ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด เครื่องมือ สถิติฟอรั่ม
หัวข้อ : คำอธิบายรายวิชา หลักพืชกรรม รหัสวิชา 2501-1004
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คำอธิบายรายวิชา หลักพืชกรรม รหัสวิชา 2501-1004

หลักพืชกรรม  
(Principles of Plant Science)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้เข้าใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับพืชและการปลูกพืช
2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานพื้นฐานเกี่ยวกับการปลูกพืชตามขั้นตอนกระบวนการ โดยใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือทางพืชกรรมด้วยหลักความปลอดภัยและคำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อให้มีกิจนิสัย คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่องานด้านพืชกรรม
มาตรฐานรายวิชา
1. เข้าใจหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับพืชและการปลูกพืช
2. ปฏิบัติงานปลูกพืชขั้นพื้นฐานตามขั้นตอนและกระบวนการ
3. เลือก/ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือทางพืชกรรมตามลักษณะงานด้วยความปลอดภัย
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การสำรวจสภาวะตลาดของพืชผลในท้องถิ่น ความสำคัญของพืชในด้านต่าง ๆ การจำแนกพืช การเปรียบเทียบความสำคัญของพืชเศรษฐกิจ ปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของพืช วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือทางพืชกรรม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปลูกและปฏิบัติดูแลรักษา
ล่าสุดในทุกฟอรั่ม
 เว็บบอร์ดการศึกษา เรียนพิเศษ วิดีโอ ติวเข้ม ข้อสอบ แนวข้อสอบ คลังข้อสอบ สื่อการสอน » หลักพืชกรรม (2501-1004)
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้