ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด เครื่องมือ สถิติฟอรั่ม
หัวข้อ : แนวข้อสอบ ไทยศึกษา มสธ ต่อ (ข้อ 91-99)
pawarisa ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ II
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบ ไทยศึกษา มสธ ต่อ (ข้อ 91-99)

แนวข้อสอบ ไทยศึกษา มสธ ต่อ (ข้อ 91-99)
91. การเลือกวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง ภาคใดนิยมใช้ไม้สัก
    1. ภาคเหนือ
    2.ภาคกลาง
    3. ภาคใต้
    4. ข้อ 1 และข้อ 2  ถูก
    5. ข้อ 1 และข้อ 3 ถูก
92. “ความเหมาะสมในการอยู่อาศัย การใช้สอยเรือน ความสะดวกในการจัดหาวัสดุ และความพอเหมาะของขนาดรูปทรง” เป็นคตินิยมด้านใด
    1. การทำกำหนดทิศทาง
    2. การกำหนดขนาดสัดส่วน
    3. การเลือกกฤกษ์นิยม
    4. การเลือกวัสดุ
    5. การเลือกทำเล
93. ข้อใดเป็นสถาปัตยกรรมวังแบบตะวันตก
    1. พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย
    2. พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
    3. พระที่นั่งวโรภาสพิมาน
    4. พระที่นั่งเวหาสน์จำรูญ
    5. พระตำหนักสวนกุหลาบ
94. “เรือนแฝด” เป็นลักษณะเรือนประเภทใด
    1. เรือนกาแล
    2. เรือนทรงไทย
    3. เรือนภาคใต้
    4. เรือนอีสาน
    5. ไม่มีข้อถูก
95. พื้นที่ภายในวัด ส่วนที่เป็นเขตที่พักอาศัยของพระสงฆ์เรียกว่าอะไร
    1. เขตพุทธวาส
    2. เขตสังฉวาส    
    3. เขตปรก
    4. เขตฌาปนกิจ
    5. ถูกทุกข้อ
96. ลักษณ์เรือนไทยเป็นเรือนพักอาศัยที่สอดคล้องกับสภาพอากาศร้อนชื้น เป็นความรู้ด้านธรรมชาติวิทยาและประยุกต์วิทยาของช่างไทยที่เกิดจากอะไร
    1. รับถ่ายทอดจากช่างรุ่นก่อน
    2. เลียนแบบและปรับใช้ให้เหมาะสม
    3. สังเกต จดจำ และวิเคราะห์ด้วยเหตุผล
    4. ฝึกหัดเป็นเวลานาน
    5. ทำซ้ำ ๆ และพัฒนาด้วยหลักและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์
97. ปติมากรรมไทยที่สำคัญที่สุดคือข้อใด
    1. เทวรูปในศาสนาฮินดู
    2. พระพุทธรูป
    3. เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง
    4. เครื่องปันดินเฝาสังคโลก
    5. พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
98. จิตรกรรมสมัยใหม่ มีลักษณะอย่างไร
    1. ย้อนกลับไปเลียนแบบจิตรกรรมสมัยโบราณ
    2. เลียนแบบความเป็นจริงแนวสัจนิยม
    3. เน้นความเป็น 3 มิติ
    4.มีอิสระทางด้านแนวความคิด กรรมวิธีการใช้วัสดุ
    5. เสนอการแสดงออกเฉพาะเทคนิควิธีการสมัยใหม่เท่านั้น
99. พระพุทธรูป เครื่องปั่นดินเผา ถือเป็นประติมากรรมไทยลักษณะใด
    1. ลักษณะที่มีพื้นหลังรองรับ
    2. ลักษณะลอยตัว
    3. ลักษณะเจาะหรือจมลงในพื้น
    4. ข้อ 1 และข้อ 2 ถูก
    5. ข้อ 1 และข้อ 3 ถูก
51  แนวข้อสอบ ไทยศึกษา มสธ ต่อ (ข้อ100-108)
100. ศิลปะแบบคุปตะ หลังคุปตะ และปาละเป็นงานศิลปะที่ค้นพบทางภาคใดของไทย
    1. ภาคกลาง
    2. ภาคเหนือ
    3. ภาคอีสาน
    4. ภาคตะวันออก
    5. ภาคใต้
101 ผ้าพระบฎ หมายถึงอะไร
    1. ผืนผ้าที่เขียนภาพในพระพุทธศาสนา
    2. ผ้าพระกฐิน
    3. ผ้าห่มคลุมพระประธานในพระอุโบสถ
    4. ข้อ 1 และข้อ 2 ถูก
    5. ไม่มีข้อใดถูก
102. พระพุทธรูปสุโขทัยมีลักษณะเด่นในเรื่องใด
    1. ประดับด้วยเครื่องทรงอย่างกษัตริย์
    2. พระพักตร์เหลี่ยม คางเหลี่ยม
    3. ไม่นิยมสลักหิน
    4.ฐานรององค์พระทำเป็นลวดลายบัวคว่ำบังหวาย
    5. เป็นศิลปะร่วมสมัยกับศิลปะแบบเขมร
103. จิตรกรรมสมุดภาพมักจะเขียนบนวัสดุชนิดใด
    1. ใบลาน
    2. กระดาษสา
    3. กระดานชนวน
    4. ผืนผ้าใบ
    5. สมุดข่อย
104.อุปสรรใดทำให้เราไม่สามารถเข้าถึงคุณค่าด้านศิลปะของงานประติมากรรมและจิตกรรมไทยได้อย่างสมบูรณ์
    1.การเลื่อมสลายตามสภาพธรรมชาติ
    2. การลักลอบโจรกรรม
    3. การดูแลรักษาไม่สามารถทำได้ทั่วถึงและถูกต้องตามหลักวิชาการ
    4. การถูกทำลาย
    5. ถูกทุกข้อ
105. “กดให้ได้วง ตรงให้ได้เส้น”เป็นลักษณะงานของช่างประเภทใด
    1. ช่างเขียน
    2. ช่างปั้น
    3. ช่างแกะ
    4. ช่างสลัก
    5. ช่างกลึง
106.ช่างสิบหมู่ประเภทใดที่มีลักษณะงานเพื่อรักษางานด้านอื่นให้คงทนถาวรและสวยงาม
    1. ช่างปูน
    2. ช่างหล่อ
    3. ช่างรัก
    4.  ช่างสลัก
    5. ช่างแกะ
107. ศูนย์ศิลปาชีพฯ ได้นำชาวบ้านมาฝึกหัดหล่อรูปกวางสัมฤทธิ์การผลิตศิลปวัตถุนี้เป็นกาถ่ายทอดความรู้ธรรมชาติวิทยาและประยุกต์วิทยาในลักษณะใด
    1. การทำซ้ำ
    2. การผลิตใหม่
    3. การลอกเลียนแบบ
    4. การพัฒนาใหม่
    5. การรับถ่ายทอดโดยตรง
108.ช่างในข้อใดเป็นช่างประเภททำของใช้
    1.  ช่างผีมือ
    2. ช่างหัตถกรรม
    3. ช่างประณีตศิลป์
    4. ข้อ 1 และข้อ 2 ถูก
    5. ข้อ 1 และข้อ 3 ถูก    
ล่าสุดในทุกฟอรั่ม
ล่าสุดในฟอรั่มเดียวกัน
โพสใหม่ในฟอรั่มเดียวกัน
 เว็บบอร์ดการศึกษา เรียนพิเศษ วิดีโอ ติวเข้ม ข้อสอบ แนวข้อสอบ คลังข้อสอบ สื่อการสอน » ความรู้รอบตัว
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้