ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด เครื่องมือ สถิติฟอรั่ม
กระดานข่าวย่อย
 กระดานข่าวผู้ดูแลโพสโพสล่าสุด
คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (2001-0001)

คอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ (2001-0001)


  0
การจัดการธุรกิจเบื้องต้น (2001-0002)

การจัดการธุรกิจเบื้องต้น (2001-0002)


  0
การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต (2001-0003)

การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต (2001-0003)


  0
การจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (2001-0004)

การจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (2001-0004)


  0
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (2001-0005)

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (2001-0005)


  0
การเงินส่วนบุคคล (2001-0006)

การเงินส่วนบุคคล (2001-0006)


  0
ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (2001-0007)

ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (2001-0007)


  0
พลังงานและสิ่งแวดล้อม (2001-0008)

พลังงานและสิ่งแวดล้อม (2001-0008)


  0
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 (2000-1101)

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 (2000-1101)


  0
ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 (2000-1102)

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 2 (2000-1102)


  0
 ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3 (2000-1103)

ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 3 (2000-1103)


  0
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (2000-1104)

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (2000-1104)


  0
โครงงานภาษาไทย (2000-1105)

โครงงานภาษาไทย (2000-1105)


  0
ศิลปะการพูด (2000-1106)

ศิลปะการพูด (2000-1106)


  0
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (2000-1201)

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 (2000-1201)


  0
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (2000-1202)

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 (2000-1202)


  0
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ (2000-1220)

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ (2000-1220)


  0
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 (2000-1221)

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 (2000-1221)


  0
การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 (2000-1222)

การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 (2000-1222)


  0
ภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม (2000-1223)

ภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม (2000-1223)


  0
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (2000-1224)

ภาษาอังกฤษธุรกิจ (2000-1224)


  0
ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (2000-1225)

ภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (2000-1225)


  0
ภาษาอังกฤษศิลปกรรม (2000-1226)

ภาษาอังกฤษศิลปกรรม (2000-1226)


  0
ภาษาอังกฤษเพื่องานคหกรรม (2000-1227)

ภาษาอังกฤษเพื่องานคหกรรม (2000-1227)


  0
ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร (2000-1228)

ภาษาอังกฤษเพื่อการเกษตร (2000-1228)


  0
ภาษาอังกฤษเพื่อการประมง (2000-1229)

ภาษาอังกฤษเพื่อการประมง (2000-1229)


  0
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการเกษตร (2000-1230)

ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการเกษตร (2000-1230)


  0
ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการประมง (2000-1231)

ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการประมง (2000-1231)


  0
ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ (2000-1232)

ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ (2000-1232)


  0
ภาษาอังกฤษอินเตอร์เน็ต (2000-1233)

ภาษาอังกฤษอินเตอร์เน็ต (2000-1233)


  0
ภาษาอังกฤษโครงงาน (2000-1234)

ภาษาอังกฤษโครงงาน (2000-1234)


  0
ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ (2000-1235)

ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ (2000-1235)


  0
การศึกษาภาษาอังกฤษโดยอิสระ (2000-1236)

การศึกษาภาษาอังกฤษโดยอิสระ (2000-1236)


  0
ศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษ (2000-1237)

ศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษ (2000-1237)


  15

The workshop …… ..


admin
ภาษาอังกฤษอาหารและโภชนาการ (2000-1238)

ภาษาอังกฤษอาหารและโภชนาการ (2000-1238)


  0
ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า (2000-1239)

ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า (2000-1239)


  0
ภาษาอังกฤษปฏิบัติงานช่าง (2000-1240)

ภาษาอังกฤษปฏิบัติงานช่าง (2000-1240)


  0
การเขียนจดหมายโต้ตอบ (2000-1241)

การเขียนจดหมายโต้ตอบ (2000-1241)


  0
ภาษาอังกฤษเพื่องานพาณิชย์ศิลป์ (2000-1242)

ภาษาอังกฤษเพื่องานพาณิชย์ศิลป์ (2000-1242)


  0
ภาษาอังกฤษเพื่องานวิจิตรศิลป์ (2000-1243)

ภาษาอังกฤษเพื่องานวิจิตรศิลป์ (2000-1243)


  0
ภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์ (2000-1244)

ภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์ (2000-1244)


  0
การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ (2000-1245)

การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ (2000-1245)


  0
ภาษาอังกฤษเพื่องานเครื่องประดับอัญมณี (2000-1246)

ภาษาอังกฤษเพื่องานเครื่องประดับอัญมณี (2000-1246)


  0
ภาษาอังกฤษเพื่องานเครื่องเคลือบดินเผา (2000-1247)

ภาษาอังกฤษเพื่องานเครื่องเคลือบดินเผา (2000-1247)


  0
ภาษาอังกฤษเพื่องานหัตถกรรม (2000-1248)

ภาษาอังกฤษเพื่องานหัตถกรรม (2000-1248)


  0
ภาษาอังกฤษเพื่องานเครื่องหนัง (2000-1249)

ภาษาอังกฤษเพื่องานเครื่องหนัง (2000-1249)


  0
ภาษาจีนพื้นฐาน 1 (2000-1250)

ภาษาจีนพื้นฐาน 1 (2000-1250)


  0
ภาษาจีนพื้นฐาน 2 (2000-1251)

ภาษาจีนพื้นฐาน 2 (2000-1251)


  0
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 (2000-1252)

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 1 (2000-1252)


  0
ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 2 (2000-1253)

ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 2 (2000-1253)


  0
ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1 (2000-1254 )

ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 1 (2000-1254 )


  0
ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2 (2000-1255)

ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 2 (2000-1255)


  0
ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1 (2000-1256)

ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1 (2000-1256)


  0
ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2 (2000-1257)

ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2 (2000-1257)


  0
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพเสริมสวย (2000-1258)

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพเสริมสวย (2000-1258)


  0
วิถีธรรมวิถีไทย (2000-1301)

วิถีธรรมวิถีไทย (2000-1301)


  0
ภูมิเศรษฐศาสตร์ (2000-1302)

ภูมิเศรษฐศาสตร์ (2000-1302)


  0
การดำรงชาติไทย (2000-1303)

การดำรงชาติไทย (2000-1303)


  0
โครงงานชุมชนสำคัญ (2000-1304)

โครงงานชุมชนสำคัญ (2000-1304)


  0
คติไทยศึกษา (2000-1305)

คติไทยศึกษา (2000-1305)


  0
ภูมิศาสตร์กายภาพเพื่อชีวิต (2000-1306)

ภูมิศาสตร์กายภาพเพื่อชีวิต (2000-1306)


  0
เหตุการณ์ปัจจุบัน (2000-1307)

เหตุการณ์ปัจจุบัน (2000-1307)


  0
หลักเศรษฐกิจพอเพียง (2000-1308)

หลักเศรษฐกิจพอเพียง (2000-1308)


  0
วิถีชีวิตพอเพียง (2000-1309)

วิถีชีวิตพอเพียง (2000-1309)


  0
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (2000–1401)

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (2000–1401)


  0
วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม (2000–1420)

วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม (2000–1420)


  0
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (2000–1421)

วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (2000–1421)


  0
วิทยาศาสตร์เกษตร (2000–1422)

วิทยาศาสตร์เกษตร (2000–1422)


  0
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (2000-1423)

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (2000-1423)


  0
โครงงานวิทยาศาสตร์ (2000-1424)

โครงงานวิทยาศาสตร์ (2000-1424)


  0
ชีวเคมี (2000-1425)

ชีวเคมี (2000-1425)


  0
เคมีพื้นฐาน (2000-1426)

เคมีพื้นฐาน (2000-1426)


  0
ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 (2000-1427)

ฟิสิกส์พื้นฐาน 1 (2000-1427)


  0
ฟิสิกส์พื้นฐาน 2 (2000-1428)

ฟิสิกส์พื้นฐาน 2 (2000-1428)


  0
ฟิสิกส์พื้นฐาน 3 (2000-1429)

ฟิสิกส์พื้นฐาน 3 (2000-1429)


  0
ชีววิทยาพื้นฐาน (2000-1430)

ชีววิทยาพื้นฐาน (2000-1430)


  0
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (2000-1501)

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (2000-1501)


  1

ตอบกลั ..


orm
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (2000-1520)

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (2000-1520)


  0
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 (2000-1521)

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 (2000-1521)


  0
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 4 (2000-1522)

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 4 (2000-1522)


  0
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 5 (2000-1523)

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 5 (2000-1523)


  0
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 6 (2000-1524)

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 6 (2000-1524)


  0
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 7 (2000-1525)

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 7 (2000-1525)


  0
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 8 (2000-1526)

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 8 (2000-1526)


  0
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 9 (2000-1527)

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 9 (2000-1527)


  0
พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ (2000-1601)

พลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ (2000-1601)


  0
ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต (2000-1602)

ครอบครัวศึกษาและความปลอดภัยในชีวิต (2000-1602)


  69

แนวทาง 1 ..


admin
การพัฒนาคุณภาพชีวิต (2000–1603)

การพัฒนาคุณภาพชีวิต (2000–1603)


  0
การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข (2000-1604)

การจัดระเบียบชีวิตเพื่อความสุข (2000-1604)


  0
การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพในการทำงาน (2000-1605)

การออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพในการทำงาน (2000-1605)


  0
การป้องกันตนเองจากภัยสังคม (2000-1606)

การป้องกันตนเองจากภัยสังคม (2000-1606)


  1

Re:คำอธิ ..


wasan1987
พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง (2000-1607)

พลศึกษาเพื่อพัฒนากายภาพเฉพาะทาง (2000-1607)


  0
พัฒนาการและทักษะในการดำเนินชีวิต (2000-1608)

พัฒนาการและทักษะในการดำเนินชีวิต (2000-1608)


  0
สุขภาพกับการทำงาน (2000-1609)

สุขภาพกับการทำงาน (2000-1609)


  0
ความปลอดภัยในโรงงาน (2000-1610)

ความปลอดภัยในโรงงาน (2000-1610)


  0
ความปลอดภัยในงานเกษตร (2000-1611)

ความปลอดภัยในงานเกษตร (2000-1611)


  0
เพศศึกษา (2000-1612)

เพศศึกษา (2000-1612)


  0
การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ (2201 – 1001)

การใช้โปรแกรมประมวลผลคำ (2201 – 1001)


  0
บัญชีเบื้องต้น 1 (2201 – 1002)

บัญชีเบื้องต้น 1 (2201 – 1002)


  0
บัญชีเบื้องต้น 2 (2201 – 1003)

บัญชีเบื้องต้น 2 (2201 – 1003)


  0
การขาย 1 (2201 – 1004)

การขาย 1 (2201 – 1004)


  0
พิมพ์ดีดไทย 1 (2201 – 1005)

พิมพ์ดีดไทย 1 (2201 – 1005)


  1

ตอบกลั ..


jiibpao
พิมพ์ดีดไทย 2 (2201 – 1006 )

พิมพ์ดีดไทย 2 (2201 – 1006 )


  0
พิมพ์ดีดอังกฤษ 1 (2201 – 1007 )

พิมพ์ดีดอังกฤษ 1 (2201 – 1007 )


  0
พิมพ์ดีดอังกฤษ 2 (2201 – 1008)

พิมพ์ดีดอังกฤษ 2 (2201 – 1008)


  0
พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 (2201 – 1009)

พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 1 (2201 – 1009)


  0
พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 2 (2201 – 1010)

พิมพ์ไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 2 (2201 – 1010)


  0
พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 (2201 – 1011)

พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 1 (2201 – 1011)


  0
พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 2 (2201 – 1012 )

พิมพ์อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 2 (2201 – 1012 )


  0
เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค (2201 – 1015)

เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค (2201 – 1015)


  0
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (2201 – 1016)

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น (2201 – 1016)


  0
กฎหมายพาณิชย์ (2201 – 1017)

กฎหมายพาณิชย์ (2201 – 1017)


  0
เอกสารธุรกิจ (2201 –1018)

เอกสารธุรกิจ (2201 –1018)


  0
มารยาทและการสมาคม (2201 – 1019)

มารยาทและการสมาคม (2201 – 1019)


  0
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (2201 – 1020)

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (2201 – 1020)


  0
กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม (2201 – 1021)

กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม (2201 – 1021)


  0
การจัดตั้งสถานประกอบการและกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา (2201 – 1022)

การจัดตั้งสถานประกอบการและกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา (2201 – 1022)


  0
การจัดการงานความปลอดภัย (2202 - 2101)

การจัดการงานความปลอดภัย (2202 - 2101)


  0
กฎหมายที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย (2202-2102)

กฎหมายที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย (2202-2102)


  0
หลักความปลอดภัยเบื้องต้น (2202 – 2103)

หลักความปลอดภัยเบื้องต้น (2202 – 2103)


  0
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (2202-2104)

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (2202-2104)


  0
การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานความปลอดภัย (2202-2105)

การพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานความปลอดภัย (2202-2105)


  0
ยุทธวิธีการต่อสู้ป้องกันตัวและการควบคุม (2202-2106)

ยุทธวิธีการต่อสู้ป้องกันตัวและการควบคุม (2202-2106)


  0
การปฏิบัติงานด้านสาธารณภัย (2202 – 2107)

การปฏิบัติงานด้านสาธารณภัย (2202 – 2107)


  0
การประกันภัยในงานรักษาความปลอดภัย (2202-2108)

การประกันภัยในงานรักษาความปลอดภัย (2202-2108)


  0
ระบบตรวจจับและบันทึก (2202 – 2109)

ระบบตรวจจับและบันทึก (2202 – 2109)


  0
ระบบควบคุมและตรวจตราพื้นที่ (2209-2110)

ระบบควบคุมและตรวจตราพื้นที่ (2209-2110)


  0
เครื่องมืออุปกรณ์สำหรับงานความปลอดภัย (2202-2111)

เครื่องมืออุปกรณ์สำหรับงานความปลอดภัย (2202-2111)


  0
การบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ในงานปลอดภัยภัย (2202 – 2112)

การบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ในงานปลอดภัยภัย (2202 – 2112)


  0
เทคโนโลยีการสื่อสารสำหรับงานความปลอดภัย (2202-2113)

เทคโนโลยีการสื่อสารสำหรับงานความปลอดภัย (2202-2113)


  0
การใช้งานยานพาหนะในงานความปลอดภัย (2202-2114)

การใช้งานยานพาหนะในงานความปลอดภัย (2202-2114)


  0
การบริหารคุณภาพและเพิ่มผลผลิต (2202-2115)

การบริหารคุณภาพและเพิ่มผลผลิต (2202-2115)


  0
การจัดการความปลอดภัย 1 (2201 – 4101)

การจัดการความปลอดภัย 1 (2201 – 4101)


  0
การจัดการความปลอดภัย 2 (2201 – 4102)

การจัดการความปลอดภัย 2 (2201 – 4102)


  0
การจัดการความปลอดภัย 3 (2202 – 4103)

การจัดการความปลอดภัย 3 (2202 – 4103)


  0
การจัดการความปลอดภัย 4 (2202 – 4104)

การจัดการความปลอดภัย 4 (2202 – 4104)


  0
การจัดการความปลอดภัย 5 (2202 – 4105)

การจัดการความปลอดภัย 5 (2202 – 4105)


  0
การจัดการความปลอดภัย 6 (2202 – 4106)

การจัดการความปลอดภัย 6 (2202 – 4106)


  0
หลักการทำความสะอาด  (2202 – 2201)

หลักการทำความสะอาด (2202 – 2201)


  0
หลักการบริการงานจัดเลี้ยง (2202-2202)

หลักการบริการงานจัดเลี้ยง (2202-2202)


  0
หลักการบริการงานด้านภูมิทัศน์ (2202 – 2203)

หลักการบริการงานด้านภูมิทัศน์ (2202 – 2203)


  0
เครื่องมือและอุปกรณ์ทำความสะอาด (2202-2204)

เครื่องมือและอุปกรณ์ทำความสะอาด (2202-2204)


  0
อุปกรณ์ในการจัดเลี้ยง (2202-2205)

อุปกรณ์ในการจัดเลี้ยง (2202-2205)


  0
เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานภูมิทัศน์ (2202-2206)

เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานภูมิทัศน์ (2202-2206)


  0
ความรู้เกี่ยวกับน้ำยาทำความสะอาด (2202-2207)

ความรู้เกี่ยวกับน้ำยาทำความสะอาด (2202-2207)


  0
การทำความสะอาด (2202 – 2208)

การทำความสะอาด (2202 – 2208)


  0
การบริการงานจัดเลี้ยง (2202-2209)

การบริการงานจัดเลี้ยง (2202-2209)


  0
การดูแลจัดสวนและภูมิทัศน์ (2202 – 2210)

การดูแลจัดสวนและภูมิทัศน์ (2202 – 2210)


  0
ความปลอดภัยในงานด้านภูมิทัศน์ (2202 – 2211)

ความปลอดภัยในงานด้านภูมิทัศน์ (2202 – 2211)


  0
ศิลปะการให้บริการ (2202-2212)

ศิลปะการให้บริการ (2202-2212)


  0
ความปลอดภัยในการทำงานด้านความสะอาด (2202-2213)

ความปลอดภัยในการทำงานด้านความสะอาด (2202-2213)


  0
การสุขาภิบาล (2202-2214)

การสุขาภิบาล (2202-2214)


  0
ศิลปวัฒนธรรมไทย (2202-2215)

ศิลปวัฒนธรรมไทย (2202-2215)


  0
งานดอกไม้ (2202-2216)

งานดอกไม้ (2202-2216)


  0
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (2202-2104)

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (2202-2104)


  0
การจัดการความสะอาด 1 (2202 – 4201)

การจัดการความสะอาด 1 (2202 – 4201)


  0
การจัดการความสะอาด 2 (2202 – 4202)

การจัดการความสะอาด 2 (2202 – 4202)


  0
การจัดการความสะอาด 3 (2202-4203)

การจัดการความสะอาด 3 (2202-4203)


  0
การจัดการความสะอาด 4 (2202-4204)

การจัดการความสะอาด 4 (2202-4204)


  0
การจัดการความสะอาด 5 (2202-4205)

การจัดการความสะอาด 5 (2202-4205)


  0
การจัดการความสะอาด 6 (2202 – 4206)

การจัดการความสะอาด 6 (2202 – 4206)


  0
โครงการ (2202 – 5001)

โครงการ (2202 – 5001)


  0
การฝึกงาน (2000 – 7001)

การฝึกงาน (2000 – 7001)


  0
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 (2002 – 0001)

กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 (2002 – 0001)


  0
กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 (2002 – 0002)

กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 (2002 – 0002)


  0
กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 (2002 – 0003 )

กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 (2002 – 0003 )


  0
กิจกรรมอื่น ๆ ที่สถานศึกษา / สถานประกอบการจัด (2002 – 0007)

กิจกรรมอื่น ๆ ที่สถานศึกษา / สถานประกอบการจัด (2002 – 0007)


  0
บัญชีพื้นฐานสำหรับผู้พิการทางสายตา (2201 – 1013)

บัญชีพื้นฐานสำหรับผู้พิการทางสายตา (2201 – 1013)


  0
การบันทึกและถอดข้อความเสียง (2201 – 1014)

การบันทึกและถอดข้อความเสียง (2201 – 1014)


  0
การบัญชีตั๋วเงิน (2201 – 2101)

การบัญชีตั๋วเงิน (2201 – 2101)


  0
การบัญชีห้างหุ้นส่วน (2201 – 2102)

การบัญชีห้างหุ้นส่วน (2201 – 2102)


  0
การบัญชีบริษัทจำกัด (2201 – 2103)

การบัญชีบริษัทจำกัด (2201 – 2103)


  60

ให้นำอ ..


admin
การบัญชีเช่าซื้อและซื้อขายผ่อนชำระ (2201 – 2104)

การบัญชีเช่าซื้อและซื้อขายผ่อนชำระ (2201 – 2104)


  0
ระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า (2201 – 2105)

ระบบบัญชีเดี่ยวและสินค้า (2201 – 2105)


  0
การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย (2201 – 2106)

การบัญชีร่วมค้าและฝากขาย (2201 – 2106)


  0
การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสำคัญ (2201 – 2107)

การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสำคัญ (2201 – 2107)


  0
การบัญชีเกี่ยวกับภาษี (2201 – 2108)

การบัญชีเกี่ยวกับภาษี (2201 – 2108)


  0
กระบวนการจัดทำบัญชี (2201 – 2109)

กระบวนการจัดทำบัญชี (2201 – 2109)


  0
การบัญชีกับคอมพิวเตอร์ (2201 – 2110)

การบัญชีกับคอมพิวเตอร์ (2201 – 2110)


  0
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (2201 – 2111)

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (2201 – 2111)


  0
การบัญชีสำหรับกิจการพิเศษ (2201 – 2112)

การบัญชีสำหรับกิจการพิเศษ (2201 – 2112)


  0
การบัญชีสินค้า (2201 – 2113)

การบัญชีสินค้า (2201 – 2113)


  0
การบัญชีอุตสาหกรรม (2201 – 2114)

การบัญชีอุตสาหกรรม (2201 – 2114)


  0
การขาย 2 (2201 – 2201)

การขาย 2 (2201 – 2201)


  0
การขายปลีกและการขายส่ง  (2201 – 2202)

การขายปลีกและการขายส่ง (2201 – 2202)


  0
การขายตรง (2201 – 2203)

การขายตรง (2201 – 2203)


  0
การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม (2201 – 2204)

การดำเนินธุรกิจขนาดย่อม (2201 – 2204)


  0
การโฆษณา (2201 – 2205)

การโฆษณา (2201 – 2205)


  0
การจัดแสดงสินค้า (2201 – 2206)

การจัดแสดงสินค้า (2201 – 2206)


  0
การหาข้อมูลทางการตลาด (2201 – 2207)

การหาข้อมูลทางการตลาด (2201 – 2207)


  0
การส่งเสริมการขาย (2201 – 2208)

การส่งเสริมการขาย (2201 – 2208)


  0
การประกันภัย (2201 – 2209)

การประกันภัย (2201 – 2209)


  0
ศิลปการขาย (2201 – 2210)

ศิลปการขาย (2201 – 2210)


  0
การจัดจัดหน่ายสินค้าและบริการ (2201 – 2211)

การจัดจัดหน่ายสินค้าและบริการ (2201 – 2211)


  0
การบริหารเวลา (2201 – 2212)

การบริหารเวลา (2201 – 2212)


  0
การจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (2201 – 2213)

การจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น (2201 – 2213)


  0
การจัดซื้อเบื้องต้น (2201 – 2214)

การจัดซื้อเบื้องต้น (2201 – 2214)


  0
การบรรจุภัณฑ์ (2201 – 2215)

การบรรจุภัณฑ์ (2201 – 2215)


  0
การใช้ยานพาหนะเพื่อการจัดส่งสินค้า (2201 – 2216)

การใช้ยานพาหนะเพื่อการจัดส่งสินค้า (2201 – 2216)


  0
หลักการสหกรณ์เบื้องต้น (2201 – 2217)

หลักการสหกรณ์เบื้องต้น (2201 – 2217)


  0
การเลขานุการ (2201 – 2301)

การเลขานุการ (2201 – 2301)


  0
เทคนิคการเป็นเลขานุการ (2201 – 2302)

เทคนิคการเป็นเลขานุการ (2201 – 2302)


  0
งานสำนักงาน (2201 – 2303)

งานสำนักงาน (2201 – 2303)


  0
การจัดเก็บเอกสาร (2201 – 2304)

การจัดเก็บเอกสาร (2201 – 2304)


  0
งานสารบรรณ (2201 – 2305)

งานสารบรรณ (2201 – 2305)


  0
การใช้เครื่องใช้สำนักงาน (2201 – 2306)

การใช้เครื่องใช้สำนักงาน (2201 – 2306)


  0
ชวเลขไทยเบื้องต้น (2201 – 2307)

ชวเลขไทยเบื้องต้น (2201 – 2307)


  0
พิมพ์ดีดประยุกต์ (2201 – 2308)

พิมพ์ดีดประยุกต์ (2201 – 2308)


  0
พิมพ์ดีดขั้นผลิต (2201 – 2309)

พิมพ์ดีดขั้นผลิต (2201 – 2309)


  0
การบันทึกและถอดข้อความ (2201 – 2310)

การบันทึกและถอดข้อความ (2201 – 2310)


  0
การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพเลขานุการ (2201 – 2311)

การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพเลขานุการ (2201 – 2311)


  0
การจัดประชุมสัมมนา (2201 – 2312)

การจัดประชุมสัมมนา (2201 – 2312)


  0
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานเลขานุการ (2201 – 2313)

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานเลขานุการ (2201 – 2313)


  0
ระบบสารสนเทศในงานเลขานุการ (2201 – 2314)

ระบบสารสนเทศในงานเลขานุการ (2201 – 2314)


  0
ชวเลขไทยประยุกต์ (2201 – 2315)

ชวเลขไทยประยุกต์ (2201 – 2315)


  0
การพัฒนาบุคลิกภาพ (2201 – 2316)

การพัฒนาบุคลิกภาพ (2201 – 2316)


  0
คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น (2201 – 2401)

คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น (2201 – 2401)


  0
คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ (2201 – 2402)

คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ (2201 – 2402)


  0
จริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์ (2201 – 2403)

จริยธรรมในอาชีพคอมพิวเตอร์ (2201 – 2403)


  0
การใช้โปรแกรมตารางงาน (2201 – 2404)

การใช้โปรแกรมตารางงาน (2201 – 2404)


  0
การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล (2201 – 2405)

การใช้โปรแกรมฐานข้อมูล (2201 – 2405)


  0
การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล (2201 – 2406)

การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล (2201 – 2406)


  163

หลังจา ..


admin
โปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์ (2201 – 2407)

โปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์ (2201 – 2407)


  0
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (2201 – 2408)

การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ (2201 – 2408)


  0
การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (2201 – 2409)

การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (2201 – 2409)


  0
หลักการเขียนโปรแกรม (2201 – 2410)

หลักการเขียนโปรแกรม (2201 – 2410)


  0
การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการเท็กซ์โหมด (2201 – 2411)

การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการเท็กซ์โหมด (2201 – 2411)


  0
การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI (2201 – 2412)

การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ GUI (2201 – 2412)


  0
การประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ (2201 – 2413)

การประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ (2201 – 2413)


  0
การสร้างเว็บเพจ (2201 – 2414)

การสร้างเว็บเพจ (2201 – 2414)


  189

ในการ Uplo ..


admin
ระบบเครือข่ายเบื้องต้น (2201 – 2415)

ระบบเครือข่ายเบื้องต้น (2201 – 2415)


  0
ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น (2201 – 2416)

ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น (2201 – 2416)


  0
ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์ (2201 – 2417)

ปฏิบัติงานบริการคอมพิวเตอร์ (2201 – 2417)


  0
เทคโนโลยีสำนักงาน (2201 – 2418)

เทคโนโลยีสำนักงาน (2201 – 2418)


  0
การใช้โปรแกรมกราฟิกส์ (2201 – 2419)

การใช้โปรแกรมกราฟิกส์ (2201 – 2419)


  0
ธุรกิจค้าปลีก 1 (2201 – 4501)

ธุรกิจค้าปลีก 1 (2201 – 4501)


  0
ธุรกิจค้าปลีก 2 (2201 – 4502)

ธุรกิจค้าปลีก 2 (2201 – 4502)


  0
ธุรกิจค้าปลีก 3 (2201 – 4503)

ธุรกิจค้าปลีก 3 (2201 – 4503)


  0
ธุรกิจค้าปลีก 4 (2201 – 4504)

ธุรกิจค้าปลีก 4 (2201 – 4504)


  0
ธุรกิจค้าปลีก 5 (2201 – 4505)

ธุรกิจค้าปลีก 5 (2201 – 4505)


  0
ธุรกิจค้าปลีก 6 (2201 – 4506)

ธุรกิจค้าปลีก 6 (2201 – 4506)


  0
จิตวิทยาธุรกิจสถานพยาบาล (2201 – 2601)

จิตวิทยาธุรกิจสถานพยาบาล (2201 – 2601)


  0
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ (2201 – 2602)

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับร่างกายมนุษย์ (2201 – 2602)


  0
การบริการและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (2201 – 2603)

การบริการและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (2201 – 2603)


  0
งานประชาสัมพันธ์ส่วนหน้า (2201 – 2604)

งานประชาสัมพันธ์ส่วนหน้า (2201 – 2604)


  0
การดูแลผู้สูงอายุ (2201 – 2605)

การดูแลผู้สูงอายุ (2201 – 2605)


  0
งานเวชระเบียน (2201 – 2606)

งานเวชระเบียน (2201 – 2606)


  0
การดูแลเด็กวัยก่อนเรียน (2201 – 2607)

การดูแลเด็กวัยก่อนเรียน (2201 – 2607)


  0
การใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจสถานพยาบาล (2201 – 2608)

การใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจสถานพยาบาล (2201 – 2608)


  0
โภชนาการเบื้องต้น (2201 – 2609)

โภชนาการเบื้องต้น (2201 – 2609)


  0
การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย (2201 – 2610)

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย (2201 – 2610)


  0
หลักการประชาสัมพันธ์ (2201 - 2701)

หลักการประชาสัมพันธ์ (2201 - 2701)


  0
ความรู้พื้นฐานทางสื่อมวลชน (2201 - 2702)

ความรู้พื้นฐานทางสื่อมวลชน (2201 - 2702)


  0
มนุษย์สัมพันธ์ (2201 - 2703)

มนุษย์สัมพันธ์ (2201 - 2703)


  1

ข้อสอบ ..


lumpoo
การพูดเพื่องานประชาสัมพันธ์ (2201 - 2704)

การพูดเพื่องานประชาสัมพันธ์ (2201 - 2704)


  0
จิตวิทยาทั่วไป (2201 - 2705)

จิตวิทยาทั่วไป (2201 - 2705)


  0
การอ่านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (2201 - 2706)

การอ่านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (2201 - 2706)


  0
การถ่ายภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์ (2201 - 2707)

การถ่ายภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์ (2201 - 2707)


  0
การเขียนเพื่องานประชาสัมพันธ์ (2201 - 2708)

การเขียนเพื่องานประชาสัมพันธ์ (2201 - 2708)


  0
กิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ (2201 - 2709)

กิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ (2201 - 2709)


  0
การเขียนข่าวเบื้องต้น (2201 – 2710)

การเขียนข่าวเบื้องต้น (2201 – 2710)


  0
การใช้โปรแกรมเพื่อนำเสนอ (2201 – 2711)

การใช้โปรแกรมเพื่อนำเสนอ (2201 – 2711)


  0
การจัดแถลงข่าว (2201 – 2712)

การจัดแถลงข่าว (2201 – 2712)


  0
กฎหมายและจรรยาบรรณการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (2201 – 2713)

กฎหมายและจรรยาบรรณการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (2201 – 2713)


  0
โสตทัศนูปกรณ์ (2201 – 2714)

โสตทัศนูปกรณ์ (2201 – 2714)


  0
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1 (2201 – 2801)

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1 (2201 – 2801)


  0
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2 (2201 – 2802)

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2 (2201 – 2802)


  0
ภาษาอังกฤษเพื่องานสำนักงาน (2201 – 2803)

ภาษาอังกฤษเพื่องานสำนักงาน (2201 – 2803)


  0
การเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 (2201 – 2804)

การเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 1 (2201 – 2804)


  0
การอ่านเอกสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ (2201 – 2805)

การอ่านเอกสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ (2201 – 2805)


  0
ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ (2201 – 2806)

ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ (2201 – 2806)


  0
ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน (2201 – 2807)

ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน (2201 – 2807)


  0
ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต 1 (2201 – 2808)

ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต 1 (2201 – 2808)


  0
สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (2201 – 2809)

สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 (2201 – 2809)


  0
สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 (2201 – 2810)

สนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 (2201 – 2810)


  0
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว (2201 – 2811)

ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว (2201 – 2811)


  0
ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม (2201 – 2812)

ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม (2201 – 2812)


  0
ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ (2201 – 2813)

ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ (2201 – 2813)


  0
ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขาย (2201 – 2814)

ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานขาย (2201 – 2814)


  0
ภาษาอังกฤษในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (2201 – 2815)

ภาษาอังกฤษในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม (2201 – 2815)


  0
ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ (2201 – 2816)

ภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ (2201 – 2816)


  0
สนทนาภาษาอังกฤษในงานเลขานุการ (2201 – 2817)

สนทนาภาษาอังกฤษในงานเลขานุการ (2201 – 2817)


  0
ภาษาอังกฤษธุรกิจสถานพยาบาล (2201 – 2818)

ภาษาอังกฤษธุรกิจสถานพยาบาล (2201 – 2818)


  0
การเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2 (2201 – 2819)

การเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 2 (2201 – 2819)


  0
การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ (2201 – 2820)

การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ (2201 – 2820)


  0
ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์ (2201 – 2821)

ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์ (2201 – 2821)


  0
ภาษาอังกฤษโครงงานธุรกิจ 1 (2201 – 2822)

ภาษาอังกฤษโครงงานธุรกิจ 1 (2201 – 2822)


  0
ภาษาอังกฤษโครงงานธุรกิจ 2 (2201 – 2823)

ภาษาอังกฤษโครงงานธุรกิจ 2 (2201 – 2823)


  0
ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต 2 (2201 – 2824)

ภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต 2 (2201 – 2824)


  0
ภาษาอังกฤษเพื่องานคอมพิวเตอร์ (2201 – 2825)

ภาษาอังกฤษเพื่องานคอมพิวเตอร์ (2201 – 2825)


  0
สนทนาภาษาอังกฤษในงานธุรกิจสถานพยาบาล (2201 – 2826)

สนทนาภาษาอังกฤษในงานธุรกิจสถานพยาบาล (2201 – 2826)


  0
ภาษาอังกฤษเพื่องานบัญชี (2201 – 2827)

ภาษาอังกฤษเพื่องานบัญชี (2201 – 2827)


  0
ภาษาจีน 1 (2201 – 2831)

ภาษาจีน 1 (2201 – 2831)


  0
ภาษาจีน 2 (2201 – 2832)

ภาษาจีน 2 (2201 – 2832)


  0
ภาษาจีน 3 (2201 – 2833)

ภาษาจีน 3 (2201 – 2833)


  0
ภาษาจีน 4 (2201 – 2834)

ภาษาจีน 4 (2201 – 2834)


  0
ภาษาญี่ปุ่น 1 (2201 – 2836)

ภาษาญี่ปุ่น 1 (2201 – 2836)


  0
ภาษาญี่ปุ่น 2 (2201 – 2837)

ภาษาญี่ปุ่น 2 (2201 – 2837)


  0
ภาษาญี่ปุ่น 3 (2201 – 2838)

ภาษาญี่ปุ่น 3 (2201 – 2838)


  0
ภาษาญี่ปุ่น 4 (2201 – 2839)

ภาษาญี่ปุ่น 4 (2201 – 2839)


  0
ภาษาฝรั่งเศส 1 (2201 – 2841)

ภาษาฝรั่งเศส 1 (2201 – 2841)


  0
ภาษาฝรั่งเศส 2 (2201 – 2842)

ภาษาฝรั่งเศส 2 (2201 – 2842)


  0
ภาษาฝรั่งเศส 3 (2201 – 2843)

ภาษาฝรั่งเศส 3 (2201 – 2843)


  0
ภาษาฝรั่งเศส 4 (2201 – 2844)

ภาษาฝรั่งเศส 4 (2201 – 2844)


  0
ภาษาเยอรมัน 1 (2201 – 2846)

ภาษาเยอรมัน 1 (2201 – 2846)


  0
ภาษาเยอรมัน 2 (2201 – 2847)

ภาษาเยอรมัน 2 (2201 – 2847)


  0
ภาษาเยอรมัน 3 (2201 – 2848)

ภาษาเยอรมัน 3 (2201 – 2848)


  0
ภาษาเยอรมัน 4 (2201 – 2849)

ภาษาเยอรมัน 4 (2201 – 2849)


  0
การใช้เครื่องใช้สำนักงานสำหรับผู้พิการทางสายตา (2201 – 2901)

การใช้เครื่องใช้สำนักงานสำหรับผู้พิการทางสายตา (2201 – 2901)


  0
อักษรเบรลล์ขั้นพื้นฐาน (2201- 2902)

อักษรเบรลล์ขั้นพื้นฐาน (2201- 2902)


  0
การพัฒนาบุคลิกภาพและการเคลื่อนไหว (2201 - 2903)

การพัฒนาบุคลิกภาพและการเคลื่อนไหว (2201 - 2903)


  0
คอมพิวเตอร์พกพาสำหรับผู้พิการทางสายตา 1 (2201 - 2904)

คอมพิวเตอร์พกพาสำหรับผู้พิการทางสายตา 1 (2201 - 2904)


  0
คอมพิวเตอร์พกพาสำหรับผู้พิการทางสายตา 2 (2201 – 2905)

คอมพิวเตอร์พกพาสำหรับผู้พิการทางสายตา 2 (2201 – 2905)


  0
สนทนาภาษาอังกฤษในงานอาชีพสำหรับผู้พิการทางสายตา (2201– 2906)

สนทนาภาษาอังกฤษในงานอาชีพสำหรับผู้พิการทางสายตา (2201– 2906)


  0
การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ สำหรับผู้พิการทางสายตา (2201 – 2907)

การเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ สำหรับผู้พิการทางสายตา (2201 – 2907)


  0
การใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับผู้พิการทางสายตา (2201 – 2908)

การใช้อินเทอร์เน็ตสำหรับผู้พิการทางสายตา (2201 – 2908)


  0
โปรแกรมตารางงานสำหรับผู้พิการทางสายตา (2201 - 2909)

โปรแกรมตารางงานสำหรับผู้พิการทางสายตา (2201 - 2909)


  0
ศิลปการพูดสำหรับผู้พิการทางสายตา (2201 – 2910)

ศิลปการพูดสำหรับผู้พิการทางสายตา (2201 – 2910)


  0
ความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการเบื้องต้นสำหรับผู้พิการทางสายตา (2201 – 2911)

ความรู้เกี่ยวกับระบบปฏิบัติการเบื้องต้นสำหรับผู้พิการทางสายตา (2201 – 2911)


  0
นวดแผนไทยขั้นพื้นฐาน (2201 – 2912)

นวดแผนไทยขั้นพื้นฐาน (2201 – 2912)


  0
ดนตรีสากลและการขับร้อง (2201 – 2913)

ดนตรีสากลและการขับร้อง (2201 – 2913)


  0
โหราศาสตร์ (2201 – 2914)

โหราศาสตร์ (2201 – 2914)


  0
นวดแผนไทยขั้นสูง และนวดฝ่าเท้า (2201 – 2915)

นวดแผนไทยขั้นสูง และนวดฝ่าเท้า (2201 – 2915)


  0
งานไม้ (2106-2101)

งานไม้ (2106-2101)


  0
งานปูน 1 (2106-2102)

งานปูน 1 (2106-2102)


  0
งานก่อสร้างอาคาร 1 (2106-2103)

งานก่อสร้างอาคาร 1 (2106-2103)


  0
งานเขียนแบบก่อสร้าง 1 (2106-2104)

งานเขียนแบบก่อสร้าง 1 (2106-2104)


  0
งานเขียนแบบก่อสร้าง 2 (2106-2105)

งานเขียนแบบก่อสร้าง 2 (2106-2105)


  0
งานสำรวจ (2106-2106)

งานสำรวจ (2106-2106)


  0
การประมาณราคาก่อสร้าง 1 (2106-2107)

การประมาณราคาก่อสร้าง 1 (2106-2107)


  0
กฎหมายก่อสร้าง (2106-2108)

กฎหมายก่อสร้าง (2106-2108)


  0
เทคนิคก่อสร้าง 1 (2106-2109)

เทคนิคก่อสร้าง 1 (2106-2109)


  0
กลศาสตร์โครงสร้าง 1 (2106-2110)

กลศาสตร์โครงสร้าง 1 (2106-2110)


  0
งานปูน 2 (2106-2111)

งานปูน 2 (2106-2111)


  0
งานก่อสร้างอาคาร 2 (2106-2112)

งานก่อสร้างอาคาร 2 (2106-2112)


  0
งานเขียนแบบก่อสร้าง 3 (2106-2113)

งานเขียนแบบก่อสร้าง 3 (2106-2113)


  0
งานระดับก่อสร้าง (2106-2114)

งานระดับก่อสร้าง (2106-2114)


  0
การประมาณราคาก่อสร้าง 2 (2106-2115 )

การประมาณราคาก่อสร้าง 2 (2106-2115 )


  0
การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง (2106-2116)

การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง (2106-2116)


  0
เทคนิคก่อสร้าง 2 (2106-2117)

เทคนิคก่อสร้าง 2 (2106-2117)


  0
กลศาสตร์โครงสร้าง 2 (2106-2118)

กลศาสตร์โครงสร้าง 2 (2106-2118)


  1

nn


tidzabangnak
การประมาณราคาก่อสร้าง 3 (2106-2119)

การประมาณราคาก่อสร้าง 3 (2106-2119)


  0
งานสีและการเคลือบผิว (2106-2120)

งานสีและการเคลือบผิว (2106-2120)


  0
อุปกรณ์อาคาร (2106-2121)

อุปกรณ์อาคาร (2106-2121)


  0
งานสำรวจ 2 (2106-2122)

งานสำรวจ 2 (2106-2122)


  0
ท่อและสุขภัณฑ์ (2106-2123)

ท่อและสุขภัณฑ์ (2106-2123)


  0
ปฏิบัติวิชาชีพช่างก่อสร้าง (2106-2124)

ปฏิบัติวิชาชีพช่างก่อสร้าง (2106-2124)


  0
เทคโนโลยีคอนกรีต (2106-2125)

เทคโนโลยีคอนกรีต (2106-2125)


  0
งานเชื่อมเบื้องต้น (2106-2126)

งานเชื่อมเบื้องต้น (2106-2126)


  0
งานอะลูมิเนียมอาคาร (2106-2127)

งานอะลูมิเนียมอาคาร (2106-2127)


  0
งานปูน 3 (2106-2128)

งานปูน 3 (2106-2128)


  0
เทคโนโลยีคอนกรีต (2106-2201)

เทคโนโลยีคอนกรีต (2106-2201)


  0
โครงสร้างเบื้องต้น (2106-2202)

โครงสร้างเบื้องต้น (2106-2202)


  0
เทคนิคก่อสร้าง 1 (2106-2106)

เทคนิคก่อสร้าง 1 (2106-2106)


  0
เทคนิคก่อสร้าง 2 (2106-2204)

เทคนิคก่อสร้าง 2 (2106-2204)


  0
การประมาณราคา 1 (2106-2205)

การประมาณราคา 1 (2106-2205)


  0
การประมาณราคา 2 (2106-2206)

การประมาณราคา 2 (2106-2206)


  0
การสำรวจ (2106-2207)

การสำรวจ (2106-2207)


  0
การสำรวจเส้นทาง (2106-2208)

การสำรวจเส้นทาง (2106-2208)


  0
เขียนแบบโยธา 1 (2106-2209)

เขียนแบบโยธา 1 (2106-2209)


  0
เขียนแบบโยธา 2 (2106-2210)

เขียนแบบโยธา 2 (2106-2210)


  0
เขียนแบบโยธา 3 (2106-2211)

เขียนแบบโยธา 3 (2106-2211)


  0
เขียนแบบโยธา 4 (2106-2212)

เขียนแบบโยธา 4 (2106-2212)


  0
งานไม้ 1 (2106-2213)

งานไม้ 1 (2106-2213)


  0
งานไม้ 2 (2106-2214)

งานไม้ 2 (2106-2214)


  0
เครื่องจักรกลงานไม้ (2106-2215)

เครื่องจักรกลงานไม้ (2106-2215)


  0
งานก่อสร้างอาคาร 1 (2106-2216)

งานก่อสร้างอาคาร 1 (2106-2216)


  0
งานก่อสร้างอาคาร 2 (2106-2217)

งานก่อสร้างอาคาร 2 (2106-2217)


  0
งานก่อสร้างอาคาร 3 (2106-2218)

งานก่อสร้างอาคาร 3 (2106-2218)


  0
งานสุขาภิบาล (2106-2219)

งานสุขาภิบาล (2106-2219)


  0
กฎหมายก่อสร้าง (2106-2220)

กฎหมายก่อสร้าง (2106-2220)


  0
งานโยธา (2106-2221)

งานโยธา (2106-2221)


  0
พื้นฐานการออกแบบ (2106-2301)

พื้นฐานการออกแบบ (2106-2301)


  0
การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 (2106-2302)

การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 (2106-2302)


  0
การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 (2106-2303)

การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 (2106-2303)


  0
การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 (2106-2304)

การออกแบบสถาปัตยกรรม 3 (2106-2304)


  0
การออกแบบสถาปัตยกรรม 4 (2106-2305)

การออกแบบสถาปัตยกรรม 4 (2106-2305)


  0
การเขียนแบบก่อสร้าง 1 (2106-2306)

การเขียนแบบก่อสร้าง 1 (2106-2306)


  0
การเขียนแบบก่อสร้าง 2 (2106-2307)

การเขียนแบบก่อสร้าง 2 (2106-2307)


  0
การเขียนแบบก่อสร้าง 3 (2106-2308)

การเขียนแบบก่อสร้าง 3 (2106-2308)


  0
การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1 (2106-2309)

การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1 (2106-2309)


  0
ภาพร่าง 1 (2106-2310)

ภาพร่าง 1 (2106-2310)


  0
ศิลปะ 1 (2106-2311)

ศิลปะ 1 (2106-2311)


  0
วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 1 (2106-2312)

วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 1 (2106-2312)


  0
การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2 (2106-2313)

การเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 2 (2106-2313)


  0
วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 2 (2106-2314)

วัสดุและวิธีการก่อสร้าง 2 (2106-2314)


  0
กลศาสตร์โครงสร้าง (2106-2315)

กลศาสตร์โครงสร้าง (2106-2315)


  0
กฎหมายก่อสร้าง (2106-2316)

กฎหมายก่อสร้าง (2106-2316)


  0
ระบบสุขาภิบาลอาคาร (2106-2317)

ระบบสุขาภิบาลอาคาร (2106-2317)


  0
ศิลปะ 2 (2106-2318)

ศิลปะ 2 (2106-2318)


  0
การประมาณราคางานก่อสร้าง (2106-2319)

การประมาณราคางานก่อสร้าง (2106-2319)


  0
ทัศนียวิทยาและการตกแต่งแบบ (2106-2320)

ทัศนียวิทยาและการตกแต่งแบบ (2106-2320)


  0
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเบื้องต้น (2106-2321)

คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเบื้องต้น (2106-2321)


  0
การทำหุ่นจำลอง (2106-2322)

การทำหุ่นจำลอง (2106-2322)


  0
การควบคุมงานก่อสร้าง (2106-2323)

การควบคุมงานก่อสร้าง (2106-2323)


  0
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นกับการเขียนลาย (2106-2324)

ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นกับการเขียนลาย (2106-2324)


  0
พันธุ์ไม้และอุปกรณ์ตกแต่งสวน (2106-2325)

พันธุ์ไม้และอุปกรณ์ตกแต่งสวน (2106-2325)


  0
การบำรุงรักษาสวน (2106-2326)

การบำรุงรักษาสวน (2106-2326)


  0
ภาพร่าง 2 (2108-2327)

ภาพร่าง 2 (2108-2327)


  0
การปฏิบัติงานจัดสวน (2106-2328)

การปฏิบัติงานจัดสวน (2106-2328)


  0
การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง (2106-2329)

การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง (2106-2329)


  0
สถาปัตยกรรมไทย (2106-2330)

สถาปัตยกรรมไทย (2106-2330)


  0
การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1 (2106-2331)

การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 1 (2106-2331)


  0
การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2 (2106-2332)

การออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน 2 (2106-2332)


  0
การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม (2106-2333)

การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม (2106-2333)


  0
ไฟฟ้าในอาคาร (2106-2334)

ไฟฟ้าในอาคาร (2106-2334)


  0
ภาพร่าง (2106-2401)

ภาพร่าง (2106-2401)


  0
ศิลปะ (2106-2402)

ศิลปะ (2106-2402)


  0
ออกแบบพื้นฐาน (2106-2403)

ออกแบบพื้นฐาน (2106-2403)


  0
เขียนแบบก่อสร้าง (2106-2404)

เขียนแบบก่อสร้าง (2106-2404)


  0
เขียนแบบเครื่องเรือน (2106-2405)

เขียนแบบเครื่องเรือน (2106-2405)


  0
ออกแบบเครื่องเรือนและตกแต่งภายในเบื้องต้น (2106-2406)

ออกแบบเครื่องเรือนและตกแต่งภายในเบื้องต้น (2106-2406)


  0
การอ่านแบบ (2106-2407)

การอ่านแบบ (2106-2407)


  0
งานไม้เครื่องเรือน (2106-2408)

งานไม้เครื่องเรือน (2106-2408)


  0
เครื่องจักรกลงานไม้เบื้องต้น (2106-2409)

เครื่องจักรกลงานไม้เบื้องต้น (2106-2409)


  0
งานสีและตกแต่งผิว (2106-2410)

งานสีและตกแต่งผิว (2106-2410)


  0
ประมาณราคาเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน (2106-2411)

ประมาณราคาเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน (2106-2411)


  0
วัสดุ อุปกรณ์เครื่องเรือนและตกแต่งภายใน (2106-2412)

วัสดุ อุปกรณ์เครื่องเรือนและตกแต่งภายใน (2106-2412)


  0
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องเรือน (2106-2413)

คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องเรือน (2106-2413)


  0
จิ๊กและฟิกเจอร์เบื้องต้น (2106-2414)

จิ๊กและฟิกเจอร์เบื้องต้น (2106-2414)


  0
เขียนแบบเครื่องเรือนระบบอุตสาหกรรม (2106-2415)

เขียนแบบเครื่องเรือนระบบอุตสาหกรรม (2106-2415)


  0
เครื่องจักรกลงานไม้ (2106-2416)

เครื่องจักรกลงานไม้ (2106-2416)


  0
งานผลิตเครื่องเรือน (2106-2417)

งานผลิตเครื่องเรือน (2106-2417)


  0
วัสดุ-อุปกรณ์อุตสาหกรรมเครื่องเรือน (2106-2418)

วัสดุ-อุปกรณ์อุตสาหกรรมเครื่องเรือน (2106-2418)


  0
เครื่องเรือนถอดประกอบ (2106-2419)

เครื่องเรือนถอดประกอบ (2106-2419)


  0
เทคนิคการทำงานไม้ด้วยเครื่องมือกล (2106-2420)

เทคนิคการทำงานไม้ด้วยเครื่องมือกล (2106-2420)


  0
เทคนิคเครื่องเรือน (2106-2421)

เทคนิคเครื่องเรือน (2106-2421)


  0
การผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ (2106-2422)

การผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ (2106-2422)


  0
การตกแต่งผิวเครื่องเรือน (2106-2423)

การตกแต่งผิวเครื่องเรือน (2106-2423)


  0
งานบุนวม (2106-2424)

งานบุนวม (2106-2424)


  0
การผึ่งอบไม้ และการรักษาเนื้อไม้ (2106-2425)

การผึ่งอบไม้ และการรักษาเนื้อไม้ (2106-2425)


  0
วัสดุตกแต่งภายใน (2106-2426)

วัสดุตกแต่งภายใน (2106-2426)


  0
หลักการออกแบบกายวิภาคเบื้องต้น (2106-2427)

หลักการออกแบบกายวิภาคเบื้องต้น (2106-2427)


  0
การเขียนแบบเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน (2106-2428)

การเขียนแบบเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน (2106-2428)


  0
การออกแบบเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน (2106-2429)

การออกแบบเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน (2106-2429)


  0
งานตกแต่งภายใน (2106-2430)

งานตกแต่งภายใน (2106-2430)


  0
งานเครื่องเรือนติดผนังและผนังกั้นห้อง (2106-2431)

งานเครื่องเรือนติดผนังและผนังกั้นห้อง (2106-2431)


  0
เทคนิคการตกแต่งภายใน (2106-2432)

เทคนิคการตกแต่งภายใน (2106-2432)


  0
องค์ประกอบการตกแต่งภายใน (2106-2433)

องค์ประกอบการตกแต่งภายใน (2106-2433)


  0
เรขาคณิตและการสเก็ตซ์ภาพ (2106-2434)

เรขาคณิตและการสเก็ตซ์ภาพ (2106-2434)


  0
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน (2106-2435)

ออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน (2106-2435)


  0
คอมพิวเตอร์สำหรับตกแต่งภายใน (2106-2436)

คอมพิวเตอร์สำหรับตกแต่งภายใน (2106-2436)


  0
ศิลปไทยพื้นฐาน (2106-2437)

ศิลปไทยพื้นฐาน (2106-2437)


  0
การติดตั้งประตู หน้าต่างและตกแต่งบันได (2106-2438)

การติดตั้งประตู หน้าต่างและตกแต่งบันได (2106-2438)


  0
หุ่นจำลอง (2106-2439)

หุ่นจำลอง (2106-2439)


  0
งานไม้บางฝังลายและการอัดดัดโค้ง (2106-2440)

งานไม้บางฝังลายและการอัดดัดโค้ง (2106-2440)


  0
เครื่องเรือนท้องถิ่น (2106-2441)

เครื่องเรือนท้องถิ่น (2106-2441)


  0
ระบบท่อและสุขภัณฑ์ (2106-2442)

ระบบท่อและสุขภัณฑ์ (2106-2442)


  0
งานเชื่อมเบื้องต้น (2106-2443)

งานเชื่อมเบื้องต้น (2106-2443)


  0
งานอะลูมิเนียม (2106-2444)

งานอะลูมิเนียม (2106-2444)


  0
โครงสร้างเบื้องต้น (2106-2445)

โครงสร้างเบื้องต้น (2106-2445)


  0
การสำรวจ 1 (2106-2501)

การสำรวจ 1 (2106-2501)


  0
การสำรวจ 2 (2106-2502)

การสำรวจ 2 (2106-2502)


  0
การสำรวจ 3 (2106-2503)

การสำรวจ 3 (2106-2503)


  0
การสำรวจ 4 (2106-2504)

การสำรวจ 4 (2106-2504)


  0
คณิตศาสตร์ช่าง 1 (2106-2505)

คณิตศาสตร์ช่าง 1 (2106-2505)


  0
เรขาคณิตมีทรง (2106-2506)

เรขาคณิตมีทรง (2106-2506)


  0
ตรีโกณมิติทรงกลม (2106-2507)

ตรีโกณมิติทรงกลม (2106-2507)


  0
การคำนวณแผนที่ 1 (2106-2508)

การคำนวณแผนที่ 1 (2106-2508)


  0
การคำนวณแผนที่ 2 (2106-2509)

การคำนวณแผนที่ 2 (2106-2509)


  0
การเขียนแผนที่ (2106-2510)

การเขียนแผนที่ (2106-2510)


  0
การสำรวจด้วยภาพถ่าย (2106-2511)

การสำรวจด้วยภาพถ่าย (2106-2511)


  0
การระดับ 1 (2106-2512)

การระดับ 1 (2106-2512)


  0
การระดับ 2 (2106-2513)

การระดับ 2 (2106-2513)


  0
การระดับ 3 (2106-2514)

การระดับ 3 (2106-2514)


  0
การระดับ 4 (2106-2515)

การระดับ 4 (2106-2515)


  0
การเขียนแบบสำรวจ 1 (2106-2517)

การเขียนแบบสำรวจ 1 (2106-2517)


  0
การเขียนแบบสำรวจ 2 (2106-2518)

การเขียนแบบสำรวจ 2 (2106-2518)


  0
ดาราศาสตร์ปฏิบัติ (2106-2519)

ดาราศาสตร์ปฏิบัติ (2106-2519)


  0
การสำรวจเฉพาะแปลง (2106-2520)

การสำรวจเฉพาะแปลง (2106-2520)


  0
การสำรวจเส้นทาง (2106-2521)

การสำรวจเส้นทาง (2106-2521)


  0
การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง (2106-2522)

การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง (2106-2522)


  0
การสำรวจด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (2106-2523)

การสำรวจด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (2106-2523)


  0
พื้นฐานงานก่อสร้าง (2106-2524)

พื้นฐานงานก่อสร้าง (2106-2524)


  0
การวางแผนงานสำรวจ (2106-2525)

การวางแผนงานสำรวจ (2106-2525)


  0
คอมพิวเตอร์ในงานสำรวจ (2106-2526)

คอมพิวเตอร์ในงานสำรวจ (2106-2526)


  0
กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน (2106-2527)

กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน (2106-2527)


  0
การประเมินราคาที่ดิน (2106-2528)

การประเมินราคาที่ดิน (2106-2528)


  0
การจราจรและผังเมือง (2106-2529)

การจราจรและผังเมือง (2106-2529)


  0
การสำรวจชลประทาน (2106-2530)

การสำรวจชลประทาน (2106-2530)


  0
การสำรวจเหมืองแร่ (2106-2531)

การสำรวจเหมืองแร่ (2106-2531)


  0
กฎหมายธุรกิจ (2106-2532)

กฎหมายธุรกิจ (2106-2532)


  0
การทาง (2106-2533)

การทาง (2106-2533)


  0
เขียนแบบเรือ 1 (2117-1001)

เขียนแบบเรือ 1 (2117-1001)


  0
ขยายแบบและถ่ายแบบเรือ (2117-1002)

ขยายแบบและถ่ายแบบเรือ (2117-1002)


  0
เทคนิคการต่อเรือและการเรือวิทยา (2117-1003)

เทคนิคการต่อเรือและการเรือวิทยา (2117-1003)


  0
คณิตศาสตร์ช่างต่อเรือ (2117-1004)

คณิตศาสตร์ช่างต่อเรือ (2117-1004)


  0
งานท่อภายในเรือ (2117-1005)

งานท่อภายในเรือ (2117-1005)


  0
งานสีและการป้องกันตัวเรือ (2117-1006)

งานสีและการป้องกันตัวเรือ (2117-1006)


  0
งานเชื่อมไฟฟ้า 1 (2117-2101)

งานเชื่อมไฟฟ้า 1 (2117-2101)


  0
งานเชื่อมไฟฟ้า 2 (2117-2102)

งานเชื่อมไฟฟ้า 2 (2117-2102)


  0
งานประกอบตัวเรือโลหะ 1 (2117-2103)

งานประกอบตัวเรือโลหะ 1 (2117-2103)


  0
งานประกอบตัวเรือโลหะ 2 (2117-2104)

งานประกอบตัวเรือโลหะ 2 (2117-2104)


  0
งานผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เรือ (2117-2105)

งานผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เรือ (2117-2105)


  0
งานเชื่อมไฟฟ้า 3 (2117-2106)

งานเชื่อมไฟฟ้า 3 (2117-2106)


  0
งานไม้เบื้องต้น (2117-2201)

งานไม้เบื้องต้น (2117-2201)


  0
งานประกอบตัวเรือไม้ 1 (2117-2202)

งานประกอบตัวเรือไม้ 1 (2117-2202)


  0
งานประกอบตัวเรือไม้ 2 (2117-2203)

งานประกอบตัวเรือไม้ 2 (2117-2203)


  0
เครื่องจักรกลงานไม้ (2117-2204)

เครื่องจักรกลงานไม้ (2117-2204)


  0
งานตอกหมันยาชัน (2117-2205)

งานตอกหมันยาชัน (2117-2205)


  0
เขียนแบบเรือ 2 (2117-2206)

เขียนแบบเรือ 2 (2117-2206)


  0
งานไฟเบอร์กล๊าสเบื้องต้น (2117-2301)

งานไฟเบอร์กล๊าสเบื้องต้น (2117-2301)


  0
งานสร้างแบบหล่อไฟเบอร์กล๊าส (2117-2302)

งานสร้างแบบหล่อไฟเบอร์กล๊าส (2117-2302)


  0
งานหล่อตัวเรือไฟเบอร์กล๊าส (2117-2303)

งานหล่อตัวเรือไฟเบอร์กล๊าส (2117-2303)


  0
งานประกอบตัวเรือไฟเบอร์กล๊าส (2117-2304)

งานประกอบตัวเรือไฟเบอร์กล๊าส (2117-2304)


  0
งานเสริมแข็งและโครงสร้าง (2117-2305)

งานเสริมแข็งและโครงสร้าง (2117-2305)


  0
งานผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กล๊าส (2117-2306 )

งานผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กล๊าส (2117-2306 )


  0
งานประกอบตัวเรือ (2117-2401)

งานประกอบตัวเรือ (2117-2401)


  0
งานเขียนแบบโครงสร้างเรือ (2117-2402)

งานเขียนแบบโครงสร้างเรือ (2117-2402)


  0
งานเขียนแบบระบบภายในเรือ (2117-2403)

งานเขียนแบบระบบภายในเรือ (2117-2403)


  0
งานเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (2117-2404)

งานเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (2117-2404)


  0
เขียนแบบเรือด้วยคอมพิวเตอร์ 1 (2117-2405)

เขียนแบบเรือด้วยคอมพิวเตอร์ 1 (2117-2405)


  0
เขียนแบบเรือด้วยคอมพิวเตอร์ 2 (2117-2406)

เขียนแบบเรือด้วยคอมพิวเตอร์ 2 (2117-2406)


  0
งานออกแบบและตกแต่งภายในเรือ (2117-2407)

งานออกแบบและตกแต่งภายในเรือ (2117-2407)


  0
งานประดิษฐกรรมการต่อเรือ (2117-2408)

งานประดิษฐกรรมการต่อเรือ (2117-2408)


  0
ประมาณราคา (2117-2409)

ประมาณราคา (2117-2409)


  0
การประมงทั่วไป (2117-2501)

การประมงทั่วไป (2117-2501)


  0
การจัดการวัตถุดิบสัตว์น้ำ (2117-2502)

การจัดการวัตถุดิบสัตว์น้ำ (2117-2502)


  0
การซ่อมตัวเรือโลหะ (2117-2503)

การซ่อมตัวเรือโลหะ (2117-2503)


  0
การซ่อมตัวเรือไม้ (2117-2504)

การซ่อมตัวเรือไม้ (2117-2504)


  0
การซ่อมตัวเรือไฟเบอร์กล๊าส (2117-2505)

การซ่อมตัวเรือไฟเบอร์กล๊าส (2117-2505)


  0
งานไฟฟ้าในเรือ (2117-2506)

งานไฟฟ้าในเรือ (2117-2506)


  0
งานตกแต่งภายในเรือ (2117-2507)

งานตกแต่งภายในเรือ (2117-2507)


  0
งานเครื่องกลเรือประมง (2117-2508)

งานเครื่องกลเรือประมง (2117-2508)


  0
งานติดตั้งเครื่องยนต์เรือ (2117-2509)

งานติดตั้งเครื่องยนต์เรือ (2117-2509)


  0
ปฏิบัติงานต่อเรือ 1 (2117-4001)

ปฏิบัติงานต่อเรือ 1 (2117-4001)


  0
ปฏิบัติงานต่อเรือ 2 (2117-4002)

ปฏิบัติงานต่อเรือ 2 (2117-4002)


  0
ปฏิบัติงานต่อเรือ 3 (2117-4003)

ปฏิบัติงานต่อเรือ 3 (2117-4003)


  0
ปฏิบัติงานต่อเรือ 4 (2117-4004)

ปฏิบัติงานต่อเรือ 4 (2117-4004)


  0
ปฏิบัติงานต่อเรือ 5 (2117-4005)

ปฏิบัติงานต่อเรือ 5 (2117-4005)


  0
ปฏิบัติงานต่อเรือ 6 (2117-4006)

ปฏิบัติงานต่อเรือ 6 (2117-4006)


  0
การพิมพ์เบื้องต้น (2112-2101)

การพิมพ์เบื้องต้น (2112-2101)


  0
วัสดุทางการพิมพ์ (2112-2102)

วัสดุทางการพิมพ์ (2112-2102)


  0
การออกแบบสิ่งพิมพ์ (2112-2103)

การออกแบบสิ่งพิมพ์ (2112-2103)


  0
การถ่ายภาพเบื้องต้น (2112-2104)

การถ่ายภาพเบื้องต้น (2112-2104)


  0
การถ่ายภาพทางการพิมพ์ 1 (2112-2105)

การถ่ายภาพทางการพิมพ์ 1 (2112-2105)


  0
การเรียงพิมพ์ 1 (2112-2106)

การเรียงพิมพ์ 1 (2112-2106)


  0
การเรียงพิมพ์ 2 (2112-2107)

การเรียงพิมพ์ 2 (2112-2107)


  0
การแยกสี 1 (2112-2108)

การแยกสี 1 (2112-2108)


  0
การเลย์เอาท์และจัดวางหน้า 1 (2112-2109)

การเลย์เอาท์และจัดวางหน้า 1 (2112-2109)


  0
การผลิตแม่พิมพ์ 1 (2112-2110)

การผลิตแม่พิมพ์ 1 (2112-2110)


  0
การพิมพ์เลตเตอร์เพรส (2112-2111)

การพิมพ์เลตเตอร์เพรส (2112-2111)


  0
การพิมพ์ออฟเซต 1 (2112-2112)

การพิมพ์ออฟเซต 1 (2112-2112)


  0
การพิมพ์สกรีน 1 (2112-2113)

การพิมพ์สกรีน 1 (2112-2113)


  0
การทำเล่ม 1 (2112-2114)

การทำเล่ม 1 (2112-2114)


  0
กระดาษและหมึกพิมพ์ (2112-2115)

กระดาษและหมึกพิมพ์ (2112-2115)


  0
การประมาณราคา (2112-2116)

การประมาณราคา (2112-2116)


  0
งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรทางการพิมพ์ (2112-2117)

งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรทางการพิมพ์ (2112-2117)


  0
การควบคุมมาตรฐานและคุณภาพงานพิมพ์ (2112-2118)

การควบคุมมาตรฐานและคุณภาพงานพิมพ์ (2112-2118)


  0
เทคนิคการผลิตสิ่งพิมพ์ (2112-2119)

เทคนิคการผลิตสิ่งพิมพ์ (2112-2119)


  0
การเรียงพิมพ์ 3 (2112-2120)

การเรียงพิมพ์ 3 (2112-2120)


  0
การถ่ายภาพทางการพิมพ์ 2 (2112-2121)

การถ่ายภาพทางการพิมพ์ 2 (2112-2121)


  0
การแยกสี 2 (2112-2122)

การแยกสี 2 (2112-2122)


  0
การเลย์เอาท์และจัดวางหน้า 2 (2112-2123)

การเลย์เอาท์และจัดวางหน้า 2 (2112-2123)


  0
การผลิตแม่พิมพ์ 2 (2112-2124)

การผลิตแม่พิมพ์ 2 (2112-2124)


  0
การผลิตแม่พิมพ์ 3 (2112-2125)

การผลิตแม่พิมพ์ 3 (2112-2125)


  0
การพิมพ์ออฟเซต 2 (2112-2126)

การพิมพ์ออฟเซต 2 (2112-2126)


  0
การพิมพ์ออฟเซต 3 (2112-2127)

การพิมพ์ออฟเซต 3 (2112-2127)


  0
การพิมพ์ออฟเซต 4 (2112-2128)

การพิมพ์ออฟเซต 4 (2112-2128)


  0
การพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน 1 (2112-2129)

การพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน 1 (2112-2129)


  0
การพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน 2 (2112-2130)

การพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน 2 (2112-2130)


  0
การพิมพ์สกรีน 2 (2112-2131)

การพิมพ์สกรีน 2 (2112-2131)


  0
การพิมพ์เฟลกโซกราฟี (2112-2132)

การพิมพ์เฟลกโซกราฟี (2112-2132)


  0
การพิมพ์กราเวียร์ (2112-2133)

การพิมพ์กราเวียร์ (2112-2133)


  0
การพิมพ์ระบบแพด (2112-2134)

การพิมพ์ระบบแพด (2112-2134)


  0
การพิมพ์โลหะ (2112-2135)

การพิมพ์โลหะ (2112-2135)


  0
การพิมพ์ไร้แรงกด (2112-2136)

การพิมพ์ไร้แรงกด (2112-2136)


  0
การทำเล่ม 2 (2112-2137)

การทำเล่ม 2 (2112-2137)


  0
การแปรสภาพงานหลังพิมพ์ 1 (2112-2138)

การแปรสภาพงานหลังพิมพ์ 1 (2112-2138)


  0
การแปรสภาพงานหลังพิมพ์ 2 (2112-2139)

การแปรสภาพงานหลังพิมพ์ 2 (2112-2139)


  0
การจัดการโรงพิมพ์ (2112-2140)

การจัดการโรงพิมพ์ (2112-2140)


  0
การออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เบื้องต้น (2112-2141)

การออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เบื้องต้น (2112-2141)


  0
พิมพ์ดีดไทย อังกฤษเบื้องต้น (2112-2142)

พิมพ์ดีดไทย อังกฤษเบื้องต้น (2112-2142)


  0
ปฏิบัติงานการพิมพ์ 1 (2112-4101)

ปฏิบัติงานการพิมพ์ 1 (2112-4101)


  0
ปฏิบัติงานการพิมพ์ 2 (2112-4102)

ปฏิบัติงานการพิมพ์ 2 (2112-4102)


  0
ปฏิบัติงานการพิมพ์ 3 (2112-4103)

ปฏิบัติงานการพิมพ์ 3 (2112-4103)


  0
ปฏิบัติงานการพิมพ์ 4 (2112-4104)

ปฏิบัติงานการพิมพ์ 4 (2112-4104)


  0
ปฏิบัติงานการพิมพ์ 5 (2112-4105)

ปฏิบัติงานการพิมพ์ 5 (2112-4105)


  0
ปฏิบัติงานการพิมพ์ 6 (2112-4106)

ปฏิบัติงานการพิมพ์ 6 (2112-4106)


  0
งานเครื่องยนต์ (2101-1001)

งานเครื่องยนต์ (2101-1001)


  0
งานส่งกำลังรถยนต์ (2101-1002)

งานส่งกำลังรถยนต์ (2101-1002)


  0
งานเครื่องล่างรถยนต์ (2101-1003)

งานเครื่องล่างรถยนต์ (2101-1003)


  0
งานไฟฟ้ารถยนต์ (2101-1004)

งานไฟฟ้ารถยนต์ (2101-1004)


  0
งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน (2101-2101)

งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน (2101-2101)


  0
งานเครื่องยนต์ดีเซล (2101-2102)

งานเครื่องยนต์ดีเซล (2101-2102)


  0
งานเครื่องยนต์เล็ก (2101-2103)

งานเครื่องยนต์เล็ก (2101-2103)


  0
งานจักรยานยนต์ (2101-2104)

งานจักรยานยนต์ (2101-2104)


  0
งานปรับอากาศรถยนต์ (2101-2105)

งานปรับอากาศรถยนต์ (2101-2105)


  0
งานตัวถังรถยนต์ (2101-2106)

งานตัวถังรถยนต์ (2101-2106)


  0
งานสีรถยนต์ (2101-2107)

งานสีรถยนต์ (2101-2107)


  0
งานบำรุงรักษารถยนต์ (2101-2108)

งานบำรุงรักษารถยนต์ (2101-2108)


  0
การขับรถยนต์ (2101-2109)

การขับรถยนต์ (2101-2109)


  97

ในการเ ..


admin
การขับขี่รถจักรยานยนต์ (2101-2110)

การขับขี่รถจักรยานยนต์ (2101-2110)


  0
ศูนย์บริการรถยนต์ (2101-2111)

ศูนย์บริการรถยนต์ (2101-2111)


  0
งานเขียนแบบช่างยนต์ (2101-2112)

งานเขียนแบบช่างยนต์ (2101-2112)


  0
คณิตศาสตร์ช่างยนต์ (2101-2113)

คณิตศาสตร์ช่างยนต์ (2101-2113)


  0
งานวัดละเอียดช่างยนต์ (2101-2114)

งานวัดละเอียดช่างยนต์ (2101-2114)


  0
เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น (2101-2115)

เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น (2101-2115)


  0
งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ (2101-2116)

งานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ (2101-2116)


  0
งานบริการยานยนต์ (2101-2117)

งานบริการยานยนต์ (2101-2117)


  0
งานเครื่องต้นกำลังอุตสาหกรรม (2101-2201)

งานเครื่องต้นกำลังอุตสาหกรรม (2101-2201)


  0
งานเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม (2101-2202)

งานเครื่องจักรกลอุตสาหกรรม (2101-2202)


  0
งานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ (2101-2203)

งานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ (2101-2203)


  0
งานเครื่องมือกลเครื่องกลอุตสาหกรรม (2101-2204)

งานเครื่องมือกลเครื่องกลอุตสาหกรรม (2101-2204)


  0
งานทดสอบปั๊มและหัวฉีด (2101-2205)

งานทดสอบปั๊มและหัวฉีด (2101-2205)


  0
งานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (2101-2206)

งานเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (2101-2206)


  0
งานส่งถ่ายกำลัง (2101-2207)

งานส่งถ่ายกำลัง (2101-2207)


  0
งานเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (2101-2208)

งานเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ (2101-2208)


  0
กลศาสตร์เครื่องกล (2101-2209)

กลศาสตร์เครื่องกล (2101-2209)


  0
คณิตศาสตร์เครื่องกล (2101-2210)

คณิตศาสตร์เครื่องกล (2101-2210)


  0
เครื่องกำเนิดไอน้ำ (2101-2211)

เครื่องกำเนิดไอน้ำ (2101-2211)


  0
เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ (2101-2212)

เครื่องสูบและเครื่องอัดอากาศ (2101-2212)


  0
เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นอุตสาหกรรม (2101-2213)

เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นอุตสาหกรรม (2101-2213)


  0
การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม (2101-2214)

การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม (2101-2214)


  0
งานบริการเครื่องกลอุตสาหกรรม (2101-2215)

งานบริการเครื่องกลอุตสาหกรรม (2101-2215)


  0
งานติดตั้งเครื่องยนต์เรือ (2101-2301)

งานติดตั้งเครื่องยนต์เรือ (2101-2301)


  0
งานซ่อมเครื่องยนต์เรือ (2101-2302)

งานซ่อมเครื่องยนต์เรือ (2101-2302)


  0
งานส่งกำลังเรือ (2101-2303)

งานส่งกำลังเรือ (2101-2303)


  0
งานไฟฟ้าเรือ (2101-2304)

งานไฟฟ้าเรือ (2101-2304)


  0
งานอ่านแบบขยายแบบเรือ (2101-2305)

งานอ่านแบบขยายแบบเรือ (2101-2305)


  0
งานท่อ (2101-2306)

งานท่อ (2101-2306)


  0
งานเครื่องสูบ (2101-2307)

งานเครื่องสูบ (2101-2307)


  0
งานเดินเรือกล (2101-2308)

งานเดินเรือกล (2101-2308)


  0
งานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศเรือ (2101-2309)

งานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศเรือ (2101-2309)


  0
งานเครื่องกลเรือประมง (2101-2310)

งานเครื่องกลเรือประมง (2101-2310)


  0
งานเขียนแบบเครื่องกลเรือ (2101-2311)

งานเขียนแบบเครื่องกลเรือ (2101-2311)


  0
การบริหารองค์กรเรือ (2101-2312)

การบริหารองค์กรเรือ (2101-2312)


  0
งานบริการเครื่องกลเรือ (2101-2313)

งานบริการเครื่องกลเรือ (2101-2313)


  0
งานเครื่องต้นกำลังเครื่องกลเกษตร (2101-2401)

งานเครื่องต้นกำลังเครื่องกลเกษตร (2101-2401)


  0
งานเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร (2101-2402)

งานเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร (2101-2402)


  0
งานแทรกเตอร์เบื้องต้น (2101-2403)

งานแทรกเตอร์เบื้องต้น (2101-2403)


  0
งานเครื่องจักรกลเตรียมดิน (2101-2404)

งานเครื่องจักรกลเตรียมดิน (2101-2404)


  0
งานเครื่องจักรกลงานพืช (2101-2405)

งานเครื่องจักรกลงานพืช (2101-2405)


  0
งานเครื่องจักรกลงานสัตว์ (2101-2406)

งานเครื่องจักรกลงานสัตว์ (2101-2406)


  0
งานเครื่องสูบและการส่งน้ำ (2101-2407)

งานเครื่องสูบและการส่งน้ำ (2101-2407)


  0
งานการชลประทาน (2101-2408)

งานการชลประทาน (2101-2408)


  0
งานขับรถแทรกเตอร์ (2101-2409)

งานขับรถแทรกเตอร์ (2101-2409)


  0
งานอิเล็กทรอนิกส์เครื่องกลเกษตร (2101-2410)

งานอิเล็กทรอนิกส์เครื่องกลเกษตร (2101-2410)


  0
งานอาคารและสิ่งก่อสร้างในฟาร์ม (2101-2411)

งานอาคารและสิ่งก่อสร้างในฟาร์ม (2101-2411)


  0
งานเครื่องจักรกลโรงงานฟาร์ม (2101-2412)

งานเครื่องจักรกลโรงงานฟาร์ม (2101-2412)


  0
งานเชื่อมและโลหะแผ่นอุปกรณ์เกษตร (2101-2413)

งานเชื่อมและโลหะแผ่นอุปกรณ์เกษตร (2101-2413)


  0
งานสำรวจเพื่อการเกษตร (2101-2414)

งานสำรวจเพื่อการเกษตร (2101-2414)


  0
การเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกลเกษตร (2101-2415)

การเขียนแบบและอ่านแบบเครื่องกลเกษตร (2101-2415)


  0
คณิตศาสตร์เครื่องกลเกษตร (2101-2416)

คณิตศาสตร์เครื่องกลเกษตร (2101-2416)


  0
กลศาสตร์เครื่องกลเกษตร (2101-2417)

กลศาสตร์เครื่องกลเกษตร (2101-2417)


  0
งานบริการเครื่องกลเกษตร (2101-2418)

งานบริการเครื่องกลเกษตร (2101-2418)


  0
งานตัวถังรถยนต์เบื้องต้น (2101-2501)

งานตัวถังรถยนต์เบื้องต้น (2101-2501)


  0
งานเคาะขึ้นรูปตัวถังรถยนต์ (2101-2502 )

งานเคาะขึ้นรูปตัวถังรถยนต์ (2101-2502 )


  0
งานสีรถยนต์เบื้องต้น (2101-2503)

งานสีรถยนต์เบื้องต้น (2101-2503)


  0
งานเตรียมผิวงานและพ่นสีรถยนต์ (2101-2504)

งานเตรียมผิวงานและพ่นสีรถยนต์ (2101-2504)


  0
งานเชื่อมตัวถังรถยนต์ (2101-2505)

งานเชื่อมตัวถังรถยนต์ (2101-2505)


  0
งานซ่อมตัวถังรถยนต์ (2101-2506)

งานซ่อมตัวถังรถยนต์ (2101-2506)


  0
งานตัดเปลี่ยนชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ (2101-2507)

งานตัดเปลี่ยนชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ (2101-2507)


  0
งานสีโซลิด(Solid) (2101-2508)

งานสีโซลิด(Solid) (2101-2508)


  0
งานสีเมทัลลิก (Metallic) (2101-2509)

งานสีเมทัลลิก (Metallic) (2101-2509)


  0
งานสีพิเศษ (2101-2510)

งานสีพิเศษ (2101-2510)


  0
งานพลาสติกและไฟเบอร์กลาส (2101-2511)

งานพลาสติกและไฟเบอร์กลาส (2101-2511)


  0
งานบำรุงรักษาตัวถังและสีรถยนต์ (2101-2512)

งานบำรุงรักษาตัวถังและสีรถยนต์ (2101-2512)


  0
ธุรกิจตัวถังและสีรถยนต์ (2101-2513)

ธุรกิจตัวถังและสีรถยนต์ (2101-2513)


  0
งานประดับยนต์ (2101-2514)

งานประดับยนต์ (2101-2514)


  0
งานบริการตัวถังและสีรถยนต์ (2101-2515)

งานบริการตัวถังและสีรถยนต์ (2101-2515)


  0
เขียนแบบเครื่องกล (2102 - 2101)

เขียนแบบเครื่องกล (2102 - 2101)


  0
การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (2102 – 2102)

การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (2102 – 2102)


  0
การวัดละเอียด (2102 – 2103)

การวัดละเอียด (2102 – 2103)


  0
ชิ้นส่วนเครื่องกล (2102 – 2104)

ชิ้นส่วนเครื่องกล (2102 – 2104)


  0
คณิตศาสตร์เครื่องกล (2102 – 2105)

คณิตศาสตร์เครื่องกล (2102 – 2105)


  0
งานเครื่องมือกล 1 (2102 - 2106)

งานเครื่องมือกล 1 (2102 - 2106)


  0
พื้นฐานเทคโนโลยีซีเอ็นซี (2102-2107)

พื้นฐานเทคโนโลยีซีเอ็นซี (2102-2107)


  0
งานเครื่องมือกล 2 (2102 - 2108)

งานเครื่องมือกล 2 (2102 - 2108)


  0
งานเครื่องมือกล 3 (2102 - 2109)

งานเครื่องมือกล 3 (2102 - 2109)


  0
งานเครื่องมือกลซีเอ็นซี (2102 - 2110)

งานเครื่องมือกลซีเอ็นซี (2102 - 2110)


  0
งานอบชุบโลหะ (2102 - 2111)

งานอบชุบโลหะ (2102 - 2111)


  0
กรรมวิธีการผลิต (2102 - 2112)

กรรมวิธีการผลิต (2102 - 2112)


  0
งานสร้างเครื่องมือจับยึดชิ้นงาน (2102 – 2113)

งานสร้างเครื่องมือจับยึดชิ้นงาน (2102 – 2113)


  0
กลศาสตร์เครื่องกล (2102 - 2114)

กลศาสตร์เครื่องกล (2102 - 2114)


  0
งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล (2102 - 2115)

งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล (2102 - 2115)


  0
งานสร้างเครื่องมือตัด (2102 - 2116)

งานสร้างเครื่องมือตัด (2102 - 2116)


  0
งานหล่อโลหะ (2102 - 2117)

งานหล่อโลหะ (2102 - 2117)


  0
งานชุบเคลือบผิวโลหะ (2102 - 2118)

งานชุบเคลือบผิวโลหะ (2102 - 2118)


  0
งานปรับ (2102 - 2119)

งานปรับ (2102 - 2119)


  0
การประมาณราคา (2102 - 2120)

การประมาณราคา (2102 - 2120)


  0
งานระบบส่งกำลังเครื่องจักรกล (2102 – 2121)

งานระบบส่งกำลังเครื่องจักรกล (2102 – 2121)


  0
งานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ (2102-2201)

งานเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ (2102-2201)


  0
งานเครื่องมือกล (2102-2202)

งานเครื่องมือกล (2102-2202)


  0
งานชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (2102-2203)

งานชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (2102-2203)


  0
เขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (2102-2204)

เขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (2102-2204)


  0
งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล (2102 - 2205)

งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล (2102 - 2205)


  0
งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 1 (2102-2206)

งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 1 (2102-2206)


  0
งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 2 (2102-2207)

งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 2 (2102-2207)


  0
งานบำรุงรักษาเครื่องกลไฟฟ้า (2102-2208)

งานบำรุงรักษาเครื่องกลไฟฟ้า (2102-2208)


  0
เขียนแบบไฟฟ้า (2102-2209)

เขียนแบบไฟฟ้า (2102-2209)


  0
งานปรับแต่งชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (2102-2210)

งานปรับแต่งชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (2102-2210)


  1

ขอสารบ ..


tukgatan
งานบริการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล (2102-2211)

งานบริการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล (2102-2211)


  0
การวัดและตรวจสอบ (2102-2212)

การวัดและตรวจสอบ (2102-2212)


  0
ระบบปั๊มและท่อในงานอุตสาหกรรม (2102-2213)

ระบบปั๊มและท่อในงานอุตสาหกรรม (2102-2213)


  0
วัสดุหล่อลื่นในงานอุตสาหกรรม (2102-2214)

วัสดุหล่อลื่นในงานอุตสาหกรรม (2102-2214)


  0
เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานซ่อมบำรุง (2102-2215)

เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานซ่อมบำรุง (2102-2215)


  0
งานระบบส่งกำลังเครื่องจักรกล (2102 – 2216)

งานระบบส่งกำลังเครื่องจักรกล (2102 – 2216)


  1

Re:คำอธิ ..


yodchai
งานเชื่อมซ่อมบำรุง (2102-2217)

งานเชื่อมซ่อมบำรุง (2102-2217)


  0
คณิตศาสตร์เครื่องกล (2102-2218)

คณิตศาสตร์เครื่องกล (2102-2218)


  0
การเขียนภาพสเกตช์ (2102-2301)

การเขียนภาพสเกตช์ (2102-2301)


  0
การเขียนแบบชิ้นส่วนมาตรฐาน (2102-2302)

การเขียนแบบชิ้นส่วนมาตรฐาน (2102-2302)


  0
การเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (2102-2303)

การเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล (2102-2303)


  0
การเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องมือกล (2102-2304)

การเขียนแบบชิ้นส่วนเครื่องมือกล (2102-2304)


  0
การเขียนแบบงานโลหะแผ่น (2102-2305)

การเขียนแบบงานโลหะแผ่น (2102-2305)


  0
การเขียนแบบงานผลิต (2102-2306)

การเขียนแบบงานผลิต (2102-2306)


  0
คณิตศาสตร์เครื่องกล (2102-2307)

คณิตศาสตร์เครื่องกล (2102-2307)


  0
การเขียนแบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ (2102-2308)

การเขียนแบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ (2102-2308)


  0
โปรแกรมเอ็นซีเบื้องต้น (2102-2309)

โปรแกรมเอ็นซีเบื้องต้น (2102-2309)


  0
การเขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (2102-2310)

การเขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (2102-2310)


  0
การออกแบบเขียนแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (2102 -2311)

การออกแบบเขียนแบบใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (2102 -2311)


  0
การเขียนแบบโครงสร้าง (2102-2312)

การเขียนแบบโครงสร้าง (2102-2312)


  0
การเขียนแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (2102-2313)

การเขียนแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (2102-2313)


  0
การเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (2102-2314)

การเขียนแบบแม่พิมพ์โลหะใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (2102-2314)


  0
การเขียนแบบแม่พิมพ์พลาสติกใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (2102-2315)

การเขียนแบบแม่พิมพ์พลาสติกใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (2102-2315)


  0
การเขียนแบบระบบท่อใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (2102-2316)

การเขียนแบบระบบท่อใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (2102-2316)


  0
การเขียนแบบเครื่องจักรกลใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (2102-2317)

การเขียนแบบเครื่องจักรกลใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (2102-2317)


  0
การเขียนแบบก่อสร้างใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (2102 -2318)

การเขียนแบบก่อสร้างใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (2102 -2318)


  0
การเขียนแบบท่อและสุขภัณฑ์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (2102 -2319)

การเขียนแบบท่อและสุขภัณฑ์ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (2102 -2319)


  0
การเขียนแบบระบบบำบัดน้ำเสีย (2102-2320)

การเขียนแบบระบบบำบัดน้ำเสีย (2102-2320)


  0
การเขียนแบบงานหล่อ (2102-2321)

การเขียนแบบงานหล่อ (2102-2321)


  0
หลักพืชกรรม (2102-2401)

หลักพืชกรรม (2102-2401)


  0
หลักการเลี้ยงสัตว์ (2102-2402)

หลักการเลี้ยงสัตว์ (2102-2402)


  0
การประมงเบื้องต้น (2102-2403)

การประมงเบื้องต้น (2102-2403)


  0
อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น (2102-2404)

อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น (2102-2404)


  0
คณิตศาสตร์เครื่องกลเกษตร (2102-2405)

คณิตศาสตร์เครื่องกลเกษตร (2102-2405)


  0
เขียนแบบเครื่องกล (2102-2406)

เขียนแบบเครื่องกล (2102-2406)


  0
เขียนแบบเครื่องจักรกลเกษตร (2102-2407)

เขียนแบบเครื่องจักรกลเกษตร (2102-2407)


  0
งานเครื่องมือกลชิ้นส่วนเครื่องจักรกลงานพืช (2102-2408)

งานเครื่องมือกลชิ้นส่วนเครื่องจักรกลงานพืช (2102-2408)


  0
งานประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลงานพืช (2102-2409)

งานประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลงานพืช (2102-2409)


  0
งานสร้างเครื่องจักรกลงานพืช (2102-2410)

งานสร้างเครื่องจักรกลงานพืช (2102-2410)


  0
งานเครื่องมือกลชิ้นส่วนเครื่องจักรกลงานสัตว์เล็ก (2102-2411)

งานเครื่องมือกลชิ้นส่วนเครื่องจักรกลงานสัตว์เล็ก (2102-2411)


  0
งานประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลงานสัตว์เล็ก (2102-2412)

งานประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลงานสัตว์เล็ก (2102-2412)


  0
งานสร้างเครื่องจักรกลงานสัตว์เล็ก (2102-2413)

งานสร้างเครื่องจักรกลงานสัตว์เล็ก (2102-2413)


  0
งานเครื่องมือกลชิ้นส่วนเครื่องจักรกลงานสัตว์ปีก (2102-2414)

งานเครื่องมือกลชิ้นส่วนเครื่องจักรกลงานสัตว์ปีก (2102-2414)


  0
งานประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลงานสัตว์ปีก (2102-2415)

งานประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลงานสัตว์ปีก (2102-2415)


  0
งานสร้างเครื่องจักรกลงานสัตว์ปีก (2102-2416)

งานสร้างเครื่องจักรกลงานสัตว์ปีก (2102-2416)


  0
งานเครื่องมือกลชิ้นส่วนเครื่องจักรกลงานสัตว์น้ำ (2102-2417)

งานเครื่องมือกลชิ้นส่วนเครื่องจักรกลงานสัตว์น้ำ (2102-2417)


  0
งานประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลงานสัตว์น้ำ (2102-2418)

งานประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลงานสัตว์น้ำ (2102-2418)


  0
งานสร้างเครื่องจักรกลงานสัตว์น้ำ (2102-2419)

งานสร้างเครื่องจักรกลงานสัตว์น้ำ (2102-2419)


  0
งานสร้างชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก (2102-2501)

งานสร้างชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก (2102-2501)


  0
งานสร้างแม่พิมพ์ฉีด 1 (2102-2502)

งานสร้างแม่พิมพ์ฉีด 1 (2102-2502)


  0
งานสร้างแม่พิมพ์ฉีด 2 (2102-2503)

งานสร้างแม่พิมพ์ฉีด 2 (2102-2503)


  0
งานสร้างแม่พิมพ์เป่า (2102-2504)

งานสร้างแม่พิมพ์เป่า (2102-2504)


  0
งานสร้างแม่พิมพ์อัด (2102-2505)

งานสร้างแม่พิมพ์อัด (2102-2505)


  0
งานซ่อมและบำรุงรักษาแม่พิมพ์พลาสติก (2102-2506)

งานซ่อมและบำรุงรักษาแม่พิมพ์พลาสติก (2102-2506)


  0
ขบวนการขึ้นรูปพลาสติก (2102-2507)

ขบวนการขึ้นรูปพลาสติก (2102-2507)


  0
พลาสติกเทคโนโลยี (2102-2508)

พลาสติกเทคโนโลยี (2102-2508)


  0
การเขียนแบบแม่พิมพ์พลาสติก (2102-2509)

การเขียนแบบแม่พิมพ์พลาสติก (2102-2509)


  0
งานสร้างชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ (2102-2601)

งานสร้างชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ (2102-2601)


  0
งานสร้างแม่พิมพ์ตัด 1 (2102-2602)

งานสร้างแม่พิมพ์ตัด 1 (2102-2602)


  0
งานสร้างแม่พิมพ์ตัด 2 (2102-2603)

งานสร้างแม่พิมพ์ตัด 2 (2102-2603)


  0
งานสร้างแม่พิมพ์ขึ้นรูป 1 (2102-2604)

งานสร้างแม่พิมพ์ขึ้นรูป 1 (2102-2604)


  0
งานสร้างแม่พิมพ์ขึ้นรูป 2 (2102-2605)

งานสร้างแม่พิมพ์ขึ้นรูป 2 (2102-2605)


  0
งานสร้างแม่พิมพ์ขึ้นรูป 3 (2102-2606)

งานสร้างแม่พิมพ์ขึ้นรูป 3 (2102-2606)


  0
เขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ (2102-2607)

เขียนแบบแม่พิมพ์โลหะ (2102-2607)


  0
วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์พื้นฐาน (2122-2001)

วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์พื้นฐาน (2122-2001)


  0
เคมีปฏิบัติเบื้องต้น (2100-1002)

เคมีปฏิบัติเบื้องต้น (2100-1002)


  0
ยางธรรมชาติเบื้องต้น (2122-2003)

ยางธรรมชาติเบื้องต้น (2122-2003)


  0
ยางสังเคราะห์เบื้องต้น (2122-2004)

ยางสังเคราะห์เบื้องต้น (2122-2004)


  0
สารเคมีสำหรับอุตสาหกรรมยางเบื้องต้น (2122-2005)

สารเคมีสำหรับอุตสาหกรรมยางเบื้องต้น (2122-2005)


  0
กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางเบื้องต้น (2122-2006)

กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางเบื้องต้น (2122-2006)


  0
การทดสอบผลิตภัณฑ์ยางเบื้องต้น (2122-2007)

การทดสอบผลิตภัณฑ์ยางเบื้องต้น (2122-2007)


  0
การผลิตยางดิบเบื้องต้น (2122-2101)

การผลิตยางดิบเบื้องต้น (2122-2101)


  0
กระบวนการน้ำยางเบื้องต้น (2122-2102)

กระบวนการน้ำยางเบื้องต้น (2122-2102)


  0
สารเคมีสำหรับอุตสาหกรรมน้ำยาง (2122-2103)

สารเคมีสำหรับอุตสาหกรรมน้ำยาง (2122-2103)


  0
กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำยาง (2122-2104)

กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำยาง (2122-2104)


  0
ผลิตภัณฑ์น้ำยางเบื้องต้น (2122-2105)

ผลิตภัณฑ์น้ำยางเบื้องต้น (2122-2105)


  0
การทดสอบน้ำยาง (2122-2106)

การทดสอบน้ำยาง (2122-2106)


  0
การทดสอบผลิตภัณฑ์น้ำยาง (2122-2107)

การทดสอบผลิตภัณฑ์น้ำยาง (2122-2107)


  0
การศึกษาสูตรยาง (2122-2108)

การศึกษาสูตรยาง (2122-2108)


  0
การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลยาง (2122-2109)

การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลยาง (2122-2109)


  0
อุตสาหกรรมผลิตถุงมือยาง (2122-2110)

อุตสาหกรรมผลิตถุงมือยาง (2122-2110)


  0
เครื่องจักรกลงานยาง (2122-2111)

เครื่องจักรกลงานยาง (2122-2111)


  0
การบรรจุภัณฑ์ (2122-2112)

การบรรจุภัณฑ์ (2122-2112)


  0
ปฏิบัติการอุตสาหกรรมยาง 1 (2122-4101)

ปฏิบัติการอุตสาหกรรมยาง 1 (2122-4101)


  0
ปฏิบัติการอุตสาหกรรมยาง 2 (2122-4102)

ปฏิบัติการอุตสาหกรรมยาง 2 (2122-4102)


  0
ปฏิบัติการอุตสาหกรรมยาง 3 (2122-4103)

ปฏิบัติการอุตสาหกรรมยาง 3 (2122-4103)


  0
ปฏิบัติการอุตสาหกรรมยาง 4 (2122-4104)

ปฏิบัติการอุตสาหกรรมยาง 4 (2122-4104)


  0
ปฏิบัติการอุตสาหกรรมยาง 5 (2122-4105)

ปฏิบัติการอุตสาหกรรมยาง 5 (2122-4105)


  0
ปฏิบัติการอุตสาหกรรมยาง 6 (2122-4106)

ปฏิบัติการอุตสาหกรรมยาง 6 (2122-4106)


  0
เขียนแบบไฟฟ้า (2104-2101)

เขียนแบบไฟฟ้า (2104-2101)


  0
วงจรไฟฟ้า 1 (2104-2102)

วงจรไฟฟ้า 1 (2104-2102)


  0
วงจรไฟฟ้า 2 (2104-2103)

วงจรไฟฟ้า 2 (2104-2103)


  0
เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104)

เครื่องวัดไฟฟ้า (2104-2104)


  0
การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน (2104-2105)

การติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน (2104-2105)


  0
เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง (2104-2106)

เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง (2104-2106)


  0
หม้อแปลงไฟฟ้า (2104-2107)

หม้อแปลงไฟฟ้า (2104-2107)


  0
มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (2104-2108)

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (2104-2108)


  0
การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า (2104-2109)

การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า (2104-2109)


  0
เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1 (2104-2110)

เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1 (2104-2110)


  0
คณิตศาสตร์ไฟฟ้า (2104-2111)

คณิตศาสตร์ไฟฟ้า (2104-2111)


  0
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร (2104-2112)

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร (2104-2112)


  0
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (2104-2113)

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (2104-2113)


  0
การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า (2104-2114)

การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า (2104-2114)


  0
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (2104-2115)

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (2104-2115)


  0
ดิจิตอลเบื้องต้น (2104-2116)

ดิจิตอลเบื้องต้น (2104-2116)


  0
เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 2 (2104-2117)

เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 2 (2104-2117)


  0
การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า (2104-2118)

การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า (2104-2118)


  0
โรงต้นกำลังไฟฟ้า (2104-2119)

โรงต้นกำลังไฟฟ้า (2104-2119)


  0
กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า (2104-2120)

กฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า (2104-2120)


  352

ให้สรุ ..


admin
การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร (2104-2121)

การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร (2104-2121)


  0
งานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า (2104-2122)

งานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า (2104-2122)


  2

ตอบกลั ..


chetsada44
เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ (2104-2123)

เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ (2104-2123)


  0
ไมโครโพรเซสเซอร์เบื้องต้น (2104-2124)

ไมโครโพรเซสเซอร์เบื้องต้น (2104-2124)


  0
เครื่องวัดอุตสาหกรรมและควบคุมเบื้องต้น (2104-2125)

เครื่องวัดอุตสาหกรรมและควบคุมเบื้องต้น (2104-2125)


  0
การส่องสว่าง (2104-2126)

การส่องสว่าง (2104-2126)


  2

Re:การส่ ..


admin
เทคนิคการประหยัดพลังงาน (2104-2127)

เทคนิคการประหยัดพลังงาน (2104-2127)


  0
อุปกรณ์ป้องกันและควบคุมระบบทำความเย็นปรับอากาศ (2104-2128)

อุปกรณ์ป้องกันและควบคุมระบบทำความเย็นปรับอากาศ (2104-2128)


  0
เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (2104-2201)

เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (2104-2201)


  0
วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (2104-2202)

วงจรไฟฟ้ากระแสตรง (2104-2202)


  0
วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (2104-2203)

วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ (2104-2203)


  0
เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (2104-2204)

เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (2104-2204)


  0
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (2104-2205)

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (2104-2205)


  0
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (2104-2206)

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ (2104-2206)


  0
วงจรพัลส์และดิจิตอล (2104-2207)

วงจรพัลส์และดิจิตอล (2104-2207)


  0
เครื่องเสียง (2104-2208)

เครื่องเสียง (2104-2208)


  0
เครื่องรับวิทยุ (2104-2209)

เครื่องรับวิทยุ (2104-2209)


  0
เครื่องส่งวิทยุและสายอากาศ (2104-2210)

เครื่องส่งวิทยุและสายอากาศ (2104-2210)


  0
เครื่องรับโทรทัศน์ (2104-2211)

เครื่องรับโทรทัศน์ (2104-2211)


  0
ระบบเสียง (2104-2212)

ระบบเสียง (2104-2212)


  0
ระบบภาพ (2104-2213)

ระบบภาพ (2104-2213)


  0
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1 (2104-2214)

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 1 (2104-2214)


  0
ไมโครโพรเซสเซอร์ (2104-2215)

ไมโครโพรเซสเซอร์ (2104-2215)


  0
งานบริการคอมพิวเตอร์ (2104-2216)

งานบริการคอมพิวเตอร์ (2104-2216)


  0
โทรศัพท์ (2104-2217)

โทรศัพท์ (2104-2217)


  0
วิทยุสื่อสาร (2104-2218)

วิทยุสื่อสาร (2104-2218)


  0
งานบริการเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (2104-2219)

งานบริการเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ (2104-2219)


  0
งานบริการเครื่องใช้สำนักงาน (2104-2220)

งานบริการเครื่องใช้สำนักงาน (2104-2220)


  0
คอมพิวเตอร์เครือข่าย (2104-2221)

คอมพิวเตอร์เครือข่าย (2104-2221)


  0
เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ (2104-2222)

เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ (2104-2222)


  0
ซิลสกรีนและวงจรพิมพ์ (2104-2223)

ซิลสกรีนและวงจรพิมพ์ (2104-2223)


  0
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2 (2104-2224)

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2 (2104-2224)


  0
โทรคมนาคมเบื้องต้น (2104-2225)

โทรคมนาคมเบื้องต้น (2104-2225)


  0
ประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (2104-2226)

ประดิษฐกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (2104-2226)


  0
วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน (2104-2227)

วงจรไอซีและการประยุกต์ใช้งาน (2104-2227)


  0
คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ (2104-2228)

คณิตศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์ (2104-2228)


  0
วิทยาการก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (2104-2229)

วิทยาการก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (2104-2229)


  0
วิทยาการก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ (2104-2230)

วิทยาการก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ (2104-2230)


  0
วิทยาการก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม (2104-2231)

วิทยาการก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม (2104-2231)


  0
วงจรไฟฟ้า (2104-2301)

วงจรไฟฟ้า (2104-2301)


  0
เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (2104-2302)

เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (2104-2302)


  0
เขียนแบบโทรคมนาคม (2104-2303)

เขียนแบบโทรคมนาคม (2104-2303)


  0
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร (2104–2304)

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร (2104–2304)


  0
วงจรพัลส์และดิจิตอล (2104-2305)

วงจรพัลส์และดิจิตอล (2104-2305)


  0
เครื่องรับวิทยุสื่อสาร (2104-2306)

เครื่องรับวิทยุสื่อสาร (2104-2306)


  0
ระบบเสียงและระบบภาพ (2104-2307)

ระบบเสียงและระบบภาพ (2104-2307)


  0
เครื่องส่งวิทยุสื่อสาร (2104-2308)

เครื่องส่งวิทยุสื่อสาร (2104-2308)


  0
สายส่งและสายอากาศ (2104-2309)

สายส่งและสายอากาศ (2104-2309)


  0
เครื่องมือวัดโทรคมนาคม (2104-2310)

เครื่องมือวัดโทรคมนาคม (2104-2310)


  0
ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ (2104-2311)

ไมโครโพรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ (2104-2311)


  0
ระบบข่ายสายตอนนอก (2104-2312)

ระบบข่ายสายตอนนอก (2104-2312)


  0
ระบบโทรศัพท์ (2104-2313)

ระบบโทรศัพท์ (2104-2313)


  0
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม (2104-2314)

ระบบสื่อสารโทรคมนาคม (2104-2314)


  0
หลักการสื่อสารด้วยเส้นใยแสง (2104-2315)

หลักการสื่อสารด้วยเส้นใยแสง (2104-2315)


  0
ไมโครคอมพิวเตอร์และการใช้งาน 1 (2104-2316)

ไมโครคอมพิวเตอร์และการใช้งาน 1 (2104-2316)


  0
ไมโครคอมพิวเตอร์และการใช้งาน 2 (2104-2317)

ไมโครคอมพิวเตอร์และการใช้งาน 2 (2104-2317)


  0
วงจรรวมและการใช้งาน (2104–2318)

วงจรรวมและการใช้งาน (2104–2318)


  0
วิทยาการก้าวหน้าโทรคมนาคม (2104-2319)

วิทยาการก้าวหน้าโทรคมนาคม (2104-2319)


  0
ปัญหาพิเศษทางโทรคมนาคม (2104-2320)

ปัญหาพิเศษทางโทรคมนาคม (2104-2320)


  0
หลักการสื่อสารดาวเทียม (2104-2321)

หลักการสื่อสารดาวเทียม (2104-2321)


  0
งานบริการช่างโทรคมนาคม (2104-2322)

งานบริการช่างโทรคมนาคม (2104-2322)


  0
คณิตศาสตร์โทรคมนาคม (2104-2323)

คณิตศาสตร์โทรคมนาคม (2104-2323)


  0
การเขียนโครงงานโทรคมนาคม (2104-2324)

การเขียนโครงงานโทรคมนาคม (2104-2324)


  0
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (2104-2325)

ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (2104-2325)


  0
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (2104-2326)

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (2104-2326)


  0
ประดิษฐกรรมโทรคมนาคม (2104-2327)

ประดิษฐกรรมโทรคมนาคม (2104-2327)


  0
เขียนแบบเมคคาทรอนิกส์ (2104-2401)

เขียนแบบเมคคาทรอนิกส์ (2104-2401)


  0
วงจรไฟฟ้า (2104-2402)

วงจรไฟฟ้า (2104-2402)


  0
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร (2104-2403)

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร (2104-2403)


  0
เครื่องมือวัดเมคคาทรอนิกส์ (2104-2404)

เครื่องมือวัดเมคคาทรอนิกส์ (2104-2404)


  0
ดิจิตอลและไมโครโพรเซสเซอร์ (2104-2405)

ดิจิตอลและไมโครโพรเซสเซอร์ (2104-2405)


  0
เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ (2104-2406)

เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ (2104-2406)


  0
กลศาสตร์เครื่องกล (2104-2407)

กลศาสตร์เครื่องกล (2104-2407)


  0
เครื่องกลไฟฟ้า (2104-2408)

เครื่องกลไฟฟ้า (2104-2408)


  0
ชิ้นส่วนเครื่องกล (2104-2409)

ชิ้นส่วนเครื่องกล (2104-2409)


  0
กรรมวิธีการผลิต (2104-2410)

กรรมวิธีการผลิต (2104-2410)


  0
การควบคุมอัตโนมัติ (2104-2411)

การควบคุมอัตโนมัติ (2104-2411)


  0
โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ (2104-2412)

โปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ (2104-2412)


  0
การควบคุมในอุตสาหกรรม (2104-2413)

การควบคุมในอุตสาหกรรม (2104-2413)


  0
ระบบควบคุมการขับเคลื่อน (2104-2414)

ระบบควบคุมการขับเคลื่อน (2104-2414)


  0
แขนกลอุตสาหกรรม (2104-2415)

แขนกลอุตสาหกรรม (2104-2415)


  0
เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (2104-2416)

เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (2104-2416)


  0
พื้นฐานเทคโนโลยีซี เอ็น ซี (2104-2417)

พื้นฐานเทคโนโลยีซี เอ็น ซี (2104-2417)


  0
ระบบเอฟเอ็มเอส (2104-2418)

ระบบเอฟเอ็มเอส (2104-2418)


  0
คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ (2104-2419)

คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ (2104-2419)


  0
การซ่อมบำรุงระบบเมคคาทรอนิกส์ (2104-2420)

การซ่อมบำรุงระบบเมคคาทรอนิกส์ (2104-2420)


  0
โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ (2104-2421)

โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ (2104-2421)


  0
อิเล็กทรอนิกส์กำลัง (2104-2422)

อิเล็กทรอนิกส์กำลัง (2104-2422)


  0
ระบบอินเตอร์เฟส (2104-2423)

ระบบอินเตอร์เฟส (2104-2423)


  0
การควบคุมนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ (2104-2424)

การควบคุมนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ (2104-2424)


  0
เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ (2104-2501)

เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ (2104-2501)


  0
วงจรไฟฟ้า (2104-2502)

วงจรไฟฟ้า (2104-2502)


  0
เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ (2104-2503)

เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ (2104-2503)


  0
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร (2104-2504)

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร (2104-2504)


  0
วงจรพัลส์และดิจิตอล (2104-2505)

วงจรพัลส์และดิจิตอล (2104-2505)


  0
ระบบเสียงและระบบภาพ (2104-2506)

ระบบเสียงและระบบภาพ (2104-2506)


  0
เครื่องรับโทรทัศน์และมอนิเตอร์ (2104-2507)

เครื่องรับโทรทัศน์และมอนิเตอร์ (2104-2507)


  0
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม (2104-2508)

ระบบสื่อสารโทรคมนาคม (2104-2508)


  0
ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (2104-2509)

ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (2104-2509)


  0
งานบริการคอมพิวเตอร์ (2104-2510)

งานบริการคอมพิวเตอร์ (2104-2510)


  0
ไมโครโพรเซสเซอร์เบื้องต้น (2104-2511)

ไมโครโพรเซสเซอร์เบื้องต้น (2104-2511)


  0
คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ (2104-2512)

คอมพิวเตอร์ในการออกแบบ (2104-2512)


  0
คอมพิวเตอร์เครือข่าย (2104-2513)

คอมพิวเตอร์เครือข่าย (2104-2513)


  0
งานบริการเครื่องพิมพ์ (2104-2514)

งานบริการเครื่องพิมพ์ (2104-2514)


  0
งานบริการเครื่องจ่ายไฟคอมพิวเตอร์ (2104-2515)

งานบริการเครื่องจ่ายไฟคอมพิวเตอร์ (2104-2515)


  0
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (2104-2516)

โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (2104-2516)


  0
โปรแกรมยูทิลิตี (2104-2517)

โปรแกรมยูทิลิตี (2104-2517)


  0
วิทยาการก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ (2104-2518)

วิทยาการก้าวหน้าอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ (2104-2518)


  0
เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ 1 (2103-2101)

เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ 1 (2103-2101)


  0
เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ 2 (2103-2102)

เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ 2 (2103-2102)


  0
โลหะวิทยาเบื้องต้น (2103-2103)

โลหะวิทยาเบื้องต้น (2103-2103)


  0
งานเชื่อมโลหะ 1 (2103-2104)

งานเชื่อมโลหะ 1 (2103-2104)


  0
งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 1 (2103-2105)

งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 1 (2103-2105)


  0
งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 2 (2103-2106)

งานผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 2 (2103-2106)


  0
งานเชื่อมโลหะ 2 (2103-2107)

งานเชื่อมโลหะ 2 (2103-2107)


  0
งานเชื่อมโลหะ 3 (2103-2108)

งานเชื่อมโลหะ 3 (2103-2108)


  0
งานเชื่อมโลหะ (2103-2109)

งานเชื่อมโลหะ (2103-2109)


  0
กลศาสตร์เครื่องกล (2103-2110)

กลศาสตร์เครื่องกล (2103-2110)


  0
งานท่อ (2103-2111)

งานท่อ (2103-2111)


  0
คณิตศาสตร์ช่างเชื่อม (2103-2112)

คณิตศาสตร์ช่างเชื่อม (2103-2112)


  0
งานสี (2103-2113)

งานสี (2103-2113)


  0
วัสดุช่างเชื่อม (2103-2114)

วัสดุช่างเชื่อม (2103-2114)


  0
งานชุบเคลือบผิวโลหะ (2103-2115)

งานชุบเคลือบผิวโลหะ (2103-2115)


  0
งานผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม (2103-2116)

งานผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม (2103-2116)


  0
งานพลาสติก (2103-2117)

งานพลาสติก (2103-2117)


  0
งานออกแบบผลิตภัณฑ์ (2103-2118)

งานออกแบบผลิตภัณฑ์ (2103-2118)


  0
งานเชื่อมท่อ (2103-2119)

งานเชื่อมท่อ (2103-2119)


  0
งานท่อภายในอาคาร (2103-2120)

งานท่อภายในอาคาร (2103-2120)


  0
งานทดสอบวัสดุ (2103-2121)

งานทดสอบวัสดุ (2103-2121)


  0
งานระบบท่อระบายอากาศ (2103-2122)

งานระบบท่อระบายอากาศ (2103-2122)


  0
งานโครงสร้าง (2103-2123)

งานโครงสร้าง (2103-2123)


  0
งานเชื่อมซ่อมบำรุง (2103-2124)

งานเชื่อมซ่อมบำรุง (2103-2124)


  0
เทคนิคการผลิต (2103-2125)

เทคนิคการผลิต (2103-2125)


  0
ปฏิบัติงานช่างเชื่อมโลหะ 1 (2103-4101 )

ปฏิบัติงานช่างเชื่อมโลหะ 1 (2103-4101 )


  0
ปฏิบัติงานช่างเชื่อมโลหะ 2 (2103-4102)

ปฏิบัติงานช่างเชื่อมโลหะ 2 (2103-4102)


  0
ปฏิบัติงานช่างเชื่อมโลหะ 3 (2103-4103)

ปฏิบัติงานช่างเชื่อมโลหะ 3 (2103-4103)


  0
ปฏิบัติงานช่างเชื่อมโลหะ 4 (2103-4104)

ปฏิบัติงานช่างเชื่อมโลหะ 4 (2103-4104)


  0
ปฏิบัติงานช่างเชื่อมโลหะ 5 (2103-4105)

ปฏิบัติงานช่างเชื่อมโลหะ 5 (2103-4105)


  0
ปฏิบัติงานช่างเชื่อมโลหะ 6 (2103-4106)

ปฏิบัติงานช่างเชื่อมโลหะ 6 (2103-4106)


  0
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (2103–2201)

พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (2103–2201)


  0
ประกอบโครงสร้างส่วนบนรถโดยสาร (2103-2202)

ประกอบโครงสร้างส่วนบนรถโดยสาร (2103-2202)


  0
ประกอบแผ่นตัวถังและหลังคา (2103-2203)

ประกอบแผ่นตัวถังและหลังคา (2103-2203)


  0
ประกอบโครงสร้างส่วนล่าง (2103-2204)

ประกอบโครงสร้างส่วนล่าง (2103-2204)


  0
สร้างส่วนหน้าและส่วนท้ายรถโดยสาร (2103-2205)

สร้างส่วนหน้าและส่วนท้ายรถโดยสาร (2103-2205)


  0
ตกแต่งผิวสำเร็จรถโดยสาร (2103 – 2206)

ตกแต่งผิวสำเร็จรถโดยสาร (2103 – 2206)


  0
บริการเครื่องล่างรถโดยสาร (2103-2207)

บริการเครื่องล่างรถโดยสาร (2103-2207)


  0
ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ ตกแต่งภายในรถโดยสาร (2103–2208)

ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ ตกแต่งภายในรถโดยสาร (2103–2208)


  0
สร้างชิ้นส่วนไฟเบอร์กล๊าสรถโดยสาร (2103–2209)

สร้างชิ้นส่วนไฟเบอร์กล๊าสรถโดยสาร (2103–2209)


  0
เดินสายไฟฟ้ารถโดยสาร (2103-2210)

เดินสายไฟฟ้ารถโดยสาร (2103-2210)


  0
ปฏิบัติงานช่างเชื่อมโลหะ 1 (2103-4201)

ปฏิบัติงานช่างเชื่อมโลหะ 1 (2103-4201)


  0
ปฏิบัติงานช่างเชื่อมโลหะ 2 (2103-4202)

ปฏิบัติงานช่างเชื่อมโลหะ 2 (2103-4202)


  0
ปฏิบัติงานช่างเชื่อมโลหะ 3 (2103-4203)

ปฏิบัติงานช่างเชื่อมโลหะ 3 (2103-4203)


  0
ปฏิบัติงานช่างเชื่อมโลหะ 4 (2103-4204)

ปฏิบัติงานช่างเชื่อมโลหะ 4 (2103-4204)


  0
ปฏิบัติงานช่างเชื่อมโลหะ 5 (2103-4205)

ปฏิบัติงานช่างเชื่อมโลหะ 5 (2103-4205)


  0
ปฏิบัติงานช่างเชื่อมโลหะ 6 (2103-4206)

ปฏิบัติงานช่างเชื่อมโลหะ 6 (2103-4206)


  0
การแว่นตาเบื้องต้น (2116-2101)

การแว่นตาเบื้องต้น (2116-2101)


  0
วัสดุการแว่น (2116-2102)

วัสดุการแว่น (2116-2102)


  0
กายวิภาคของดวงตา (2116-2103)

กายวิภาคของดวงตา (2116-2103)


  0
สรีรวิทยาของดวงตา (2116-2104)

สรีรวิทยาของดวงตา (2116-2104)


  0
ความผิดปกติของการมองเห็น (2116-2105)

ความผิดปกติของการมองเห็น (2116-2105)


  0
ความผิดปกติของดวงตา (2116-2106)

ความผิดปกติของดวงตา (2116-2106)


  0
ทัศนศาสตร์ (2116-2107)

ทัศนศาสตร์ (2116-2107)


  0
เลนส์ 1 (2116-2108)

เลนส์ 1 (2116-2108)


  0
เลนส์ 2 (2116-2109)

เลนส์ 2 (2116-2109)


  0
เลนส์ 3 (2116-2110)

เลนส์ 3 (2116-2110)


  0
การผลิตเลนส์ (2116-2111)

การผลิตเลนส์ (2116-2111)


  0
การเลือกเลนส์ (2116-2112)

การเลือกเลนส์ (2116-2112)


  0
เลนส์สัมผัสเบื้องต้น (2116-2113)

เลนส์สัมผัสเบื้องต้น (2116-2113)


  0
การเคลือบสารป้องกันบนผิวเลนส์ (2116-2114)

การเคลือบสารป้องกันบนผิวเลนส์ (2116-2114)


  0
การประกอบแว่นตา 1 (2116-2115)

การประกอบแว่นตา 1 (2116-2115)


  0
การประกอบแว่นตา 2 (2116-2116)

การประกอบแว่นตา 2 (2116-2116)


  0
การประกอบแว่นตา 3 (2116-2117)

การประกอบแว่นตา 3 (2116-2117)


  0
การเลือกกรอบแว่นตา (2116-2118)

การเลือกกรอบแว่นตา (2116-2118)


  0
การซ่อมและดัดกรอบ (2116-2119)

การซ่อมและดัดกรอบ (2116-2119)


  0
การใช้เครื่องมือวัดสายตา (2116-2120)

การใช้เครื่องมือวัดสายตา (2116-2120)


  0
การผลิตกรอบแว่นตา (2116-2121)

การผลิตกรอบแว่นตา (2116-2121)


  0
การเจียระไนเลนส์ (2116-2122)

การเจียระไนเลนส์ (2116-2122)


  0
องค์ประกอบศิลป์ (2116-2123)

องค์ประกอบศิลป์ (2116-2123)


  0
งานชุบเคลือบผิวโลหะ (2116-2124)

งานชุบเคลือบผิวโลหะ (2116-2124)


  0
ปฏิบัติงานเทคนิคแว่นตาและเลนส์ 1 (2116-4101 )

ปฏิบัติงานเทคนิคแว่นตาและเลนส์ 1 (2116-4101 )


  0
ปฏิบัติงานเทคนิคแว่นตาและเลนส์ 2 (2116-4102)

ปฏิบัติงานเทคนิคแว่นตาและเลนส์ 2 (2116-4102)


  0
ปฏิบัติงานเทคนิคแว่นตาและเลนส์ 3 (2116-4103)

ปฏิบัติงานเทคนิคแว่นตาและเลนส์ 3 (2116-4103)


  0
ปฏิบัติงานเทคนิคแว่นตาและเลนส์ 4 (2116-4104)

ปฏิบัติงานเทคนิคแว่นตาและเลนส์ 4 (2116-4104)


  0
ปฏิบัติงานเทคนิคแว่นตาและเลนส์ 5 (2116-4105)

ปฏิบัติงานเทคนิคแว่นตาและเลนส์ 5 (2116-4105)


  0
ปฏิบัติงานเทคนิคแว่นตาและเลนส์ 6 (2116-4106)

ปฏิบัติงานเทคนิคแว่นตาและเลนส์ 6 (2116-4106)


  0
ดอกไม้สด 1 (2403 – 1001)

ดอกไม้สด 1 (2403 – 1001)


  0
ดอกไม้ประดิษฐ์ 1 (2403 – 1002)

ดอกไม้ประดิษฐ์ 1 (2403 – 1002)


  0
เย็บ ปัก ถัก (2403 – 1003)

เย็บ ปัก ถัก (2403 – 1003)


  0
การอนุบาลและดูแลเด็ก (2403 – 1004)

การอนุบาลและดูแลเด็ก (2403 – 1004)


  0
งานคหกรรมครบวงจร (2403 – 1005)

งานคหกรรมครบวงจร (2403 – 1005)


  0
ความรู้เกี่ยวกับผู้บริโภค (2403 – 1006)

ความรู้เกี่ยวกับผู้บริโภค (2403 – 1006)


  0
การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ด้วยกระดาษ (2403 – 1007)

การประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ด้วยกระดาษ (2403 – 1007)


  0
ดอกไม้สด 2 (2403 – 2001)

ดอกไม้สด 2 (2403 – 2001)


  0
ดอกไม้ประดิษฐ์ 2 (2403 – 2002)

ดอกไม้ประดิษฐ์ 2 (2403 – 2002)


  0
ใบตองและแกะสลัก 1 (2403 – 2003)

ใบตองและแกะสลัก 1 (2403 – 2003)


  0
ใบตองและแกะสลัก 2 (2403 – 2004)

ใบตองและแกะสลัก 2 (2403 – 2004)


  0
ของชำร่วย และของที่ระลึก 1 (2403 – 2005)

ของชำร่วย และของที่ระลึก 1 (2403 – 2005)


  0
ของชำร่วย และของที่ระลึก 2 (2403 – 2006)

ของชำร่วย และของที่ระลึก 2 (2403 – 2006)


  0
งานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม (2403 – 2007)

งานประดิษฐ์ตามสมัยนิยม (2403 – 2007)


  0
บรรจุภัณฑ์งานคหกรรม (2403 – 2008)

บรรจุภัณฑ์งานคหกรรม (2403 – 2008)


  0
ตุ๊กตา 1 (2403 – 2009)

ตุ๊กตา 1 (2403 – 2009)


  0
ตุ๊กตา 2 (2403 – 2010)

ตุ๊กตา 2 (2403 – 2010)


  0
เครื่องใช้ เครื่องตกแต่งบ้าน 1 (2403 – 2011)

เครื่องใช้ เครื่องตกแต่งบ้าน 1 (2403 – 2011)


  0
เครื่องใช้ เครื่องตกแต่งบ้าน 2 (2403 – 2012)

เครื่องใช้ เครื่องตกแต่งบ้าน 2 (2403 – 2012)


  0
งานเขียนลวดลายด้วยสี (2403 – 2013)

งานเขียนลวดลายด้วยสี (2403 – 2013)


  0
การบริบาลผู้สูงอายุ (2403 – 2101)

การบริบาลผู้สูงอายุ (2403 – 2101)


  0
เครื่องใช้เด็กอ่อน (2403 – 2102)

เครื่องใช้เด็กอ่อน (2403 – 2102)


  0
นันทนาการสำหรับเด็ก (2403 – 2103)

นันทนาการสำหรับเด็ก (2403 – 2103)


  0
บ้านและครอบครัว (2403 – 2104)

บ้านและครอบครัว (2403 – 2104)


  0
ความสัมพันธ์ในครอบครัว (2403 – 2105)

ความสัมพันธ์ในครอบครัว (2403 – 2105)


  0
อนามัยครอบครัวและเคหพยาบาล (2403 – 2106)

อนามัยครอบครัวและเคหพยาบาล (2403 – 2106)


  0
งานแม่บ้าน (2403 – 2107)

งานแม่บ้าน (2403 – 2107)


  0
นักวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ (2403 – 2108)

นักวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ (2403 – 2108)


  0
อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน (2403 – 2109)

อุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน (2403 – 2109)


  0
การจัดการร้านเสริมสวย (2403 – 2110)

การจัดการร้านเสริมสวย (2403 – 2110)


  0
การแต่งผม (2403 – 2111)

การแต่งผม (2403 – 2111)


  0
การแต่งหน้า (2403 – 2112)

การแต่งหน้า (2403 – 2112)


  0
การแต่งเล็บ (2403 – 2113)

การแต่งเล็บ (2403 – 2113)


  0
การนวดไทย (2403 – 2114)

การนวดไทย (2403 – 2114)


  0
การตลาดเพื่อการโรงแรม (2403-2301)

การตลาดเพื่อการโรงแรม (2403-2301)


  0
คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม (2403-2302)

คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม (2403-2302)


  0
งานแม่บ้านโรงแรม (2403-2303)

งานแม่บ้านโรงแรม (2403-2303)


  0
งานซักรีด (2403-2304)

งานซักรีด (2403-2304)


  0
คอมพิวเตอร์งานแม่บ้าน (2403-2305)

คอมพิวเตอร์งานแม่บ้าน (2403-2305)


  1

Re:คำอธิ ..


triples
ครัวและอุปกรณ์งานครัวโรงแรม (2403-2306)

ครัวและอุปกรณ์งานครัวโรงแรม (2403-2306)


  0
การประกอบอาหารโรงแรม (2403-2307)

การประกอบอาหารโรงแรม (2403-2307)


  0
ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร (2403-2308)

ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร (2403-2308)


  0
โภชนาการและอนามัยอาหาร (2403-2309)

โภชนาการและอนามัยอาหาร (2403-2309)


  0
แกะสลักผักและผลไม้ (2403-2310)

แกะสลักผักและผลไม้ (2403-2310)


  0
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม (2403-2311)

การบริการอาหารและเครื่องดื่ม (2403-2311)


  0
เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม (2403-2312)

เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม (2403-2312)


  0
ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง (2403-2313)

ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง (2403-2313)


  0
ไวน์และเหล้า (2403-2314)

ไวน์และเหล้า (2403-2314)


  0
การจัดแสดงอาหาร (2403-2315)

การจัดแสดงอาหาร (2403-2315)


  0
การจัดตกแต่งสถานที่ (2403-2316)

การจัดตกแต่งสถานที่ (2403-2316)


  0
การจัดประชุมสัมมนา (2403-2317)

การจัดประชุมสัมมนา (2403-2317)


  0
การจัดนิทรรศการ (2403-2318)

การจัดนิทรรศการ (2403-2318)


  0
การพัสดุโรงแรม (2403-2319)

การพัสดุโรงแรม (2403-2319)


  0
เอกสารงานโรงแรมและการเขียนรายงาน (2403-2320)

เอกสารงานโรงแรมและการเขียนรายงาน (2403-2320)


  0
เบเกอรี่ (2403-2321)

เบเกอรี่ (2403-2321)


  0
ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้า (2401 – 1001)

ภาษาอังกฤษเพื่อการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้า (2401 – 1001)


  0
พื้นฐานอุตสาหกรรมสิ่งทอ (2401 – 1002)

พื้นฐานอุตสาหกรรมสิ่งทอ (2401 – 1002)


  0
การใช้และการบำรุงรักษาจักร (2401 – 1003)

การใช้และการบำรุงรักษาจักร (2401 – 1003)


  0
การออกแบบเสื้อ (2401 – 1004)

การออกแบบเสื้อ (2401 – 1004)


  0
เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น (2401 – 1005)

เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น (2401 – 1005)


  0
เสื้อผ้าบุรุษเบื้องต้น (2401 – 1006)

เสื้อผ้าบุรุษเบื้องต้น (2401 – 1006)


  0
เสื้อผ้าเด็กเบื้องต้น (2401 – 1007)

เสื้อผ้าเด็กเบื้องต้น (2401 – 1007)


  0
ความปลอดภัย (2401 – 1008)

ความปลอดภัย (2401 – 1008)


  0
มนุษยสัมพันธ์ (2401 – 1009)

มนุษยสัมพันธ์ (2401 – 1009)


  0
การออกแบบลายทอ (2401 – 2001)

การออกแบบลายทอ (2401 – 2001)


  0
การย้อมสี (2401 – 2002)

การย้อมสี (2401 – 2002)


  0
การทอผ้าพื้นเมือง (2401 – 2003)

การทอผ้าพื้นเมือง (2401 – 2003)


  0
การตกแต่งสิ่งทอ (2401 – 2004)

การตกแต่งสิ่งทอ (2401 – 2004)


  0
การทดสอบสิ่งทอ (2401 – 2005)

การทดสอบสิ่งทอ (2401 – 2005)


  0
การพิมพ์ผ้า (2401 – 2006)

การพิมพ์ผ้า (2401 – 2006)


  0
การทำผ้าบาติก (2401 – 2007)

การทำผ้าบาติก (2401 – 2007)


  0
ศิลปะและวัฒนธรรมผ้าพื้นเมือง (2401 – 2008)

ศิลปะและวัฒนธรรมผ้าพื้นเมือง (2401 – 2008)


  0
ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง (2401 – 2009)

ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง (2401 – 2009)


  0
ศิลปะการแต่งกาย (2401 – 2101)

ศิลปะการแต่งกาย (2401 – 2101)


  0
การออกแบบเสื้อเพื่อการค้า (2401 – 2102)

การออกแบบเสื้อเพื่อการค้า (2401 – 2102)


  0
การวาดภาพแฟชั่น 1 (2401 – 2103)

การวาดภาพแฟชั่น 1 (2401 – 2103)


  0
การตัดเย็บเสื้อผ้าต้นแบบ (2401 – 2104)

การตัดเย็บเสื้อผ้าต้นแบบ (2401 – 2104)


  0
การจัดการธุรกิจแฟชั่น (2401 – 2105)

การจัดการธุรกิจแฟชั่น (2401 – 2105)


  0
ประวัติเครื่องแต่งกาย (2401 – 2106)

ประวัติเครื่องแต่งกาย (2401 – 2106)


  0
การนำเสนอผลงานแฟชั่น (2401 – 2107)

การนำเสนอผลงานแฟชั่น (2401 – 2107)


  0
การออกแบบเสื้อเด็ก (2401 – 2108)

การออกแบบเสื้อเด็ก (2401 – 2108)


  0
การวาดภาพแฟชั่น 2 (2401 – 2109)

การวาดภาพแฟชั่น 2 (2401 – 2109)


  0
กระโปรงสตรี (2401 – 2201)

กระโปรงสตรี (2401 – 2201)


  0
เสื้อสตรี (2401 – 2202)

เสื้อสตรี (2401 – 2202)


  0
ชุดติดกัน (2401 – 2203)

ชุดติดกัน (2401 – 2203)


  0
กางเกงสตรี (2401 – 2204)

กางเกงสตรี (2401 – 2204)


  0
พื้นฐานโครงสร้างแบบตัด (2401 – 2205)

พื้นฐานโครงสร้างแบบตัด (2401 – 2205)


  0
การตกแต่งเสื้อผ้า (2401 – 2206)

การตกแต่งเสื้อผ้า (2401 – 2206)


  0
ชุดไทย (2401 – 2207)

ชุดไทย (2401 – 2207)


  0
เสื้อเทเลอร์สตรี (2401 – 2208)

เสื้อเทเลอร์สตรี (2401 – 2208)


  0
เสื้อเพื่อการค้า (2401 – 2209)

เสื้อเพื่อการค้า (2401 – 2209)


  0
เสื้อบุรุษ (2401 – 2210)

เสื้อบุรุษ (2401 – 2210)


  0
เสื้อซาฟารี (2401 – 2211)

เสื้อซาฟารี (2401 – 2211)


  0
เสื้อพระราชทาน (2401 – 2212)

เสื้อพระราชทาน (2401 – 2212)


  0
เสื้อแจ๊คเก็ต (2401 – 2213)

เสื้อแจ๊คเก็ต (2401 – 2213)


  0
เสื้อเทเลอร์บุรุษ (2401 – 2214)

เสื้อเทเลอร์บุรุษ (2401 – 2214)


  0
กางเกงบุรุษ (2401 – 2215)

กางเกงบุรุษ (2401 – 2215)


  0
เสื้อผ้าเด็กก่อนวัยเรียน (2401 – 2216)

เสื้อผ้าเด็กก่อนวัยเรียน (2401 – 2216)


  0
เสื้อผ้าเด็กวัยเรียน (2401 – 2217)

เสื้อผ้าเด็กวัยเรียน (2401 – 2217)


  0
เสื้อผ้าวัยรุ่น (2401 – 2218)

เสื้อผ้าวัยรุ่น (2401 – 2218)


  0
พื้นฐานการเย็บระบบอุตสาหกรรม (2401 – 2301)

พื้นฐานการเย็บระบบอุตสาหกรรม (2401 – 2301)


  0
การทำแบบตัดอุตสาหกรรมเบื้องต้น (2401 – 2302)

การทำแบบตัดอุตสาหกรรมเบื้องต้น (2401 – 2302)


  0
การทำแบบตัดอุตสาหกรรม (2401 – 2303)

การทำแบบตัดอุตสาหกรรม (2401 – 2303)


  0
การวิเคราะห์วัสดุผลิตภัณฑ์ (2401 – 2304)

การวิเคราะห์วัสดุผลิตภัณฑ์ (2401 – 2304)


  0
การวางแบบตัดและการตัดระบบอุตสาหกรรม (2401 – 2305)

การวางแบบตัดและการตัดระบบอุตสาหกรรม (2401 – 2305)


  0
การเย็บระบบอุตสาหกรรม (2401 – 2306)

การเย็บระบบอุตสาหกรรม (2401 – 2306)


  0
การตกแต่งผลิตภัณฑ์สำเร็จ (2401 – 2307)

การตกแต่งผลิตภัณฑ์สำเร็จ (2401 – 2307)


  0
กฎหมายแรงงาน (2401 – 2308)

กฎหมายแรงงาน (2401 – 2308)


  0
ผ้าและการแต่งกาย (2400 – 0101)

ผ้าและการแต่งกาย (2400 – 0101)


  0
อาหารครอบครัว (2400 – 0102)

อาหารครอบครัว (2400 – 0102)


  0
ศิลปะและการออกแบบ (2400 – 0103)

ศิลปะและการออกแบบ (2400 – 0103)


  0
เศรษฐศาสตร์ครอบครัว (2400 – 0104)

เศรษฐศาสตร์ครอบครัว (2400 – 0104)


  0
ศิลปประดิษฐ์ (2400 – 0105)

ศิลปประดิษฐ์ (2400 – 0105)


  0
ธุรกิจบริการคหกรรม (2400 – 0106)

ธุรกิจบริการคหกรรม (2400 – 0106)


  0
มารยาทและการสมาคม (2400 - 0107)

มารยาทและการสมาคม (2400 - 0107)


  0
การสระผม (2404 – 1001)

การสระผม (2404 – 1001)


  0
การจัดแต่งทรงผม (2404 – 1002)

การจัดแต่งทรงผม (2404 – 1002)


  0
การดัดผม (2404 – 1003)

การดัดผม (2404 – 1003)


  0
การเกล้าผมเบื้องต้น (2404 – 1004)

การเกล้าผมเบื้องต้น (2404 – 1004)


  0
การดูแลผิวหน้า (2404 – 1005)

การดูแลผิวหน้า (2404 – 1005)


  0
การแต่งหน้าเบื้องต้น (2404 – 1006)

การแต่งหน้าเบื้องต้น (2404 – 1006)


  0
การจัดการธุรกิจร้านเสริมสวย (2404 – 1007)

การจัดการธุรกิจร้านเสริมสวย (2404 – 1007)


  0
การออกแบบทรงผมขั้นพื้นฐาน (2404 – 1008)

การออกแบบทรงผมขั้นพื้นฐาน (2404 – 1008)


  0
การตัดและซอยผม (2404 – 2101)

การตัดและซอยผม (2404 – 2101)


  0
การยืดผม (2404 – 2102)

การยืดผม (2404 – 2102)


  0
การตัดผมชาย (2404 – 2103)

การตัดผมชาย (2404 – 2103)


  0
การทำสีผม (2404 – 2104)

การทำสีผม (2404 – 2104)


  0
การเกล้าผมทรงสมัยนิยม (2404 – 2105)

การเกล้าผมทรงสมัยนิยม (2404 – 2105)


  0
การแต่งหน้าในโอกาสพิเศษ (2404 – 2106)

การแต่งหน้าในโอกาสพิเศษ (2404 – 2106)


  0
การประดิษฐ์เครื่องประดับผม (2404 – 2107)

การประดิษฐ์เครื่องประดับผม (2404 – 2107)


  0
การสุขาภิบาลอาหาร (2402 – 1001)

การสุขาภิบาลอาหาร (2402 – 1001)


  0
โภชนาการเบื้องต้น (2402 – 1002)

โภชนาการเบื้องต้น (2402 – 1002)


  0
หลักการประกอบอาหาร (2402 – 1003)

หลักการประกอบอาหาร (2402 – 1003)


  0
การถนอมและแปรรูปอาหาร 1 (2402 – 1004)

การถนอมและแปรรูปอาหาร 1 (2402 – 1004)


  0
การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม (2402 – 1005)

การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม (2402 – 1005)


  0
โภชนาการบุคคล (2402 – 2001)

โภชนาการบุคคล (2402 – 2001)


  0
อาหารเด็ก (2402 – 2002)

อาหารเด็ก (2402 – 2002)


  0
อาหารผู้สูงอายุ (2402 – 2003)

อาหารผู้สูงอายุ (2402 – 2003)


  0
โภชนบำบัด (2402 – 2004)

โภชนบำบัด (2402 – 2004)


  0
อาหารไทย (2402 – 2005)

อาหารไทย (2402 – 2005)


  0
อาหารท้องถิ่น (2402 – 2006)

อาหารท้องถิ่น (2402 – 2006)


  0
อาหารไทยยอดนิยม (2402 – 2007)

อาหารไทยยอดนิยม (2402 – 2007)


  0
อาหารว่าง (2402 – 2008)

อาหารว่าง (2402 – 2008)


  0
น้ำพริกและเครื่องจิ้ม (2402 – 2009)

น้ำพริกและเครื่องจิ้ม (2402 – 2009)


  0
อาหารมังสวิรัติ (2402 – 2010)

อาหารมังสวิรัติ (2402 – 2010)


  0
อาหารจำนวนมาก (2402 – 2011)

อาหารจำนวนมาก (2402 – 2011)


  0
อาหารนานาชาติ (2402 – 2012)

อาหารนานาชาติ (2402 – 2012)


  0
ขนมไทย (2402 – 2013)

ขนมไทย (2402 – 2013)


  0
ขนมไทยเพื่อการค้า (2402 – 2014)

ขนมไทยเพื่อการค้า (2402 – 2014)


  0
เครื่องดื่มและไอศกรีม (2402 – 2015)

เครื่องดื่มและไอศกรีม (2402 – 2015)


  0
ศิลปะการตกแต่งอาหารและโต๊ะอาหาร (2402 – 2016)

ศิลปะการตกแต่งอาหารและโต๊ะอาหาร (2402 – 2016)


  0
เบเกอรี่เบื้องต้น (2402 – 2017)

เบเกอรี่เบื้องต้น (2402 – 2017)


  0
เบเกอรี่เพื่อการค้า (2402 – 2018)

เบเกอรี่เพื่อการค้า (2402 – 2018)


  0
เค้กและการแต่งหน้าเค้ก (2402 – 2019)

เค้กและการแต่งหน้าเค้ก (2402 – 2019)


  0
การบรรจุภัณฑ์อาหาร (2402 – 2020)

การบรรจุภัณฑ์อาหาร (2402 – 2020)


  0
เทคนิคการสาธิต (2402 – 2021)

เทคนิคการสาธิต (2402 – 2021)


  0
การจัดการร้านอาหาร (2402 – 2022)

การจัดการร้านอาหาร (2402 – 2022)


  0
การใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจอาหาร (2402 – 2023)

การใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจอาหาร (2402 – 2023)


  0
ภาษาอังกฤษเพื่องานอาหารและโภชนาการ (2402 – 2024)

ภาษาอังกฤษเพื่องานอาหารและโภชนาการ (2402 – 2024)


  0
การถนอมและแปรรูปอาหาร 2 (2402 – 2101)

การถนอมและแปรรูปอาหาร 2 (2402 – 2101)


  0
การแปรรูปเนื้อสัตว์ (2402 – 2102)

การแปรรูปเนื้อสัตว์ (2402 – 2102)


  0
การแปรรูปผักและผลไม้ (2402 – 2103)

การแปรรูปผักและผลไม้ (2402 – 2103)


  0
การแปรรูปธัญพืช (2402 – 2104)

การแปรรูปธัญพืช (2402 – 2104)


  0
การแปรรูปน้ำนม (2402 – 2105)

การแปรรูปน้ำนม (2402 – 2105)


  0
การแปรรูปสัตว์น้ำ (2402 – 2106)

การแปรรูปสัตว์น้ำ (2402 – 2106)


  0
ผลิตภัณฑ์อาหารหมัก (2402 – 2107)

ผลิตภัณฑ์อาหารหมัก (2402 – 2107)


  0
วิทยาศาสตร์การอาหาร (2402 – 2108)

วิทยาศาสตร์การอาหาร (2402 – 2108)


  0
สารเจือปนอาหาร (2402 – 2109)

สารเจือปนอาหาร (2402 – 2109)


  0
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (2402 – 2110)

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (2402 – 2110)


  0
งานเครื่องยนต์เบื้องต้น (2100-1006)

งานเครื่องยนต์เบื้องต้น (2100-1006)


  0
งานเครื่องมือกลเบื้องต้น (2100-1007)

งานเครื่องมือกลเบื้องต้น (2100-1007)


  0
การประมงทั่วไป (2600-1001)

การประมงทั่วไป (2600-1001)


  0
ประมงทะเลเบื้องต้น (2601-2111)

ประมงทะเลเบื้องต้น (2601-2111)


  0
การจัดการวัตถุดิบสัตว์น้ำ (2600-1003)

การจัดการวัตถุดิบสัตว์น้ำ (2600-1003)


  0
มลพิษทางทะเล (2603-1001)

มลพิษทางทะเล (2603-1001)


  0
ความปลอดภัยในเรือ (2603-1002)

ความปลอดภัยในเรือ (2603-1002)


  0
ดาราศาสตร์เพื่อการเดินเรือเบื้องต้น (2603-1003)

ดาราศาสตร์เพื่อการเดินเรือเบื้องต้น (2603-1003)


  0
อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น (2603-1004)

อุตุนิยมวิทยาเบื้องต้น (2603-1004)


  0
วิทยุและการสื่อสารเบื้องต้น (2603-1005)

วิทยุและการสื่อสารเบื้องต้น (2603-1005)


  0
กฎหมายเกี่ยวกับการเดินเรือ (2603-1006)

กฎหมายเกี่ยวกับการเดินเรือ (2603-1006)


  0
หลักการเดินเรือ (2603-1007)

หลักการเดินเรือ (2603-1007)


  0
เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (2001-1001)

เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น (2001-1001)


  0
งานประมงอวนล้อม (2603-2101)

งานประมงอวนล้อม (2603-2101)


  0
งานประมงอวนลาก (2603-2102)

งานประมงอวนลาก (2603-2102)


  0
การเรือ (2603-2103)

การเรือ (2603-2103)


  0
สถาบันทางเรือ-การประมง (2603-2104)

สถาบันทางเรือ-การประมง (2603-2104)


  0
การเดินเรือชายฝั่ง (2603-2105)

การเดินเรือชายฝั่ง (2603-2105)


  0
เครื่องมือประมง (2603-2106)

เครื่องมือประมง (2603-2106)


  0
เรือและการทรงตัวของเรือ (2603-2107)

เรือและการทรงตัวของเรือ (2603-2107)


  0
การเดินเรือเพื่อทำการประมง (2603-2108)

การเดินเรือเพื่อทำการประมง (2603-2108)


  0
เครื่องทำความเย็นและห้องเย็น (2603-2109)

เครื่องทำความเย็นและห้องเย็น (2603-2109)


  0
การตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น (2603-2110)

การตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น (2603-2110)


  0
การอนุรักษ์ทรัพยากรประมง (2603-2111)

การอนุรักษ์ทรัพยากรประมง (2603-2111)


  0
การพัฒนาความเป็นผู้นำเกษตรกรในอนาคต (2500-1001)

การพัฒนาความเป็นผู้นำเกษตรกรในอนาคต (2500-1001)


  0
ช่างประมงเบื้องต้น (2600-1002)

ช่างประมงเบื้องต้น (2600-1002)


  0
สารเจือปนในอาหาร (2501-2309)

สารเจือปนในอาหาร (2501-2309)


  0
โภชนาการอาหาร (2602-1001)

โภชนาการอาหาร (2602-1001)


  0
การแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้น (2602-1002)

การแปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้น (2602-1002)


  0
ปฏิบัติงานพื้นฐานการแปรรูปสัตว์น้ำ 1 (2602-1003)

ปฏิบัติงานพื้นฐานการแปรรูปสัตว์น้ำ 1 (2602-1003)


  0
ปฏิบัติงานพื้นฐานการแปรรูปสัตว์น้ำ 2 (2602-1004)

ปฏิบัติงานพื้นฐานการแปรรูปสัตว์น้ำ 2 (2602-1004)


  0
การแปรรูปสัตว์น้ำโดยการทำแห้ง (2602-2101)

การแปรรูปสัตว์น้ำโดยการทำแห้ง (2602-2101)


  0
การแปรรูปสัตว์น้ำโดยการหมักดอง (2602-2102)

การแปรรูปสัตว์น้ำโดยการหมักดอง (2602-2102)


  0
การแปรรูปสัตว์น้ำโดยการใช้ความเย็น (2602-2103)

การแปรรูปสัตว์น้ำโดยการใช้ความเย็น (2602-2103)


  0
การแปรรูปสัตว์น้ำโดยการใช้ความร้อน (2602-2104)

การแปรรูปสัตว์น้ำโดยการใช้ความร้อน (2602-2104)


  0
การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือจากการผลิต (2602-2105)

การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือจากการผลิต (2602-2105)


  0
การแช่แข็งผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (2602-2201)

การแช่แข็งผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (2602-2201)


  0
การผลิตเนื้อปลาบดแช่แข็ง (2602-2202)

การผลิตเนื้อปลาบดแช่แข็ง (2602-2202)


  0
การผลิตเนื้อปูเทียม (2602-2203)

การผลิตเนื้อปูเทียม (2602-2203)


  0
การผลิตผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากซูริมิ (2602-2204)

การผลิตผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากซูริมิ (2602-2204)


  0
การบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ (2602-2205)

การบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ (2602-2205)


  0
การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ (2602-2206)

การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ (2602-2206)


  0
เครื่องมือและเครื่องจักรกลในโรงงานแปรรูปอาหาร (2602-2207)

เครื่องมือและเครื่องจักรกลในโรงงานแปรรูปอาหาร (2602-2207)


  0
การสุขาภิบาลโรงงานแปรรูปอาหาร (2602-2208)

การสุขาภิบาลโรงงานแปรรูปอาหาร (2602-2208)


  0
การตลาดสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (2602-2209)

การตลาดสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (2602-2209)


  0
เทคนิคการบริหารงานคุณภาพอุตสาหกรรมอาหาร (2602-2210)

เทคนิคการบริหารงานคุณภาพอุตสาหกรรมอาหาร (2602-2210)


  0
มาตรฐานคุณภาพการแปรรูปสัตว์น้ำ (2602-2211)

มาตรฐานคุณภาพการแปรรูปสัตว์น้ำ (2602-2211)


  0
โครงการ (2602-5001)

โครงการ (2602-5001)


  0
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น (2601-1001)

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น (2601-1001)


  0
ระบบชลประทานเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น (2601-1002)

ระบบชลประทานเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น (2601-1002)


  0
ชีววิทยาของปลา (2601-1003)

ชีววิทยาของปลา (2601-1003)


  0
ปฏิบัติงานประมง 1 (2601-1004)

ปฏิบัติงานประมง 1 (2601-1004)


  0
ปฏิบัติงานประมง 2 (2601-1005)

ปฏิบัติงานประมง 2 (2601-1005)


  0
ปฏิบัติงานประมง 3 (2601-1006)

ปฏิบัติงานประมง 3 (2601-1006)


  0
การเพาะพันธุ์ปลา (2601-2101)

การเพาะพันธุ์ปลา (2601-2101)


  0
การเลี้ยงปลา (2601-2102)

การเลี้ยงปลา (2601-2102)


  0
การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม (2601-2103)

การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม (2601-2103)


  0
การเพาะพันธุ์กุ้ง (2601-2104)

การเพาะพันธุ์กุ้ง (2601-2104)


  0
การเลี้ยงกุ้ง (2601-2105)

การเลี้ยงกุ้ง (2601-2105)


  0
การเลี้ยงหอย (2601-2106)

การเลี้ยงหอย (2601-2106)


  0
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (2601-2107)

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (2601-2107)


  0
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (2601-2108)

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (2601-2108)


  0
การขยายพันธุ์ไม้น้ำ (2601-2109)

การขยายพันธุ์ไม้น้ำ (2601-2109)


  0
การผลิตอาหารสัตว์น้ำ (2601-2110)

การผลิตอาหารสัตว์น้ำ (2601-2110)


  0
เคมีพื้นฐาน (2802-2101)

เคมีพื้นฐาน (2802-2101)


  0
เคมีคำนวณ (2802-2102)

เคมีคำนวณ (2802-2102)


  0
อินทรีย์เคมีเบื้องต้น (2802-2103)

อินทรีย์เคมีเบื้องต้น (2802-2103)


  0
การเตรียมวัสดุงานสิ่งทอ (2802-2104)

การเตรียมวัสดุงานสิ่งทอ (2802-2104)


  0
การย้อมสีใยเซลลูโลส 1 (2802-2105)

การย้อมสีใยเซลลูโลส 1 (2802-2105)


  0
การย้อมสีใยเซลลูโลส 2 (2802-2106)

การย้อมสีใยเซลลูโลส 2 (2802-2106)


  0
การย้อมสีใยโปรตีน (2802-2107)

การย้อมสีใยโปรตีน (2802-2107)


  0
การย้อมสีใยประดิษฐ์ (2802-2108)

การย้อมสีใยประดิษฐ์ (2802-2108)


  0
การพิมพ์สิ่งทอ 1 (2802-2109)

การพิมพ์สิ่งทอ 1 (2802-2109)


  0
การพิมพ์สิ่งทอ 2 (2802-2110)

การพิมพ์สิ่งทอ 2 (2802-2110)


  0
การตกแต่งสำเร็จ (2802-2111)

การตกแต่งสำเร็จ (2802-2111)


  0
เครื่องจักรย้อมสี (2802-2112)

เครื่องจักรย้อมสี (2802-2112)


  0
การย้อมสีใยผสม (2802-2113)

การย้อมสีใยผสม (2802-2113)


  0
การผสมสีและการเทียบสี (2802-2114)

การผสมสีและการเทียบสี (2802-2114)


  0
การผลิตผ้า (2802-2115)

การผลิตผ้า (2802-2115)


  0
วิศวกรรมเคมีสิ่งทอพื้นฐาน (2802-2116)

วิศวกรรมเคมีสิ่งทอพื้นฐาน (2802-2116)


  0
เคมีประยุกต์ในงานสิ่งทอ (2802-2117)

เคมีประยุกต์ในงานสิ่งทอ (2802-2117)


  0
การทำผลิตภัณฑ์มัดย้อม (2802-2118)

การทำผลิตภัณฑ์มัดย้อม (2802-2118)


  0
การทำผลิตภัณฑ์บาติก (2802-2119)

การทำผลิตภัณฑ์บาติก (2802-2119)


  0
การออกแบบลายพิมพ์ (2802-2120)

การออกแบบลายพิมพ์ (2802-2120)


  0
เคมีอุตสาหกรรม (2802-2121)

เคมีอุตสาหกรรม (2802-2121)


  0
ปฏิบัติงานเคมีสิ่งทอ 1 (2802-4101)

ปฏิบัติงานเคมีสิ่งทอ 1 (2802-4101)


  0
ปฏิบัติงานเคมีสิ่งทอ 2 (2802-4102)

ปฏิบัติงานเคมีสิ่งทอ 2 (2802-4102)


  0
ปฏิบัติงานเคมีสิ่งทอ 3 (2802-4103)

ปฏิบัติงานเคมีสิ่งทอ 3 (2802-4103)


  0
ปฏิบัติงานเคมีสิ่งทอ 4 (2802-4104)

ปฏิบัติงานเคมีสิ่งทอ 4 (2802-4104)


  0
ปฏิบัติงานเคมีสิ่งทอ 5 (2802-4105)

ปฏิบัติงานเคมีสิ่งทอ 5 (2802-4105)


  0
ปฏิบัติงานเคมีสิ่งทอ 6 (2802-4106)

ปฏิบัติงานเคมีสิ่งทอ 6 (2802-4106)


  0
การทอผ้าพื้นเมือง (2801-2101)

การทอผ้าพื้นเมือง (2801-2101)


  0
งานเตรียมการทอ (2801-2102)

งานเตรียมการทอ (2801-2102)


  0
การทอผ้าด้วยเครื่องจักร 1 (2801-2103)

การทอผ้าด้วยเครื่องจักร 1 (2801-2103)


  0
การทอผ้าด้วยเครื่องจักร 2 (2801-2104)

การทอผ้าด้วยเครื่องจักร 2 (2801-2104)


  0
การทอผ้าด้วยเครื่องจักร 3 (2801-2105)

การทอผ้าด้วยเครื่องจักร 3 (2801-2105)


  0
การถักผ้า (2801-2106)

การถักผ้า (2801-2106)


  0
การปั่นด้าย (2801-2107)

การปั่นด้าย (2801-2107)


  0
การออกแบบโครงสร้างผ้าทอ (2801-2108)

การออกแบบโครงสร้างผ้าทอ (2801-2108)


  0
การออกแบบโครงสร้างผ้าถัก (2801-2109)

การออกแบบโครงสร้างผ้าถัก (2801-2109)


  0
โครงสร้างเส้นด้าย (2801-2110)

โครงสร้างเส้นด้าย (2801-2110)


  0
การย้อมสีเบื้องต้น (2801-2111)

การย้อมสีเบื้องต้น (2801-2111)


  0
การควบคุมคุณภาพสิ่งทอ (2801-2112)

การควบคุมคุณภาพสิ่งทอ (2801-2112)


  0
การถอดประกอบเครื่องจักรสิ่งทอ (2801-2113)

การถอดประกอบเครื่องจักรสิ่งทอ (2801-2113)


  0
การบำรุงรักษาเครื่องจักรสิ่งทอ (2801-2114)

การบำรุงรักษาเครื่องจักรสิ่งทอ (2801-2114)


  0
การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในการออกแบบสิ่งทอ (2801-2115)

การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในการออกแบบสิ่งทอ (2801-2115)


  0
คณิตศาสตร์เครื่องกล (2801-2116)

คณิตศาสตร์เครื่องกล (2801-2116)


  0
กลศาสตร์เครื่องกล (2801-2117)

กลศาสตร์เครื่องกล (2801-2117)


  0
ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสิ่งทอ 1 (2801-4101)

ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสิ่งทอ 1 (2801-4101)


  0
ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสิ่งทอ 2 (2801-4102)

ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสิ่งทอ 2 (2801-4102)


  0
ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสิ่งทอ 3 (2801-4103)

ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสิ่งทอ 3 (2801-4103)


  0
ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสิ่งทอ 4 (2801-4104)

ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสิ่งทอ 4 (2801-4104)


  0
ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสิ่งทอ 5 (2801-4105)

ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสิ่งทอ 5 (2801-4105)


  0
ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสิ่งทอ 6 (2801-4106)

ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสิ่งทอ 6 (2801-4106)


  0
ศิลปการออกแบบ (2803-2101)

ศิลปการออกแบบ (2803-2101)


  0
การบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ (2803-2102)

การบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ (2803-2102)


  0
การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น (2803-2103)

การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น (2803-2103)


  0
การออกแบบเสื้อผ้า 1 (2803-2104)

การออกแบบเสื้อผ้า 1 (2803-2104)


  0
การเย็บระบบอุตสาหกรรม 1 (2803-2105)

การเย็บระบบอุตสาหกรรม 1 (2803-2105)


  0
อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสตรี 1 (2803-2106)

อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสตรี 1 (2803-2106)


  0
อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสตรี 2 (2803-2107)

อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสตรี 2 (2803-2107)


  0
อุตสาหกรรมเสื้อผ้าชาย 1 (2803-2108)

อุตสาหกรรมเสื้อผ้าชาย 1 (2803-2108)


  0
อุตสาหกรรมเสื้อผ้าชาย 2 (2803-2109)

อุตสาหกรรมเสื้อผ้าชาย 2 (2803-2109)


  0
อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเด็ก (2803-2110)

อุตสาหกรรมเสื้อผ้าเด็ก (2803-2110)


  0
อุตสาหกรรมผ้ายืด (2803-2111)

อุตสาหกรรมผ้ายืด (2803-2111)


  0
การออกแบบเสื้อผ้า 2 (2803-2112)

การออกแบบเสื้อผ้า 2 (2803-2112)


  0
การทำแบบตัด (2803-2113)

การทำแบบตัด (2803-2113)


  0
การปรับขนาดและการวางแบบตัด (2803-2114)

การปรับขนาดและการวางแบบตัด (2803-2114)


  0
เทคนิคการตัดเย็บ (2803-2115)

เทคนิคการตัดเย็บ (2803-2115)


  0
การวางแผนการผลิต (2803-2116)

การวางแผนการผลิต (2803-2116)


  0
การเย็บระบบอุตสาหกรรม 2 (2803-2117)

การเย็บระบบอุตสาหกรรม 2 (2803-2117)


  0
การตัดเย็บเสื้อตัวอย่าง (2803-2118)

การตัดเย็บเสื้อตัวอย่าง (2803-2118)


  0
อุตสาหกรรมชุดนอน (2803-2119)

อุตสาหกรรมชุดนอน (2803-2119)


  0
อุตสาหกรรมชุดชั้นใน (2803-2120)

อุตสาหกรรมชุดชั้นใน (2803-2120)


  0
ผลิตภัณฑ์จากผ้า (2803-2121)

ผลิตภัณฑ์จากผ้า (2803-2121)


  0
การตัดเย็บเสื้อแจ็กเก็ต (2803-2122 )

การตัดเย็บเสื้อแจ็กเก็ต (2803-2122 )


  0
อุตสาหกรรมเสื้อผ้ายีนส์ (2803-2123)

อุตสาหกรรมเสื้อผ้ายีนส์ (2803-2123)


  0
การทำเสื้อเทเลอร์ (2803-2124)

การทำเสื้อเทเลอร์ (2803-2124)


  0
ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป 1 (2803-4101)

ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป 1 (2803-4101)


  0
ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป 2 (2803-4102)

ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป 2 (2803-4102)


  0
ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป 3 (2803-4103)

ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป 3 (2803-4103)


  0
ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป 4 (2803-4104)

ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป 4 (2803-4104)


  0
ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป 5 (2803-4105)

ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป 5 (2803-4105)


  0
ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป 6 (2803-4106)

ปฏิบัติงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป 6 (2803-4106)


  0
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (2701 – 1001)

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (2701 – 1001)


  0
การพัฒนาบุคลิกภาพ (2701 – 1002)

การพัฒนาบุคลิกภาพ (2701 – 1002)


  0
ศิลปวัฒนธรรมไทย (2701 – 1003)

ศิลปวัฒนธรรมไทย (2701 – 1003)


  0
ศิลปะการให้บริการ (2701 – 1004)

ศิลปะการให้บริการ (2701 – 1004)


  0
พฤติกรรมนักท่องเที่ยว (2701 – 1005)

พฤติกรรมนักท่องเที่ยว (2701 – 1005)


  0
การตลาดเพื่อการท่องเที่ยว (2701 – 1006)

การตลาดเพื่อการท่องเที่ยว (2701 – 1006)


  0
ระบบสารสนเทศในงานอาชีพ (2701 – 1007)

ระบบสารสนเทศในงานอาชีพ (2701 – 1007)


  0
การโรงแรม (2701 – 2101)

การโรงแรม (2701 – 2101)


  0
ความปลอดภัยในโรงแรม (2701 – 2102)

ความปลอดภัยในโรงแรม (2701 – 2102)


  0
การตลาดเพื่อการโรงแรม (2701 – 2103)

การตลาดเพื่อการโรงแรม (2701 – 2103)


  0
คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม (2701 – 2104)

คอมพิวเตอร์ในงานโรงแรม (2701 – 2104)


  0
งานส่วนหน้าโรงแรม (2701 – 2105)

งานส่วนหน้าโรงแรม (2701 – 2105)


  0
คอมพิวเตอร์งานส่วนหน้าโรงแรม (2701 – 2106)

คอมพิวเตอร์งานส่วนหน้าโรงแรม (2701 – 2106)


  0
งานแม่บ้านโรงแรม (2701 – 2107)

งานแม่บ้านโรงแรม (2701 – 2107)


  0
งานซักรีด (2701 – 2108)

งานซักรีด (2701 – 2108)


  0
การจัดดอกไม้ (2701 – 2109)

การจัดดอกไม้ (2701 – 2109)


  0
คอมพิวเตอร์งานแม่บ้าน (2701 – 2110)

คอมพิวเตอร์งานแม่บ้าน (2701 – 2110)


  1

Re:คำอธิ ..


triples
ครัวและอุปกรณ์งานครัวโรงแรม (2701 - 2111)

ครัวและอุปกรณ์งานครัวโรงแรม (2701 - 2111)


  0
การเตรียมอาหาร (2701 – 2112)

การเตรียมอาหาร (2701 – 2112)


  0
การประกอบอาหารโรงแรม (2701 – 2113)

การประกอบอาหารโรงแรม (2701 – 2113)


  0
ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร (2701 – 2114)

ศิลปะการจัดตกแต่งอาหาร (2701 – 2114)


  0
โภชนาการและอนามัยอาหาร (2701 – 2115)

โภชนาการและอนามัยอาหาร (2701 – 2115)


  0
แกะสลักผักและผลไม้ (2701 – 2116)

แกะสลักผักและผลไม้ (2701 – 2116)


  0
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม (2701 – 2117)

การบริการอาหารและเครื่องดื่ม (2701 – 2117)


  0
เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม (2701 – 2118)

เครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม (2701 – 2118)


  0
ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง (2701 – 2119)

ภัตตาคารและการจัดเลี้ยง (2701 – 2119)


  0
ไวน์และเหล้า (2701 – 2120)

ไวน์และเหล้า (2701 – 2120)


  0
การจัดแสดงอาหาร (2701 – 2121)

การจัดแสดงอาหาร (2701 – 2121)


  0
การจัดตกแต่งสถานที่ (2701 - 2122)

การจัดตกแต่งสถานที่ (2701 - 2122)


  0
การจัดประชุมสัมมนา (2701 – 2123)

การจัดประชุมสัมมนา (2701 – 2123)


  0
การจัดนิทรรศการ (2701 – 2124)

การจัดนิทรรศการ (2701 – 2124)


  0
การพัสดุโรงแรม (2701 –2125)

การพัสดุโรงแรม (2701 –2125)


  0
เอกสารงานโรงแรมและการเขียนรายงาน (2701 – 2126)

เอกสารงานโรงแรมและการเขียนรายงาน (2701 – 2126)


  0
เบเกอรี่ (2701 – 2127)

เบเกอรี่ (2701 – 2127)


  0
ธุรกิจท่องเที่ยว (2701 – 2201)

ธุรกิจท่องเที่ยว (2701 – 2201)


  0
ทรัพยากรท่องเที่ยวภาคเหนือและภาคตะวันตก (2701 – 2202)

ทรัพยากรท่องเที่ยวภาคเหนือและภาคตะวันตก (2701 – 2202)


  0
ทรัพยากรท่องเที่ยวภาคกลางและภาคตะวันออก (2701 – 2203)

ทรัพยากรท่องเที่ยวภาคกลางและภาคตะวันออก (2701 – 2203)


  0
ทรัพยากรท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2701 – 2204)

ทรัพยากรท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2701 – 2204)


  0
ทรัพยากรท่องเที่ยวภาคใต้ (2701 – 2205)

ทรัพยากรท่องเที่ยวภาคใต้ (2701 – 2205)


  0
มัคคุเทศก์ (2701 – 2206)

มัคคุเทศก์ (2701 – 2206)


  0
ธุรกิจขนส่ง (2701 – 2207)

ธุรกิจขนส่ง (2701 – 2207)


  0
ศิลปกรรมไทย (2701 – 2208)

ศิลปกรรมไทย (2701 – 2208)


  0
ธุรกิจที่พัก (2701 – 2209)

ธุรกิจที่พัก (2701 – 2209)


  0
การจัดอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการท่องเที่ยว (2701 – 2210)

การจัดอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการท่องเที่ยว (2701 – 2210)


  0
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (2701 – 2211)

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (2701 – 2211)


  0
นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว (2701 – 2212)

นันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว (2701 – 2212)


  0
การปฏิบัติงานจัดนำเที่ยว (2701 – 2213)

การปฏิบัติงานจัดนำเที่ยว (2701 – 2213)


  0
การถ่ายภาพเบื้องต้น (2701 – 2214)

การถ่ายภาพเบื้องต้น (2701 – 2214)


  0
ปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 (2701 – 2215)

ปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 (2701 – 2215)


  0
ปฏิบัติงานวิชาชีพ 2 (2701 – 2216)

ปฏิบัติงานวิชาชีพ 2 (2701 – 2216)


  0
ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองและของที่ระลึก (2701 – 2217)

ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองและของที่ระลึก (2701 – 2217)


  0
ความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว (2701 – 2218)

ความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว (2701 – 2218)


  0
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (2701 – 2219)

การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (2701 – 2219)


  0
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (2701 – 2220)

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (2701 – 2220)


  0
ปฏิบัติงานเกษตร (2500-1002)

ปฏิบัติงานเกษตร (2500-1002)


  0
ทักษะวิชาชีพเกษตร (2500-1003)

ทักษะวิชาชีพเกษตร (2500-1003)


  0
การใช้แทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงการเกษตร (2501-1001)

การใช้แทรกเตอร์และเครื่องทุ่นแรงการเกษตร (2501-1001)


  0
การขับเคลื่อนยานพาหนะ (2501-1002)

การขับเคลื่อนยานพาหนะ (2501-1002)


  0
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานอาชีพ (2501-1003)

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานอาชีพ (2501-1003)


  0
หลักพืชกรรม (2501-1004)

หลักพืชกรรม (2501-1004)


  0
หลักการเลี้ยงสัตว์ (2501-1005)

หลักการเลี้ยงสัตว์ (2501-1005)


  0
อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น (2501-1006)

อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น (2501-1006)


  0
ช่างเกษตรเบื้องต้น (2501-1007)

ช่างเกษตรเบื้องต้น (2501-1007)


  0
การผลิตพืชผัก (2501-2101)

การผลิตพืชผัก (2501-2101)


  0
การผลิตพืชไร่ (2501-2102)

การผลิตพืชไร่ (2501-2102)


  0
การผลิตไม้ผลไม้ยืนต้น (2501-2103)

การผลิตไม้ผลไม้ยืนต้น (2501-2103)


  0
การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ (2501-2104)

การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ (2501-2104)


  0
การผลิตเห็ด (2501-2105)

การผลิตเห็ด (2501-2105)


  0
การผลิตพืชสมุนไพร (2501-2106)

การผลิตพืชสมุนไพร (2501-2106)


  0
การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม (2501-2107)

การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม (2501-2107)


  0
การจัดและดูแลสวน (2501-2108)

การจัดและดูแลสวน (2501-2108)


  0
การผลิตสารชีวภาพเพื่อการเกษตร (2501-2109)

การผลิตสารชีวภาพเพื่อการเกษตร (2501-2109)


  0
การผลิตสัตว์ปีก (2501-2201)

การผลิตสัตว์ปีก (2501-2201)


  0
การผลิตสุกร (2501-2202)

การผลิตสุกร (2501-2202)


  0
การผลิตโค (2501-2203)

การผลิตโค (2501-2203)


  0
การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ (2501-2204)

การเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ (2501-2204)


  0
การเลี้ยงสัตว์น้ำ (2501-2205)

การเลี้ยงสัตว์น้ำ (2501-2205)


  0
การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก (2501-2206)

การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก (2501-2206)


  0
การเลี้ยงนกกระจอกเทศ (2501-2207)

การเลี้ยงนกกระจอกเทศ (2501-2207)


  0
การเลี้ยงกระต่าย (2501-2208)

การเลี้ยงกระต่าย (2501-2208)


  0
การเลี้ยงแพะและแกะ (2501-2209)

การเลี้ยงแพะและแกะ (2501-2209)


  0
การเลี้ยงกวาง (2501-2210)

การเลี้ยงกวาง (2501-2210)


  0
การเลี้ยงกระบือ (2501-2211)

การเลี้ยงกระบือ (2501-2211)


  0
การผลิตพืชอาหารสัตว์ (2501-2212)

การผลิตพืชอาหารสัตว์ (2501-2212)


  0
การผลิตอาหารสัตว์ (2501-2213)

การผลิตอาหารสัตว์ (2501-2213)


  0
ผลิตภัณฑ์พืช (2501-2301)

ผลิตภัณฑ์พืช (2501-2301)


  0
ผลิตภัณฑ์สัตว์ (2501-2302)

ผลิตภัณฑ์สัตว์ (2501-2302)


  0
ผลิตภัณฑ์นม (2501-2303)

ผลิตภัณฑ์นม (2501-2303)


  0
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (2501-2304)

ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (2501-2304)


  0
ผลิตภัณฑ์เห็ด (2501-2305)

ผลิตภัณฑ์เห็ด (2501-2305)


  0
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (2501-2306)

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร (2501-2306)


  0
ผลิตภัณฑ์ธัญพืช (2501-2307)

ผลิตภัณฑ์ธัญพืช (2501-2307)


  0
การจัดการผลผลิตเพื่อการแปรรูป (2501-2308)

การจัดการผลผลิตเพื่อการแปรรูป (2501-2308)


  0
การชำแหละสัตว์ (2501-2310)

การชำแหละสัตว์ (2501-2310)


  0
เครื่องยนต์เล็ก (2501-2401)

เครื่องยนต์เล็ก (2501-2401)


  0
เครื่องทุ่นแรงฟาร์ม (2501-2402)

เครื่องทุ่นแรงฟาร์ม (2501-2402)


  0
ไฟฟ้าในฟาร์ม (2501-2403)

ไฟฟ้าในฟาร์ม (2501-2403)


  0
ช่างเชื่อมโลหะ (2501-2404)

ช่างเชื่อมโลหะ (2501-2404)


  0
ช่างสำรวจเบื้องต้น (2501-2405)

ช่างสำรวจเบื้องต้น (2501-2405)


  0
ช่างก่อสร้างเบื้องต้น (2501-2406)

ช่างก่อสร้างเบื้องต้น (2501-2406)


  0
เครื่องต้นกำลังและการถ่ายทอดกำลัง (2501-2407)

เครื่องต้นกำลังและการถ่ายทอดกำลัง (2501-2407)


  0
การชลประทานเพื่อการเกษตร (2501-2408)

การชลประทานเพื่อการเกษตร (2501-2408)


  0
เครื่องมือการทำนา (2501-2409)

เครื่องมือการทำนา (2501-2409)


  0
รถไถเดินตาม (2501-2410)

รถไถเดินตาม (2501-2410)


  0
เครื่องสูบน้ำ (2501-2411)

เครื่องสูบน้ำ (2501-2411)


  0
การวางระบบน้ำเพื่อการเกษตร (2501-2412)

การวางระบบน้ำเพื่อการเกษตร (2501-2412)


  0
การจัดการดิน (2501-2413)

การจัดการดิน (2501-2413)


  0
อุปกรณ์ไฟฟ้าในฟาร์ม (2501-2414)

อุปกรณ์ไฟฟ้าในฟาร์ม (2501-2414)


  0
เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมเบื้องต้น (2501-2415)

เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมเบื้องต้น (2501-2415)


  0
การสร้างและซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร (2501-2416)

การสร้างและซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร (2501-2416)


  0
การเกษตรแบบผสมผสาน (2501-2501)

การเกษตรแบบผสมผสาน (2501-2501)


  0
การจัดการฟาร์ม (2501-2502)

การจัดการฟาร์ม (2501-2502)


  0
โครงการเพาะพันธุ์ปลา (2501-2259)

โครงการเพาะพันธุ์ปลา (2501-2259)


  0
โครงการเลี้ยงปลา (2501-2260)

โครงการเลี้ยงปลา (2501-2260)


  0
การเพาะเลี้ยงไรแดง (2501-2601)

การเพาะเลี้ยงไรแดง (2501-2601)


  0
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ (2300-0101)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะ (2300-0101)


  0
องค์ประกอบศิลปะเบื้องต้น (2301-1001)

องค์ประกอบศิลปะเบื้องต้น (2301-1001)


  0
การวาดเขียนเบื้องต้น (2301 – 1002)

การวาดเขียนเบื้องต้น (2301 – 1002)


  0
ความคิดสร้างสรรค์ (2301 – 1003)

ความคิดสร้างสรรค์ (2301 – 1003)


  0
สุนทรียศาสตร์เบื้องต้น (2301 - 1004)

สุนทรียศาสตร์เบื้องต้น (2301 - 1004)


  0
การวาดเขียนหุ่นนิ่ง (2301 – 2101)

การวาดเขียนหุ่นนิ่ง (2301 – 2101)


  0
การวาดเขียนทิวทัศน์ (2301 – 2102)

การวาดเขียนทิวทัศน์ (2301 – 2102)


  0
การวาดเขียนคนและสัตว์ (2301 – 2103)

การวาดเขียนคนและสัตว์ (2301 – 2103)


  0
การวาดเขียนคนเต็มตัว (2301 – 2104)

การวาดเขียนคนเต็มตัว (2301 – 2104)


  0
องค์ประกอบศิลป์ (2301 – 2105)

องค์ประกอบศิลป์ (2301 – 2105)


  0
เทคนิคงานองค์ประกอบศิลป์ (2301 – 2106)

เทคนิคงานองค์ประกอบศิลป์ (2301 – 2106)


  0
สื่อผสมงานองค์ประกอบศิลป์ (2301 – 2107)

สื่อผสมงานองค์ประกอบศิลป์ (2301 – 2107)


  0
กายวิภาค (2301 – 2108)

กายวิภาค (2301 – 2108)


  0
ทัศนียวิทยา (2301 – 2109)

ทัศนียวิทยา (2301 – 2109)


  0
จิตรกรรมหุ่นนิ่ง (2301 – 2110)

จิตรกรรมหุ่นนิ่ง (2301 – 2110)


  0
จิตรกรรมทิวทัศน์และคนเหมือน (2301 - 2111)

จิตรกรรมทิวทัศน์และคนเหมือน (2301 - 2111)


  0
เทคนิคงานจิตรกรรม (2301 – 2112)

เทคนิคงานจิตรกรรม (2301 – 2112)


  0
จิตรกรรมไทยพื้นฐาน (2301 – 2113)

จิตรกรรมไทยพื้นฐาน (2301 – 2113)


  0
จิตรกรรมไทย (2301 – 2114)

จิตรกรรมไทย (2301 – 2114)


  0
ประติมากรรมภาพนูน (2301 – 2115)

ประติมากรรมภาพนูน (2301 – 2115)


  0
ประติมากรรมไทย (2301 – 2116)

ประติมากรรมไทย (2301 – 2116)


  0
ประติมากรรม (2301 – 2117)

ประติมากรรม (2301 – 2117)


  0
ภาพพิมพ์เบื้องต้น (2301 – 2118)

ภาพพิมพ์เบื้องต้น (2301 – 2118)


  0
ภาพพิมพ์ร่องลึกและสกรีน (2301 – 2119)

ภาพพิมพ์ร่องลึกและสกรีน (2301 – 2119)


  0
ภาพพิมพ์เทคนิคผสม (2301 – 2120)

ภาพพิมพ์เทคนิคผสม (2301 – 2120)


  0
ศิลปนิยม (2301 - 2121)

ศิลปนิยม (2301 - 2121)


  0
ศิลปะประจำชาติ (2301 - 2122)

ศิลปะประจำชาติ (2301 - 2122)


  0
ทฤษฎีสี (2301 - 2123)

ทฤษฎีสี (2301 - 2123)


  0
ประวัติศาสตร์ศิลปะ (2301 – 2124)

ประวัติศาสตร์ศิลปะ (2301 – 2124)


  0
การวาดเขียนภาพคนเหมือน (2301–2125)

การวาดเขียนภาพคนเหมือน (2301–2125)


  0
จิตรกรรมสร้างสรรค์ (2301–2126)

จิตรกรรมสร้างสรรค์ (2301–2126)


  0
การหล่องานประติมากรรม (2301-2127)

การหล่องานประติมากรรม (2301-2127)


  0
การพิมพ์สกรีน (2301-2128)

การพิมพ์สกรีน (2301-2128)


  0
ศิลปะพื้นบ้าน (2301-2129)

ศิลปะพื้นบ้าน (2301-2129)


  0
ประติมากรรมสร้างสรรค์ (2301–2130)

ประติมากรรมสร้างสรรค์ (2301–2130)


  0
เทคนิคการพิมพ์สกรีนสร้างสรรค์ (2301–2131)

เทคนิคการพิมพ์สกรีนสร้างสรรค์ (2301–2131)


  0
เทคนิคองค์ประกอบศิลป์ (2301–2132)

เทคนิคองค์ประกอบศิลป์ (2301–2132)


  0
วาดเขียนเพื่องานออกแบบ (2301 – 2201)

วาดเขียนเพื่องานออกแบบ (2301 – 2201)


  0
จิตรกรรมเพื่อการออกแบบ 1 (2301 – 2202)

จิตรกรรมเพื่อการออกแบบ 1 (2301 – 2202)


  0
จิตรกรรมเพื่อการออกแบบ 2 (2301 – 2203)

จิตรกรรมเพื่อการออกแบบ 2 (2301 – 2203)


  0
กายวิภาคเพื่อการออกแบบ (2301 – 2204)

กายวิภาคเพื่อการออกแบบ (2301 – 2204)


  0
การออกแบบสร้างสรรค์ (2301 – 2205)

การออกแบบสร้างสรรค์ (2301 – 2205)


  0
การเขียนภาพฉาย (2301 – 2206)

การเขียนภาพฉาย (2301 – 2206)


  0
การเขียนแบบเทคนิค (2301 – 2207)

การเขียนแบบเทคนิค (2301 – 2207)


  0
คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ (2301 – 2208)

คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ (2301 – 2208)


  0
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ (2301 – 2209)

คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ (2301 – 2209)


  0
วัสดุและกรรมวิธีการผลิตในงานออกแบบ (2301 – 2210)

วัสดุและกรรมวิธีการผลิตในงานออกแบบ (2301 – 2210)


  0
การถ่ายภาพเบื้องต้น (2301 – 2211)

การถ่ายภาพเบื้องต้น (2301 – 2211)


  0
การออกแบบตกแต่งเบื้องต้น (2301 – 2212)

การออกแบบตกแต่งเบื้องต้น (2301 – 2212)


  0
การออกแบบตกแต่งอาคารที่พักอาศัย (2301 – 2213)

การออกแบบตกแต่งอาคารที่พักอาศัย (2301 – 2213)


  0
การออกแบบตกแต่งภายนอกอาคาร (2301 – 2214)

การออกแบบตกแต่งภายนอกอาคาร (2301 – 2214)


  0
การออกแบบตกแต่งอาคารพาณิชย์ (2301 – 2215)

การออกแบบตกแต่งอาคารพาณิชย์ (2301 – 2215)


  0
การออกแบบพาณิชย์ศิลป์เบื้องต้น (2301-2216)

การออกแบบพาณิชย์ศิลป์เบื้องต้น (2301-2216)


  0
การออกแบบป้ายในงานโฆษณา (2301 – 2217)

การออกแบบป้ายในงานโฆษณา (2301 – 2217)


  0
การออกแบบพาณิชย์ศิลป์ต้นฉบับสิ่งพิมพ์ (2301-2218)

การออกแบบพาณิชย์ศิลป์ต้นฉบับสิ่งพิมพ์ (2301-2218)


  0
การออกแบบภาพประกอบเรื่อง (2301 – 2219)

การออกแบบภาพประกอบเรื่อง (2301 – 2219)


  0
การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นบ้าน (2301 – 2220)

การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นบ้าน (2301 – 2220)


  0
การออกแบบผลิตภัณฑ์อุปโภค (2301 – 2221)

การออกแบบผลิตภัณฑ์อุปโภค (2301 – 2221)


  0
การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน (2301 – 2222)

การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน (2301 – 2222)


  0
การออกแบบผลิตภัณฑ์ของเด็กเล่น (2301 – 2223)

การออกแบบผลิตภัณฑ์ของเด็กเล่น (2301 – 2223)


  0
การนำเสนอผลงาน (2301-2224)

การนำเสนอผลงาน (2301-2224)


  0
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบตกแต่ง (2301-2225)

คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบตกแต่ง (2301-2225)


  0
คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ (2301-2226)

คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ (2301-2226)


  0
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (2301-2227)

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (2301-2227)


  0
ทฤษฎีหัตถกรรม (2301 – 2301)

ทฤษฎีหัตถกรรม (2301 – 2301)


  0
การวาดเขียนเพื่องานหัตถกรรม (2301 – 2302)

การวาดเขียนเพื่องานหัตถกรรม (2301 – 2302)


  0
การเขียนภาพฉาย (2301 – 2303)

การเขียนภาพฉาย (2301 – 2303)


  0
ศิลปไทย (2301 – 2304)

ศิลปไทย (2301 – 2304)


  0
ทฤษฎีงานดินเบื้องต้น (2301 – 2305)

ทฤษฎีงานดินเบื้องต้น (2301 – 2305)


  0
การออกแบบงานดิน (2301- 2306)

การออกแบบงานดิน (2301- 2306)


  0
การขึ้นรูปด้วยมือ (2301 – 2307)

การขึ้นรูปด้วยมือ (2301 – 2307)


  0
การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน (2301 – 2308)

การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน (2301 – 2308)


  0
การขึ้นรูปด้วยใบมีด (2301 – 2309)

การขึ้นรูปด้วยใบมีด (2301 – 2309)


  0
การสร้างต้นแบบและการทำพิมพ์ (2301 – 2310)

การสร้างต้นแบบและการทำพิมพ์ (2301 – 2310)


  0
การเคลือบ (2301 – 2311)

การเคลือบ (2301 – 2311)


  0
เตาเผาและการเผา (2301 – 2312)

เตาเผาและการเผา (2301 – 2312)


  0
งานหล่อปูนปลาสเตอร์เบื้องต้น (2301 – 2313)

งานหล่อปูนปลาสเตอร์เบื้องต้น (2301 – 2313)


  0
งานหล่อเรซิ่นเบื้องต้น (2301 – 2314)

งานหล่อเรซิ่นเบื้องต้น (2301 – 2314)


  0
เทคนิคงานหล่อผลิตภัณฑ์โลหะ (2301 – 2315)

เทคนิคงานหล่อผลิตภัณฑ์โลหะ (2301 – 2315)


  0
เทคนิคงานหล่อกระดาษ (2301 – 2316)

เทคนิคงานหล่อกระดาษ (2301 – 2316)


  0
เทคนิคงานหล่อปูนซีเมนต์ (2301 – 2317)

เทคนิคงานหล่อปูนซีเมนต์ (2301 – 2317)


  0
เทคนิคงานหล่อปูนปลาสเตอร์ (2301 – 2318)

เทคนิคงานหล่อปูนปลาสเตอร์ (2301 – 2318)


  0
เทคนิคงานหล่อเรซิ่น (2301 – 2319)

เทคนิคงานหล่อเรซิ่น (2301 – 2319)


  0
การออกแบบลวดลายงานพิมพ์ – ย้อม (2301 – 2320)

การออกแบบลวดลายงานพิมพ์ – ย้อม (2301 – 2320)


  0
งานพิมพ์ผ้าเบื้องต้น (2301 – 2321)

งานพิมพ์ผ้าเบื้องต้น (2301 – 2321)


  0
เทคนิคการพิมพ์สกรีน (2301 – 2322)

เทคนิคการพิมพ์สกรีน (2301 – 2322)


  0
งานมัด – ย้อม (2301 – 2323)

งานมัด – ย้อม (2301 – 2323)


  0
งานบาติกพื้นฐาน (2301 – 2324)

งานบาติกพื้นฐาน (2301 – 2324)


  0
เทคนิคการทำบาติก (2301 – 2325)

เทคนิคการทำบาติก (2301 – 2325)


  0
งานพิมพ์ – ย้อมประยุกต์ (2301 – 2326)

งานพิมพ์ – ย้อมประยุกต์ (2301 – 2326)


  0
การออกแบบเครื่องหนัง (2301 – 2327)

การออกแบบเครื่องหนัง (2301 – 2327)


  0
เครื่องหนังเบ็ดเตล็ด (2301 - 2328)

เครื่องหนังเบ็ดเตล็ด (2301 - 2328)


  0
ผลิตภัณฑ์งานหนังแท้ (2301 – 2329)

ผลิตภัณฑ์งานหนังแท้ (2301 – 2329)


  0
ผลิตภัณฑ์งานหนังด้วยวัสดุทดแทน (2301 - 2330)

ผลิตภัณฑ์งานหนังด้วยวัสดุทดแทน (2301 - 2330)


  0
ผลิตภัณฑ์งานหนังตกแต่งลวดลาย (2301 – 2331)

ผลิตภัณฑ์งานหนังตกแต่งลวดลาย (2301 – 2331)


  0
งานหนังประยุกต์ (2301 – 2332)

งานหนังประยุกต์ (2301 – 2332)


  0
การออกแบบงานรัก (2301 – 2333)

การออกแบบงานรัก (2301 – 2333)


  0
งานรักสีและประดับเปลือกไข่ (2301 – 2334)

งานรักสีและประดับเปลือกไข่ (2301 – 2334)


  0
งานปิดทองประดับกระจกสี (2301 – 2335)

งานปิดทองประดับกระจกสี (2301 – 2335)


  0
งานประดับมุก (2301 – 2336)

งานประดับมุก (2301 – 2336)


  0
งานเขียนลายรดน้ำ (2301 – 2337)

งานเขียนลายรดน้ำ (2301 – 2337)


  0
งานรักประยุกต์ (2301 – 2338)

งานรักประยุกต์ (2301 – 2338)


  0
การออกแบบเขียนแบบงานไม้ (2301 – 2339)

การออกแบบเขียนแบบงานไม้ (2301 – 2339)


  0
เทคนิคงานไม้เบื้องต้น (2301 – 2340)

เทคนิคงานไม้เบื้องต้น (2301 – 2340)


  0
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก (2301 – 2341)

ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก (2301 – 2341)


  0
ผลิตภัณฑ์ของเล่น (2301 – 2342)

ผลิตภัณฑ์ของเล่น (2301 – 2342)


  0
งานไม้แกะสลัก (2301 – 2343)

งานไม้แกะสลัก (2301 – 2343)


  0
งานไม้ประยุกต์ (2301 – 2344)

งานไม้ประยุกต์ (2301 – 2344)


  0
การออกแบบงานจักสาน (2301 – 2345)

การออกแบบงานจักสาน (2301 – 2345)


  0
งานจักสานไม้ไผ่ (2301 – 2346)

งานจักสานไม้ไผ่ (2301 – 2346)


  0
งานจักสานหวาย (2301 – 2347)

งานจักสานหวาย (2301 – 2347)


  0
งานจักสานผักตบชวา (2301 – 2348)

งานจักสานผักตบชวา (2301 – 2348)


  0
งานจักสานโลหะ (2301 – 2349)

งานจักสานโลหะ (2301 – 2349)


  0
งานจักสานประยุกต์ (2301 – 2350)

งานจักสานประยุกต์ (2301 – 2350)


  0
งานสลักดุนเบื้องต้น (2301 – 2351)

งานสลักดุนเบื้องต้น (2301 – 2351)


  0
เทคนิคงานสลักดุน (2301 – 2352)

เทคนิคงานสลักดุน (2301 – 2352)


  0
งานเครื่องถมเบื้องต้น (2301 – 2353)

งานเครื่องถมเบื้องต้น (2301 – 2353)


  0
เทคนิคงานเครื่องถม (2301 – 2354)

เทคนิคงานเครื่องถม (2301 – 2354)


  0
งานเครื่องประดับ (2301 - 2355)

งานเครื่องประดับ (2301 - 2355)


  0
ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน (2301-2356)

ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน (2301-2356)


  0
หัตถกรรมของที่ระลึก (2301-2357)

หัตถกรรมของที่ระลึก (2301-2357)


  0
จิตรกรรมเพื่องานหัตถกรรม (2301-2358)

จิตรกรรมเพื่องานหัตถกรรม (2301-2358)


  0
การออกแบบ เขียนแบบหัตถกรรมพื้นฐาน (2301-2359)

การออกแบบ เขียนแบบหัตถกรรมพื้นฐาน (2301-2359)


  0
การออกแบบเขียนแบบ (2301 – 2401)

การออกแบบเขียนแบบ (2301 – 2401)


  0
การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง (2301-2402)

การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง (2301-2402)


  0
การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร (2301-2403)

การใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร (2301-2403)


  0
การผลิตเครื่องหนังเบ็ดเตล็ด (2301-2404)

การผลิตเครื่องหนังเบ็ดเตล็ด (2301-2404)


  0
การผลิตเครื่องหนังเบ็ดเตล็ดด้วยวัสดุทดแทน (2301-2405)

การผลิตเครื่องหนังเบ็ดเตล็ดด้วยวัสดุทดแทน (2301-2405)


  0
การบุ หุ้มเบาะเก้าอี้ (2301-2406)

การบุ หุ้มเบาะเก้าอี้ (2301-2406)


  0
การผลิตเบาะลอยตัว (2301-2407)

การผลิตเบาะลอยตัว (2301-2407)


  0
การผลิตรองเท้าแตะ (2301-2408)

การผลิตรองเท้าแตะ (2301-2408)


  0
การผลิตรองเท้าสาน (2301-2409)

การผลิตรองเท้าสาน (2301-2409)


  0
การผลิตรองเท้าสตรีเบื้องต้น (2301-2410)

การผลิตรองเท้าสตรีเบื้องต้น (2301-2410)


  0
การผลิตรองเท้าสวม (2301 – 2411)

การผลิตรองเท้าสวม (2301 – 2411)


  0
การผลิตกระเป๋าเบื้องต้น (2301-2412)

การผลิตกระเป๋าเบื้องต้น (2301-2412)


  0
การผลิตกระเป๋าสตรีทรงอ่อน (2301-2413)

การผลิตกระเป๋าสตรีทรงอ่อน (2301-2413)


  0
การผลิตกระเป๋าสตรีทรงแข็ง (2301-2414)

การผลิตกระเป๋าสตรีทรงแข็ง (2301-2414)


  0
การผลิตกระเป๋าเอกสาร (2301-2415)

การผลิตกระเป๋าเอกสาร (2301-2415)


  0
การผลิตชุดอุปกรณ์สำนักงาน (2301-2416)

การผลิตชุดอุปกรณ์สำนักงาน (2301-2416)


  0
เทคนิคการผลิตรองเท้า 1 (2301-2417)

เทคนิคการผลิตรองเท้า 1 (2301-2417)


  0
เทคนิคการผลิตรองเท้า 2 (2301-2418)

เทคนิคการผลิตรองเท้า 2 (2301-2418)


  0
เทคนิคการผลิตรองเท้า 3 (2301-2419)

เทคนิคการผลิตรองเท้า 3 (2301-2419)


  0
เทคนิคการผลิตรองเท้า 4 (2301-2420)

เทคนิคการผลิตรองเท้า 4 (2301-2420)


  0
เทคนิคการผลิตรองเท้า 5 (2301-2421)

เทคนิคการผลิตรองเท้า 5 (2301-2421)


  0
เทคนิคการผลิตรองเท้า 6 (2301-2422)

เทคนิคการผลิตรองเท้า 6 (2301-2422)


  0
เทคนิคการผลิตกระเป๋า 1 (2301-2423)

เทคนิคการผลิตกระเป๋า 1 (2301-2423)


  0
เทคนิคการผลิตกระเป๋า 2 (2301-2424)

เทคนิคการผลิตกระเป๋า 2 (2301-2424)


  0
เทคนิคการผลิตกระเป๋า 3 (2301-2425)

เทคนิคการผลิตกระเป๋า 3 (2301-2425)


  0
เทคนิคการผลิตกระเป๋า 4 (2301-2426)

เทคนิคการผลิตกระเป๋า 4 (2301-2426)


  0
เทคนิคการผลิตกระเป๋า 5 (2301-2427)

เทคนิคการผลิตกระเป๋า 5 (2301-2427)


  0
เทคนิคการผลิตกระเป๋า 6 (2301-2428)

เทคนิคการผลิตกระเป๋า 6 (2301-2428)


  0
งานเต๊นท์ทรงสามเหลี่ยม (2301 – 2429)

งานเต๊นท์ทรงสามเหลี่ยม (2301 – 2429)


  0
งานเต๊นท์ทรงกลม (2301 – 2430)

งานเต๊นท์ทรงกลม (2301 – 2430)


  0
งานเต๊นท์บุคคล (2301 – 2431)

งานเต๊นท์บุคคล (2301 – 2431)


  0
งานกระเป๋าสะพายเล็ก (2301 – 2432)

งานกระเป๋าสะพายเล็ก (2301 – 2432)


  0
งานกระเป๋าสะพายหลัง (2301 – 2433)

งานกระเป๋าสะพายหลัง (2301 – 2433)


  0
งานกระเป๋าสะพายลำลอง (2301 – 2434)

งานกระเป๋าสะพายลำลอง (2301 – 2434)


  0
งานกระเป๋าสะพายหลังมีโครง (2301 – 2435)

งานกระเป๋าสะพายหลังมีโครง (2301 – 2435)


  0
งานทำถุงนอน (2301 – 2436)

งานทำถุงนอน (2301 – 2436)


  0
งานซ่อมผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง (2301-2437)

งานซ่อมผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง (2301-2437)


  0
กระเป๋าใส่เศษสตางค์ (2301-2438)

กระเป๋าใส่เศษสตางค์ (2301-2438)


  0
ของชำร่วยหนัง (2301-2439)

ของชำร่วยหนัง (2301-2439)


  0
งานซ่อมเบาะรถยนต์ (2301-2440)

งานซ่อมเบาะรถยนต์ (2301-2440)


  0
งานซ่อมเบาะเฟอร์นิเจอร์ (2301-2441)

งานซ่อมเบาะเฟอร์นิเจอร์ (2301-2441)


  0
งานบรรจุภัณฑ์ (2301-2442)

งานบรรจุภัณฑ์ (2301-2442)


  0
งานเครื่องเคลือบดินเผาเบื้องต้น (2301 – 2501)

งานเครื่องเคลือบดินเผาเบื้องต้น (2301 – 2501)


  0
การขึ้นรูปด้วยมือ (2301 – 2502)

การขึ้นรูปด้วยมือ (2301 – 2502)


  0
การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน 1 (2301 – 2503)

การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน 1 (2301 – 2503)


  0
การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน 2 (2301 – 2504)

การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน 2 (2301 – 2504)


  0
การสร้างต้นแบบและพิมพ์ 1 (2301 – 2505)

การสร้างต้นแบบและพิมพ์ 1 (2301 – 2505)


  0
การสร้างต้นแบบและพิมพ์ 2 (2301 – 2506)

การสร้างต้นแบบและพิมพ์ 2 (2301 – 2506)


  0
การขึ้นรูปด้วยใบมีด (2301 – 2507)

การขึ้นรูปด้วยใบมีด (2301 – 2507)


  0
การตกแต่งผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผา 1 (2301 – 2508)

การตกแต่งผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผา 1 (2301 – 2508)


  0
การตกแต่งผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผา 2 (2301 – 2509)

การตกแต่งผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผา 2 (2301 – 2509)


  0
น้ำเคลือบและการเคลือบ (2301 – 2510)

น้ำเคลือบและการเคลือบ (2301 – 2510)


  0
เตาและการเผา (2301 – 2511)

เตาและการเผา (2301 – 2511)


  0
ดินและเนื้อดินปั้น (2301 – 2512)

ดินและเนื้อดินปั้น (2301 – 2512)


  0
การออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา (2301 – 2513)

การออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา (2301 – 2513)


  0
ประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา (2301 – 2514)

ประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา (2301 – 2514)


  0
งานโครงงานเครื่องเคลือบดินเผา (2301 – 2515)

งานโครงงานเครื่องเคลือบดินเผา (2301 – 2515)


  0
การเขียนสีใต้เคลือบ (2301-2516)

การเขียนสีใต้เคลือบ (2301-2516)


  0
ของที่ระลึกเครื่องเคลือบดินเผา (2301-2517)

ของที่ระลึกเครื่องเคลือบดินเผา (2301-2517)


  0
การเขียนสี บนเคลือบ (2301-2518)

การเขียนสี บนเคลือบ (2301-2518)


  0
ประติมากรรมดินเผา (2301-2519)

ประติมากรรมดินเผา (2301-2519)


  0
การถ่ายภาพขาว - ดำ 1 (2301 – 2601)

การถ่ายภาพขาว - ดำ 1 (2301 – 2601)


  0
การถ่ายภาพขาว - ดำ 2 (2301 – 2602)

การถ่ายภาพขาว - ดำ 2 (2301 – 2602)


  0
การถ่ายภาพสี 1 (2301 – 2603)

การถ่ายภาพสี 1 (2301 – 2603)


  0
การถ่ายภาพสี 2 (2301 – 2604)

การถ่ายภาพสี 2 (2301 – 2604)


  0
การถ่ายภาพระบบดิจิตอล (2301 – 2605)

การถ่ายภาพระบบดิจิตอล (2301 – 2605)


  0
การถ่ายวีดิทัศน์ 1 (2301 – 2606)

การถ่ายวีดิทัศน์ 1 (2301 – 2606)


  0
การถ่ายวีดิทัศน์ 2 (2301 – 2607)

การถ่ายวีดิทัศน์ 2 (2301 – 2607)


  0
คอมพิวเตอร์เพื่อการถ่ายภาพ 1 (2301 – 2608)

คอมพิวเตอร์เพื่อการถ่ายภาพ 1 (2301 – 2608)


  0
คอมพิวเตอร์เพื่อการถ่ายภาพ 2 (2301 – 2609)

คอมพิวเตอร์เพื่อการถ่ายภาพ 2 (2301 – 2609)


  0
การผลิตภาพสร้างสรรค์ (2301 – 2610)

การผลิตภาพสร้างสรรค์ (2301 – 2610)


  0
องค์ประกอบศิลป์เพื่อการถ่ายภาพ (2301 – 2611)

องค์ประกอบศิลป์เพื่อการถ่ายภาพ (2301 – 2611)


  0
การจัดแสงในการถ่ายภาพ (2301 – 2612)

การจัดแสงในการถ่ายภาพ (2301 – 2612)


  0
การออกแบบนิเทศศิลป์ (2301 – 2613)

การออกแบบนิเทศศิลป์ (2301 – 2613)


  0
จรรยาบรรณการถ่ายภาพ (2301 – 2614)

จรรยาบรรณการถ่ายภาพ (2301 – 2614)


  0
การถ่ายภาพวารสารศาสตร์ (2301-2615)

การถ่ายภาพวารสารศาสตร์ (2301-2615)


  0
โสตทัศนูปกรณ์ (2301-2616)

โสตทัศนูปกรณ์ (2301-2616)


  0
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย (2301-2617)

คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย (2301-2617)


  0
ไฟฟ้าพื้นฐาน (2301-2618)

ไฟฟ้าพื้นฐาน (2301-2618)


  0
การนำเสนอ (2301-2619)

การนำเสนอ (2301-2619)


  0
งานรูปพรรณเครื่องประดับ 1 (2301 – 2701)

งานรูปพรรณเครื่องประดับ 1 (2301 – 2701)


  0
งานรูปพรรณเครื่องประดับ 2 (2301 – 2702)

งานรูปพรรณเครื่องประดับ 2 (2301 – 2702)


  0
งานรูปพรรณเครื่องประดับ 3 (2301 – 2703)

งานรูปพรรณเครื่องประดับ 3 (2301 – 2703)


  0
งานรูปพรรณเครื่องประดับ 4 (2301 – 2704)

งานรูปพรรณเครื่องประดับ 4 (2301 – 2704)


  0
งานรูปพรรณเครื่องประดับ 5 (2301 – 2705)

งานรูปพรรณเครื่องประดับ 5 (2301 – 2705)


  0
งานรูปพรรณเครื่องประดับ 6 (2301 – 2706)

งานรูปพรรณเครื่องประดับ 6 (2301 – 2706)