ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด เครื่องมือ สถิติฟอรั่ม
หัวข้อ : คำอธิบายรายวิชา การสร้างเว็บเพจ รหัสวิชา 2201-2414
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คำอธิบายรายวิชา การสร้างเว็บเพจ รหัสวิชา 2201-2414

การสร้างเว็บเพจ 
จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจกระบวนการและโครงสร้างการทำงานของเว็บเพจเบื้องต้น
2. เข้าใจโครงสร้างและไวยากรณ์ของโปรแกรมและภาษา หรือ กระบวนการการใช้เครื่องมือการสร้างเว็บเพจ
3. สามารถออกแบบและกำหนดส่วนประกอบที่จำเป็นของเว็บเพจได้ถูกต้องและเหมาะสม
4. มีทักษะในการใช้โปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสร้างเว็บเพจ
5. มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี ในการใช้คอมพิวเตอร์
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายความหมายและโครงสร้างไวยากรณ์ของการเขียนเว็บเพจ
2. ออกแบบส่วนประกอบของเว็บเพจ
3. สร้างสรรค์เว็บเพจด้วยโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสำเร็จรูป
คำอธิบายรายวิชา
ให้เลือกเรียนจากโปรแกรมภาษาหรือเครื่องมือ 1 ภาษา ต่อไปนี้
1. ภาษา HTML
2. ภาษา XML
3. ภาษา JAVA
4. ภาษา PHP
5. โปรแกรมช่วยสร้างเว็บเพจสำเร็จรูปตามความต้องการขององค์กร
โดยให้ครอบคลุมสาระสำคัญต่อไปนี้
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการทำงานของเว็บเพจ ระบบ Hyper Link การออกแบบ เว็บเพ
จเบื้องต้น การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสำเร็จรูป การทดสอบการทำงานของเว็บ
เพจ การ Upload เว็บเพจ
ล่าสุดในทุกฟอรั่ม
ล่าสุดในฟอรั่มเดียวกัน
โพสใหม่ในฟอรั่มเดียวกัน
 เว็บบอร์ดการศึกษา เรียนพิเศษ วิดีโอ ติวเข้ม ข้อสอบ แนวข้อสอบ คลังข้อสอบ สื่อการสอน » การสร้างเว็บเพจ (2201 – 2414)
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้