เวอร์ชันเต็ม: [-- จงอธิบายขอบข่ายของกิจกรรมนันทนาการ --]

เว็บบอร์ดการศึกษา เรียนพิเศษ วิดีโอ ติวเข้ม ข้อสอบ แนวข้อสอบ คลังข้อสอบ สื่อการสอน -> สุขศึกษา -> จงอธิบายขอบข่ายของกิจกรรมนันทนาการ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

mydata 18-02-2012 10:27

จงอธิบายขอบข่ายของกิจกรรมนันทนาการ


1.    จงอธิบายขอบข่ายของกิจกรรมนันทนาการ พร้อมกับยกตัวอย่างมาแสดงให้เข้าใจ
ขอบข่ายของกิจกรรมนันทนาการ มีดังนี้
1.    เกม กีฬา และกีฬาเพื่อการแข่งขัน เช่น ชักเย่อ วิ่งเปี้ยว ลิงจับหลัก ฟุตบอล
วอลเลย์บอลบาสเกตบอล และตะกร้อ เป็นต้น
2.   ศิลปหัตกรรม เช่น เย็บปักถักร้อย แกะสลัก งานปั้น และวาดภาพ เป็นต้น
3.   การเต้นรำ และกิจกรรมเข้าจังหวะ เช่น ลีลาศ เต้นรำพื้นเมือง รำวงมาตรฐาน
รำกลองยาวและรำมโนราห์ เป็นต้น
4.   การละคร เช่น โขน หุ่นกระบอก นาฏศิลป์ และหนังตะลุง เป็นต้น
5.   งานอดิเรก เช่น การสะสมแสตมป์และรูปภาพ การปลูกต้นไม้ประดับ การประดิษฐ์
ดอกไม้หรือของเล่น เป็นต้น
6.   ดนตรี และการร้องเพลง เช่น ร้องเพลง เล่นดนตรี ฟังดนตรี และชมดนตรี เป็นต้น
7.   นันทนาการกลางแจ้ง / นอกเมือง เช่น ค่ายพักแรม ศึกษาธรรมชาติ และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
8.   นันทนาการทางสังคม เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์ กลุ่มสัมพันธ์ และกีฬาเพื่อนันทนาการ
เป็นต้น
9.   นันทนาการพิเศษ เช่น การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันเกิด วันขึ้นปี
ใหม่ วันสงกรานต์ และวันครบรอบแต่งงาน เป็นต้น
         10. วรรณกรรม ( อ่าน พูด เขียน ) เช่น การอ่าน ได้แก่ การ์ตูน หนังสือพิมพ์ และ
นวนิยาย เป็นต้น  การพูด ได้แก่ โต้วาที เล่านิทาน และการพูดในที่ชุมชน เป็นต้น  การเขียน ได้แก่ จดหมาย ร้อยแก้ว และรายปักษ์ เป็นต้น
11.  การบริการอาสาสมัคร เช่น ค่ายอาสาพัฒนาชนบท ปลูกป่า บริจาคโลหิต ขุดลอกคู
คลองและพัฒนาโบราณสถาน เป็นต้น
12.  การท่องเที่ยวทัศนศึกษา เช่น พิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน อุทยาน และหน่วยงาน  
ของรัฐ เป็นต้น
    13.  นันทนาการประเภทกลุ่มสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ เช่น กิจกรรมสร้างความคุ้นเคย
กิจกรรมการทำงานเป็นทีม และกิจกรรมการบริหารงาน เป็นต้น
14.  นันทนาการประเภทพัฒนาจิตใจ   และความสุขสงบ เช่น การฝึกสมาธิ การฟัง
ธรรมะ การรำมวยจีน และการฝึกโยคะ เป็นต้น
15.  นันทนาการประเภทพัฒนาสุขภาพ และสมรรถภาพ เช่น การออกกำลังกาย การ
รับประทานอาหารที่มีคุณค่า และการพักผ่อน เป็นต้น

2.    จงบอกคุณค่าที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ ดังต่อไปนี้
2.1    วรรณกรรม ให้คุณค่า ดังนี้
1)    ฝึกทักษะเพื่อพัฒนาการอ่าน เขียน พูด
2)    ผ่อนคลายอารมณ์ สนุกสนานเพลิดเพลิน
3)    มีความคิดสร้างสรรค์ และได้แสดงออก
4)    เป็นที่ยอมรับของสังคม
5)    รู้เท่าทันเหตุการณ์ปัจจุบัน มีความรู้กว้างขวาง
6)    ได้รับการพัฒนาการทางด้านสมองอย่างต่อเนื่อง
2.2    ศิลปหัตถกรรม
1)    เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ จึงเหมาะแก่บุคคลทุกระดับวัย
2)    เป็นกิจกรรมประสานงานของสมอง และมือ ตลอดจนความคิด
3)    เป็นกิจกรรมผ่อนคลายอารมณ์ ใช้พลังงาน และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้พัฒนาอารมณ์สุข
4)    เป็นกิจกรรมช่วยพัฒนานิสัย และทัศนคติที่พึงประสงค์
5)    เป็นกิจกรรมช่วยให้บุคคลและชุมชน สามารถช่วยเหลือตนเองได้มีโอกาสเลือกตัด  สินใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ตามความสามารถของตน
6)    เป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างความภาคภูมิใจในผลงานของตน  และช่วยสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง
7)    ผลงานของศิลปหัตถกรรม ช่วยให้นำไปใช้ในสภาพของความเป็นจริง  จึงเป็นการประหยัดไปในตัว

2.3    ดนตรีและการร้องเพลง
1)    ช่วยกระตุ้นระบบประสาทสัมผัสของบุคคล และชุมชน
2)    สร้างอารมณ์สุข สนุกสนาน และสุขสงบได้
3)    ส่งเสริมการแสดงออกทางอารมณ์
4)    ส่งเสริมความสามารถทางจิตใจ และสติปัญญา
5)    เป็นสื่อภาษาที่ไม่มีที่สิ้นสุด
6)    เป็นส่วนประกอบของชีวิตประจำวัน
7)    ช่วยลดความเครียด ของบุคคล และสังคม
8)    สร้างและส่งเสริมคุณค่าของศิลปการสร้างสรรค์
9)    เป็นการพัฒนาอาชีพเศรษฐกิจแก่สังคม
10)    เป็นสื่อของการสร้างความเข้าใจมิตรภาพแก่มวลมนุษย์
2.4    การท่องเที่ยวทัศนศึกษา
1)    ได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ และโดยตรง
2)    ได้รับความรู้ความเข้าใจ ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
    3)    มีการพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม
    4)    เห็นคุณค่าของธรรมชาติ และการอนุรักษ์ธรรมชาติ
    5)    ช่วยส่งเสริมให้ชนบทมีรายได้เพิ่มขึ้น
    6)    เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้กับบุคคล
3.    จงยกตัวอย่างกิจกรรมนันทนาการกลุ่มสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ มา  5  กิจกรรม พร้อมกับ
อธิบายถึงคุณค่าที่ได้รับมาพอเข้าใจ
           กิจกรรมนันทนาการกลุ่มสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ มีดังต่อไปนี้
1.    กิจกรรมการอภิปราย
2.    กิจกรรมส่งเสริมคุณค่าทางประชาธิปไตย
3.    กิจกรรมการทำงานเป็นทีม
4.    กิจกรรมการสังเกตพฤติกรรม
5.    กิจกรรมฝึกการฟัง คิด พูด
             คุณค่าที่ได้รับจากกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ คือ
1)    รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
2)    สามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข
3)    ทำให้บุคคลเกิดความรู้สึกในการเห็นคุณค่าแห่งตน
4)    ฝึกทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
5)    เป็นกิจกรรมพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์
6)    ช่วยละลายพฤติกรรมของกลุ่ม
7)    ช่วยลดความเห็นแก่ตัว มีความเห็นใจและเข้าใจบุคคลอื่น ๆ
8)    ทำให้เกิดความร่วมมือ และทำให้ประสบผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ได้ง่ายขึ้น4.    กิจกรรมนันทนาการประเภทใดบ้างที่ท่านคิดว่าเหมาะกับนักศึกษาในสถาบันของท่าน  จงให้เหตุผล
ประกอบมาจำนวน  3  กิจกรรม
           กิจกรรมนันทนาการที่เหมาะสมกับนักศึกษาในสถาบัน มีดังต่อไปนี้
1.    การละคร เพราะ เป็นกิจกรรมที่นักศึกษามีความต้องการที่จะแสดงออกถึงความ
สามารถเพื่อให้บุคคลอื่น ๆ ยอมรับ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านร่างกายหรือความคิดเห็น
2.    กีฬา เพราะ เป็นกิจกรรมที่สามารถเข้าร่วมได้ครั้งละหลายคน ประหยัด และง่ายแก่การ
ปฏิบัติ
3.    ท่องเที่ยวทัศนศึกษา เพราะ เหมาะกับวัยของนักศึกษาที่ชอบศึกษาค้นคว้า และต้องการ
เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้แก่ตนเองอยู่เสมอ

5.    ท่านคิดว่ากิจกรรมนันทนาการประเภทใด   ที่สามารถนำไปใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องของ
ยาเสพย์ติดกับนักศึกษาในสถานศึกษาของท่านได้ จงให้เหตุผลประกอบมา 1 กิจกรรม
           กิจกรรมนันทนาการที่สามารถนำไปใช้กับนักศึกษา  เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพย์ติด ในสถาบันได้เป็นอย่างดีคือ กิจกรรมนันทนาการทางด้าน เกม และกีฬา เพราะ
1.    พัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา
2.    สร้างความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะและต่างคณะ
3.    ส่งเสริมการมีมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลอื่นได้ดี
4.    มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
5.    พัฒนาบุคลิกภาพ
6.    มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อบุคคลอื่น และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
7.    เสริมสร้างการทำงานร่วมกันเป็นทีม
8.    รู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เวอร์ชันเต็ม: [-- จงอธิบายขอบข่ายของกิจกรรมนันทนาการ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind


You can contact us