดวางและเคลื่อนย้ายสินค้า (3214 – 2106)


  0
เทคโนโลยีในการขนส่ง (3214 – 2107)

เทคโนโลยีในการขนส่ง (3214 – 2107)


  0
สินค้าและบรรจุภัณฑ์ (3214 – 2201)

สินค้าและบรรจุภัณฑ์ (3214 – 2201)


  0
การจัดการพื้นที่คลังสินค้า (3214 – 2202)

การจัดการพื้นที่คลังสินค้า (3214 – 2202)


  0
เครื่องมือและอุปกรณ์คลังสินค้า (3214 – 2203)

เครื่องมือและอุปกรณ์คลังสินค้า (3214 – 2203)


  0
เทคโนโลยีในงานคลังสินค้า (3214 – 2204)

เทคโนโลยีในงานคลังสินค้า (3214 – 2204)


  0
การจัดการสินค้าคงคลัง (3214-2205)

การจัดการสินค้าคงคลัง (3214-2205)


  0
การจัดการเอกสารในคลังสินค้า (3214 – 2206)

การจัดการเอกสารในคลังสินค้า (3214 – 2206)


  0
การจัดการต้นทุนคลังสินค้า (3214 – 2207)

การจัดการต้นทุนคลังสินค้า (3214 – 2207)


  0
พิธีการนำเข้าและส่งออกสินค้า (3214 – 2301)

พิธีการนำเข้าและส่งออกสินค้า (3214 – 2301)


  0
การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (3214 – 2302)

การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (3214 – 2302)


  0
สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร (3214 – 2303)

สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร (3214 – 2303)


  0
การตรวจปล่อยสินค้า (3214 – 2304)

การตรวจปล่อยสินค้า (3214 – 2304)


  0
กฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก (3214 – 2305)

กฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออก (3214 – 2305)


  0
ระบบการจำแนกพิกัดอัตราศุลกากร (3214 – 2306)

ระบบการจำแนกพิกัดอัตราศุลกากร (3214 – 2306)


  0
พิธีการเฉพาะเรื่อง (3214 – 2307)

พิธีการเฉพาะเรื่อง (3214 – 2307)


  0
การจัดการสำนักงาน (3612 – 2001)

การจัดการสำนักงาน (3612 – 2001)


  0
เทคนิคงานเลขานุการ (3612 – 2002)

เทคนิคงานเลขานุการ (3612 – 2002)


  0
เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ (3612 – 2003)

เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ (3612 – 2003)


  0
การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ (3612 – 2004)

การใช้คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ (3612 – 2004)


  0
เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ (3216 – 2005)

เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ (3216 – 2005)


  0
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ (3216 – 2006)

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ (3216 – 2006)


  0
การใช้โปรแกรมชุดในงานสำนักงาน (3216 – 2007)

การใช้โปรแกรมชุดในงานสำนักงาน (3216 – 2007)


  0
เครื่องใช้สำนักงานและการจัดการเอกสาร (3216 – 2008)

เครื่องใช้สำนักงานและการจัดการเอกสาร (3216 – 2008)


  0
การสื่อสารธุรกิจไทย (3203 – 2013)

การสื่อสารธุรกิจไทย (3203 – 2013)


  0
เทคนิคการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (3203 – 2014)

เทคนิคการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (3203 – 2014)


  0
ภาษาอังกฤษเพื่องานสำนักงาน (3212 – 2006)

ภาษาอังกฤษเพื่องานสำนักงาน (3212 – 2006)


  0
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (3204 – 2301)

ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (3204 – 2301)


  0
กลยุทธ์การตลาด (3202 – 2003)

กลยุทธ์การตลาด (3202 – 2003)


  0
สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางการตลาด (3202 – 2004)

สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางการตลาด (3202 – 2004)


  0
การตลาดเพื่อการส่งออก (3202 – 2008)

การตลาดเพื่อการส่งออก (3202 – 2008)


  0
เทคนิคนำเสนอ (3202 – 2009)

เทคนิคนำเสนอ (3202 – 2009)


  0
การตลาดสำหรับธุรกิจบริการ (3202 – 2010)

การตลาดสำหรับธุรกิจบริการ (3202 – 2010)


  0
ศิลปะการขายชั้นสูง (3202 – 2012)

ศิลปะการขายชั้นสูง (3202 – 2012)


  0
การสร้างตราสินค้า (3202 – 2013)

การสร้างตราสินค้า (3202 – 2013)


  0
หลักการจัดการการกระจายสินค้า (3202 – 2014)

หลักการจัดการการกระจายสินค้า (3202 – 2014)


  0
การบริหารการขายตรง (3202 – 2015)

การบริหารการขายตรง (3202 – 2015)


  0
การบริหารการตลาด (3202 – 2016)

การบริหารการตลาด (3202 – 2016)


  0
การตลาดทางตรง (3202 – 2017)

การตลาดทางตรง (3202 – 2017)


  0
การบริหารการค้าปลีก (3202 – 2019)

การบริหารการค้าปลีก (3202 – 2019)


  0
การค้าส่ง (3202 – 2020)

การค้าส่ง (3202 – 2020)


  0
ระบบการตลาดและสภาพแวดล้อม (3202 – 2021)

ระบบการตลาดและสภาพแวดล้อม (3202 – 2021)


  0
นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา (3202 – 2022)

นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา (3202 – 2022)


  0
การสื่อสารทางการตลาด (3202 – 2023)

การสื่อสารทางการตลาด (3202 – 2023)


  1

วิชากา ..


tikkii2612
การบริหารธุรกิจเครือข่าย (3202 – 2024)

การบริหารธุรกิจเครือข่าย (3202 – 2024)


  0
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (3202 – 2026)

การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (3202 – 2026)


  0
การตลาดสินค้าเกษตร (3202 – 2027)

การตลาดสินค้าเกษตร (3202 – 2027)


  0
การบัญชีชั้นกลาง 1 (3201 – 2001)

การบัญชีชั้นกลาง 1 (3201 – 2001)


  0
การบัญชีชั้นกลาง 2 (3201 – 2002)

การบัญชีชั้นกลาง 2 (3201 – 2002)


  0
การบัญชีต้นทุน 1 (3201 – 2003)

การบัญชีต้นทุน 1 (3201 – 2003)


  0
การบัญชีต้นทุน 2 (3201 – 2004)

การบัญชีต้นทุน 2 (3201 – 2004)


  0
การบัญชีชั้นสูง 1 (3201 – 2005)

การบัญชีชั้นสูง 1 (3201 – 2005)


  0
การบัญชีชั้นสูง 2 (3201 – 2006)

การบัญชีชั้นสูง 2 (3201 – 2006)


  0
การบัญชีภาษีอากร (3201 – 2007)

การบัญชีภาษีอากร (3201 – 2007)


  0
การตรวจสอบภายใน (3201 – 2008)

การตรวจสอบภายใน (3201 – 2008)


  0
การวางแผนและการควบคุมโดยงบประมาณ (3201 – 2009)

การวางแผนและการควบคุมโดยงบประมาณ (3201 – 2009)


  0
ระบบบัญชี (3201 – 2010)

ระบบบัญชี (3201 – 2010)


  0
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี (3201 – 2011)

โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี (3201 – 2011)


  0
การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน (3201 – 2012)

การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน (3201 – 2012)


  0
สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ (3201 – 2013)

สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ (3201 – 2013)


  0
การสอบบัญชี (3201 – 2014)

การสอบบัญชี (3201 – 2014)


  0
การบัญชีเฉพาะกิจการ (3201 – 2015)

การบัญชีเฉพาะกิจการ (3201 – 2015)


  0
การบัญชีรัฐบาล (3201 – 2016)

การบัญชีรัฐบาล (3201 – 2016)


  0
การบัญชีบริหาร (3201 – 2018)

การบัญชีบริหาร (3201 – 2018)


  0
การบริหารสินค้าคงคลัง (3201 – 2019)

การบริหารสินค้าคงคลัง (3201 – 2019)


  0
การวิเคราะห์ทางการเงินด้วยโปรแกรมตารางงาน (3201 – 2020)

การวิเคราะห์ทางการเงินด้วยโปรแกรมตารางงาน (3201 – 2020)


  0
การบัญชีธุรกิจโรงแรม (3201 – 2022)

การบัญชีธุรกิจโรงแรม (3201 – 2022)


  0
การบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (3201 – 2023)

การบัญชีธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (3201 – 2023)


  0
การบัญชีธุรกิจสถานพยาบาล (3201 – 2024)

การบัญชีธุรกิจสถานพยาบาล (3201 – 2024)


  0
ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น (3217 – 2001)

ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น (3217 – 2001)


  0
การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (3217 -2002)

การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (3217 -2002)


  0
การจัดการธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ (3217-2003)

การจัดการธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ (3217-2003)


  0
สื่อประสมทางอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น (3217-2004)

สื่อประสมทางอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น (3217-2004)


  0
องค์ประกอบศิลป์สำหรับเว็บเพจ (3217-2005)

องค์ประกอบศิลป์สำหรับเว็บเพจ (3217-2005)


  0
การพัฒนาเว็บเพจเบื้องต้น (3217-2006)

การพัฒนาเว็บเพจเบื้องต้น (3217-2006)


  0
การพัฒนาเว็บเพจสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (3217-2007)

การพัฒนาเว็บเพจสำหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (3217-2007)


  0
การออกแบบเว็บเพจทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (3217-2008)

การออกแบบเว็บเพจทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (3217-2008)


  0
การประยุกต์ใช้ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (3217-2009)

การประยุกต์ใช้ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (3217-2009)


  0
สัมมนาทางการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (3217-2010)

สัมมนาทางการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (3217-2010)


  0
การวิจัยตลาด (3202 -2002)

การวิจัยตลาด (3202 -2002)


  0
การตลาดระหว่างประเทศ (3206 – 2003)

การตลาดระหว่างประเทศ (3206 – 2003)


  0
เลขานุการบริหาร (3203 – 2001)

เลขานุการบริหาร (3203 – 2001)


  0
งานพิมพ์ดีดประยุกต์ (3203 – 2002)

งานพิมพ์ดีดประยุกต์ (3203 – 2002)


  0
การใช้โปรแกรมชุดสำนักงานในงานเลขานุการ (3203 – 2003)

การใช้โปรแกรมชุดสำนักงานในงานเลขานุการ (3203 – 2003)


  0
เลขานุการกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (3203 – 2004)

เลขานุการกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (3203 – 2004)


  0
การบริหารงานเอกสาร (3203 – 2005)

การบริหารงานเอกสาร (3203 – 2005)


  0
การพัฒนางานสำนักงาน (3203 – 2006)

การพัฒนางานสำนักงาน (3203 – 2006)


  0
เทคนิคการบันทึกและถอดข้อความ (3203 – 2007)

เทคนิคการบันทึกและถอดข้อความ (3203 – 2007)


  0
สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ (3203 – 2008)

สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ (3203 – 2008)


  0
ภาษาอังกฤษเพื่อการเลขานุการ (3212 – 2107)

ภาษาอังกฤษเพื่อการเลขานุการ (3212 – 2107)


  0
การผลิตเอกสาร (3203 – 2009)

การผลิตเอกสาร (3203 – 2009)


  0
พิมพ์ดีดขั้นผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ (3203 – 2010)

พิมพ์ดีดขั้นผลิตด้วยคอมพิวเตอร์ (3203 – 2010)


  0
เลขานุการกับการพัฒนาบุคลิกภาพ (3203 – 2012)

เลขานุการกับการพัฒนาบุคลิกภาพ (3203 – 2012)


  0
เทคโนโลยีสารสนเทศ (3204 – 2001)

เทคโนโลยีสารสนเทศ (3204 – 2001)


  0
คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ (3204 - 2002)

คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ (3204 - 2002)


  0
โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ (3204 - 2003)

โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์ (3204 - 2003)


  0
ระบบปฏิบัติการ (3204 – 2004)

ระบบปฏิบัติการ (3204 – 2004)


  0
ระบบฐานข้อมูล (3204 - 2005)

ระบบฐานข้อมูล (3204 - 2005)


  0
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (3204 – 2006)

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (3204 – 2006)


  0
หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม (3204 - 2007)

หลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม (3204 - 2007)


  0
การเขียนโปรแกรมภาษาซี (3204 - 2008)

การเขียนโปรแกรมภาษาซี (3204 - 2008)


  0
การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (3204 - 2009)

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (3204 - 2009)


  0
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (3204 - 2010)

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (3204 - 2010)


  248

จงอธิบ ..


admin
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต (3204 - 2011)

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต (3204 - 2011)


  0
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (3204 - 2012)

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (3204 - 2012)


  0
โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (3204 - 2013)

โครงงานด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (3204 - 2013)


  0
ปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ (3204 – 2014)

ปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ (3204 – 2014)


  0
การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา (3204 - 2101)

การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา (3204 - 2101)


  0
การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล (3204 - 2102)

การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล (3204 - 2102)


  0
การเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล (3204 - 2103)

การเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล (3204 - 2103)


  0
การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (3204 - 2104)

การเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (3204 - 2104)


  0
การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (3204 - 2105)

การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (3204 - 2105)


  0
การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML (3204 - 2201)

การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML (3204 - 2201)


  0
การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (3204 - 2202)

การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (3204 - 2202)


  227

โดยปกต ..


admin
หลักการออกแบบเว็บเพจ (3204 - 2203)

หลักการออกแบบเว็บเพจ (3204 - 2203)


  0
การพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง (3204 - 2204)

การพัฒนาเว็บเพจชั้นสูง (3204 - 2204)


  0
การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (3204 - 2205)

การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (3204 - 2205)


  1

ขอแผนก ..


kann
การใช้โปรแกรมกราฟฟิกเพื่อพัฒนาเว็บเพจ (3204 - 2206)

การใช้โปรแกรมกราฟฟิกเพื่อพัฒนาเว็บเพจ (3204 - 2206)


  0
การบริหารเว็บไซต์ (3204 - 2207)

การบริหารเว็บไซต์ (3204 - 2207)


  0
ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (3204 - 2301)

ระบบสำนักงานอัตโนมัติ (3204 - 2301)


  0
การสื่อสารข้อมูลในสำนักงาน (3204 - 2302)

การสื่อสารข้อมูลในสำนักงาน (3204 - 2302)


  0
โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี (3204 - 2303)

โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี (3204 - 2303)


  0
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ (3204 – 2304)

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ (3204 – 2304)


  0
การใช้โปรแกรมเพื่องานเอกสาร (3204 - 2305)

การใช้โปรแกรมเพื่องานเอกสาร (3204 - 2305)


  0
การใช้โปรแกรมเพื่องานคำนวณ (3204 - 2306)

การใช้โปรแกรมเพื่องานคำนวณ (3204 - 2306)


  0
การใช้โปรแกรมนำเสนอและสื่อประสมในงานธุรกิจ (3204 - 2307)

การใช้โปรแกรมนำเสนอและสื่อประสมในงานธุรกิจ (3204 - 2307)


  0
เทคโนโลยีการบริหารงานเอกสาร (3204 – 2308)

เทคโนโลยีการบริหารงานเอกสาร (3204 – 2308)


  0
หลักการและการปฏิบัติงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (3204 - 2401)

หลักการและการปฏิบัติงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (3204 - 2401)


  0
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกแอนนิเมชั่น (3204 - 2402)

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกแอนนิเมชั่น (3204 - 2402)


  0
การใช้โปรแกรมสื่อประสม (3204 - 2403)

การใช้โปรแกรมสื่อประสม (3204 - 2403)


  0
หลักการคอมพิวเตอร์กราฟิก (3204 – 2404)

หลักการคอมพิวเตอร์กราฟิก (3204 – 2404)


  0
การใช้โปรแกรมกราฟิก 2 มิติ (3204 – 2405)

การใช้โปรแกรมกราฟิก 2 มิติ (3204 – 2405)


  0
การใช้โปรแกรมกราฟิก 3 มิติ (3204 – 2406)

การใช้โปรแกรมกราฟิก 3 มิติ (3204 – 2406)


  0
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (3207 – 2001)

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (3207 – 2001)


  0
พฤติกรรมองค์การ (3207 – 2002)

พฤติกรรมองค์การ (3207 – 2002)


  0
กลยุทธ์และการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (3207 – 2003)

กลยุทธ์และการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (3207 – 2003)


  0
การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ (3207 – 2004)

การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ (3207 – 2004)


  0
การจัดการค่าจ้างและสวัสดิการ (3207 – 2005)

การจัดการค่าจ้างและสวัสดิการ (3207 – 2005)


  0
การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (3207 – 2006)

การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (3207 – 2006)


  0
การสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ (3207 – 2007)

การสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ (3207 – 2007)


  0
แรงงานสัมพันธ์ (3207 – 2008)

แรงงานสัมพันธ์ (3207 – 2008)


  0
สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (3207 – 2010)

สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (3207 – 2010)


  0
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ (3207 – 2012)

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ (3207 – 2012)


  1

หาเนื้ ..


wanisa_t1
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาคเอกชน (3207 – 2013)

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาคเอกชน (3207 – 2013)


  0
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐวิสาหกิจ (3207 – 2014)

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐวิสาหกิจ (3207 – 2014)


  0
เทคนิคการจัดประชุมสัมมนา (3207 – 2015)

เทคนิคการจัดประชุมสัมมนา (3207 – 2015)


  0
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1 (3212 – 2001)

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1 (3212 – 2001)


  0
การค้าระหว่างประเทศ (3206 – 2001)

การค้าระหว่างประเทศ (3206 – 2001)


  0
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (3206 – 2002)

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ (3206 – 2002)


  0
การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ (3206 – 2004)

การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ (3206 – 2004)


  0
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (3206 – 2005)

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (3206 – 2005)


  0
การบัญชีระหว่างประเทศและภาษีอากร (3206 – 2006)

การบัญชีระหว่างประเทศและภาษีอากร (3206 – 2006)


  0
กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (3206 – 2007)

กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (3206 – 2007)


  0
สัมมนาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (3206 – 2008)

สัมมนาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (3206 – 2008)


  0
การส่งเสริมการตลาดต่างระหว่างประเทศ (3206 – 2009)

การส่งเสริมการตลาดต่างระหว่างประเทศ (3206 – 2009)


  0
การวิจัยธุรกิจระหว่างประเทศ (3206 – 2010)

การวิจัยธุรกิจระหว่างประเทศ (3206 – 2010)


  0
การจัดการส่งออกและนำเข้า (3206 – 2011)

การจัดการส่งออกและนำเข้า (3206 – 2011)


  0
การจัดการเปรียบเทียบธุรกิจข้ามชาติ (3206 – 2012)

การจัดการเปรียบเทียบธุรกิจข้ามชาติ (3206 – 2012)


  0
สภาพแวดล้อมธุรกิจระหว่างประเทศ (3206 – 2013)

สภาพแวดล้อมธุรกิจระหว่างประเทศ (3206 – 2013)


  0
การส่งกำลังบำรุงธุรกิจระหว่างประเทศ (3206 – 2014)

การส่งกำลังบำรุงธุรกิจระหว่างประเทศ (3206 – 2014)


  0
การพาณิชย์นาวี (3206 – 2015)

การพาณิชย์นาวี (3206 – 2015)


  0
การประกันภัยสินค้าส่งออกและนำเข้า (3206 – 2016)

การประกันภัยสินค้าส่งออกและนำเข้า (3206 – 2016)


  0
การจัดการการเงินระหว่างประเทศ (3206 – 2017)

การจัดการการเงินระหว่างประเทศ (3206 – 2017)


  0
การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ (3206 – 2018)

การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการค้าระหว่างประเทศ (3206 – 2018)


  0
การประกันภัย (3208 – 2001)

การประกันภัย (3208 – 2001)


  0
กฎหมายประกันภัย (3208 – 2002)

กฎหมายประกันภัย (3208 – 2002)


  0
การตลาดประกันภัย (3208 – 2003)

การตลาดประกันภัย (3208 – 2003)


  0
ประสบการณ์วิชาชีพประกันภัย (3208 – 2004)

ประสบการณ์วิชาชีพประกันภัย (3208 – 2004)


  0
การประกันชีวิต 1 (3208 – 2005)

การประกันชีวิต 1 (3208 – 2005)


  0
การประกันชีวิต 2 (3208 – 2006)

การประกันชีวิต 2 (3208 – 2006)


  0
การประกันวินาศภัย 1 (3208 – 2007)

การประกันวินาศภัย 1 (3208 – 2007)


  0
การประกันวินาศภัย 2 (3208 – 2008)

การประกันวินาศภัย 2 (3208 – 2008)


  0
เทคนิคการขายประกัน (3208 – 2009)

เทคนิคการขายประกัน (3208 – 2009)


  0
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจรับจัดงาน (3218 - 2001)

ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจรับจัดงาน (3218 - 2001)


  0
หลักการและการปฏิบัติงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (3204 – 2401)

หลักการและการปฏิบัติงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก (3204 – 2401)


  0
การจัดการธุรกิจรับจัดงาน (3218-2002)

การจัดการธุรกิจรับจัดงาน (3218-2002)


  0
การวางแผนการจัดงาน (3218-2003)

การวางแผนการจัดงาน (3218-2003)


  0
การตลาดสำหรับธุรกิจรับจัดงาน (3218-2004)

การตลาดสำหรับธุรกิจรับจัดงาน (3218-2004)


  0
การออกแบบจัดแสดง (3218 – 2005)

การออกแบบจัดแสดง (3218 – 2005)


  0
ศิลปะการจัดแสดง (3218 – 2006)

ศิลปะการจัดแสดง (3218 – 2006)


  0
เทคนิคนำเสนอ (3202 - 2009)

เทคนิคนำเสนอ (3202 - 2009)


  0
การจัดการเชิงกลยุทธ์ (3218-2007)

การจัดการเชิงกลยุทธ์ (3218-2007)


  0
การบริหารโครงการและเวลา (3218-2008)

การบริหารโครงการและเวลา (3218-2008)


  0
การวางแผนงบประมาณงาน (3218-2009)

การวางแผนงบประมาณงาน (3218-2009)


  0
การบริหารการขนส่งธุรกิจรับจัดงาน (3218-2010)

การบริหารการขนส่งธุรกิจรับจัดงาน (3218-2010)


  0
ศิลปวัฒนธรรม (3218-2011)

ศิลปวัฒนธรรม (3218-2011)


  0
สัมมนาวิชาชีพธุรกิจรับจัดงาน (3218 -2012)

สัมมนาวิชาชีพธุรกิจรับจัดงาน (3218 -2012)


  0
ระบบการตลาดและสภาพแวดล้อม (3202 - 2021)

ระบบการตลาดและสภาพแวดล้อม (3202 - 2021)


  0
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในงานธุรกิจ (3210 - 2004)

การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในงานธุรกิจ (3210 - 2004)


  0
การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (3211-2011)

การบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (3211-2011)


  0
กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์ (3209 – 2001)

กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์ (3209 – 2001)


  0
การบริการพยาบาลเบื้องต้น (3209 – 2002)

การบริการพยาบาลเบื้องต้น (3209 – 2002)


  0
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารสถานพยาบาล (3209 – 2003)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารสถานพยาบาล (3209 – 2003)


  0
งานบริการส่วนหน้า (3209 – 2004)

งานบริการส่วนหน้า (3209 – 2004)


  0
สุขศึกษาในสถานพยาบาล (3209 – 2005)

สุขศึกษาในสถานพยาบาล (3209 – 2005)


  0
การจัดการธุรกิจสุขภาพ (3209 – 2006)

การจัดการธุรกิจสุขภาพ (3209 – 2006)


  0
การปฐมพยาบาลฉุกเฉิน (3209 – 2007)

การปฐมพยาบาลฉุกเฉิน (3209 – 2007)


  0
โภชนบำบัด (3209 – 2008)

โภชนบำบัด (3209 – 2008)


  0
การบริหารงานพัสดุในสถานพยาบาล (3209 – 2009)

การบริหารงานพัสดุในสถานพยาบาล (3209 – 2009)


  0
อนามัยชุมชน (3209 – 2010)

อนามัยชุมชน (3209 – 2010)


  0
สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ (3209 – 2011)

สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพ (3209 – 2011)


  0
อนามัยครอบครัว (3209 – 2012)

อนามัยครอบครัว (3209 – 2012)


  0
การจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาล (3209 – 2013)

การจัดการความปลอดภัยในสถานพยาบาล (3209 – 2013)


  0
อนามัยแม่และเด็ก (3209 – 2014)

อนามัยแม่และเด็ก (3209 – 2014)


  0
สุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (3209 – 2015)

สุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (3209 – 2015)


  0
การแนะแนวสุขภาพ (3209 – 2016)

การแนะแนวสุขภาพ (3209 – 2016)


  0
นันทนาการเพื่อสุขภาพในเชิงธุรกิจ (3209 – 2017)

นันทนาการเพื่อสุขภาพในเชิงธุรกิจ (3209 – 2017)


  0
วิทยาศาสตร์การกีฬา (3209 – 2018)

วิทยาศาสตร์การกีฬา (3209 – 2018)


  0
แอโรบิคเพื่อสุขภาพ (3209 – 2019)

แอโรบิคเพื่อสุขภาพ (3209 – 2019)


  0
กีฬาเพื่อสุขภาพ (3209 – 2020)

กีฬาเพื่อสุขภาพ (3209 – 2020)


  0
เวชศาสตร์ฟื้นฟู (3209 – 2021)

เวชศาสตร์ฟื้นฟู (3209 – 2021)


  0
การแพทย์แผนไทย (3209 – 2022)

การแพทย์แผนไทย (3209 – 2022)


  0
นวดเพื่อสุขภาพ (3209 – 2023)

นวดเพื่อสุขภาพ (3209 – 2023)


  0
พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน (3209 – 2024)

พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน (3209 – 2024)


  0
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2 (3212 – 2002)

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2 (3212 – 2002)


  0
การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ (3212 – 2003)

การอ่านภาษาอังกฤษธุรกิจ (3212 – 2003)


  0
การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ (3212 – 2004)

การเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจ (3212 – 2004)


  0
ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอทางธุรกิจ (3212 – 2005)

ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอทางธุรกิจ (3212 – 2005)


  0
ภาษาอังกฤษเพื่องานคอมพิวเตอร์ (3212 – 2007)

ภาษาอังกฤษเพื่องานคอมพิวเตอร์ (3212 – 2007)


  0
ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน (3212 – 2008)

ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน (3212 – 2008)


  0
สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (3212 – 2009)

สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (3212 – 2009)


  0
สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 (3212 – 2010)

สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 (3212 – 2010)


  0
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว (3212 – 2101)

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว (3212 – 2101)


  0
ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ (3212 - 2102)

ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ (3212 - 2102)


  0
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม (3212 - 2103)

ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม (3212 - 2103)


  0
ภาษาอังกฤษงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (3212 - 2104)

ภาษาอังกฤษงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (3212 - 2104)


  0
ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบัญชี (3212 - 2105)

ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบัญชี (3212 - 2105)


  0
ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (3212 - 2106)

ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (3212 - 2106)


  0
ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ (3212 - 2107)

ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ (3212 - 2107)


  0
ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขาย (3212 - 2108)

ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขาย (3212 - 2108)


  0
ภาษาอังกฤษงานส่วนหน้าโรงแรม (3212 - 2109)

ภาษาอังกฤษงานส่วนหน้าโรงแรม (3212 - 2109)


  0
ภาษาอังกฤษงานแม่บ้าน (3212 – 2110)

ภาษาอังกฤษงานแม่บ้าน (3212 – 2110)


  0
ภาษาอังกฤษธุรกิจสถานพยาบาล (3212 - 2111)

ภาษาอังกฤษธุรกิจสถานพยาบาล (3212 - 2111)


  0
การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ (3212 - 2112)

การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ (3212 - 2112)


  0
ภาษาอังกฤษโครงงานธุรกิจ (3212 - 2113)

ภาษาอังกฤษโครงงานธุรกิจ (3212 - 2113)


  0
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ (3212 – 2114)

ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีสารสนเทศ (3212 – 2114)


  0
ภาษาอังกฤษสำหรับงานการเงินและการธนาคาร (3212 - 2115)

ภาษาอังกฤษสำหรับงานการเงินและการธนาคาร (3212 - 2115)


  0
ภาษาอังกฤษธุรกิจประกันภัย (3212 – 2116)

ภาษาอังกฤษธุรกิจประกันภัย (3212 – 2116)


  0
เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษ (3212 – 2117)

เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษ (3212 – 2117)


  0
เทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษ (3212 - 2118)

เทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษ (3212 - 2118)


  0
ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมสัมมนา (3212 – 2119)

ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมสัมมนา (3212 – 2119)


  0
การแปลภาษาอังกฤษ 1 (3212 – 2120)

การแปลภาษาอังกฤษ 1 (3212 – 2120)


  0
การแปลภาษาอังกฤษ 2 (3212 – 2121)

การแปลภาษาอังกฤษ 2 (3212 – 2121)


  0
ภาษาอังกฤษธุรกิจสินค้าที่ระลึก (3212 – 2122)

ภาษาอังกฤษธุรกิจสินค้าที่ระลึก (3212 – 2122)


  0
ภาษาอังกฤษงานบริการเพื่อสุขภาพและสันทนาการ (3212 – 2123)

ภาษาอังกฤษงานบริการเพื่อสุขภาพและสันทนาการ (3212 – 2123)


  0
ภาษาอังกฤษงานครัว (3212 – 2124)

ภาษาอังกฤษงานครัว (3212 – 2124)


  0
ภาษาอังกฤษธุรกิจขนส่ง (3212 – 2125)

ภาษาอังกฤษธุรกิจขนส่ง (3212 – 2125)


  0
ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการผลิตภัณฑ์ (3212 – 2126)

ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการผลิตภัณฑ์ (3212 – 2126)


  0
ศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษธุรกิจ (3212 – 2127)

ศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษธุรกิจ (3212 – 2127)


  0
การเขียนโครงการและรายงานภาษาอังกฤษ (3212 – 2128)

การเขียนโครงการและรายงานภาษาอังกฤษ (3212 – 2128)


  0
ภาษาจีน 1 (3212 – 2201)

ภาษาจีน 1 (3212 – 2201)


  0
ภาษาจีน 2 (3212 – 2202)

ภาษาจีน 2 (3212 – 2202)


  0
ภาษาจีน 3 (3212 – 2203)

ภาษาจีน 3 (3212 – 2203)


  0
ภาษาจีน 4 (3212 – 2204)

ภาษาจีน 4 (3212 – 2204)


  0
ภาษาญี่ปุ่น 1 (3212 – 2301)

ภาษาญี่ปุ่น 1 (3212 – 2301)


  0
ภาษาญี่ปุ่น 2 (3212 – 2302)

ภาษาญี่ปุ่น 2 (3212 – 2302)


  0
ภาษาญี่ปุ่น 3 (3212 – 2303)

ภาษาญี่ปุ่น 3 (3212 – 2303)


  0
ภาษาญี่ปุ่น 4 (3212 – 2304)

ภาษาญี่ปุ่น 4 (3212 – 2304)


  0
ภาษาฝรั่งเศส 1 (3212 – 2401)

ภาษาฝรั่งเศส 1 (3212 – 2401)


  0
ภาษาฝรั่งเศส 2 (3212 – 2402)

ภาษาฝรั่งเศส 2 (3212 – 2402)


  0
ภาษาฝรั่งเศส 3 (3212 – 2403)

ภาษาฝรั่งเศส 3 (3212 – 2403)


  0
ภาษาฝรั่งเศส 4 (3212 – 2404)

ภาษาฝรั่งเศส 4 (3212 – 2404)


  0
ภาษาเยอรมัน 1 (3212 – 2501)

ภาษาเยอรมัน 1 (3212 – 2501)


  0
ภาษาเยอรมัน 2 (3212 – 2502)

ภาษาเยอรมัน 2 (3212 – 2502)


  0
ภาษาเยอรมัน 3 (3212 – 2503)

ภาษาเยอรมัน 3 (3212 – 2503)


  0
ภาษาเยอรมัน 4 (3212 – 2504)

ภาษาเยอรมัน 4 (3212 – 2504)


  0
กลศาสตร์โครงสร้าง (3106-0001)

กลศาสตร์โครงสร้าง (3106-0001)


  0
วัสดุก่อสร้าง (3106-0002)

วัสดุก่อสร้าง (3106-0002)


  0
เทคนิคก่อสร้าง (3106-0003)

เทคนิคก่อสร้าง (3106-0003)


  0
ฝึกฝีมืองานไม้ (3106-0004)

ฝึกฝีมืองานไม้ (3106-0004)


  0
ปฏิบัติงานก่อสร้าง (3106-0005)

ปฏิบัติงานก่อสร้าง (3106-0005)


  1

มีเนื้ ..


niyomboran
ประมาณราคาก่อสร้าง (3106-0006)

ประมาณราคาก่อสร้าง (3106-0006)


  0
เขียนแบบก่อสร้าง (3106-0007)

เขียนแบบก่อสร้าง (3106-0007)


  0
การสำรวจ (3106-0008)

การสำรวจ (3106-0008)


  0
ระบบสุขาภิบาลในอาคาร (3106-2001)

ระบบสุขาภิบาลในอาคาร (3106-2001)


  0
เครื่องจักรกลงานก่อสร้าง (3106-2002)

เครื่องจักรกลงานก่อสร้าง (3106-2002)


  0
การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง (3106-2003)

การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง (3106-2003)


  0
เทคนิคก่อสร้าง 1 (3106-2004)

เทคนิคก่อสร้าง 1 (3106-2004)


  0
การเขียนแบบก่อสร้าง 1 (3106-2005)

การเขียนแบบก่อสร้าง 1 (3106-2005)


  0
การประมาณราคาก่อสร้าง 1 (3106-2006)

การประมาณราคาก่อสร้าง 1 (3106-2006)


  0
คอนกรีตเทคโนโลยี (3106-2007)

คอนกรีตเทคโนโลยี (3106-2007)


  0
การทดสอบวัสดุ (3106-2008)

การทดสอบวัสดุ (3106-2008)


  0
ทฤษฎีโครงสร้าง (3106-2009)

ทฤษฎีโครงสร้าง (3106-2009)


  0
ปฐพีกลศาสตร์ (3106-2010)

ปฐพีกลศาสตร์ (3106-2010)


  0
เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ (3106-2011)

เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ (3106-2011)


  0
การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (3115-2012)

การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (3115-2012)


  0
การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก (3106-2013)

การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก (3106-2013)


  0
การเขียนแบบก่อสร้าง 2 (3106-2101)

การเขียนแบบก่อสร้าง 2 (3106-2101)


  0
อุปกรณ์อาคาร (3106-2102)

อุปกรณ์อาคาร (3106-2102)


  0
งานระบบท่อและสุขภัณฑ์ (3106-2103)

งานระบบท่อและสุขภัณฑ์ (3106-2103)


  0
กฎหมายก่อสร้าง (3106-2104)

กฎหมายก่อสร้าง (3106-2104)


  0
งานก่อสร้างอาคาร 1 (3106-2105)

งานก่อสร้างอาคาร 1 (3106-2105)


  0
งานก่อสร้างอาคาร 2 (3106-2106)

งานก่อสร้างอาคาร 2 (3106-2106)


  0
งานก่อสร้างอาคาร 3 (3106-2107)

งานก่อสร้างอาคาร 3 (3106-2107)


  0
โครงสร้างชั่วคราว (3106-2108)

โครงสร้างชั่วคราว (3106-2108)


  0
การก่อสร้างอาคารพิเศษ (3106-2109)

การก่อสร้างอาคารพิเศษ (3106-2109)


  0
โครงการงานก่อสร้างอาคาร (3106-2110)

โครงการงานก่อสร้างอาคาร (3106-2110)


  0
เทคนิคก่อสร้าง 2 (3106-2111)

เทคนิคก่อสร้าง 2 (3106-2111)


  0
ชลศาสตร์ 1 (3106-2112)

ชลศาสตร์ 1 (3106-2112)


  0
ชลศาสตร์ 2 (3106-2113)

ชลศาสตร์ 2 (3106-2113)


  0
การวิเคราะห์โครงสร้าง (3106-2114)

การวิเคราะห์โครงสร้าง (3106-2114)


  0
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป (3106-2115)

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป (3106-2115)


  0
การปฏิบัติงานสำรวจเส้นทาง (3106-2116)

การปฏิบัติงานสำรวจเส้นทาง (3106-2116)


  0
การชลประทาน (3106-2117)

การชลประทาน (3106-2117)


  0
ธรณีวิทยา (3106-2118)

ธรณีวิทยา (3106-2118)


  0
วิศวกรรมการจราจร (3106-2119)

วิศวกรรมการจราจร (3106-2119)


  0
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (3106-2120)

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (3106-2120)


  0
วิศวกรรมการทาง (3106-2121)

วิศวกรรมการทาง (3106-2121)


  0
ปฏิบัติงานเทคนิคก่อสร้าง 1 (3106–4101)

ปฏิบัติงานเทคนิคก่อสร้าง 1 (3106–4101)


  0
ปฏิบัติงานเทคนิคก่อสร้าง 2 (3106–4102)

ปฏิบัติงานเทคนิคก่อสร้าง 2 (3106–4102)


  0
ปฏิบัติงานเทคนิคก่อสร้าง 3 (3106–4103)

ปฏิบัติงานเทคนิคก่อสร้าง 3 (3106–4103)


  0
ปฏิบัติงานเทคนิคก่อสร้าง 4 (3106–4104)

ปฏิบัติงานเทคนิคก่อสร้าง 4 (3106–4104)


  0
การอ่านแบบและประมาณราคา (3106-2201)

การอ่านแบบและประมาณราคา (3106-2201)


  0
การจัดการงานก่อสร้าง (3106-2202)

การจัดการงานก่อสร้าง (3106-2202)


  0
เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง (3106-2203)

เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง (3106-2203)


  0
การประปาและระบบน้ำเสีย (3106-2204)

การประปาและระบบน้ำเสีย (3106-2204)


  0
การสำรวจและการระดับ (3106-2205)

การสำรวจและการระดับ (3106-2205)


  0
การไฟฟ้าในอาคาร (3106-2206)

การไฟฟ้าในอาคาร (3106-2206)


  0
โครงสร้างใต้ดิน (3106-2207)

โครงสร้างใต้ดิน (3106-2207)


  0
การวิบัติของอาคาร (3106-2208)

การวิบัติของอาคาร (3106-2208)


  0
กฎหมายควบคุมการก่อสร้าง (3106-2209)

กฎหมายควบคุมการก่อสร้าง (3106-2209)


  0
การควบคุมงานก่อสร้าง 1 (3106-2210)

การควบคุมงานก่อสร้าง 1 (3106-2210)


  0
การควบคุมงานก่อสร้าง 2 (3106-2211)

การควบคุมงานก่อสร้าง 2 (3106-2211)


  0
โครงการควบคุมงานก่อสร้าง (3106-2212)

โครงการควบคุมงานก่อสร้าง (3106-2212)


  0
กฎหมาย สัญญาและรายการก่อสร้าง (3106-2213)

กฎหมาย สัญญาและรายการก่อสร้าง (3106-2213)


  0
การนิเทศงานก่อสร้าง (3106–2214)

การนิเทศงานก่อสร้าง (3106–2214)


  0
เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมก่อสร้าง (3106-2215)

เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมก่อสร้าง (3106-2215)


  0
การตรวจงานก่อสร้าง (3106-2216)

การตรวจงานก่อสร้าง (3106-2216)


  0
ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง (3106-2217)

ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง (3106-2217)


  0
เทคโนโลยีการก่อสร้าง (3106-2218)

เทคโนโลยีการก่อสร้าง (3106-2218)


  0
การบริหารงานบำรุงรักษาอาคาร (3106-2219)

การบริหารงานบำรุงรักษาอาคาร (3106-2219)


  0
การควบคุมอุปกรณ์ในอาคาร (3106-2220)

การควบคุมอุปกรณ์ในอาคาร (3106-2220)


  0
การบริหารและการจัดการงานก่อสร้าง (3106-2221)

การบริหารและการจัดการงานก่อสร้าง (3106-2221)


  0
การบริการสุขาภิบาลในอาคาร (3106-2222)

การบริการสุขาภิบาลในอาคาร (3106-2222)


  0
การควบคุมและเขียนรายงานการก่อสร้าง (3106-2223)

การควบคุมและเขียนรายงานการก่อสร้าง (3106-2223)


  0
สัญญาและบริหารงานก่อสร้าง (3106-2224)

สัญญาและบริหารงานก่อสร้าง (3106-2224)


  0
ระบบประสานทางพิกัด (3106-2225)

ระบบประสานทางพิกัด (3106-2225)


  0
การวางแผนงานก่อสร้าง (3106-2226)

การวางแผนงานก่อสร้าง (3106-2226)


  0
ปฏิบัติงานก่อสร้าง (3106-2227)

ปฏิบัติงานก่อสร้าง (3106-2227)


  0
โครงการ (3106–6001)

โครงการ (3106–6001)


  0
การพิมพ์เบื้องต้น (3112-0001)

การพิมพ์เบื้องต้น (3112-0001)


  0
วัสดุทางการพิมพ์ (3112-0002)

วัสดุทางการพิมพ์ (3112-0002)


  0
การพิมพ์ออฟเซต (3112-0003)

การพิมพ์ออฟเซต (3112-0003)


  0
เทคโนโลยีการพิมพ์ (3112-1001)

เทคโนโลยีการพิมพ์ (3112-1001)


  0
วัสดุทางการพิมพ์ (3112-1002)

วัสดุทางการพิมพ์ (3112-1002)


  0
เทคโนโลยีภาพสีเบื้องต้น (3112-1003)

เทคโนโลยีภาพสีเบื้องต้น (3112-1003)


  0
การบริหารงานพิมพ์ (3112-2001)

การบริหารงานพิมพ์ (3112-2001)


  0
การออกแบบสิ่งพิมพ์ (3112-2002)

การออกแบบสิ่งพิมพ์ (3112-2002)


  0
การจัดและประกอบหน้าสิ่งพิมพ์ (3112-2003)

การจัดและประกอบหน้าสิ่งพิมพ์ (3112-2003)


  0
การผลิตภาพกราฟิกเบื้องต้น (3112-2004)

การผลิตภาพกราฟิกเบื้องต้น (3112-2004)


  0
การผลิตภาพบนฟิล์ม (3112-2005)

การผลิตภาพบนฟิล์ม (3112-2005)


  0
การแยกสีเบื้องต้น (3112-2006)

การแยกสีเบื้องต้น (3112-2006)


  0
การทำแม่พิมพ์เบื้องต้น (3112-2007)

การทำแม่พิมพ์เบื้องต้น (3112-2007)


  0
การพิมพ์ออฟเซตลิโธกราฟี 1 (3112-2008)

การพิมพ์ออฟเซตลิโธกราฟี 1 (3112-2008)


  0
การพิมพ์สกรีน 1 (3112-2009)

การพิมพ์สกรีน 1 (3112-2009)


  0
การทำเล่ม (3112-2010)

การทำเล่ม (3112-2010)


  0
การควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ (3112-2011)

การควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ (3112-2011)


  0
เทคนิคการจัดและประกอบหน้าสิ่งพิมพ์ (3112-2101)

เทคนิคการจัดและประกอบหน้าสิ่งพิมพ์ (3112-2101)


  0
การผลิตภาพกราฟิกชั้นสูง (3112-2102)

การผลิตภาพกราฟิกชั้นสูง (3112-2102)


  0
การออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ (3112-2103)

การออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ (3112-2103)


  0
การจัดการสีในระบบงานพิมพ์ (3112-2104)

การจัดการสีในระบบงานพิมพ์ (3112-2104)


  0
เทคนิคการแยกสี (3112-2105)

เทคนิคการแยกสี (3112-2105)


  0
เทคนิคการผลิตภาพบนฟิล์ม (3112-2106)

เทคนิคการผลิตภาพบนฟิล์ม (3112-2106)


  0
การทำแม่พิมพ์พื้นราบ (3112-2107)

การทำแม่พิมพ์พื้นราบ (3112-2107)


  0
การทำแม่พิมพ์พื้นนูน (3112-2108)

การทำแม่พิมพ์พื้นนูน (3112-2108)


  0
การทำแม่พิมพ์ร่องลึก (3112-2109)

การทำแม่พิมพ์ร่องลึก (3112-2109)


  0
การทำแม่พิมพ์ฉลุลายผ้า (3112-2110)

การทำแม่พิมพ์ฉลุลายผ้า (3112-2110)


  0
เทคนิคการปรู๊ฟสี (3112-2111)

เทคนิคการปรู๊ฟสี (3112-2111)


  0
การควบคุมคุณภาพงานก่อนพิมพ์ (3112-2112)

การควบคุมคุณภาพงานก่อนพิมพ์ (3112-2112)


  0
ทฤษฎีกระบวนงานก่อนพิมพ์ (3112-2113)

ทฤษฎีกระบวนงานก่อนพิมพ์ (3112-2113)


  0
เทคนิคการผลิตงานก่อนการพิมพ์ (3112-2114)

เทคนิคการผลิตงานก่อนการพิมพ์ (3112-2114)


  0
การประมาณราคาสิ่งพิมพ์ (3112-2115)

การประมาณราคาสิ่งพิมพ์ (3112-2115)


  0
กฎหมายธุรกิจการพิมพ์ (3112-2116)

กฎหมายธุรกิจการพิมพ์ (3112-2116)


  0
กระดาษและหมึกพิมพ์ (3112-2117)

กระดาษและหมึกพิมพ์ (3112-2117)


  0
เคมีทางการผลิตภาพ (3112-2118)

เคมีทางการผลิตภาพ (3112-2118)


  0
การพิมพ์ออฟเซตลิโธกราฟี 2 (3112-2119)

การพิมพ์ออฟเซตลิโธกราฟี 2 (3112-2119)


  0
การพิมพ์ออฟเซตลิโธกราฟี 3 (3112-2120)

การพิมพ์ออฟเซตลิโธกราฟี 3 (3112-2120)


  0
การพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน 1 (3112-2121)

การพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน 1 (3112-2121)


  0
การพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน 2 (3112-2122)

การพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน 2 (3112-2122)


  0
การพิมพ์เลตเตอร์เพรส 1 (3112-2123)

การพิมพ์เลตเตอร์เพรส 1 (3112-2123)


  0
การพิมพ์เลตเตอร์เพรส 2 (3112-2124)

การพิมพ์เลตเตอร์เพรส 2 (3112-2124)


  0
การพิมพ์เฟลกโซกราฟี่ 1 (3112-2125)

การพิมพ์เฟลกโซกราฟี่ 1 (3112-2125)


  0
การพิมพ์เฟลกโซกราฟี่ 2 (3112-2126)

การพิมพ์เฟลกโซกราฟี่ 2 (3112-2126)


  0
การพิมพ์กราเวียร์ 1 (3112-2127)

การพิมพ์กราเวียร์ 1 (3112-2127)


  0
การพิมพ์กราเวียร์ 2 (3112-2128)

การพิมพ์กราเวียร์ 2 (3112-2128)


  0
การพิมพ์สกรีน 2 (3112-2129)

การพิมพ์สกรีน 2 (3112-2129)


  0
การพิมพ์ไร้แรงกด (3112-2130)

การพิมพ์ไร้แรงกด (3112-2130)


  0
การพิมพ์ระบบแพด (3112-2131)

การพิมพ์ระบบแพด (3112-2131)


  0
เทคนิคการผลิตงานพิมพ์ (3112-2132)

เทคนิคการผลิตงานพิมพ์ (3112-2132)


  0
การวางแผนและควบคุมงานพิมพ์ (3112-2133)

การวางแผนและควบคุมงานพิมพ์ (3112-2133)


  0
การบำรุงรักษาเครื่องจักรทางการพิมพ์ (3112-2134)

การบำรุงรักษาเครื่องจักรทางการพิมพ์ (3112-2134)


  0
เทคนิคการควบคุมคุณภาพงานผลิตสิ่งพิมพ์ (3112-2135)

เทคนิคการควบคุมคุณภาพงานผลิตสิ่งพิมพ์ (3112-2135)


  0
เทคนิคการทำเล่ม (3112-2136)

เทคนิคการทำเล่ม (3112-2136)


  0
เทคนิคการแปรสภาพงานหลังพิมพ์ (3112-2137)

เทคนิคการแปรสภาพงานหลังพิมพ์ (3112-2137)


  0
การบรรจุภัณฑ์และหีบห่อ (3112-2138)

การบรรจุภัณฑ์และหีบห่อ (3112-2138)


  0
การควบคุมคุณภาพงานหลังพิมพ์ (3112-2139)

การควบคุมคุณภาพงานหลังพิมพ์ (3112-2139)


  0
ทฤษฎีกระบวนการงานหลังพิมพ์ (3112-2140)

ทฤษฎีกระบวนการงานหลังพิมพ์ (3112-2140)


  0
เทคนิคการผลิตงานหลังพิมพ์ (3112-2141)

เทคนิคการผลิตงานหลังพิมพ์ (3112-2141)


  0
ปฏิบัติงานพิมพ์ 1 (3112-4101)

ปฏิบัติงานพิมพ์ 1 (3112-4101)


  0
ปฏิบัติงานพิมพ์ 2 (3112-4102)

ปฏิบัติงานพิมพ์ 2 (3112-4102)


  0
ปฏิบัติงานพิมพ์ 3 (3112-4103)

ปฏิบัติงานพิมพ์ 3 (3112-4103)


  0
ปฏิบัติงานพิมพ์ 4 (3112-4104)

ปฏิบัติงานพิมพ์ 4 (3112-4104)


  0
โครงการ (3112-6001)

โครงการ (3112-6001)


  0
งานเขียนแบบเครื่องกล (3110-0001)

งานเขียนแบบเครื่องกล (3110-0001)


  0
การเขียนแบบเครื่องกลใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (3110-0002)

การเขียนแบบเครื่องกลใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (3110-0002)


  0
ออกแบบและเขียนแบบเครื่องจักรกลใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (3110-2001)

ออกแบบและเขียนแบบเครื่องจักรกลใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (3110-2001)


  0
ออกแบบและเขียนแบบระบบขนถ่ายอุตสาหกรรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (3110-2002)

ออกแบบและเขียนแบบระบบขนถ่ายอุตสาหกรรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (3110-2002)


  0
ออกแบบและเขียนแบบวางผังโรงงานใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (3110-2003)

ออกแบบและเขียนแบบวางผังโรงงานใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (3110-2003)


  0
ออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์พลาสติกใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (3110-2004)

ออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์พลาสติกใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (3110-2004)


  0
ออกแบบและเขียนแบบระบบท่อสุขภัณฑ์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (3110-2005)

ออกแบบและเขียนแบบระบบท่อสุขภัณฑ์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (3110-2005)


  0
ออกแบบและเขียนแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 1 (3110-2006)

ออกแบบและเขียนแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 1 (3110-2006)


  0
ออกแบบและเขียนแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 2 (3110-2007)

ออกแบบและเขียนแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 2 (3110-2007)


  0
ออกแบบและเขียนแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 3 (3110-2008)

ออกแบบและเขียนแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย 3 (3110-2008)


  0
ออกแบบและเขียนแบบระบบท่ออุตสาหกรรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (3110-2009)

ออกแบบและเขียนแบบระบบท่ออุตสาหกรรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (3110-2009)


  0
เขียนแบบก่อสร้างใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (3110-2010)

เขียนแบบก่อสร้างใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (3110-2010)


  0
แบบและประมาณการ (3110-2011)

แบบและประมาณการ (3110-2011)


  0
หลักการออกแบบ (3110-2012)

หลักการออกแบบ (3110-2012)


  0
มิติขั้นสูงในงานเขียนแบบ (3110-2013)

มิติขั้นสูงในงานเขียนแบบ (3110-2013)


  0
เทคโนโลยีแคด/แคม (3110-2101)

เทคโนโลยีแคด/แคม (3110-2101)


  0
ออกแบบและเขียนแบบระบบส่งกำลังใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (3110-2102)

ออกแบบและเขียนแบบระบบส่งกำลังใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (3110-2102)


  0
ออกแบบและเขียนแบบโครงสร้างเหล็กใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (3110-2103)

ออกแบบและเขียนแบบโครงสร้างเหล็กใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (3110-2103)


  0
ออกแบบและเขียนแบบผลิตภัณฑ์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (3110-2104)

ออกแบบและเขียนแบบผลิตภัณฑ์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (3110-2104)


  0
เขียนแบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (3110-2105)

เขียนแบบไฟฟ้าอุตสาหกรรมใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (3110-2105)


  0
ออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (3110-2106)

ออกแบบและเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (3110-2106)


  0
ออกแบบและเขียนแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (3110-2107)

ออกแบบและเขียนแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (3110-2107)


  0
ปฏิบัติงานออกแบบและเขียนแบบเครื่องมือกล 1 (3110-4101)

ปฏิบัติงานออกแบบและเขียนแบบเครื่องมือกล 1 (3110-4101)


  0
ปฏิบัติงานออกแบบและเขียนแบบเครื่องมือกล 2 (3110-4102)

ปฏิบัติงานออกแบบและเขียนแบบเครื่องมือกล 2 (3110-4102)


  0
ปฏิบัติงานออกแบบและเขียนแบบเครื่องมือกล 3 (3110-4103)

ปฏิบัติงานออกแบบและเขียนแบบเครื่องมือกล 3 (3110-4103)


  0
ปฏิบัติงานออกแบบและเขียนแบบเครื่องมือกล 4 (3110-4104)

ปฏิบัติงานออกแบบและเขียนแบบเครื่องมือกล 4 (3110-4104)


  0
โครงการ (3110–6001)

โครงการ (3110–6001)


  0
งานเครื่องยนต์เล็ก (3101-0001)

งานเครื่องยนต์เล็ก (3101-0001)


  0
งานจักรยานยนต์ (3101-0002)

งานจักรยานยนต์ (3101-0002)


  0
งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน (3101-0003)

งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน (3101-0003)


  0
เครื่องยนต์ดีเซล (3101-0004)

เครื่องยนต์ดีเซล (3101-0004)


  0
เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น (3101-2001)

เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น (3101-2001)


  0
เครื่องยนต์สันดาปภายใน (3101-2002)

เครื่องยนต์สันดาปภายใน (3101-2002)


  0
งานทดลองเครื่องกล (3101-2003)

งานทดลองเครื่องกล (3101-2003)


  0
งานซ่อมเครื่องยนต์ (3101-2004)

งานซ่อมเครื่องยนต์ (3101-2004)


  0
งานส่งกำลังยานยนต์ (3101-2005)

งานส่งกำลังยานยนต์ (3101-2005)


  0
งานเครื่องล่างยานยนต์ (3101-2006)

งานเครื่องล่างยานยนต์ (3101-2006)


  1

Re:คำอธิ ..


kool
งานไฟฟ้ายานยนต์ (3101-2007)

งานไฟฟ้ายานยนต์ (3101-2007)


  0
วิศวกรรมยานยนต์ (3101-2008)

วิศวกรรมยานยนต์ (3101-2008)


  0
งานแก้ปัญหาเครื่องกล (3101-2009)

งานแก้ปัญหาเครื่องกล (3101-2009)


  0
งานระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (3101-2101)

งานระบบควบคุมเครื่องยนต์ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (3101-2101)


  0
งานทดสอบปั๊มและหัวฉีด (3101-2102)

งานทดสอบปั๊มและหัวฉีด (3101-2102)


  0
งานปรับอากาศยานยนต์ (3101-2103)

งานปรับอากาศยานยนต์ (3101-2103)


  0
งานเกียร์อัตโนมัติ (3101-2104)

งานเกียร์อัตโนมัติ (3101-2104)


  1

ขอบคุน ..


nunge
งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน (3101-2105)

งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน (3101-2105)


  0
งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล (3101-2106)

งานซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล (3101-2106)


  0
เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ (3101-2107)

เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ (3101-2107)


  0
งานปรับแต่งเครื่องยนต์ (3101-2108)

งานปรับแต่งเครื่องยนต์ (3101-2108)


  0
 งานอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ (3101-2109)

งานอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ (3101-2109)


  0
 งานอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ (3101-2109)

งานอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ (3101-2109)


  0
 วิศวกรรมดีเซล (3101-2110)

วิศวกรรมดีเซล (3101-2110)


  0
 งานตัวถังรถยนต์ (3101-2111)

งานตัวถังรถยนต์ (3101-2111)


  0
 งานสีรถยนต์ (3101-2112)

งานสีรถยนต์ (3101-2112)


  0
 งานเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์ (3101-2113)

งานเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์ (3101-2113)


  0
 งานเครื่องมือกลยานยนต์ (3101-2114)

งานเครื่องมือกลยานยนต์ (3101-2114)


  0
งานประดับยนต์ (3101-2115 )

งานประดับยนต์ (3101-2115 )


  0
งานบริการยานยนต์ (3101-2116)

งานบริการยานยนต์ (3101-2116)


  0
ปฏิบัติเทคนิคยานยนต์ 1 (3101-4101)

ปฏิบัติเทคนิคยานยนต์ 1 (3101-4101)


  0
ปฏิบัติเทคนิคยานยนต์ 2 (3101-4102 )

ปฏิบัติเทคนิคยานยนต์ 2 (3101-4102 )


  0
ปฏิบัติเทคนิคยานยนต์ 3 (3101-4103)

ปฏิบัติเทคนิคยานยนต์ 3 (3101-4103)


  0
 ปฏิบัติเทคนิคยานยนต์ 4 (3101-4104)

ปฏิบัติเทคนิคยานยนต์ 4 (3101-4104)


  0
งานบริการเทคโนโลยีเครื่องกลต้นกำลัง (3101-2201)

งานบริการเทคโนโลยีเครื่องกลต้นกำลัง (3101-2201)


  0
งานบริการระบบไอน้ำอุตสาหกรรม (3101-2202 )

งานบริการระบบไอน้ำอุตสาหกรรม (3101-2202 )


  0
งานบริการเครื่องทำความเย็นอุตสาหกรรม (3101-2203)

งานบริการเครื่องทำความเย็นอุตสาหกรรม (3101-2203)


  0
งานบริการเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม (3101-2204)

งานบริการเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม (3101-2204)


  0
งานบริการเครื่องทำความเย็นอุตสาหกรรม (3101-2203)

งานบริการเครื่องทำความเย็นอุตสาหกรรม (3101-2203)


  0
งานบำรุงรักษานิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม (3101-2206 )

งานบำรุงรักษานิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม (3101-2206 )


  0
กระบวนการผลิต (3101-2207)

กระบวนการผลิต (3101-2207)


  0
การส่งถ่ายความร้อน (3101-2208)

การส่งถ่ายความร้อน (3101-2208)


  0
การทำความเย็นอุตสาหกรรม (3101-2209 )

การทำความเย็นอุตสาหกรรม (3101-2209 )


  0
การปรับอากาศอุตสาหกรรม (3101-2210)

การปรับอากาศอุตสาหกรรม (3101-2210)


  0
วิศวกรรมโรงต้นกำลัง (3101-2211)

วิศวกรรมโรงต้นกำลัง (3101-2211)


  0
 เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ (3101-2212)

เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ (3101-2212)


  0
ชิ้นส่วนเครื่องกล (3101-2213 )

ชิ้นส่วนเครื่องกล (3101-2213 )


  0
 ระบบการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม (3101-2214)

ระบบการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม (3101-2214)


  1

ขอบคุน ..


nui5381
 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 1 (3101-4201)

ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 1 (3101-4201)


  0
ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 2 (3101-4202)

ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 2 (3101-4202)


  0
ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 3 (3101-4203)

ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 3 (3101-4203)


  0
ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 4 (3101-4204 )

ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม 4 (3101-4204 )


  0
งานติดตั้งเครื่องยนต์เรือ (3101-2301 )

งานติดตั้งเครื่องยนต์เรือ (3101-2301 )


  0
เกียร์เรือ (3101-2302 )

เกียร์เรือ (3101-2302 )


  0
ใบจักรเรือ (3101-2303 )

ใบจักรเรือ (3101-2303 )


  0
ไฟฟ้าในเรือ (3101-2304 )

ไฟฟ้าในเรือ (3101-2304 )


  0
 งานซ่อมเครื่องยนต์เรือ (3101-2305)

งานซ่อมเครื่องยนต์เรือ (3101-2305)


  0
การเขียนแบบและอ่านแบบเรือ (3101-2306)

การเขียนแบบและอ่านแบบเรือ (3101-2306)


  0
ความต้านทานและกำลังเรือ (3101-2307 )

ความต้านทานและกำลังเรือ (3101-2307 )


  0
 วิศวกรรมเครื่องกลเรือ (3101-2308)

วิศวกรรมเครื่องกลเรือ (3101-2308)


  0
 วิศวกรรมเครื่องกลเรือ (3101-2308)

วิศวกรรมเครื่องกลเรือ (3101-2308)


  0
สัญญาณควบคุมการเดินเรือ (3101-2309)

สัญญาณควบคุมการเดินเรือ (3101-2309)


  0
งานท่อในเรือ (3101-2310 )

งานท่อในเรือ (3101-2310 )


  0
 เครื่องมือวัดและระบบควบคุม (3101-2311)

เครื่องมือวัดและระบบควบคุม (3101-2311)


  0
งานเครื่องมือกลเรือ (3101-2312 )

งานเครื่องมือกลเรือ (3101-2312 )


  0
การขนถ่ายวัสดุในเรือ (3101-2313 )

การขนถ่ายวัสดุในเรือ (3101-2313 )


  0
ทฤษฎีเรือ (3101-2314 )

ทฤษฎีเรือ (3101-2314 )


  0
บุคคลประจำเรือ (3101-2315 )

บุคคลประจำเรือ (3101-2315 )


  0
ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือ 1 (3101-4301)

ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือ 1 (3101-4301)


  0
ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือ 2 (3101-4302 )

ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือ 2 (3101-4302 )


  0
ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือ 3 (3101-4303 )

ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือ 3 (3101-4303 )


  0
ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือ 4 (3101-4304 )

ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือ 4 (3101-4304 )


  0
งานบริการเครื่องจักรกลงานพืช (3101-2401)

งานบริการเครื่องจักรกลงานพืช (3101-2401)


  0
งานบริการเครื่องจักรกลงานสัตว์ (3101-2402)

งานบริการเครื่องจักรกลงานสัตว์ (3101-2402)


  0
งานบริการเครื่องจักรกลหนัก (3101-2403)

งานบริการเครื่องจักรกลหนัก (3101-2403)


  0
งานบริการเครื่องจักรกลเกษตร (3101-2404)

งานบริการเครื่องจักรกลเกษตร (3101-2404)


  0
งานเครื่องสูบและชลประทาน (3101-2405)

งานเครื่องสูบและชลประทาน (3101-2405)


  0
งานเครื่องจักรกลอาหาร (3101-2406)

งานเครื่องจักรกลอาหาร (3101-2406)


  0
งานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลโรงงานฟาร์ม (3101-2407)

งานเทคโนโลยีเครื่องจักรกลโรงงานฟาร์ม (3101-2407)


  0
งานแก้ปัญหาเครื่องกลเกษตร (3101-2408)

งานแก้ปัญหาเครื่องกลเกษตร (3101-2408)


  0
งานเครื่องทำความเย็นเพื่อการเกษตร (3101-2409)

งานเครื่องทำความเย็นเพื่อการเกษตร (3101-2409)


  0
งานไฟฟ้าในโรงงานฟาร์ม (3101-2410)

งานไฟฟ้าในโรงงานฟาร์ม (3101-2410)


  0
งานอิเล็กทรอนิกส์เครื่องกลเกษตร (3101-2411)

งานอิเล็กทรอนิกส์เครื่องกลเกษตร (3101-2411)


  0
งานเก็บรักษาผลผลิตเกษตร (3101-2412)

งานเก็บรักษาผลผลิตเกษตร (3101-2412)


  0
งานขนถ่ายและขนส่งเกษตร (3101-2413)

งานขนถ่ายและขนส่งเกษตร (3101-2413)


  0
งานออกแบบและทดสอบชิ้นส่วนเครื่องกลหนัก (3101-2414)

งานออกแบบและทดสอบชิ้นส่วนเครื่องกลหนัก (3101-2414)


  0
การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเกษตร (3101-2415)

การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเกษตร (3101-2415)


  0
เครื่องจักรกลสนามกอล์ฟ (3101-2416)

เครื่องจักรกลสนามกอล์ฟ (3101-2416)


  0
การวางแผนการบริหารงานการเกษตร (3101-2417)

การวางแผนการบริหารงานการเกษตร (3101-2417)


  0
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่ (3101-2418)

เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรสมัยใหม่ (3101-2418)


  0
เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร (3101-2419 )

เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร (3101-2419 )


  0
 ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเกษตร 1 (3101-4401)

ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเกษตร 1 (3101-4401)


  0
ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเกษตร 2 (3101-4402 )

ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเกษตร 2 (3101-4402 )


  0
ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเกษตร 3 (3101-4403 )

ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเกษตร 3 (3101-4403 )


  0
ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเกษตร 4 (3101-4404 )

ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเกษตร 4 (3101-4404 )


  0
งานเครื่องกลเรือพาณิชย์ (3101-2501 )

งานเครื่องกลเรือพาณิชย์ (3101-2501 )


  0
งานเครื่องกลไฟฟ้าเรือ (3101-2502 )

งานเครื่องกลไฟฟ้าเรือ (3101-2502 )


  0
งานระบบปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น (3101-2503)

งานระบบปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น (3101-2503)


  0
งานเชื่อมประกอบและเครื่องมือกล (3101-2504)

งานเชื่อมประกอบและเครื่องมือกล (3101-2504)


  0
เครื่องจักรช่วย 1 (3101-2505 )

เครื่องจักรช่วย 1 (3101-2505 )


  0
ครื่องจักรช่วย 2 (3101-2506 )

ครื่องจักรช่วย 2 (3101-2506 )


  0
เครื่องสูบเรือและระบบท่อทาง (3101-2507)

เครื่องสูบเรือและระบบท่อทาง (3101-2507)


  0
ทักษะชาวเรือ (3101-2508 )

ทักษะชาวเรือ (3101-2508 )


  0
โครงสร้างเรือ (3101-2509 )

โครงสร้างเรือ (3101-2509 )


  0
การดำรงชีพในเรือและการช่วยชีวิต (3101-2510 )

การดำรงชีพในเรือและการช่วยชีวิต (3101-2510 )


  0
การปฐมพยาบาลและการดับไฟเบื้องต้น (3101-2511 )

การปฐมพยาบาลและการดับไฟเบื้องต้น (3101-2511 )


  0
การฝึกภาคทะเล (3101-2512)

การฝึกภาคทะเล (3101-2512)


  0
การซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลบนเรือ (3101-2513)

การซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลบนเรือ (3101-2513)


  0
อิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารเรือ (3101-2514 )

อิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารเรือ (3101-2514 )


  0
ภาษาอังกฤษพาณิชย์นาวี (3101-2515 )

ภาษาอังกฤษพาณิชย์นาวี (3101-2515 )


  0
 ภาษาอังกฤษพาณิชย์นาวี 2 (3101-2516)

ภาษาอังกฤษพาณิชย์นาวี 2 (3101-2516)


  0
กฎหมายพาณิชย์นาวี (3101-2517 )

กฎหมายพาณิชย์นาวี (3101-2517 )


  0
ว่ายน้ำ (3101-2518 )

ว่ายน้ำ (3101-2518 )


  0
ศิลปะป้องกันตัว (3101-2519 )

ศิลปะป้องกันตัว (3101-2519 )


  0
ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย์ 1 (3101-4501 )

ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย์ 1 (3101-4501 )


  0
ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย์ 2 (3101-4502 )

ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย์ 2 (3101-4502 )


  0
ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย์ 3 (3101-4503)

ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย์ 3 (3101-4503)


  0
ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย์ 3 (3101-4503 )

ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย์ 3 (3101-4503 )


  0
ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย์ 3 (3101-4503 )

ปฏิบัติงานเทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย์ 3 (3101-4503 )


  0
การวิเคราะห์ความเสียหายของตัวถังรถยนต์ (3101-2601 )

การวิเคราะห์ความเสียหายของตัวถังรถยนต์ (3101-2601 )


  0
เทคโนโลยีการซ่อมตัวถังรถยนต์ (3101-2602 )

เทคโนโลยีการซ่อมตัวถังรถยนต์ (3101-2602 )


  0
เทคโนโลยีการเชื่อมตัวถังรถยนต์ (3101-2603 )

เทคโนโลยีการเชื่อมตัวถังรถยนต์ (3101-2603 )


  0
เทคโนโลยีพลาสติกและไฟเบอร์กลาส (3101-2604 )

เทคโนโลยีพลาสติกและไฟเบอร์กลาส (3101-2604 )


  0
เทคโนโลยีการซ่อมสีและพ่นสีรถยนต์ (3101-2605)

เทคโนโลยีการซ่อมสีและพ่นสีรถยนต์ (3101-2605)


  0
ปัญหาพิเศษงานซ่อมสีรถยนต์ (3101-2606 )

ปัญหาพิเศษงานซ่อมสีรถยนต์ (3101-2606 )


  0
ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ (3101-2607 )

ความปลอดภัยและการควบคุมมลพิษ (3101-2607 )


  0
การประกันภัยรถยนต์ (3101-2608 )

การประกันภัยรถยนต์ (3101-2608 )


  0
ธุรกิจศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ (3101-2609 )

ธุรกิจศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ (3101-2609 )


  0
การบริหารศูนย์บริหารซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ (3101-2610 )

การบริหารศูนย์บริหารซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ (3101-2610 )


  0
งานบริการซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ (3101-2611 )

งานบริการซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ (3101-2611 )


  0
ปฏิบัติงานเทคนิคตัวถังและสีรถยนต์ 1 (3101-4601 )

ปฏิบัติงานเทคนิคตัวถังและสีรถยนต์ 1 (3101-4601 )


  0
ปฏิบัติงานเทคนิคตัวถังและสีรถยนต์ 2 (3101-4602 )

ปฏิบัติงานเทคนิคตัวถังและสีรถยนต์ 2 (3101-4602 )


  0
ปฏิบัติงานเทคนิคตัวถังและสีรถยนต์ 3 (3101-4603 )

ปฏิบัติงานเทคนิคตัวถังและสีรถยนต์ 3 (3101-4603 )


  0
ปฏิบัติงานเทคนิคตัวถังและสีรถยนต์ 4 (3101-4604 )

ปฏิบัติงานเทคนิคตัวถังและสีรถยนต์ 4 (3101-4604 )


  0
งานบริการระบบไอน้ำอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า (3101-2701 )

งานบริการระบบไอน้ำอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า (3101-2701 )


  0
งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า (3101-2702)

งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า (3101-2702)


  0
การส่งถ่ายความร้อนในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า (3101-2703 )

การส่งถ่ายความร้อนในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า (3101-2703 )


  0
การจัดการและการวางแผนบบำรุงรักษาเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้า (3101-2704 )

การจัดการและการวางแผนบบำรุงรักษาเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้า (3101-2704 )


  0
โครงการ (3101-6001 )

โครงการ (3101-6001 )


  0
งานเทคนิคพื้นฐาน (3100-0001)

งานเทคนิคพื้นฐาน (3100-0001)


  0
เขียนแบบเทคนิค (3100-0002)

เขียนแบบเทคนิค (3100-0002)


  0
งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (3100-0003)

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (3100-0003)


  0
วัสดุช่าง (3100-0004)

วัสดุช่าง (3100-0004)


  0
งานวัดละเอียด (3100-0005)

งานวัดละเอียด (3100-0005)


  0
งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป (3100-0006)

งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป (3100-0006)


  0
งานเชื่อมและโลหะแผ่น (3100-0007)

งานเชื่อมและโลหะแผ่น (3100-0007)


  0
กลศาสตร์วิศวกรรม (3100-0101)

กลศาสตร์วิศวกรรม (3100-0101)


  0
กลศาสตร์ของไหล (3100-0103)

กลศาสตร์ของไหล (3100-0103)


  0
กลศาสตร์เครื่องจักรกล (3100-0105)

กลศาสตร์เครื่องจักรกล (3100-0105)


  0