เวอร์ชันเต็ม: [-- คำอธิบายรายวิชา พฤติกรรมองค์การ รหัสวิชา 3207-2002 --]

เว็บบอร์ดการศึกษา เรียนพิเศษ วิดีโอ ติวเข้ม ข้อสอบ แนวข้อสอบ คลังข้อสอบ สื่อการสอน -> พฤติกรรมองค์การ (3207 – 2002) -> คำอธิบายรายวิชา พฤติกรรมองค์การ รหัสวิชา 3207-2002 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

admin 26-04-2013 10:55

คำอธิบายรายวิชา พฤติกรรมองค์การ รหัสวิชา 3207-2002


พฤติกรรมองค์การ 
(Organization Behavior)
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องแนวคิด ทฤษฎีพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การ
2. จำแนกแนวคิด ทฤษฎีพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การ และนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ตระหนักถึงความสำคัญของการนำแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม องค์การเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับนโยบายเป้าหมาย และความสำเร็จขององค์การ
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายแนวคิด และทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ
2. วิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ และประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
3. เลือกวิธีการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของบุคคลในองค์การได้อย่างเหมาะสม
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีพฤติกรรมของมนุษย์ในองค์การ การอยู่ร่วมกันในองค์การ การติดต่อสื่อสาร ความสัมพันธ์และความขัดแย้งของบุคคลในองค์การ การสร้างแรงจูงใจ อิทธิพลของกลุ่มที่มีผลต่อการทำงาน การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ ศึกษาพฤติกรรมและความแตกต่างของมนุษย์ในการทำงานเวอร์ชันเต็ม: [-- คำอธิบายรายวิชา พฤติกรรมองค์การ รหัสวิชา 3207-2002 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind


You can contact us