ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด เครื่องมือ สถิติฟอรั่ม
หัวข้อ : คำอธิบายรายวิชา ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการประมง รหัสวิชา 2000-1231
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

คำอธิบายรายวิชา ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการประมง รหัสวิชา 2000-1231

ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการประมง
(English for Fishery Technology)
จุดประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้รู้และเข้าใจคำศัพท์และสำนวนภาษาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในงานประมง
2. เพื่อให้ใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในการประกอบอาชีพประมง
3. เพื่อให้นำความรู้ภาษาอังกฤษไปใช้ในการแสวงหาความรู้ทางวิชาชีพประมงและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ โดยเลือกใช้กลยุทธ์ในการเรียน สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
4. เพื่อให้เห็นประโยชน์ของภาษาอังกฤษที่นำไปใช้ในวิชาชีพประมง
มาตรฐานรายวิชา
1. วิเคราะห์และบอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในงานประมง และนำคำศัพท์และสำนวนภาษาต่าง ๆ ไปใช้ในบริบททางการประมง
2. สำรวจข้อมูลทางการประมง จากแหล่งต่าง ๆ และนำเสนอข้อมูลด้วยการบรรยายเปรียบเทียบโดยใช้ประโยค ข้อความสั้น ๆ จากภาพประกอบต่าง ๆ เช่น กราฟ ตาราง ฯลฯ
3. สนทนาเกี่ยวกับงานอาชีพประมง โดยใช้สำนวนภาษาและมารยาททางสังคมที่เหมาะสม
4. กรอกแบบฟอร์มใบสั่งซื้อสินค้า และแบบฟอร์มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพประมง
5. จัดทำและจัดแสดงผลงานภาษาอังกฤษที่ใช้คำศัพท์ทางการประมง เทคโนโลยีเกี่ยวข้องเบื้องต้นและสำนวนภาษาที่เหมาะสมกับบริบท
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ฝึกปฏิบัติ สำนวนภาษาเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันในงานด้านธุรกิจการประมง การถาม และตอบ เพื่อหาข้อมูลทางวิชาชีพการประมง ลักษณะ ราคาผลิตภัณฑ์ คำศัพท์เทคนิคพื้นฐาน ถ่ายโอนความหมายจากตารางการสำรวจข้อมูล จากแหล่งต่าง ๆ ข้อมูลการตลาด สถานประกอบการบรรยายเปรียบเทียบ ขนาด การทำฟาร์ม การใชภ้ าษาในการซื้อ–ขาย การสั่งซื้อ จดหมายสั่งซื้อ แบบฟอรม์ การสั่งซอื้และการกรอก แบบฟอร์มต่าง ๆ ค้นคว้าเรื่องราวอาชีพจากแหล่งการเรียนรู้ พจนานุกรม และหนังสืออ้างอิงอื่นๆ วางแผนการเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
ล่าสุดในทุกฟอรั่ม
 เว็บบอร์ดการศึกษา เรียนพิเศษ วิดีโอ ติวเข้ม ข้อสอบ แนวข้อสอบ คลังข้อสอบ สื่อการสอน » ภาษาอังกฤษเทคโนโลยีการประมง (2000-1231)
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้